Chia mot so tu nhien cho mot so thap phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Bài

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Đặt tính rồi tính:

Slide 3: 

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Tính rồi so sánh kết quả: Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi. 25 : 4 = 6,25 (25 x 5) : (4 x 5) = 125 : 20 = 6,25 4,2 : 7 = 0,6 (4,2 x 10) : (7 x 10) = 42 : 70 = 0,6 37,8 : 9 = 4,2 (37,8 x 100) : (9 x 100) = 378 : 900 = 4,2 = = =

Slide 4: 

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 87m2, chiều dài bằng 14,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét ? Lần lượt từng thành viên nêu ý kiến của mình về kết quả phép tính. Cả nhóm thống nhất kết quả, rồi dặt tính và tính vào bảng con. Cả nhóm thảo luận cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Nhóm trưởng đọc ví dụ trong sách giáo khoa, cả nhóm đọc thầm theo.

Slide 5: 

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 87m2, chiều dài bằng 14,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét ? 87 : 14,5 = ? (m) 87 :14,5 = 6(m) 87 : 14,5 = (87 x 10) : (14,5 x 10) Ta phải thực hiện phép chia: 87 : 14,5 = 870 : 145 - Phần thập phân của số 14,5 (số chia) có một chữ số. - Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 87 (số bị chia) được 870; bỏ dấu phẩy ở số 14,5 được 145. - Thực hiện phép chia 870 : 145 0 6 0

Slide 6: 

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Ví dụ 2: 99 : 8,25 = ? - Phần thập phân của số 14,5 (số chia) có một chữ số. - Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 87 (số bị chia) được 870; bỏ dấu phẩy ở số 14,5 được 145. - Thực hiện phép chia 870 : 145 1650 12 0 00 Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân: - Ta đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. - Bỏ dấu phẩy ở số bị chia rồi làm phép chia như đối với các số tự nhiên

Slide 7: 

BÀI SỐ 1 : CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Bài tập 7 : 3,5 702 : 7,2 9 : 4,5 2 : 12,5

Slide 8: 

BÀI SỐ 1 : ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: Bài tập 2 : 12,5 702 : 7,2

Slide 9: 

Bài tập Trò chơi: Tìm bạn 16,8 93400

Slide 10: 

Bài tập Trò chơi: Tìm bạn 16,8 93400

Slide 11: 

Thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng số ki-lô-gam là: 16 : 0,8 x 0,18 = 3,6 (kg) Đáp số: 3,6kg BÀI SỐ 3 : Bài tập Một thanh sắt dài 0,8m, cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại và dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 3,6kg 2,6kg Chọn đáp án đúng:

Slide 13: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ!

Slide 14: 

CHƯA ĐÚNG RỒI!