Chia mot so thap phan cho mot so thap phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Đặt tính rồi tính: 387 : 8,6 399 : 9,5 625 : 12,5 72 : 1,5

Slide 3: 

Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 7,3dm cân nặng 27,74kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Lần lượt từng thành viên nêu ý kiến của mình về kết quả phép tính. Cả nhóm thống nhất kết quả, rồi dặt tính và tính vào bảng con. Cả nhóm thảo luận cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Nhóm trưởng đọc ví dụ 1 trong sách giáo khoa, cả nhóm đọc thầm theo. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 7,3dm cân nặng 27,74kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Chia một số thập phân cho một số thập phân 27,74 : 7,3 = ? (kg) 27,74 : 7,3 = (27,74 x 10) : (7,3 x 10) Ta phải thực hiện phép chia: 27,74 : 7,3 = 277,4 : 73 - Phần thập phân của số 7,3 (số chia) có một chữ số. - Chuyển dấu phẩy của số 27,74 sang bên phải một chữ số được 277,4; bỏ dấu phẩy ở số 7,3 được 73. - Thực hiện phép chia 277,4 : 73

Slide 5: 

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: - đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? - Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27 cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127. - Thực hiện phép chia 8255 : 127 6 3 5 65 0 ,55 Chia một số thập phân cho một số thập phân

Slide 6: 

Luyện tập Chọn đáp án đúng: 19,72 : 5,8 8,216 : 5,2 12,88 : 0.25 17,4 : 1,45

Slide 7: 

Luyện tập Biết 4,5l dầu hoả cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu hoả cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Chọn đáp án đúng: Tóm tắt: 4,5 lít: 3,42kg 8 lít: ? kg Bài giải: 1l dầu hoả cân nặng là: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) 8l dầu hoả cân nặng là: 0,76 x 8 = 6,08 (kg) Đáp số: 6,08 kg

Slide 8: 

Luyện tập May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải? Chọn đáp án đúng: Bài giải: Ta có: 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1) Vậy may được nhiều nhất 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải. Đáp số: May 153 bộ Thừa: 1,1m vải