Chia mot so thap phan cho 10 100

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000... Bài :

Slide 2: 

Phiếu học tập Đặt tính rồi tính: 281,49 : 10 371,2 : 100 738,5 : 1000 Các số chia ở các phép tính trên có đặc điểm gì? Nêu nhận xét về số bị chia và thương ở mỗi phép tính trên. Từ bài 1 và bài 2, hãy nêu cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

Slide 3: 

Nhóm hai hoàn thành phiếu học tập Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4, trao đổi, thảo luận và thống nhất kết quả ở phiếu. Thảo luận nhóm Nhóm 4 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.

Slide 4: 

Đáp án Đặt tính rồi tính: 281,49 : 10 = 28,149 371,2 : 100 = 3,712 738,5 : 1000 = 0,7385

Slide 5: 

Đáp án - Số chia là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn. - Phép tính 1: nếu ta chuyển dấu phẩy của số 281,49 sang bên trái một chữ số ta được thương 28,149. Phép tính 2: nếu ta chuyển dấu phẩy của số 371,2 sang bên trái hai chữ số ta được thương 3,712. Phép tính 3: nếu ta chuyển dấu phẩy của số 738,5 sang bên trái ba chữ số ta được thương 0,7385.

Slide 6: 

Từ bài 1 và bài 2, ta có cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000... Đáp án Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

Slide 7: 

Trò chơi - Trên màn hình lần lượt xuất hiện 6 phép tính, mỗi phép tính chỉ xuất hiện một lần trong thời gian 2 giây. - Hai đội tham gia chơi, mỗi đội 5 người. - Các đội nhanh chóng viết kết quả của các phép tính vào trong giấy A2. - Đội nào tìm ra được nhiều kết quả đúng hơn thì chiến thắng. Ai nhanh - Ai đúng Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

Slide 8: 

Trò chơi Ai nhanh - Ai đúng Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

Slide 9: 

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000... 12,9 : 10 12,9 x 0,1 = 123,4 : 100 = 5,7 : 10 5,7 x 0,1 = 87,6 : 100 87,6 x 0,01 = 123,4 x 0,01

Slide 10: 

Bài giải: Số gạo đã lấy ra là: 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) Trong kho còn lại số tấn gạo là: 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn) Đáp số: 483,525tấn 483,535tấn 532,525tấn 483,525tấn Chọn đáp án đúng: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...