Nong nghiep

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Địa lí : 

Địa lí Người thực hiện: Phạm Thị Vương Trường Tiểu học Hoa Thám bài giảng

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008Địa lí : 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008Địa lí Kiểm tra bài cũ : Nước ta có bao nhiêu d©n téc? D©n téc nào cã sè d©n ®«ng nhÊt ? Ph©n bè chủ yếu ë ®©u ? C¸c d©n téc Ýt ng­êi sèng chñ yÕu ë ®©u ? Nông nghiệp

Slide 3: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp 1.Ngµnh trång trät : - H·y cho biÕt ngµnh trång trät cã vai trß nh­ thÕ nµo trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n­íc ta ? Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiÖp n­íc ta . Trång trät ®ãng gãp tíi gÇn 3/4 gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp .

Slide 4: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp H×nh 1 .L­îc®å n«ng nghiÖp ViÖt Nam

Slide 5: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp Quan s¸t l­îc ®å h×nh 1 SGK / 87 vµ vèn hiÓu biÕt lµm c¸c bµi tËp sau : Bµi 1 : KÓ tªn mét sè c©y trång ë n­íc ta ? Lóa , g¹o , ng« , khoai , cam , v¶i , cµ phª , chÌ , hå tiªu , cao su ,…. H·y viÕt c¸c c©y kÓ trªn vµo nhãm c©y thÝch hîp : Lóa , g¹o , ng« , khoai , s¾n , … Cam , v¶i , nh·n , na ,… Cµ phª , chÌ , hå tiªu , cao su ,…

Slide 6: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp Bµi 2 . Cho biÕt c©y lóa g¹o , c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ( chÌ , cµ phª , cao su , …) , c©y ¨n qu¶ ®­îc trång chñ yÕu ë vïng nói , cao nguyªn hay®ång b»ng ? - Lóa g¹o ®­îc trång nhiÒu ë ®ång b»ng , nhÊt lµ ®ång b»ng Nam Bé . C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m nh­ chÌ ®­îc trång nhiÒu ë vïng nói phÝa B¾c . Cµ phª , cao su , hå tiªu ®­îc trång nhiÒu ë T©y Nguyªn . C©y ¨n qu¶ ®­îc trång nhiÒu ë ®ång b»ng Nam Bé , ®ång b»ng B¾c Bé vµ miÒn nói phÝa B¾c .

Slide 7: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp

Slide 8: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp XuÊt khÈu g¹o

Slide 9: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp C©y cµ phª C©y chÌ

Slide 10: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp 1.Ngµnh trång trät : - Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiÖp n­íc ta . Trång trät ®ãng gãp tíi gÇn 3/4 gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . - Trong ®ã lóa g¹o ®­îc trång nhiÒu nhÊt . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ViÖt Nam trë thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi . 2 . Ngµnh ch¨n nu«i : - V× sao sè l­îng gia sóc , gia cÇm ngµy cµng t¨ng? - Nguån thøc ¨n cho ch¨n nu«i ngµy cµng ®¶m b¶o . Nhu cÇu thÞt , trøng , s÷a cña nh©n d©n ngµy cµng nhiÒu .

Slide 11: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp

Slide 12: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp H×nh 1 .L­îc®å n«ng nghiÖp ViÖt Nam

Slide 13: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp - Tr©u , bß ®­îc nu«i nhiÒu ë miÒn nói vµ trung du . Lîn , gia cÇm nu«i nhiÒu ë ®ång b»ng 1.Ngµnh trång trät : - Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiÖp n­íc ta . Trång trät ®ãng gãp tíi gÇn 3/4 gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . - Trong ®ã lóa g¹o ®­îc trång nhiÒu nhÊt . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ViÖt Nam trë thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi . 2 . Ngµnh ch¨n nu«i : - Nguån thøc ¨n cho ch¨n nu«i ngµy cµng ®¶m b¶o . - Nhu cÇu thÞt , trøng , s÷a cña nh©n d©n ngµy cµng nhiÒu .

Slide 14: 

Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008§Þa lÝ N«ng nghiÖp Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiÖp . Lóa g¹o ®­îc trång nhiÒu nhÊt ë c¸c ®ång b»ng ; c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ®­îc trång nhiÒu ë vïng nói vµ cao nguyªn . Tr©u, bß ®­îc nu«i nhiÒu ë vïng nói ; lîn vµ gia cÇm ®­îc nu«i nhiÒu ë ®ång b»ng .

Slide 15: 

KÝnh chóc thÇy gi¸o vµ c« gi¸o cïng c¸c em m¹nh khoÎ ! bµi häc kÕt thóc