ke chuyen uoc mo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

xin kÝnh chµo c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o !

Thø t­ ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2008 KÓ chuyÖn : 

Thø t­ ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2008 KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc §Ò bµi : H·y kÓ mét c©u chuyÖn mµ em ®· ®­îc nghe, ®­îc ®äc vÒ nh÷ng ­íc m¬ ®Ñp hoÆc nh÷ng ­íc m¬ viÓn v«ng, phi lÝ.

Slide 3: 

1/ T×m nh÷ng c©u chuyÖn vÒ ­íc m¬

Slide 4: 

- Giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn. - KÓ chuyÖn cã ®Çu, cã cuèi ®óng tr×nh tù : + Më ®Çu c©u chuyÖn. + DiÔn biÕn c©u chuyÖn. + KÕt thóc c©u chuyÖn. Dµn bµi kÓ chuyÖn

Slide 7: 

* Dµn bµi kÓ chuyÖn: - Giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn. - KÓ chuyÖn cã ®Çu, cã cuèi ®óng tr×nh tù : + Më ®Çu c©u chuyÖn. + DiÔn biÕn c©u chuyÖn. + KÕt thóc c©u chuyÖn. * L­u ý - KÓ chuyÖn b»ng ng«n ng÷ cña m×nh. - Phèi hîp thªm giäng ®iÖu, cö chØ, ®iÖu bé…

Slide 8: 

Chóc mõng b¹n ®· hoµn thµnh phÇn thi cña m×nh

Slide 9: 

* Dµn bµi kÓ chuyÖn: - Giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn. - KÓ chuyÖn cã ®Çu, cã cuèi ®óng tr×nh tù : + Më ®Çu c©u chuyÖn. + DiÔn biÕn c©u chuyÖn. + KÕt thóc c©u chuyÖn. * L­u ý - KÓ chuyÖn b»ng ng«n ng÷ cña m×nh. - Phèi hîp thªm giäng ®iÖu, cö chØ, ®iÖu bé…

Slide 10: 

PhÇn thi cña b¹n rÊt tèt ! TÆng b¹n mét b¶n nh¹c.

Slide 11: 

* Dµn bµi kÓ chuyÖn: - Giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn. - KÓ chuyÖn cã ®Çu, cã cuèi ®óng tr×nh tù : + Më ®Çu c©u chuyÖn. + DiÔn biÕn c©u chuyÖn. + KÕt thóc c©u chuyÖn. * L­u ý - KÓ chuyÖn b»ng ng«n ng÷ cña m×nh. - Phèi hîp thªm giäng ®iÖu, cö chØ, ®iÖu bé…

Slide 13: 

* Dµn bµi kÓ chuyÖn: - Giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn. - KÓ chuyÖn cã ®Çu, cã cuèi ®óng tr×nh tù : + Më ®Çu c©u chuyÖn. + DiÔn biÕn c©u chuyÖn. + KÕt thóc c©u chuyÖn. * L­u ý - KÓ chuyÖn b»ng ng«n ng÷ cña m×nh. - Phèi hîp thªm giäng ®iÖu, cö chØ, ®iÖu bé…

Slide 15: 

Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ * Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò.(4 ®iÓm) * C©u chuyÖn ngoµi s¸ch gi¸o khoa.(1 ®iÓm) * C¸ch kÓ chuyÖn hay, cã phèi hîp ®iÖu bé cö chØ. (3 ®iÓm) * Nªu ®óng ý nghÜa c©u chuyÖn .(1 ®iÓm) * Tr¶ lêi ®­îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt c©u hái cho c¸c b¹n.(1 ®iÓm)

authorStream Live Help