Bang nhau dau bang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường TH Bảo Sơn 2 1 Đàm Thị Mai

Slide 2: 

Trường TH Bảo Sơn 2 2

Slide 3: 

Trường TH Bảo Sơn 2 3 Viết dấu <, > vào ô trống : 5 3 3 1 1 3 5 4 5 1 2 5 > > < > > <

Slide 4: 

Trường TH Bảo Sơn 2 4 3 = 3 Ba b»ng ba 4 = 4 Bèn b»ng bèn

Slide 5: 

Trường TH Bảo Sơn 2 5 Toán Bằng nhau. Dấu =

Slide 6: 

Trường TH Bảo Sơn 2 6 1. Viết dấu =  = = =

Slide 7: 

Trường TH Bảo Sơn 2 7 NGHỈ GIỮA TIẾT

Slide 8: 

Trường TH Bảo Sơn 2 8 2.Viết (theo mẫu) : 2 = 2 1 = 1 3 = 3

Slide 9: 

Trường TH Bảo Sơn 2 9 ><= 5 4 3 3 1 2 2 1 1 1 3 4 > = 3 2 5 2 2 3 2 < < > = = < >

Slide 10: 

Trường TH Bảo Sơn 2 10 Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”: 4 < 5 4 = 4

Slide 11: 

Trường TH Bảo Sơn 2 11 GIỜ HỌC KẾT THÚC Chúc các em chăm ngoan, học giỏi Chào các em !