et êt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 1/6

Slide 2: 

Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009 Tiếng việt Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Dãy 1: cơn sốt Dãy 2: xay bột Dãy 3: quả ớt

Slide 4: 

Hoûi caây bao nhieâu tuoåi Caây khoâng nhôù thaùngnaêm Caây chæ dang tay laù Che troøn moät boùng raâm

Slide 5: 

Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009 Tiếng Việt et t et bánh tét êt d êt .

Slide 7: 

Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009 Tiếng Việt et tet bánh tét êt dêt . dệt vải

Slide 8: 

nét chữ sấm sét con rết kết bạn

Slide 10: 

nét chữ sấm sét con rết kết bạn

Slide 11: 

Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009 Tiếng Việt et tét bánh tét êt dệt dệt vải nét chữ sấm sét con rết kết bạn

Slide 12: 

Hướng dẫn viết bảng con

Slide 14: 

Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009 Tiếng Việt et tét bánh tét nét chữ sấm sét êt dệt dệt vải con rết kết bạn

Slide 15: 

Cảm ơn thầy cô đã đến dự giờ Chúc các em chăm ngoan học giỏi