TN Hoat dong o lop

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ MOÂN : TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI 1 Giaùo vieân: Traàn Thanh Tuaán - Tröôøng TH Hoaø Khaùnh Ñoâng - Huyeän Ñöùc Hoaø - Tænh Long An

Slide 2: 

Kieåm tra baøi cuõ Caâu 1: Tröôøng cuûa em teân gì ? Em hoïc lôùp maáy ? Caâu 2: Trong lôùp hoïc cuûa em coù nhöõng ai ? Caâu 3: Haõy neâu moät soá ñoà vaät coù trong lôùp em ?

Slide 3: 

TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 4: 

TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 5: 

TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP Thaûo luaän nhoùm : 3 phuùt Quan saùt tranh treân maøn hình vaø cho bieát: Trong töøng tranh giaùo vieân laøm gì ? Hoïc sinh laøm gì ?

Slide 6: 

TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 180

Slide 7: 

1 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 8: 

2 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 9: 

3 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 10: 

4 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 11: 

5 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 12: 

6 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 13: 

7 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 14: 

8 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

Slide 15: 

Hoaït ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc ôû trong lôùp ? Hoaït ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc ôû ngoaøi saân tröôøng?

Slide 16: 

Hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc trong lôùp

Slide 17: 

Hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc ngoaøi saân tröôøng

Keát luaän: : 

Keát luaän: ÔÛ lôùp hoïc coù nhieàu hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau. Trong ñoù coù nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc trong lôùp vaø coù nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc ôû saân tröôøng.

Slide 19: 

Giaûi lao

Slide 20: 

TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 180 Thaûo luaän nhoùm ñoâi: 3 phuùt Giôùi thieäu cho baïn veà caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp mình vaø noùi cho baïn bieát trong caùc hoaït ñoäng ñoù em thích hoaït ñoäng naøo nhaát ? Vì sao ?

Slide 21: 

Trong taát caû caùc hoaït ñoäng, coù hoaït ñoäng naøo em chæ laøm 1 mình maø khoâng hôïp taùc vôùi caùc baïn vaø thaày coâ giaùo khoâng ?

Keát luaän: : 

Keát luaän: Trong baát kì hoaït ñoäng hoïc taäp vaø vui chôi naøo caùc em cuõng phaûi bieát hôïp taùc, giuùp ñôõ nhau ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï, ñeå vui chôi hôn.

Slide 23: 

Troø chôi : Ñi tìm bí maät

Slide 24: 

Daën doø: Xem laïi baøi hoïc. Chuaån bò baøi: Giöõ gìn lôùp hoïc saïch, ñeïp.

Slide 25: 

Xin chaân thaønh caùm ôn quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh Chuùc thaày coâ vaø caùc em luoân vui khoûe, ñaït ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong cuoäc soáng !!!

Slide 32: 

Hoan hoâ, em laøm ñuùng roài !