don chat hop chat phan tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GV :Nguyễn Thi Ngọc Hiếu TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẬU THÀNH TIẾT 08-BÀI 6 ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

Câu 1(5đ) :Nguyên tử khối là gì ?Một đvC bằng bao nhiêu klượng của nguyên tử C ? Câu 2 (5đ) :Các cách viết: 5C ,3Fe ,8Ca lần lượt chỉ ý gì ? Hãy diễ dạt các ý sau bằng kí hiệu hóa học :hai nguyên tử natri, năm ngtử Oxi. Đáp án Câu1:Nguyên tử khối là khối lương của ngtử tính bằng đơn vị cacbon Một đvC bằng1/12 khối lượng của ngtử C Câu 2: *Có năm ngtử cácbon , ba ngtử sắt,tám ngtử canxi. * 2Na,5O KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

Tuần 4; tiết 8: BÀI 6 : ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ I. Đơn chất : 1.Định nghĩa : Khí hiđro do nguyên tố H tạo nên. Nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên. Natri do nguyên tố natri tạo nên Lưu huỳnh do nguyên tố lưu huỳnh tạo nên. Ta gọi những chất có cấu tạo như trên là đơn chất

Slide 4: 

- Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học ? Đơn chất là gì ? ? Vì sao lại nói: khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm… là những đơn chất ? - Vì khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm… do một nguyên tố hoá học tạo nên.

Slide 5: 

*Phân lọai: Có 2 loại đơn chất Đơn chất kim loại: Chất rắn trừ ( Thủy ngân ) Dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim… + Đơn chất phi kim : Tồn tại ở 3 trạng thái: ( Rắn, lỏng, khí ) không dẫn điện ( Trừ than chì dẫn điện yếu ) không dẫn nhiệt, không có ánh kim.

Slide 6: 

2. Đặc điểm cấu tạo: - Mô hình trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại ? Em hãy nhận xét về trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại ? - Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.

Slide 7: 

Mô hình tượng trưng một mẩu khí hiđro ( A ) và oxi ( B ) A B ? Trong đơn chất khí các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ? Khoảng cách giữa các hạt ? - Trong đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. Khoảng cách giữa các hạt thường rất xa nhau.

Slide 8: 

II. Hợp chất. 1. Hợp chất là gì ? H O Cl Na Muối ăn ( NaCl ) Nước ( H2O )

Slide 9: 

Tóm lại : Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. *phân loại Có 2 loại : + Hợp chất vô cơ. + Hợp chất hữu cơ.

Slide 10: 

2/ Đặc điểm cấu tạo : ? Hãy nêu nhận xét về cách sắp xếp nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất (tỉ lệ, thứ tự). Mô hình tượng trưng một mẫu muối ăn. Mô hình tượng trưng một mẫu nước - Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định

Slide 11: 

KẾT LUẬN 1. Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. - Có hai loại đơn chất: + Đơn chất kim loại: nhôm, sắt… + Đơn chất phi kim: lưu huỳnh, hidro… - Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.

Slide 12: 

1. Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. - Có 2 loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. - Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định. Lưu ý : Để phân biệt đơn chất với hợp chất người ta dựa vào nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ : 

KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ Đánh dấu x vào ô vuông đầu câu mà em chọn đúng 1/ Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm, đòng, than chì, sắt, natri, clo. Điều khẳng định nào sau đây đúng ? a/ Các kim loại bao gồm: Nhôm, đồng, sắt, natri, than chì, các chất còn lại là phi kim. b/ Các phi kim bao gồm : lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm. c/ Các kim loại bao gồm : nhôm, đồng, sắt, natri, các chất còn lại là phi kim.

Slide 14: 

2/ Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ? - Số lượng nguyên tử trong phân tử. - Nguyên tử khác loại liên kết với nhau. - Hình dạng của phân tử.

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ : 

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 1. Học bài theo nội dung ghi. 2. Đọc trước phần III và IV SGK trang 24. 3. Làm bài tập 1, 2, 3 sgk trang 25, 26 vào vở bài tập.