cau tao phan tu vo co

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng quí thầy cô giáo

Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? : 

Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Slide 4: 

H H C H H Trước khi liên kết H H C H H Biểu diễn liên kết giữa C và H Phân tử CH4

CH3Cl : 

CH3Cl CH3OH CH4 Kết luận: Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử

Slide 7: 

Bài tập: Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau: H H C O H H C Cl H C O Cl C H H H H

C2H6 C3H8 : 

C2H6 C3H8 Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon Nhận xét: Hãy lắp mô hình phân tử của C2H6 và C3H8

Slide 10: 

3 loại mạch cacbon

Slide 12: 

Hãy chỉ ra loại mạch cacbon trong các hình sau: A B C D

Ứng với công thức phân tử C2H6O có 2 chất: : 

Ứng với công thức phân tử C2H6O có 2 chất: Rượu etylic Thể lỏng, tác dụng với Na Di metyl ete Thể khí, rất độc Không tác dụng với Na

Slide 16: 

Rượu etylic Đimetyl ete C2H6O là chất gì?

Slide 17: 

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất? 1) 2) 3) 4) 5) ĐÁP ÁN - 1, 3, 4 là công thức cấu tạo của rượu etylic - 2, 5 là công htức cấu tạo của đimetyl ete

* Trong phân tử hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị: C hóa trị IV, H hóa trị I, O hóa trị II. : 

* Trong phân tử hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị: C hóa trị IV, H hóa trị I, O hóa trị II. * CTCT cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử * Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. * Các nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. GHI NHỚ

Viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với công thức phân tử C4H8 : 

Viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với công thức phân tử C4H8 Các công thức cấu tạo (1) (2) CH2 – CH - CH3 CH2 - CH2 CH2 CH2 - CH2 Bài tập:

Trong 4 chất có CTCT sau: : 

Butan: CH3 - CH2 – CH2 - CH3 Metyl propan: CH3 – CH - CH3 CH3 d) Metyl xiclopropan e) Xiclobutan CH2 – CH - CH3 CH2 - CH2 CH2 CH2 - CH2 Trong 4 chất có CTCT sau: Chất nào có cấu tạo mạch hở ? Chất nào có cấu tạo mạch nhánh? Chất nào có cấu tạo mạch vòng ? a, b và c c d và e

Slide 21: 

A B C D E G H I K Hãy chỉ ra loại mạch cacbon trong các hình sau:

Slide 22: 

Nắm vững kiến thức trong bài Làm bài tập 2, 3, 5 tr 115 sgk Viết CTCT các chất có công thức phân tử C5H10 (tất cả các loại mạch) Xem trước bài “METAN” CÔNG VIỆC VỀ NHÀ

authorStream Live Help