Su nong chay va su dong dac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC VẬT LÝ 6

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ: Bài tập: Hãy chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau : a) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là …………… b) Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng …………… của các chất. c) Để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi phải dùng …………………. nhiệt kế nhiệt kế thuỷ ngân dãn nở vì nhiệt

Slide 3: 

Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ Làng Ngũ Xá ở Hà Nội, nổi tiếng việc đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta . Tượng cao 3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội. Để đúc được tượng đồng này người ta phải làm như thế nào?

Slide 4: 

BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC I. SỰ NÓNG CHẢY: 2. Phân tích kết quả thí nghiệm: 1. Thí nghiệm: Dụng cụ thí nghiệm:

Slide 5: 

2. Phân tích kết quả thí nghiệm: Trong các phòng thí nghiệm người ta nghiên cứu sự nóng chảy bằng thí nghiệm tương tự như thí nghiệm mô phỏng. - Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến. Khi nhiệt độ của băng phiến lên đến 600C thì cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và nhận xét về thể (rắn hay lỏng) của băng phiến vào bảng theo dõi. Ghi cho tới khi nhiệt độ của băng phiến đạt tới 860C, ta được bảng 24.1. 800C 1000C 600C Chú ý băng phiến đang ở thể gì ? 860C Thí nghiệm mô phỏng

Slide 8: 

Kết quả thí nghiệm: Bảng 24.1

Slide 9: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 60 63 66 69 72 75 77 79 80 81 82 84 Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) 86

Slide 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 60 63 66 69 72 75 77 79 80 81 82 84 Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) 86 C1: - Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? - Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 5 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang? Trả lời C1: Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến tăng dần - Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng. Rắn

Slide 11: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 60 63 66 69 72 75 77 79 80 81 82 84 Rắn và lỏng Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) 86 C2: - Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? - Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào? Trả lời C2: - Tới 80 0C thì băng phiến bắt đầu nóng chảy. - Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng C3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? - Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang Trả lời C3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. - Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang. Rắn

Slide 12: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 60 63 66 69 72 75 77 79 80 81 82 84 Rắn và lỏng Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) 86 C4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? - Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng? Trả lời C4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tiếp tục tăng. - Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng. Rắn Lỏng

Slide 13: 

C5: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Băng phiến nóng chảy ở …....., nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến ........................ 800C không thay đổi 700C, 800C, 900C - thay đổi, không thay đổi

Slide 14: 

Bảng nhiệt độ nóng chảy của 1 số chất Đọc và cho biết: Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy như thế nào?

Slide 15: 

BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC I. SỰ NÓNG CHẢY 2. Phân tích kết quả thí nghiệm: 1. Thí nghiệm: 3. Rút ra kết luận * Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là ………………... * Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đó gọi là …………………… * Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của chất …………… sự nóng chảy nhiệt độ nóng chảy. không thay đổi. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Slide 16: 

- Về nhà học theo SKG. - Làm bài tập trong bài 24 SBT. - Soạn bài 25 “ Sự nóng chảy và đông đặc (tt)”. - Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông để vẽ đường biểu diễn. NHIỆM VỤ VỀ NHÀ