Mat phang nghieng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 15: Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây ? F < 20N C. 20N < F < 200N B. F = 20 N D. F = 200N D. 2. Kể tên các loại máy cơ đơn giản ? Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc…

Slide 3: 

Một số người quyết định bạt bớt bờ mương , dùng mặt phẳng nghiêng để kéo ống bêtông lên . Liệu làm như thế có dễ dàng hơn không ? Hình 14.1 Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Slide 4: 

Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  - Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không? - Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván? 2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:  Lực kế có giới hạn đo 3N Khối trụ kim loại có móc Mặt phẳng nghiêng Chép Bảng 14.1 vào vở

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm : 

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Slide 6: 

Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG 1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1: 

Slide 7: 

1,5 N 1 2 3 Độ nghiêng lớn Độ nghiêng vừa Độ nghiêng nhỏ 1 N 0,75 N 0,5 N

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm : 

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm 1,5 1 0,5 0,75

Slide 9: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Slide 10: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng đồng thời tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm trên để trả lời vấn đề đặt ra ở dầu bài.

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm : 

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm 1,5 1 0,5 0,75 - Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không? - Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván? - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.  

Slide 12: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.  4. Vận dụng:  C3: Nêu 2 thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng?

Slide 14: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải ,càng dễ hơn?

Slide 15: 

Đẩy xe lên theo MPN cần lực F = ? so với trọng lượng P của xe? Xách xe lên bậc cầu thang cần lực F = ? so với trọng lượng P của xe?

Slide 17: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)

Slide 18: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)  C5:

Slide 19: 

Ở hình 14.3 Chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ô tô .Nếu xử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây? F = 2000N; c)F < 500N F > 500N; d) F = 500N

Slide 20: 

Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)  C5: Câu c ) F < 500 N ,vì khi dùng tấm ván dài hơn thì độ nghiêng của tấm ván sẽ giảm.

Slide 21: 

Tóm lại: Lực kéo vật trên MPN càng nhỏ nếu: + Kê một đầu mặt phẳng nghiêng càng thấp (có độ nghiêng ít). + Dùng MPN có độ dài càng lớn. + Tăng chiều dài MPN đồng thời giảm độ cao kê MPN.

Hướng dẫn về nhà: : 

Hướng dẫn về nhà: Học thuộc phần ghi nhớ.( trang 46 ). Làm bài tập: 14.1; 14.2; 14.3 và 14.4 trang 18,19 SBT. 1. Bài vừa học 2. Bài sắp học: Tiết 16: ÔN TẬP HỌC KỲ I. Trả lời các câu hỏi ôn tập ở trang 53 SGK .

authorStream Live Help