V6 An du

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Phòng GD - ĐT Huyện Phú Hoà Trường THCS Nguyễn Thế Bảo : 

Phòng GD - ĐT Huyện Phú Hoà Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Môn: Ngữ văn Giáo viên: Phạm Thị Nhu Tiết 96: Ẩn dụ Giáo án điện tử

Slide 2: 

: Câu hỏi Nh©n ho¸ lµ g×? Cã mÊy kiÓu nh©n ho¸? Tr¶ lêi: Nh©n ho¸ lµ gäi hoÆc t¶ con vËt ,c©y cèi ®å vËt…b»ng nh÷ng tõ ng÷ vèn ®­îc dïng ®Ó gäi hoÆc t¶ con ng­êi Cã ba kiÓu nh©n ho¸: 1 Dïng nh÷ng tõ vèn gäi ng­êi ®Ó gäi vËt 2 Dïng nh÷ng tõ ng÷ vèn chØ ho¹t ®éng,tÝnh chÊt cña ng­êi ®Î chØ ho¹t ®éng cñavËt 3 Trß chuyÖn x­ng h« víi vËt nh­ ®èi víi ng­êi. Kiểm tra bài cũ:

Slide 3: 

I/. Ẩn dụ là gỡ? Bài tập 1: Trong khổ thơ dưới đây cụm từ người Cha được dùng để chỉ ai? Vì sao có thể ví như vậy? Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm (Minh Huệ) Tiết 96 ẩn dụ

2 Nhận xét: : 

2 Nhận xét: - Người Cha chỉ Bác Hồ. - Bác Hồ với Người Cha có những phẩm chất giống nhau: -Tuổi tác -Tình thương yêu -Sự chăm sóc chu đáo đối với con

-So sánh hai câu thơ: : 

-So sánh hai câu thơ: a/ Người Cha mái tóc bạc (Minh Huệ) b/Người là Cha, là Bác,là Anh (Tố Hữu) Cách so sánh giống và khác nhau ở chỗ nào? Trả lời: -Giống nhau:-Đều so sánh Bác với Người Cha -Khác nhau:- Minh Huệ lược bỏ vế A chỉ còn vế B - Tố Hữu giữ cả hai vế A và B: Người là Cha… A là B…. -Khi phép so sánh lược bỏ vế A gọi là so sánh ngầm (ẩn kín) hay gọi là phép ẩn dụ.

Slide 6: 

Em hãy cho biết -ThÕ nµo lµ Èn dô ? T¸c dông cña Èn dô? -Tr¶ lêi: : Èn dô lµ gäi tªn sù vËt hiÖn t­îng nµy b»ng tªn sù vËt hiÖn t­îng kh¸c cã nÐt t­¬ng ®ång víi nã nh»m t¨ng søc gîi h×nh, gîi c¶m cho sù diÔn ®¹t. Ghi nhí: ( SGK)

Slide 7: 

II-Các kiểu ẩn dụ: 1-Bài tập: a-Các từ in đậm dưới đây dùng để chỉ những sự vật hiện tượng nào? Vì sao có thể ví như vậy? Về thăm nhà Bác làng Sen Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng Trả lời: -Lửa hồng chỉ màu đỏ của hoa râm bụt -Thắp: chỉ sự nở hoa -Màu đỏ được ví với lửa hồng vì hai sự vật ấy có hình thức tương đồng -Sự nở hoa được ví với hành động thắp vì chúng giống nhau về cách thức.

Slide 8: 

b-Cách dùng từ trong cụm từ in đậm dưới đây có gì đặc biệt so với cách nói thông thường? Chao ôi ,trông con sông,vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm như nối lại chiêm bao đứt quãng. Trả lời: -Giòn tan là cảm giác của vị giác -Nắng không thể dùng vị giác để cảm nhận mà dùng thị giác(nhìn) -Đây là cách so sánh đăc biệt vì có sự chuyển đổi cảm giác =>Từ những bài tập đã phân tích trên,em hãy cho biết có bao nhiêu kiểu ẩn dụ? Là những kiểu ẩn dụ nào?

Trả lời: : 

Trả lời: CÓ 4 KIỂU ẨN DỤ THƯỜNG GẶP: ẨN DỤ DỰA VÀO SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ HÌNH THỨC GIỮA CÁC SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG (ẨN DỤ HÌNH THỨC) VÍ DỤ: LỬA HỒNG – MÀU ĐỎ ẨN DỤ DỰA VÀO SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG(ẨN DỤ CÁCH THỨC) VÍ DỤ: THẮP – NỞ HOA ẨN DỤ DỰA VÀO SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ PHẨM CHẤT GIỮA CÁC SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG (ẨN DỤ PHẨM CHẤT) VÍ DỤ: NGƯỜI CHA – BÁC HỒ ẨN DỤ DỰA VÀO SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ CẢM GIÁC (ẨN DỤ CHUYỂN ĐỔI CẢM GIÁC) VÍ DỤ: NẮNG (GIÒN TAN) – NẮNG TO RỰC RỠ

GHI NHỚ (SGK) : 

GHI NHỚ (SGK) III.LuyÖn tËp : Bµi tËp 1:So s¸nh ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña ba c¸ch diÔn ®¹t sau ®©y: C¸ch1 B¸c Hå m¸i tãc b¹c §èt löa cho anh n»m C¸ch2: B¸c Hå nh­ ng­êi cha §èt löa cho anh n»m C¸ch 3: Ng­êi cha m¸i tãc b¹c §èt löa cho anh n»m

Slide 11: 

Trả lời: Cách1:-Diễn đạt bình thường nó không mang sắc thái ý nghĩa không tác độngvào trực giác. Cách 2: Dùng phép so sánh: Bác Hồ như người Cha để thấy được sự gần gũi tấm lòng mênh mông cuả Bác. Cách3:Sử dụng ẩn dụ (Người Cha) làm cho cách diễn đạt có tính hình tượng và tính hàm súc cao.

Bài tập 2:Tìm các ẩn dụ hình tượng trong những ví dụ dưới đây.Nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau. : 

Bài tập 2:Tìm các ẩn dụ hình tượng trong những ví dụ dưới đây.Nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau. A, ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y. ( Tôc ng÷) B, GÇn mùc th× ®en, gÇn ®Ìn th× s¸ng (Tôc ng÷) C, ThuyÒn vÒ cã nhí bÕn ch¨ng BÕn th× mét d¹ kh¨ng kh¨ng ®îi thuyÒn (Ca dao) D, Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á. ( ViÔn Ph­¬ng )

Trả lời: : 

Trả lời: A.Ăn quả, kẻ trồng cây - Ăn quả có nét tương đồng về cách thức với “sự hưởng thụ về thành quả lao động”, còn kẻ trồng cây có nét tương đồng về phẩm chất với : “người lao động”,người tạo ra quả.Câu tục ngữ khuyên mọi người khi được hưởng thụ thành quả phải nhớ ơn người lao động đã vất vả mới tạo ra thành quả đó

B,Mực đen ,đèn ,sáng.- Có nét tương đồng về phẩm chất.Mực đen là cái xấuĐèn sáng:Cái hay ,cái tốt , cái tiến bộ. : 

B,Mực đen ,đèn ,sáng.- Có nét tương đồng về phẩm chất.Mực đen là cái xấuĐèn sáng:Cái hay ,cái tốt , cái tiến bộ. C,Thuyền,bến - Tương đồng phẩm chất D,Mặt trời - Tương đồng phẩm chất.

4.CỦNG CỐ:- PHÂN BIỆT GIỮA ẨN DỤ VÀ SO SÁNH? CÁC KIỂU ẨN DỤ? : 

4.CỦNG CỐ:- PHÂN BIỆT GIỮA ẨN DỤ VÀ SO SÁNH? CÁC KIỂU ẨN DỤ? 5.HDVN: - Nắm chắc khái niệm ẩn dụ.Các kiểu ẩn dụ. - Làm bài tập 3,4 T70 - Chuẩn bị các bài tập trong bài luyện nói T97.

authorStream Live Help