H6 tam giac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM SƠN TRƯỜNG THCS KIM MĨ CHÀO MỪNG CÁC THÀY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HÌNH HỌC LỚP 6

Kiểm tra bài cũ: : 

Kiểm tra bài cũ: ?1. Thế nào là đường tròn tâm O, bán kính R? - Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R). ?2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng ,vẽ các đoạn thẳng tạo thành từ hai trong ba điểm trên? Vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng đó?

Slide 3: 

• • • M N • P

Slide 4: 

Định nghĩa: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Slide 5: 

Trong các hình vẽ sau, hình nào là tam giác ABC? Vì sao? Bài tập 1: A B C A B C B B A A C C H.1 H.2 H.3 H.4

Slide 7: 

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : Hình tạo thành bởi ............................................................................. ..................................được gọi là tam giác MNP. ba đoạn thẳng MN , NP , PM khi M , N , P không thẳng hàng b) Tam giác TUV là hình ............................................................... ................................................................ gồm ba đoạn thẳng TU , UV , VT trong đó T , U , V không thẳng hàng . Bài tập 2:

Slide 8: 

● ● ● A B C

Slide 12: 

AB , BI , IA A , I , C AI , IC , CA A , B , C . AB , BC , CA  ABI A , B , I  AIC  ABC Bài tập 3:Cho hình vẽ bên. Quan sát hình bên rồi điền vào ô trống trong bảng sau:

Slide 14: 

Vẽ đoạn thẳng BC=4cm. Cách vẽ: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.

Slide 15: 

B C Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm. Vẽ đoạn thẳng BC=4cm. Cách vẽ: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 4cm, AB = 2cm, AC = 3 cm

Slide 16: 

B C Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm. Vẽ đoạn thẳng BC=4cm. Cách vẽ: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 4cm, AB = 2cm, AC = 3 cm

Slide 17: 

B C •Vẽ cung tròn tâm C, bán kính bằng 2 cm Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm. Vẽ đoạn thẳng BC=4cm. Cách vẽ: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 4cm, AB = 2cm, AC = 3 cm

Slide 18: 

B C •Vẽ cung tròn tâm C, bán kính bằng 2 cm Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm. Vẽ đoạn thẳng BC=4cm. Cách vẽ: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 4cm, AB = 2cm, AC = 3 cm

Slide 19: 

B C A •Vẽ cung tròn tâm C, bán kính bằng 2 cm Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm. Vẽ đoạn thẳng BC=4cm. Cách vẽ: • Gọi A là giao điểm của hai cung tròn đó •VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã ABC. Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 4cm, AB = 2cm, AC = 3 cm C

Slide 20: 

Bài tập: Vẽ tam giác MNP, biết MN = 5cm, MP = 4cm, NP = 3cm.

Slide 22: 

Bài tập 5:Cho hình vẽ bên. a) Đoạn thẳng AB là cạnh chung của những tam giác nào? b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của những tam giác nào? c) Đoạn thẳng AI là cạnhchung của những tam giác nào? d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù? Trả lời: ABI và ABC Trả lời: ACI và ABC Trả lời: ABI và AIC Trả lời: ABI và ACI

authorStream Live Help