H6 Duong tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 24 Đường tròn Nêu cách vẽ đường tròn tâm O, bán kính OM = 1,7 cm bằng compa?

Slide 2: 

O 1,7cm M

Slide 3: 

O 1,7cm M

Slide 4: 

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm thế nào? Cách O một khoảng bằng R Đường tròn Tâm O,bán kính 1,7 cm là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng 1,7 cm. .M Điểm M thuộc đường tròn tâm O, bán kính 1,7 cm thì OM = ……… OM = 1,7cm thì M thuộc…

Slide 5: 

Tiết 24 Đường tròn 1. Đường tròn và hình tròn: Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu: ( O; R ) Điền vào chỗ trống Điểm M thuộc đường tròn ( O;R) thì OM = ………. OM = R thì điểm M thuộc đường tròn…………….. ( với R là số dương ) (O;R) R Nêu cách dựng đường tròn ( O; R ) ?

Slide 6: 

O R M

Slide 7: 

O R M

Slide 8: 

Tìm hiểu vị trí các điểm M,N,P đối với (O;R)? So sánh OM, ON, OP với R?

Slide 9: 

Phần tô màu biểu diễn hình gồm những điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó Phần tô màu biểu diễn hình tròn Hình tròn là hình gồm các điểm thế nào? *Hình tròn là hình gồm các điểm là các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.

Slide 10: 

O . B A . . Hai cung tròn Dây cung Nửa đường tròn Đường kính

Slide 11: 

Compa còn có công dụng gì? 1) So sánh hai đoạn thẳng AB và MN? 2) Làm thế nào để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng AB và CD mà không cần đo mỗi đoạn thẳng?

Slide 12: 

Tiết 24 Đường tròn 1. Đường tròn và hình tròn: Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu: ( O; R ) *Điểm thuộc đường tròn, điểm nằm bên trong đường tròn, điểm nằm bên ngoài đường tròn *Hình tròn là hình gồm các điểm là các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó. 2.Cung, nửa đường tròn Dây cung, đường kính 3.Ứng dụng khác của compa

Slide 13: 

S S Đ Đ 1) Điểm M thuộc hình tròn ( O;R) thì OM = R 2)Với ba điểm A,B,C phân biệt thuộc (O;R) ta có ba cung tròn 3)Hai điểm A,B cùng thuộc (O;R) thì OA = OB S 4)Nếu A, B, O thẳng hàng thì AB là đường kính của (O;R)

Slide 14: 

A T L E T

authorStream Live Help