T8 quy dong mau cac phan thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC K RÔNG PẮC 2010 - 2011 THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 8C Giáo viên : ĐOÀN VĂN QUYẾT

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho hai phân thức và Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức biến đổi chúng thành hai phân thức có cùng mẫu thức? Ta có: Cách làm như trên gọi là quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Vậy quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là gì? Cỏc bước tiến hành qui đồng mẩu cỏc phõn thức như thế nào ta đi vào nội dung bài mới hụm nay.

Slide 3: 

BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC Tiết số: 26

1) Quy đồng mẫu thức là gì? : 

1) Quy đồng mẫu thức là gì? Khái niệm: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng các phân thức đã cho. Ví dụ: Kí hiệu: MTC (mẫu thức chung) MTC = ( x + y)( x - y) ? Để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta phải tìm MTC như thế nào? BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

2) Tìm mẫu thức chung. : 

2) Tìm mẫu thức chung. ? Mẫu thức chung của các phân thức thoả mãn điều kiện gì? - MTC là một tích chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho. ?1( sgk): Cho hai phân thức và Có thể chọn mẫu thức chung là 12x2y3z hoặc 24x3y4z hay không? Nếu được thì mẫu chung nào đơn giản hơn? Trả lời: Có thể chọn 12x2y3z hoặc 24x2y4z làm MTC vì cả hai tích đều chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho. MTC 12x2y3z là đơn giản hơn. ? Vậy khi tìm MTC của các phân thức ta nên chọn MTC như thế nào? BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 1) Quy đồng mẫu thức là gì?

Slide 6: 

Vậy: Khi tìm MTC của các phân thức ta nên chọn MTC đơn giản nhất. ? Quan sát các mẫu thức của các phân thức đã cho: 6x2yz và 4xy3 và MTC: 12x2y3z sau đó điền vào ô trống trong bảng để mô tả cách tìm MTC trên. 6 4 z y x2 y3 x 12 BCNN(4,6) x2 y3 z BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Ví dụ: Tìm MTC của hai phân thức: : 

Ví dụ: Tìm MTC của hai phân thức: và ? Để quy đồng mẫu thức của hai phân thức trên em sẽ tìm MTC như thế nào? BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 2) Tìm mẫu thức chung. 1) Quy đồng mẫu thức là gì?

? Hãy điền vào các ô trong bảng sau để tìm MTC của hai phân thức trên? : 

? Hãy điền vào các ô trong bảng sau để tìm MTC của hai phân thức trên? 4 4(x- 1)2 6 6x( x - 1) 12 BCNN ( 4,6) 12x( x - 1)2 x x ( x - 1) (x - 1)2 ( x - 1)2 Gợi ý: phân tích các mẫu thức thành nhân tử BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

* Khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm MTC ta có thể làm như sau: : 

* Khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm MTC ta có thể làm như sau: Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử MTC cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau: Nhân tử bằng số của MTC là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân thức đã cho (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của MTC là BCNN của chúng). - Với mỗi luỹ thừa của cùng một biểu thức có mặt trong các mẫu thức, ta chọn luỹ thừa với số mũ cao nhất. BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 2) Tìm mẫu thức chung. 1) Quy đồng mẫu thức là gì?

3) Quy đồng mẫu thức: : 

3) Quy đồng mẫu thức: Ví dụ: Quy đồng mẫu thức hai phân thức và ? Nêu các bước để quy đồng mẫu số nhiều phân số? + Tìm MC = ( BCNN của các mẫu). + Tìm thừa số phụ: Lấy MC chia cho từng mẫu. + Quy đồng: nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Tương tự như vậy ta cũng có thể quy đồng được mẫu thức nhiều phân thức. BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 2) Tìm mẫu thức chung. 1) Quy đồng mẫu thức là gì?

Điền vào ô trống hoàn thành bài giải sau: : 

Điền vào ô trống hoàn thành bài giải sau: 4( x- 1)2 6x( x- 1) 12x( x- 1)2 2( x- 1) 3x BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Để quy đồng mẫu thức của hai phân thức : 

Để quy đồng mẫu thức của hai phân thức 4x2 - 8x + 4 = 6x2 - 6x = MTC = 12x( x- 1)2 12x( x - 1)2 : 6x( x - 1) - Ta có: Suy ra: và ta trình bày như sau: BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 4( x- 1)2 6x( x- 1) 12x( x - 1)2 : 4( x -1)2 = 3x = 2( x- 1)

? Hãy nêu các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức? : 

? Hãy nêu các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức? * Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm MTC Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức. Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng. ? 2 ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức và BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 3) Quy đồng mẫu thức: 2) Tìm mẫu thức chung. 1) Quy đồng mẫu thức là gì?

Slide 14: 

Giải: Có x2 - 5x = x. ( ........ ......); 2x - 10 = 2 ( .... - ...... ) MTC = ......( ...................) Có 2x( .... - ......) : x( .....- ......) = ........... 2x ( ..... - ......) : 2( .....- ...... ) = ........... Suy ra: ?2/42: ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức và BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 3) Quy đồng mẫu thức: 2) Tìm mẫu thức chung. 1) Quy đồng mẫu thức là gì?

Slide 15: 

Đáp án: Ta cú: x2 - 5x = x ( x - 5); 2x - 10 = 2 ( x - 5 ) * MTC = 2x( x - 5) 2x( x - 5 ) : x( x - 5 ) = 2 2x ( x - 5) : 2( x - 5) = x Suy ra: BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Slide 16: 

- Hãy phân tích các mẫu thức trên thành nhân tử? ? Em có nhận xét gì về mẫu của hai phân thức trên? Theo em để tìm được MTC của hai phân thức trên dễ dàng hơn ta nên làm như thế nào? Ta nên: Đæi dÊu c¶ tö vµ mÉu cña ph©n thøc thø hai råi t×m MTC vµ quy ®ång. Sau khi đổi dấu phân thức thứ hai em có nhận xét gì về bài toán trên? Đó chính là bài toán nào ta đã làm? BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Slide 17: 

- Bài tập 14(b): ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức và Bài giải: MTC = 60x4y5 Vậy: BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Slide 18: 

Bài giải: MTC = 2( x + 3)( x - 3) Vậy: - Ta có: 2x + 6 = 2( x + 3) x2- 9 = ( x + 3)( x - 3) BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Slide 19: 

CỦNG CỐ: + Hãy nhắc lại cách tìm mẩu thức chung của nhiều phân thức. + Nhắc lại ba bước qui đồng mẩu thức của nhiều phân thức. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + Nắm vững các bước qui đồng mẩu thức của nhiều phân thức và biết cách trình bày khi qui đồng mẩu của nhiều phân thức. + Bài tập về nhà 14e; 15; 16 tr 18 SBT. + Đọc trước bài “Phép cộng các phân thức đại số” BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC