T8 PTDT thanh nhan tu (nhom nhieu hang tu)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH!

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a. x3 + 2x2 + x b. y2 - 4y + 4 = x(x2 + 2x + 1) = (y - 2)2 = x(x + 1)2

Slide 3: 

1. Ví dụ : = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Giải. Đại số 8 2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + 6y) + ( 3z + xz) = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3)(2y + z) Giải.

Slide 4: 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11. 2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + 6y) + ( 3z + xz) = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3)(2y + z) Cách 1. 1. Ví dụ : Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Cách 1. Giải. Giải. * Chú ý : Khi nhóm các hạng tử cần lưu ý : - Mỗi nhóm đều có thể phân tích được - Sau khi nhúm cỏc hạng tử ở cỏc nhúm, ở mỗi nhóm phải cú nhõn tử chung tiếp theo. Đại số 8

Slide 5: 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11. 2. áp dụng 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 = (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100) = 15.(64 + 36) + 100.(25 + 60) = 15.100 + 100. 85 = 100.(15 + 85) = 100.100 = 10000 Đại số 8 1. Ví dụ : Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Cách 1. Giải. Giải. * Chú ý : Khi nhóm các hạng tử cần lưu ý : - Mỗi nhóm đều có thể phân tích được - Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được

Slide 6: 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11. 2. áp dụng Đại số 8 1. Ví dụ : Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Cách 1. Giải. Giải. * Chú ý : Khi nhóm các hạng tử cần lưu ý : - Mỗi nhóm đều có thể phân tích được - Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được Bạn Thái làm như sau : Bạn Hà làm như sau : Bạn An làm như sau : HOẠT ĐỘNG NHÓM

Slide 7: 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11. Đại số 8 1. Ví dụ : Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Cách 1. Giải. Giải. * Chú ý : Khi nhóm các hạng tử cần lưu ý : - Mỗi nhóm đều có thể phân tích được - Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được Có thể nhóm (x2 + 4x) + (4 - y2) được không ? 2. áp dụng Bài tập 1: HOẠT ĐỘNG NHểM

Slide 8: 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11. 1. Ví dụ : Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Cách 1. Giải. Giải. * Chú ý : Khi nhóm các hạng tử cần lưu ý : - Mỗi nhóm đều có thể phân tích được - Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được Đại số 8 2. áp dụng Bài tập 1:HOẠT ĐỘNG NHểM 3. Hướng dẫn về nhà - Ôn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học - Làm bài tập 49, 50 SGK

Slide 9: 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11. 1. Ví dụ : Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y = (x2 - 3x) + (xy - 3y) = x(x - 3) + y(x - 3) = (x - 3)(x + y) x2 - 3x + xy - 3y Cách 1. Giải. Giải. * Chú ý : Khi nhóm các hạng tử cần lưu ý : - Mỗi nhóm đều có thể phân tích được - Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được Đại số 8 2. áp dụng Bài tập 1: HOẠT ĐỘNG NHểM 3. Hướng dẫn về nhà - Ôn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học - Làm bài tập 49, 50 SGK

Slide 10: 

THỂ LỆ : Có 4 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi số (Từ số 1 đến số 4). Mỗi đội hãy chọn cho mình một bông hoa bất kì. Yêu cầu trả lời trong vòng 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Điểm được tính cho đồng đội. Hoa điểm 10

Slide 11: 

Hoa điểm 10 Em chọn hoa nào? 1 2 3 4

Slide 12: 

Phân tích đa thức thành nhân tử x2 – xy + x – y a/ (x – y)(x + 1) b/ (x – y)(x - 1) c/ (x – y)(x + y) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: x2 – xy + x - y = (x2 – xy) + (x – y) = x(x – y) + (x – y) = (x – y)(x + 1)

Slide 13: 

Phân tích đa thức thành nhân tử xz + yz – 5(x + y) a/ (x+ y)(z + 5) b/ (x + y)(x – z) c/ (x + y)( z – 5) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: xz + yz – 5(x + y) = (xz + yz) – 5(x + y) = z(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(z – 5)

Slide 14: 

Phân tích đa thức thành nhân tử: 3x – 3xy – 5x + 5y a/ (x – y)(3x – 5) b/ (x – y)(3x + 5) c/ (x – y)(x – 5) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: 3x – 3xy – 5x + 5y = (3x – 3xy) – (5x – 5y) = 3x(x – y) – 5(x – y) = (x – y)(3x – 5)

Slide 15: 

Phân tích đa thức thành nhân tử x2 + 4x + 4 – y2 b/(x + 2 + y)(x +2 - y) c/ x(x + 2) a/ (x +2)(x – 4) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: x2 + 4x + 4 – y2 = (x2 + 4x + 4) – y2 = (x + 2)2 – y2 = (x +2 + y)(x + 2 – y)

authorStream Live Help