T8 phuong trinh 1 an

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

21:11 1 KÍNH CHAØO QỦ THAĂY ,COĐ ÑEÂN DÖÏ GIÔØ THAÍM LÔÙP TRƯỜNG THCS TT. Chôï Vaøm - LÔÙP 8A4 - CHAØO ÑOAØN KEÂT - CHAÍM NGOAN - HÓC TOÂT

Slide 2: 

21:11 2 Trường THCS TT.Chợ Vàm Phú Tõn –An Giang Người thực hiợ̀n: Chaõu Vaờn Loọc

Slide 3: 

21:11 3 KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ SỮA BÀI TẬP HS1) cho a > b . chứng minh a -1 > b - 4 Giải: Cả lớp : Nhắc lại tính chđ́t bắc cđ̀u của bđ́t đẳng thức Trả lời: Với ba số a;b và c ,nếu a < b và b < c thì a < c

Slide 4: 

21:11 4 Trong các hệ thức sau ,hệ thức nào là phương trình một ẩn ? 2x + 3 = 3x -5 2x + 3 3x - 5 2200x + 4000 25000 d) 7x -2x > 0 Trong 30 giđy, caùi gì đđy ? 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HẾT GIỜ

Tiết 60: §3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN : 

21:11 5 1. MỞ ĐẦU Bài toán: Nam có 25000 đồng .Mua một bút giá 4000 đồng và một số vở giá 2200đ/q .Tính số vở Nam có thể mua được ? Gọi số vở Nam có thể mua được là x (quyển) Hệ thức 2200.x + 4000 ≤ 25000 lµ mét bÊt ph­¬ng tr×nh mét Èn ,Èn ë bÊt ph­¬ng tr×nh nµy lµ x Tiết 60: §3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN x nguyờn dương và phải thỏa heọ thửực : ? Tiền Nam phải trả: 2200.x+4000 (đồng)

Tiết 60: §3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN : 

21:11 6 1. MỞ ĐẦU (GHI BÀI ) Hệ thức 2200.x + 4000 ≤ 25000 lµ mét bÊt ph­¬ng tr×nh mét Èn ,Èn ë bÊt ph­¬ng tr×nh nµy lµ x Tiết 60: §3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN * Vế trái: 2200.x + 4000 * Vế phải : 25000

Slide 7: 

21:11 7 ? Ñ S 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HẾT GIỜ Thời gian 30 giây Nên x = 9 là một nghiệm của bất phương trình Nên x = 10 không phải là một nghiệm của bất phương trình

Slide 8: 

21:11 8 a) Hãy cho biết vế trái ,vế phải của bất phương trình x2 ≤ 6x – 5 GIẢI: ?1 (a) a) Vế trái : Vế phải : x2 6x - 5 ? ?

Slide 9: 

21:11 9 ?1 (b) b) Chứng tỏ các số 3; 4 và 5 đều là nghiệm ,còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình GIẢI:

Slide 10: 

21:11 10 2) TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH (GHI BÀI ) ) *Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình gọi là ………………………………….. ví dụ1 : BÊt ph­¬ng tr×nh : x > 3 có : kí hiệu tập hợp nghiệm { x / x > 3 } Biểu diễn tập nghiệm trên trục số : *Giải bất phương trình là ............................................ tập nghiệm của bất phương trình đó tìm tập nghiệm của bất phương trình đó 3

Slide 11: 

21:11 11 ?2 Hãy cho biết vế trái ,vế phải và tập nghiệm của bất phương trình x > 3 , bất phương trình 3 < x và phương trình x = 3 x 3 3 x x 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Slide 12: 

21:11 12 Ví dụ 2 : (ghi bài) BÊt ph­¬ng tr×nh x ≤ 7 có : TËp nghiÖm cña bất ph­¬ng tr×nh : Biểu diễn trên trục số : ? 7

Slide 13: 

21:11 13 Hoạt động nhóm (lụựn) 2(phút): Học sinh làm ? 3 và ?4 ?3 ?4 ..?.. ..?.. Caùi gì đđy ? 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HEĐÙT GIÔØ Bieơu dií̃n trín trục số : Bieơu dií̃n trín trục số :

Slide 14: 

21:11 14 3 . Bất phương trình tương đương (ghi bài) Ví dụ 3 : Hai bất phương trình x > 3 3 < x Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình và có cùng tập nghiệm .......... ? ........... Baât phöông trình x > 3 Baât phöông trình 3 < x 3 3 3 Hoặc vẽ đơn giản

Slide 15: 

21:11 15 LUYỆN TẬP: (HOẠT ĐỘNG NHÓM NHỎ) Bài 17 trang 43 ( SGK ) Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiợ̀m của bất phương trình nào a) x ≤ 6 b) x > 2 c) x≥ 5 d) x < -1 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HEĐÙT GIÔØ ? ? ?

Slide 16: 

21:11 16 Trong các hệ thức sau ,hệ thức nào là bất phương trình một ẩn ? 2x + 3 = 3x -5 2x + 3 3x 22x + 40 y 7 d) 7x2 -2x > 0 Trong 30 giđy, caùi gì đđy ? 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HẾT GIỜ .......... ? ........... có cùng tập nghiệm Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình

Slide 17: 

21:11 17 Về nhà Bài tập số 15 ,16trang 43 SGK *Bt 15a: Vụựi x = 3 2.3 + 3 < 9 laứ khaỳng ủịnh sai (vì 9 < 9 ) Neõn x = 3 khoõng phaỷi laứ nghieọm cuỷa phửụng trình *Bt 16a: Taọp nghieọm : Bieồu dieồn treõn truùc soỏ: ôn tập tính chất của bất đẳng thức :liên hệ giữa thứ tửù vaứ pheựp cộng ,liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Hai quy tắc biến đổi phương trình * §äc tr­íc bµi : BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn

Slide 18: 

21:11 18 Giờ học đến đây kết thúc . Cám ơn các thầy cô giáo cùng tập thể lớp đã giúp tôi hoàn thành bài giảng này

authorStream Live Help