T8 nhom hang tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI LỚP 8A5 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Kiểm tra bài cũ: : 

Kiểm tra bài cũ: Học sinh 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/. 3x3 – 9x2 + 12x b/. 16x2 – 8x + 1 Học sinh 2: Điền vào chỗ trống trong công thức sau: a/. ……………. = a.b + a.c b/. Áp dụng: Tính nhanh: 17 . 3 + 33 . 4 + 17 . 7 + 33 . 6

Học sinh 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: : 

Học sinh 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/. 3x3 – 9x2 + 12x = x(3x2 – 9x + 12) b/. 16x2 – 8x + 1 = (4x)2 – 2.4x + 11 = (4x – 1)2 Học sinh 2: Điền vào chỗ trống trong công thức sau: a/. ……………. = a.b + a.c a ( b + c ) b/. Áp dụng: Tính nhanh: 17 . 3 + 33 . 4 + 17 . 7 + 33 . 6 = (17 . 3 + 17 . 7 ) + (33 . 4 + 33 . 6) = 17(3 + 7) + 33(4 + 6) = 17 . 10 + 33 . 10 = 10 (17 + 33) = 10 . 50 = 500

Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ : 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

1/. VÍ DỤ: : 

1/. VÍ DỤ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 3x + xy – 3y Giải x2 – 3x + xy – 3y ( x2 – 3x ) + ( xy – 3y ) = = x(x – 3) y(x – 3) + = (x – 3) (x + y)

Slide 6: 

Ví dụ 2 Phân tích đa thức x2 –y2 +4x +4 thành nhân tử Giải x2 y2 4x 4 - + + =(x2+4x+4) – y2 =(x+2)2 - y2 =(x+2+y)(x+2 –y)

Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – 3x + xy – 3y : 

Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – 3x + xy – 3y Cách 2: x2 – 3x + xy – 3y = (x2 + xy) + (– 3x – 3y) = x(x + y) – 3 (x + y) = (x + y) (x – 3)

Slide 8: 

x2-3x+ xy - 3y =(x2 +xy ) + (-3x -3y) =x( x+y) - 3( x+y) =(x+y)(x - 3) Phân tích đa thức thành nhân tử. *Ví dụ 1 x2-y2+ 4x +4 =(x2 +4x+4 ) - y2 = ( x+2)2 - y2 =(x+2+y)(x+2 -y) *Ví dụ 2 Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức

2/. Áp dụng: : 

2/. Áp dụng: ?1 Tính nhanh 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100 Giải = 15(64 + 36) + 100(25 + 60) = 15 . 100 + 100 . 85 = 100 (15 + 85) = 100 . 100 = 10000

?2 Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x4 – 9x3 + x2 – 9x thành nhân tử : 

?2 Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x4 – 9x3 + x2 – 9x thành nhân tử Bạn Thái làm như sau: x4 – 9x3 + x2 – 9x = x(x3 – 9x2 + x – 9) Bạn Hà làm như sau: x4 – 9x3 + x2 – 9x = (x4 – 9x3) + (x2 – 9x) = x3(x – 9) + x(x – 9) =(x – 9)(x3 + x) Bạn An làm như sau: x4 – 9x3 + x2 – 9x = (x4 + x2) – (9x3 + 9x) = x2(x2 + 1) – 9x(x2 + 1) = (x2 + 1)(x2 – 9x) = x(x – 9)(x2 + 1) Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn.

Đáp án: : 

Đáp án: Bạn Thái làm như sau: x4 – 9x3 + x2 – 9x = x (x3 – 9x2 + x – 9) = x [(x3 – 9x2 ) + (x – 9)] = x[x2(x – 9) + (x – 9)] = x(x – 9)(x2 + 1) Bạn Hà làm như sau: x4 – 9x3 + x2 – 9x = (x4 – 9x3) + (x2 – 9x) = x3(x – 9) + x(x – 9) =(x – 9)(x3 + x) = (x – 9) x (x2 + 1) Bạn An làm như sau: x4 – 9x3 + x2 – 9x = (x4 + x2) – (9x3 + 9x) = x2(x2 + 1) – 9x(x2 + 1) = (x2 + 1)(x2 – 9x) = x(x – 9)(x2 + 1)

Bài 47: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 

Bài 47: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a/. x2 – xy + x – y b/. xz + yz – (x + y) c/. 3x2 – 3xy – 5x + 5y GIẢI a/. x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y) = x(x – y) + (x – y) = (x – y)(x + 1) b/. xz + yz – (x + y) = (xz + yz) – (x + y) = z(x + y) – (x + y) = (z + 1)(x + y) c/. 3x2 – 3xy – 5x + 5y = (3x2 – 3xy) + ( - 5x + 5y) = 3x(x – y) – 5(x – y) = (3x – 5)(x – y)

Bài 47: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 

Bài 47: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử Cách 2: a/. x2 – xy + x – y = (x2 + x) + (– xy – y) = x(x + 1) – y (x + 1) = (x – y)(x + 1) Cách 3: x2 – xy + x – y = (x2 – y) + (– xy + x) = (x2 – y) – x(y – 1)

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: : 

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Xem lại các bài tập đã giải để nắm lại các bước thực hiện Làm các bài tập: 48; 49; 50 SGK/ 22, 23 Lưu ý: Bài 48 thực hiện theo nhiều cách. Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học

Slide 15: 

Trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh

Slide 16: 

Chúc các bạn luôn học giỏi Chào tạm biệt và hiện gặp lại good luck to you !!!

authorStream Live Help