T8 Chia da thuc da sap xep

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Toán 8 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ .

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ 1. Hãy phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức 2.Tính giá trị của biểu thức : A= (9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : 3xy tại x = 1; y = -2 Học sinh cả lớp làm bài vào nháp Ta có: A = ( 9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : 3xy = 9x2y2:3xy+6x2y3:3xy-15xy:3xy = 3xy+2xy2 - 5 Thay x =1; y = -2 vào ta có : A = 3 .1.(-2)+ 2.1.(-2)2 – 5 = -6 +8 - 5 = -3

Slide 3: 

Đặt phép chia: 2x4-13x3+15x2+11x-3 x2- 4x- 3 Chia hạng tử có bậc cao nhất của đa thức bị chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia : 2x4-13x3+15x2+11x-3 x2- 4x- 3 2x4:x2=2x2 2x2 Nhân 2x2 với đa thức chia x2-4x-3 rồi lấy đa thức bị chia trừ đi tích nhận được 2x4 - 8x3 -6x2 2x4 0 - 8x3 -5x3 -6x2 +21x2 +11x-3 Dư thứ nhất Chia hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia: -5x3 -5x3:x2=-5x - 5x -5x3 +20x2 +15x Lấy dư thứ nhất trừ đi tích của -5x với đa thức chia ta được dư thứ hai -5x3 -5x3 0 +20x2 x2 +15x -4x Tiếp tục thực hiện tương tự,ta được x2 + 1 x2 -4x -3 0 +x2 x2 -4x -3 Dư cuối cùng bằng 0 và thương là 2x2-5x+1 - - - -3 Thực hiện phép chia đa thức (2x4-13x3+15x2+11x-3) cho đa thức (x2- 4x - 3) 2x2 2x4-13x3+15x2+11x-3 x2- 4x- 3 x2 x2

Slide 4: 

? Kiểm tra lại tích (x2- 4x -3).(2x2-5x+1) cóbằng (2x4-13x3+15x2+11x-3)không ? x2-4x-3 2x2-5x+1 X x2 - 4x -3 2x2-5x+1 2x2-5x+1 -5x3 +20x2 +15x 2x2-5x+1 2x4 -8x3 - 6x2 -3 +15x +11x - 6x2 +20x2 +15x2 -8x3 -5x3 -13x3 2x4 + I. Phép chia hết :

Slide 5: 

67a:Thực hiện phép chia ( ):(x-3) x3 -7x +3 -x2 x3 - x2-7x+3 x-3 x3 x x2 -x3 +3x2 2x2 -7x +3 +3x2 2x2 +2x -2x2 +6x +6x -x +3 -x -1 x - 3 0 Bài toán: Tìm số a để đa thức 2x3-3x2+x+a chia hết cho đa thức x+2 I. Phép chia hết : II. Phép chia có dư :  Thực hiện phép chia : (5x3 -3x2 +7 ) : ( x2 + 1 ) III. Cũng cố 2) Bài toán 1:Xác định các giá trị của a, b để đa thức: chia hết cho đa thức . Q(x)=x4-3x3- 3x2+ax+b M(x)=x2-3x+4 IV. Bài tập về nhà: 1) 67b;68b;70;71;72/32(SGK)

Slide 6: 

Chúc Thầy Giáo Cô Giáo Mạnh Khỏe Chúc Các Em Học Giỏi

authorStream Live Help