D9 Giai he phuong trinh bang pp the

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC TRÍ Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Giáo viên:Nguyễn thị lưu Bích

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau , giải thích vì sao ? Minh họa bằng đồ thị

Slide 3: 

a/ Hệ phương trình vô số nghiệm vì : b/ Hệ phương trình vô nghiệm vì :

Slide 4: 

c/ Hệ phương trình có 1 nghiệm vì : Vẽ đồ thị -3 3/2 2 4

Slide 5: 

Để tìm nghiệm của một hệ phương trình bậc nhất có 2 ẩn , ngoài hai phương pháp trên, ta còn có thể biến đổi hệ phương trình đã cho thành 1 hệ phương trình mới tương đương , trong đó phương trình chỉ có 1 ẩn. Một trong các cách giải là qui tắc thế.

Slide 6: 

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ QUI TẮC THẾ : ÁP DỤNG : Chú ý Tóm tắt cách giải Ví dụ :1,2,3

Slide 7: 

QUI TẮC THẾ : Biến đổi một hệ phương trình đã cho thành một hệ phương trình mới tương đương: Ví dụ 1 : Xét hệ phương trình Từ phương trình (1) em hãy biểu diễn x theo y x=3y+2 (1’) Thế (1’) vào phương trình (2) -2 +5y=1 (2’) x (3y+2) Thế (2’) vào phương trình (1) ta được hệ phương trình (1’)

Slide 8: 

Muốn giải một hệ phương trình có 2 ẩn số Bước 1 : Biểu diễn x theo y,(hay y theo x) Biến đổi hệ phương trình đã cho thành 1 hệ phương trình mới tương đương ( khử đi 1 ẩn ) Bước 2 : giải phương trình 1 ẩn , suy ra nghiệm của hệ

Slide 9: 

Thế x= 3 y + 2 vào (1)  x=3y+2 Vậy hệ (1) có nghiệm duy nhất là (-13,-5 ) Xét hệ phương trình :

Slide 10: 

ÁP DỤNG : Ví dụ 2: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Vậy hệ (2) có nghiệm duy nhất là ( 2, 1 )

Slide 11: 

?1 ?1 Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế ( biểu diễn y theo x )  y=3x+16 Vậy hệ có nghiệm duy nhất là ( 7, 5 )

Slide 12: 

CHÚ Ý Nếu trong quá trình giải hệ phương trình bằng phương pháp thế ta thấy xuất hiện phương trình có các hệ số của cả hai ẩn đều bằng 0 thì hệ phương trình đã cho có thể có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm

Slide 13: 

Ví dụ 3 : giải hệ phương trình Chia 2 nhóm: Nhóm 1 giải bằng phương pháp thế Nhóm 2 minh hoạ bằng hình học

Slide 14: 

Ví dụ 3 : giải hệ phương trình Giải Biểu diễn y theo x từ phương trình (2) ta được: Thế y vào phương trình (1) ta có : Phương trình này nghiệm đúng với mọi Vậy hệ phương trình (3) có vô số nghiệm

Slide 15: 

?2 Bằng minh hoạ hình học, hãy giải thích tại sao hệ phương trình (3) có vô số nghiệm Tập nghiệm của hệ phương trình (3) cũng là tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn y=2x+3. Có các nghiệm ( x,y) tính bởi công thức :

Slide 16: 

-3/2 5 1 3

Slide 17: 

?3 Cho hệ phương trình Bằng minh hoạ hình học , bằng phương pháp thế. Chứng tỏ rằng hệ (4) vô nghiệm

Slide 18: 

Biểu diễn y theo x từ (1) ta được Thế y vào (2) ta có Vậy hệ (4) vô nghiệm phương pháp thế,

Slide 19: 

y x 2 Minh hoa bằng ï hình học

Slide 20: 

TÓM TẮT 1/ Dùng qui tắc biến đổi hệ phương trình đã cho để được hệ phương trình mới , trong đó có một phương trình một ẩn 2/ Giải phương trình 1 ẩn , suy ra nghiệm của hệ đã cho

Slide 21: 

LUYỆN TẬP * Nêu các bước giải phương trình bằng phương pháp thế * Làm bài 12 (a,b) SGK trang 15

Slide 22: 

Giải Biểu diễn x theo y từ phương trình (1) ta được: Thế x vào phương trình (2) ta có : Vậy hệ phương trình (a) có nghiệm duy nhất là (10,7)

Slide 23: 

Giải Biểu diễn y theo x từ phương trình (4) ta được: Thế y vào phương trình (3) ta có : Vậy hệ phương trình (b) có nghiệm duy nhất là:

Slide 24: 

Bài 13 (b) trang 15 SGK giải phương trình bằng phương pháp thế Hãy biến đổi phương trình (5) thành phương trình có hệ số là các số nguyên ?

Slide 25: 

Qui đồng và khử mẫu phương trình (5) Ta có 3x-2y=6 .Vậy hệ phương trình tương đương với hệ

Slide 26: 

Höôùng daãn veà nhaø Nắm vững hai bước giải phương trình bằng phương pháp thế Bài tập 12c,13,14 trang15 SGK Oân tập chương 1, các công thức biến đổi căn thức bậc hai .

Slide 27: 

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help