S6_42 thu tu trong tap hop so nguyen

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Tập hợp số nguyên bao gồm các loại số nào? Đáp án : Tập hợp số nguyên bao gồm các loại số: - Nguyên dương: 1;2;3;4;5;……. - Nguyên âm : -1;-2;-3;-4…….. -Số 0 2. Cho tia số . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 số 3 và 5 số nào lớn hơn? Số 5 > 3 vì điểm 3 nằm bên trái điểm 5 trên tia số Vậy 2 số số nào lớn hơn nhỉ : -10 hay 1 ?

Slide 3: 

Tiết 42 : THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1.1 So s¸nh hai sè nguyªn -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ? H·y so s¸nh gi¸ trÞ sè 3 vµ 5. §ång thêi so s¸nh vÞ trÝ ®iÓm 3 vµ ®iÓm 5 trªn tia sè? Vì 3 < 5 Trªn tia sè, ®iÓm 3 ë bªn tr¸i cña ®iÓm 5 +Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia. +Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là: a < b +Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. Vậy

Slide 4: 

?1 Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đúng: a) Điểm -5 nằm .............. điểm -3, nên -5 …………. -3 và viết: -5 … -3 Bên trái nhỏ hơn b) Điểm 2 nằm ………..... điểm -3, nên 2 …………. -3 và viết: 2 …… -3 bên phải lớn hơn c) Điểm -2 nằm ………… điểm 0, nên -2 …………. 0 và viết: -2 ….. 0 bên trái nhỏ hơn Chú ý: Sè nguyªn b gäi lµ sè liÒn sau cña sè nguyªn a nÕu a < b vµ kh«ng cã sè nguyªn nµo n»m gi÷a a vµ b (lín h¬n a vµ nhá h¬n b). Khi ®ã, ta còng nãi a lµ sè liÒn tr­íc cña b. Ví dụ - 5 là số liền trước của - 4 < > >

Slide 5: 

?2 So sánh: a) 2 và 6 b) -2 và -6 c) -4 và 2 d) -6 và 0 e) 4 và -2 g) 0 và 3 Đáp án: a) 2 < 6 b) -2 > -6 c) -4 < 2 d) -6 < 0 e) 4 > -2 g) 0 < 3 Nhận xét: * Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. *Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0. * Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào. Vậy: Số nguyên âm < 0 < số nguyên dương

Slide 6: 

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên Ta thấy điểm -3 cách điểm 0 một khoảng là 3 (đơn vị), điểm 3 cũng cách điểm 0 một khoảng là 3 (đơn vị). ?3 Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1; -1; -5; 5; -3; 2; 0 đến điểm 0 Khoảng cách từ mỗi điểm 1; - 1; -5; 5; - 3; 2; 0 đến điểm 0 lần lượt là: 1; 1; 5; 5; 3; 2; 0 (đơn vị). Đáp án: Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là: (Đọc là “giá trị tuyệt đối của a”) Ví dụ: a 7 = 7 -12= 12 0=0

Slide 7: 

?4 Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 1;-1;-5;5;-3;2 ;0 Giá trị tuyệt đối của 1 là 1 Giá trị tuyệt đối của -1 là 1 Giá trị tuyệt đối của -5 là 5 Giá trị tuyệt đối của -3 là 3 Giá trị tuyệt đối của 2 là 2 Giá trị tuyệt đối của 0 là 0 Nhận xét: +Giá trị tuyệt đối của là 0 +Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên dương là chính nó +Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên âm là số đối của nó +Trong 2 số nguyên âm ,số nào có giá tri tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn + 2 số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau

Slide 8: 

CỦNG CỐ BÀI Cần nắm chắc 1.Cách so sánh 2 số nguyên ta đưa về + So sánh các số nguyên cùng dấu âm : số nào có giá tri tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn +So sánh với số 0 : -Mäi sè nguyªn ©m ®Òu nhá h¬n sè 0. -Mäi sè nguyªn d­¬ng ®Òu lín h¬n sè 0. +Mäi sè nguyªn ©m ®Òu nhá h¬n bÊt k× sè nguyªn d­¬ng nµo. 2. Tìm giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên +Giá trị tuyệt đối của là 0 +Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên dương là chính nó +Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên âm là số đối của nó

Slide 9: 

Bài Số a nhỏ hơn số b nếu trên trục số( nằm ngang): Rất tiếc bạn sai rồi Điểm a nằm bên trái điểm b. Hoan hô bạn đã đúng Điểm b nằm bên trái điểm 0 còn điểm a ở bên phải điểm 0 Cả 3 câu trên đều sai. Rất tiếc bạn sai rồi Rất tiếc bạn sai rồi BÀI TẬP ÁP DỤNG Điểm a nằm bên phải điểm b.

Slide 10: 

Các câu sau đúng hay sai? A. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. B. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0. C. Mọi số nguyên âm đều lớn hơn số tự nhiên. D. Bất kì số nguyên dương nào cũng lớn hơn mọi số nguyên âm. Đ Đ Đ S Bài

Slide 11: 

Hướng dẫn học sinh học ở nhà 1-Nắm vững cách so sánh hai số nguyên và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số nguyên. 2-Học thuộc các nhận xét trong SGK 3-Làm bài tập 13,14,15 SGK-73

Giờ học kết thúc : 

Giờ học kết thúc XIN MỜI CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM NGHỈ MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ [email protected] Xin chân thành cảm ơn

authorStream Live Help