Тема 1 (ОзаВД)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу!:

ТЕМА: СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Дякую за увагу!:

МЕТА засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних засад поняття суб’єкта господарювання та його характеристика, формування професійних знань стосовно концептуальні основи оподаткування суб’єктів господарювання, питання вибору системи оподаткування суб'єкта господарської діяльності. КЛЮЧОВІ СЛОВА суб’єкти господарювання , суб’єкти малого підприємництва , суб’єкти мікропідприємництва , суб’єкти середнього підприємництва , суб’єкти великого підприємництва , податкова система, принципи побудови податкової системи , загальна система оподаткування , спеціальні режими оподаткування , податкове законодавство , платники податків .

Дякую за увагу!:

ПЛАН ЛЕКЦІЇ Поняття суб’єкта господарювання та його характеристика Концептуальні основи оподаткування суб’єктів господарювання Питання вибору системи оподаткування суб'єкта господарської діяльності

Дякую за увагу!:

Поняття суб’єкта господарювання та його характеристика

Дякую за увагу!:

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством

Дякую за увагу!:

Суб’єктами господарювання господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку громадяни України , іноземці та особи без громадянства , які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці є:

Дякую за увагу!:

Залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік суб’єкти господарювання можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва , середнього або великого підприємництва.

Дякую за увагу!:

Суб’єктами мікропідприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці юридичні особи - суб’єкти господарювання будь- якої організаційно-правової форми та форми власності є: у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Дякую за увагу!:

Суб’єктами малого підприємництва фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці юридичні особи - суб’єкти господарювання будь- якої організаційно-правової форми та форми власності є: у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

Дякую за увагу!:

Суб’єктами великого підприємництва суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України є:

Дякую за увагу!:

Господарська діяльність діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, дорученнями та агентськими договорами.

Дякую за увагу!:

Залежно від мети і механізму здійснення , господарська діяльність платників податків поділяється на: підприємницьку діяльність непідприємницьку діяльність .

Дякую за увагу!:

Підприємницька діяльність платників податків це основний вид самостійної господарської діяльності , яка здійснюється фізичними та юридичними особами, яких називають підприємцями , від свого імені і на свій ризик на постійній основі . Ця діяльність спрямована на досягнення запланованого результату ( одержання прибутку або підприємницького доходу) шляхом найкращого використання капіталу і ресурсів економічно відокремленими суб’єктами ринкового господарства . Вони несуть повну матеріальну відповідальність за результати своєї діяльності і підпорядковуються правовим нормам ( законодавству ) країни .

Дякую за увагу!:

ВЕЛИКИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКУ юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України , у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові ( звітні ) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро , визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період , або загальна сума податків , зборів , платежів , сплачених до Державного бюджету України , контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи , за такий самий період перевищує еквівалент 1 мільйона євро , визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період , у разі якщо сума таких податків , зборів , платежів , крім митних платежів , перевищує еквівалент 500 тисяч євро

Дякую за увагу!:

Концептуальні основи оподаткування суб’єктів господарювання

Дякую за увагу!:

Загальну систему принципів оподаткування сформулював шотландський економіст і філософ А. Сміт , основні з яких не втратили свого значення і до нашого часу. справедливості , яке стверджує загальність оподаткування і рівномірність його розподілу відповідно до доходів ; зручності , тобто кожен податок повинен стягуватись у такий час і такий спосіб , які найбільш зручні для платника визначеності , коли час оплати податку , спосіб і сума платежу повинні бути з точністю і заздалегідь відомі платнику і не залежати від суб’єктивних факторів ; економії ( раціональності ), коли будь- який податок повинен стягуватися таким чином, щоб із доходів платника вилучалось якомога менше понад те, що надходить до державної скарбниці Вони викладені у чотирьох основних правилах:

Дякую за увагу!:

Питання вибору системи оподаткування суб’єкта господарської діяльності

Дякую за увагу!:

Спеціальний податковий режим це система заходів , що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів (п. 11.2 ст.11 Податкового кодексу)

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу !

authorStream Live Help