Презентація до теми 4 (ОО)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ТЕМА 4 "Система оподаткування та її складові частини"

Slide2:

План Класифікація податків за різними ознаками Порядок та способи сплати податків. Перекладання податків 4. Поняття податкового права та його складові елементи

Slide3:

Класифікація податків за різними ознаками

Система оподаткування:

Система оподаткування Сукупність встановлених в країні податків, зборів і обов’язкових платежів, які взаємопов’язані між собою та органічно один одного доповнюють, хоча і мають різну цілеспрямованість.

Slide5:

Науковий підхід  до створення податкової системи повинен передбачати: системність, встановлення визначальної бази цієї системи, формування правової основи, та формування принципів побудови податкової системи. Системність  полягає в тому, що всі податки мають бути взаємопов’язані між собою, доповнювати один одного, не суперечити один одному і системі в цілому. Системний підхід означає, що в податковій системі мають реалізовуватись всі функції податків.

Slide6:

безпосередньо пов’язані з результатами господарсько-фінансової діяльності, оборотом капіталу, збільшенням вартості майна, ростом рентної складової. Прямі є надбавкою до ціни або визначаються залежно від розміру доданої вартості, обороту або продажу товарів, робіт, послуг. Непрямі Система податків В Україні вперше спроба побудувати податкову систему відповідно класичних засад була здійснена з прийняттям Закону України «Про систему оподаткування», який визначив базові принципи системи оподаткування.

Slide7:

Класифікація податків

Slide8:

2. Порядок та способи сплати податків Company Logo art from the heart

Slide9:

You are No Different Кадастровий Із джерела На підставі декларації Prfect Marketing Target

Slide10:

Кадастровий  — (від слова кадастр — таблиця, довідник) коли об’єкт податку диференційований на групи за певною ознакою. Перелік цих груп та їх ознаки заносяться до спеціальних довідників. Для кожної групи податків встановлюється індивідуальна ставка. Такий метод характерний тим, що розмір податку не залежить від доходності об’єкту. Прикладом такого податку є транспортний податок. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Декларація — документ, в якому платник податку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерною особливістю цього методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу та особою, що отримала дохід.:

Декларація — документ, в якому платник податку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерною особливістю цього методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу та особою, що отримала дохід.

Із джерела:

Із джерела Цей податок вноситься особою, що виплачує дохід. Тому справляння податку відбувається до отримання доходу, причому отримувач доходу отримує його зменшеним на суму податку.

Slide13:

3. Перекладання податків

Slide14:

Перекладання податків  є процес повного або часткового перерозподілу сплати податків між різними суб’єктами оподаткування, які мають між собою господарські та економічні взаємовідносини.

Економічна теорія перекладання податків має велике значення для всіх суб’єктів цього процесу:

Економічна теорія перекладання податків має велике значення для всіх суб’єктів цього процесу цей процес захоплює різні аспекти соціально-економічного життя суспільства, справляє суттєвий вплив на нього і проводиться в прихованій формі, яка особливо не афішується. рушійною силою перекладання податків є, фіскальна політика держави і бажання суб’єкта сплати податку зменшити свій податковий тягар. За допомогою перекладання податків відбувається більш повне дотримання принципу ефективності розподілу та рівня важливості податкового тягаря між платниками податку

Всі теорії можливо поділити на певні концепції::

Всі теорії можливо поділити на певні концепції: Песимістичну ( П’єр Жозеф Прудон) В кінцевому випадку податок перекладається на кінцевих споживачів, які в більшості малозабезпечені. Математична (Ж. Дюпон) якщо платник податку перекладає податок, то він має за це винагороду. Абсолютизму (Джон Локк) В кінцевому випадку платником всіх податків є власник землі, чи той, хто сплачує податок на землю, або одна з форм цього податку, наприклад, орендна плата за землю. Позитивну (Николя-Франсуа Канар) Всі податки після їх запровадження починають перекладатися на платників, які стають рівномірними та протягом певного часу розподіляються між ними пропорційно їх платоспроможності.

2 типи перекладання податків:

2 типи перекладання податків Весь тягар податку здійснюється за рахунок споживача шляхом включення податку до ціни виробу. Пряме перекладання від продавця до споживача   Воно відбувається за умови, коли виробник знижує ціну виробу і таким чином бере зобов’язання зі сплати податку на себе. Зворотне перекладання

4. Поняття податкового права та його складові елементи :

4. Поняття податкового права та його складові елементи Податкове право  — складний фінансово-правовий інститут, який регулює владні відносини по встановленню, введенню та справлянню податків та зборів, а також відносини, що виникають в процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за здійснення податкового правопорушення. WRITE YOUR RELEVANT TEXT HERE

Slide19:

Система податкового права — сукупність суспільних фінансових відносин, що визначає внутрішню структуру податкового права, зміст і особливості розміщення норм, які регулюють податкові правовідносини.

Джерела податкового права України  :

Джерела податкового права України   Конституція України 2. Податковий Кодекс України 4. Закони України та підзаконні акти що стосуються оподаткування 3. Міжнародні договори України

Slide21:

Загальна частина податкового права  включає інститути, які закріплюють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, що стосуються всіх видів податків і зборів, всіх норм Особливої частини. Особлива частина податкового права  містить систему інститутів, які деталізують систему податків та зборів та визначають їх видові юридичні конструкції.

authorStream Live Help