Презентація до теми 2 (ОО)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

податкування О Основи Тема 2 Принципи оподаткування та податкові відносини

Презентация PowerPoint:

Принципи оподаткування 1

Презентация PowerPoint:

Принципи оподаткування  У цілому система оподаткування повинна будуватись на підставі визначених правил та положень , які називаються принципами. Ще видатний шотландський економіст і вчений Адам Сміт у своїй праці « Дослідження про природу і причину багатства народів » систему оподаткування класифікував за такими принципами: – економіко-функціональні ; – організаційно-правові .

Презентация PowerPoint:

– стабільність системи оподаткування, з тривалим періодом її дії. Це залежить від законодавчої бази держави. Відносна стійкість податкової системи щодо всіх чинників, зокрема, і зовнішніх, впливає на розвиток економічної та фінансової системи держави, унеможливлює зворотню силу тих законодавчих актів, які чинні в державі. – універсалізація оподаткування. Цей принцип в основному сприяє застосовуванню її за будь-яких умов розвитку економіки держави. В різні часи під впливом різноманітних зовнішніх чинників чи зміною економічного курсу уряду держави може змінюватись і її економічна політика. Але , не зважаючи на такі зміни, податки повинні справлятися та забезпечувати надходження до бюджету країни. Це вимагає зручності податкової системи і можливості постійно пристосовування до змін економічної стратегії держави в конкретний час її розвитку. – система оподаткування повинна забезпечувати однократність справляння податків , без застосовування подвійного оподаткування . До економіко-функціональних принципів відносять

Презентация PowerPoint:

– прозорість системи оподаткування, її зрозумілість та однозначність трактування для будь-якого платника податку; юридичної, фізичної особи. Порядок та методика визначення та сплати податків не може мати різне трактування як для платника податку, так і для тієї структури, яка займається його справлянням. – напруженість податкового тягаря повиннна бути однаковою для всіх суб'єктів, тобто для всіх платників податків. В першу чергу це стосується юридичних осіб — платників податків рівного рангу, зокрема, підприємств, фірм, фізичних осіб тощо. – прагнення досягти відносної рівноваги в забезпеченні інтересів всіх учасників податкового процесу — держава, підприємство, різні юридичні та фізичні особи. Цей принцип досягається лише за допомогою створення ефективної податкової системи держави у випадку, коли інтерес держави в зростанні податкових платежів відповідає вимогам їх платників стосовно отримання відповідної кількості, якості та гарантії отримання послуг. За умов існування такого балансу в країні, податкова система є найбільш ефективною, відповідає інтересам всіх сторін процесу оподаткування. До економіко-функціональних принципів відносять

Презентация PowerPoint:

– – відмова від репресивного характеру системи оподаткування. Сутність цього принципу полягає в тому, що система оподаткування повинна бути побудована таким чином, щоб не давати змоги організувати з боку держави до платників податків репресивні дії. – бюджетна спрямованість системи оподаткування. Кількість та сума зібраних податкових платежів повинна координуватись з витратною частиною бюджету держави. Це означає, що нові податки повинні з'являтись тільки за умов виникнення нових статей витрат, які не існували раніш. Податки не повинні використовуватись з метою покриття та ліквідації бюджетного дефіциту. – найменше втручання в справи платника податків. За умов ринкової економіки підприємство стає об'єктом та суб'єктом ринкових відносин і самостійно здійснює свою діяльність, з огляду на економічні ефективності та зацікавленості підприємства, яке самостійно вибирає стратегію щодо виробництва та реалізації виробленої продукції, чи надавати послуги, за якою ціною. До економіко-функціональних принципів відносять

Презентация PowerPoint:

– ефективність системи оподаткування . Сутність цього принципу полягає в тому, що всі витрати зі створення , функціонування , розроблення системи оподаткування повинні бути значно нижчими за отриману суму податків . Остання повинна бути спрямована на виконання не лише фіскальної , так і функції стимулювання , прищеплення у платника податку податкової культури . До економіко-функціональних принципів відносять

Презентация PowerPoint:

Принцип єдності та централізації , який передбачає , що система оподаткування складається як із загальнодержавних , так і з місцевих податків . Вони встановлюються на загальнодержавному рівні й справляються в бюджети різних рівнів . Порядок справляння місцевих податків , їх розрахунок , ставки оподаткування визначаються місцевими органами самоврядування . Ці податки наповнюють місцевий бюджет і використовуються місцевою владою для фінансування установ , що підпорядковані органам місцевої влади . До організаційно-правових принципів відносять

Презентация PowerPoint:

Методологія оподаткування 2

Презентация PowerPoint:

Сучасна система оподаткування  являє собою поєднання податкової теорії , утворення податкової системи , різних форм податків , методів їх справляння , контролю за їх використанням тощо . Оподаткування має свою методологію , в основі якої теоретичне , науково-практичне та правове обґрунтування суті , поняття категорії податку як економічної категорії .

Презентация PowerPoint:

дія загальних економічних законів суспільства, а також законодавча база, яка діє в державі. Головною метою оподаткування є розроблення економічного змісту, складу, форм, а також відповідного механізму їх обчислення та сплати, встановлення відповідних прав та обов'язків платників і відповідальність за порушення цих обов'язків . Податок як економічна категорія має різні форми. В конкретній формі податок виступає як примусове вилучення частини доходу суб'єкта до державної казни на підставі чинної законодавчої бази. Тому в основі податку закладені як позитивні, так і негативні риси конкретної економічної політики держави, та системи державного будівництва та керівництва. Базою методології оподаткування є:

Презентация PowerPoint:

визначається системою оподаткування, яка базується на особистих умовах, до яких відносяться : • співвідношення між загальним рівнем податкових платежів та вилученням з обсягу доданої вартості; • система оподаткування будується залежно від виконання фіскальної контролюючої та регулюючої функцій податків; • всі податки, які надходять до бюджету, спрямовуються на покриття суспільно-необхідних потреб. Система оподаткування будь- якої держави базується на дії економічних законів , які характерні для цього часу та цієї економічної системи . Механізм дії податків

Презентация PowerPoint:

Головним економічним законом суспільства є і залишається закон вартості. Всі інші закони відображають лише тенденції розвитку суспільства на підставі цього закону, та об'єктивний характер дії економічних законів. Тому система оподаткування базується на знанні фундаментальних законів, які характеризують закономірності економічних відносин, що складаються між громадянами, громадянами та підприємствами, підприємствами та державою, громадянами та державою, та впливу цих взаємовідносин на розвиток держави. ЗАКОН ВАРТОСТІ

Презентация PowerPoint:

Сутність цього закону полягає в тому, що із зростанням добробуту населення зростають потреби населення . З одного боку зростає частина коштів , які населення сплачує державі у вигляді податків , і одночасно збільшуються й вимоги до отриманих послуг держави , як адекватного відношення держави до населення , та до виконання державних функцій . Закон зростання потреб суспільства залежно від ступеня його розвитку

Презентация PowerPoint:

В умовах розвитку будь-якої економічної системи товари, які виробляються та послуги, які надаються, повинні відповідати вимогам споживачів щодо якості, та збільшення їх кількості. Підвищення якості потребує додаткових матеріальних і трудових витрат ресурсів, впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Це в свою чергу призводить до зростання фінансових ресурсів та витрат виробництва (хоча впровадження в виробництво досягнень науково-технічного прогресу може впливати й на зменшення собівартості). ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ВИТРАТ

Презентация PowerPoint:

Сутність його полягає в тому, що при зниженні ціни попит на продукцію зростає, і навпаки при зростанні цін на товари, роботи та послуги попит зменшується. Ціна товару залежить від багатьох чинників, зокрема, і від податків та інших обов'язкових відрахувань до державного бюджету, що включаються до ціни товару. Із зростанням податків підприємство вимушено збільшувати ціну виробу, що впливає на скорочення оборотів, або зменшувати ціну за рахунок зменшення свого прибутку. Це негативно впливає на подальший розвиток підприємства, не стимулює розширення виробництва, призводить до зниження мотивації працюючих до праці. ЗАКОН ПОПИТУ

Презентация PowerPoint:

Його зміст полягає в тому, що виробник товару бажає реалізувати більше товарів за більш високу ціну з метою отримання прибутку. Дія цього закону на податки має особливий вплив, оскільки найбільший розмір ціни, за умов ринкової економіки може встановити виробник. Це, в свою чергу, призводить до обмеження попиту споживачів на цей товар. Тобто зростання ціни можливе лише до якоїсь певної межі, вище якої виріб не буде проданий. Тому збільшення розміру податків при одночасному обмеженні ціни призводить до зменшення чистого прибутку підприємства. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ

Презентация PowerPoint:

Згідно з цим законом всі вироби повинні реалізовуватись споживачам за звичайними цінами, які утворюються на перехресті законів попиту та пропозиції. Ця ціна має миттєвий характер, тому дотримання звичайної ціни повинно супроводжуватися ціновою політикою підприємства. Вплив окремих чинників має досить суттєвий вплив і на ціну. Так, запровадження нових додаткових податків, митних ставок, інших обов'язкових платежів призводить до зміни ціни, а й відповідно й до змін попиту або пропозиції на ринку. Закон ринкової рівноваги , або рівноважної ціни

Презентация PowerPoint:

Відповідно до цього закону на ринку реалізації виробів та товарів утворюється середня ціна, яка дає змогу встановити в суспільстві економічну рівновагу між виробництвом й споживанням. Зміна податкової системи призводить до знищення цієї рівноваги, а відповідно й до економічної нестабільності в суспільстві. Закон вільної конкуренції

Презентация PowerPoint:

Податкова політика 3

Презентация PowerPoint:

Податкова політика держави це діяльність держави у сфері встановлення , правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави . Зміст і цілі податкової політики можуть змінюватися залежно від об'єктивних та суб'єктивних факторів та обумовлені соціально-політичним ладом суспільства. Виокремлюють фіскальну та економічну цілі податкової політики

Презентация PowerPoint:

Податкова політика держави

Презентация PowerPoint:

Типи подіткової політики

Презентация PowerPoint:

Дякую за увагу

authorStream Live Help