Презентація до теми 1 (ОО)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

податкування О Основи Тема 1 Економічна сутність податків і оподаткування

Презентация PowerPoint:

Історія оподаткування 1

Презентация PowerPoint:

Еволюція податків  Безпосередньо пов'язана з соціально-економічним розвитком суспільства і держави. Вони не лише є її невід'ємним атрибутом. З одного боку, з удосконаленням матеріального виробництва, розвитком товарно-грошових відносин, зміною типів та форм держави, розширенням її функцій змінюються форми та кількість податків, удосконалюються методи їх стягнення. З другого боку, податки, забезпечуючи концентрацію ресурсів на суспільно важливих проектах (фундаментальна наука і освіта, космічні програми, сучасна інфраструктура, охорона довкілля), стають необхідною умовою прискорення суспільного розвитку.

Презентация PowerPoint:

– перша триває від періоду панування натурального господарства і зародження держави до початку розкладання феодального ладу, тобто охоплює докапіталістичні формації. Вона характеризується домінуванням неподаткових доходів держави (до яких автор відносить і фіскальні монополії), а з податкових доходів — переважанням традиційних натуральних прямих податків (на землю, скот, подушних ); – друга пов'язана з початком відходу від «традиційного шляху» і підвищенням ролі непрямих податків, особливо мита на зовнішню торгівлю ; – третя характеризується відносним зменшенням ролі традиційних прямих податків ; – на четвертій , у зв'язку з прискореним розвитком внутрішньої торгівлі і товарно-грошових відносин, головну роль у податкових системах починають відігравати внутрішні акцизи і податки на продаж, що витісняють мито, яке раніше переважало серед непрямих податків ; – на п'ятій стадії, коли економіка сягає своєї зрілості, основою податкових систем стають сучасні прямі податки на особисті доходи і прибутки корпорацій. Х. Хайнрайх виділяє п’ять стадій розвитку податкових систем

Презентация PowerPoint:

Другорядну роль податків на першому етапі становлення оподаткування можна пояснити такими причинами:  1) Низьким рівнем державних потреб, які легко задовольнялися без застосування податків ; 2) Нерозвиненістю грошового господарства ; стягнення ж податків у натуральній формі , що була пануючою , наштовхувалося на проблему їх збуту ; 3) Слабкістю державної влади : внаслідок примусового характеру податків лише сильна влада може примусити суспільство до їх сплати .

Презентация PowerPoint:

Еволюція наукових поглядів на податки 2

Презентация PowerPoint:

– по марксистському шляху; – в неокласичному напрямку (базою при цьому були розробки економістів А. Сміта та Д. Рікардо). Відповідно до цих напрямів і будувалась загальна податкова політика держави — відповідно до адміністративно-командної та ринкової спрямованості. Податки, як форма взаємовідносин між громадянами держави та владою, має стародавню історію. Теорія податків започаткована в XII ст. Початок податкової теорії був закладений ще за часів Фоми Аквінського (1226 - 1274 p.), який вважав податки однією з форм пограбування народу . XVII ст. у Франції з'являється теорія податків, засновниками якої були С.Вобен та Ш. Монтеск'є. її сутність полягала в тому, що громадяни повинні ділитися своїм прибутком з державою, оскільки вона забезпечує внутрішній та зовнішній захист життя і майна підлеглих, гарантує їм порядок, спокій та свободу. Теорія науки про оподаткування досліджувалася за двома головними напрямами :

Презентация PowerPoint:

Одним з найважливіших напрямків розвитку економічної теорії фінансів та її складової — податкової політики є неокласична теорія , що базувалася на неокласичній політичній економії . Основоположниками цього напрямку економічної теорії були В. Петті , А.Сміт , Дж. Рикардо та інші . Однією з перших робіт у цьому напрямку теорії була робота В. Петті «Трактат про податки і збори » (1662 р.). В цій роботі вперше було сформульовано принципи оподаткування , зокрема : пропорційність ; відсутність податкової дискримінації ; ефективність використання зібраних податків ; застосування штрафних санкцій до тих, хто ухиляється від сплати податків ; запобігання подвійному оподаткуванню ; простота та прозорість при обкладанні податками та інші .

Презентация PowerPoint:

Окремим напрямом податкової теорії є теорія «негативних споживань». Ця теорія розвивалась протягом XIX - XX ст ., її сутність полягає в тому, що в зв'язку з тим, що у більшості громадян існують колективні потреби, вони повинні задовольнятись за рахунок централізованих та місцевих бюджетів. Ця теорія в подальшому стала базою для розвитку теорії Дж . М. Кейнса. її сутність викладена в роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотків, грошей. Особливістю кейнсіанської теорії є те, що вона допускає дефіцит державного бюджету, оскільки дефіцит розглядається як стимул економіки . Теорія «негативних споживань»

Презентация PowerPoint:

Форми податків та їх класифікація 3

Презентация PowerPoint:

Форми оподаткування Сутність та внутрішній потенціал податку як політико-економічної категорії реалізується в конкретних формах оподаткування. Багатство цих форм обумовлює необхідність класифікації податків за певними ознаками. Класифікаційними ознаками можуть бути різні елементи та ознаки податку — суб'єкти і об'єкти оподаткування, методи побудови шкали податкових ставок, рівень державної влади, яким той чи інший податок запроваджується тощо. При цьому кожен податок може потрапити одночасно до декількох класифікаційних груп, сформованих за різними класифікаційними ознаками.

Презентация PowerPoint:

Прямі та непрямі податки Не зважаючи на те, що ця класифікація існує з XVI ст., досі не вщухають дискусії з приводу ознак , покладених в її основу. В її основу покладено передусім вид об'єктів оподаткування та характер взаємовідносин між платниками і фіскальними органами. Зокрема , до прямих відносять податки , які встановлюються щодо платників та їх доходів і майна. З приводу їх сплати юридичні та фізичні особи, визначені законом як платники цих податків , змушені вступати у безпосередні стосунки з органами доходів і зборів . Натомість непрямими податками обкладаються товари та послуги . Вони включаються у вигляді надбавки в ціни останніх , тому з приводу цих податків їх реальні платники не вступають у безпосередні відносини з фіскальними органами. Вони їх сплачують , купуючи товари та послуги .

Презентация PowerPoint:

Прямі податки Прямі податки поділяються на особисті та реальні . Особисті податки встановлюються персонально щодо кожного окремого платника як фізичної особи ( подушний податок ), її доходів та майна ( податок на доходи і податок на майно фізичних осіб ), а також щодо доходів і майна юридичних осіб ( податок на прибуток і податок на майно ). При цьому особисті податки на доходи стягуються з фактичних індивідуальних доходів платників у джерела їх виплати чи за даними декларацій і передбачають розрахунок доходу як об'єкта оподаткування (для юридичних осіб ) за даними бухгалтерського (в деяких країнах — податкового ) обліку . Реальні податки встановлюються на підставі оцінки об'єкта оподаткування за формальними , зовнішніми ознаками ( кількістю працюючих ; кількістю одиниць устаткування ; кількістю використаної в процесі виробництва сировини тощо ) .

Презентация PowerPoint:

Непрямі податки Непрямі податки поділяються на акцизи, фіскальні монополії і мито. У свою чергу, розрізняють специфічні та універсальні акцизи. Специфічними акцизами обкладаються окремі види товарів, універсальними — всі товари та послуги. Існує декілька видів універсальних акцизів : податок з обороту, податок з продажу і податок на додану вартість. Найбільш загальною класифікацією мита є його поділ на експортне та імпортне мито. В залежності від цілей зовнішньоекономічної політики, яких намагаються досягти за допомогою оподаткування експортно-імпортних операцій, розрізняють преференційне, антидемпінгове, протекціоністське, компенсаційне мито.

Презентация PowerPoint:

Залежно від рівнів державної влади Національні, регіональні та місцеві податки. Широко вживаним є поділ податків залежно від рівнів державної влади, якими ці податки запроваджуються. В унітарних державах розрізняють національні та місцеві, у федеративних — національні, регіональні та місцеві податки . Національні податки встановлюються вищими органами державної влади і є обов'язковими на всій території держави. У складі національних можна виділити такі групи податків: національні податки, що зараховуються виключно до бюджету центрального уряду; закріплені за бюджетами суб'єктів федерації і бюджетами органів місцевого самоврядування національні податки; розщеплені національні податки.

Презентация PowerPoint:

Залежно від рівнів державної влади Регіональні податки запроваджуються органами державної влади суб'єктів федерації на підпорядкованій їм території. В їх межах можна виділити регіональні податки, що зараховуються до державних бюджетів суб'єктів федерації, і розщеплені регіональні податки, що розподіляються між державними бюджетами суб'єктів федерації і бюджетами місцевого самоврядування. Місцеві податки запроваджуються органами місцевого самоврядування на підпорядкованій їм території і зараховуються до відповідних місцевих бюджетів .

Презентация PowerPoint:

В залежності від методу побудови шкали податкових ставок Пропорційні — це податки, що стягуються за єдиною ставкою, внаслідок чого сума податку зростає у такій самій пропорції, що й дохід платника, а частка доходу, що вилучається до бюджету, є постійною, незалежно від його величини. Прогресивні — це податки, що стягуються не за єдиною, а за певним чином побудованою шкалою ставок, відповідно до якої вищі доходи обкладаються вищою ставкою. Так що із зростанням доходу рівень його оподаткування підвищується. Регресивні — це податки, ставки яких зменшуються із зростанням доходів, так що питома вага цих податків в доходах заможних буде нижчою, ніж в доходах малозабезпечених громадян.

Презентация PowerPoint:

Податкова система держави 4

Презентация PowerPoint:

Умовами становлення податкової системи держави є :  – перетворення податків на основне і постійне джерело державних доходів ; – забезпечення єдності податного ладу на всій території держави на основі посилення центральної державної влади . Ця єдність досягається завдяки запровадженню загальнодержавних податків і зборів , застосуванню єдиних правил їх справляння на всій території країни , побудові відносин між державою і платниками на єдиних засадах;

Презентация PowerPoint:

Умовами становлення податкової системи держави є :  – проникнення основних ідей фінансової науки в податкову практику, підвищення на цій основі мистецтва оподаткування , вироблення більш доцільних способів утримання податків , що полегшує розв'язання проблеми їх узгодження , забезпечення сумісності , побудова сукупності податків відповідно до наукових принципів оподаткування , які виконують роль системо утворюючих чинників ; – забезпечення уніфікації та узгодженості податкового законодавства .

Презентация PowerPoint:

Дякую за увагу

authorStream Live Help