Тема 5. Порядок оцінювання діяльності банків за рейтинговою системою «

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

ТЕМА: Порядок оцінювання діяльності банків за рейтинговою системою «САМЕLS» План: 1. Загальна характеристика рейтингової системи CAMELS. 2. Критерії оцінки компонентів рейтингової системи . 3. Процедура затвердження рейтингу банку 4. Особливості та обмеження методики CAMELS

Презентация PowerPoint:

Мета оволодіти знаннями щодо загальної характеристики рейтингової системи CAMELS, засвоїти критерії оцінки компонентів рейтингової системи, ознайомитись із процедура затвердження рейтингу банку, дослідити особливості та обмеження методики CAMELS.

Презентация PowerPoint:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS

Презентация PowerPoint:

РЕЙТИНГ БАНКІВ це їх позиція на ринку залежно від певних параметрів і показників діяльності, фінансового стану, виконання економічних нормативів, вимог законодавства тощо. Визначення рейтингу є одним з методів аналізу, який дозволяє одержати комплексну оцінку фінансового стану банків і порівняти їх між собою.

Презентация PowerPoint:

Рейтингування банків   здійснюється з метою одержання інформації про позицію банку на ринку та визначити наявність у нього певних конкурентних переваг . У цьому зацікавлені всі учасники фінансового ринку: кредитори , інвестори , органи банківського нагляду , громадськість . 

Презентация PowerPoint:

ЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ ОЦІНЮВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИДІЛЯЮТЬ ПІДХОДИ ЕКСПЕРТНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ґрунтується на використанні досвіду та кваліфікації фахівців у сфері банківської діяльності та передбачає визначення на основі всієї доступної їм інформації якісних оцінок стану та перспектив діяльності банку передбачає оцінку стану банку виключно на основі його офіційної фінансової звітності, аналізу кількісних показників і рівня виконання встановлених вимог.

Презентация PowerPoint:

Рейтингування банків   здійснюється з метою одержання інформації про позицію банку на ринку та визначити наявність у нього певних конкурентних переваг . У цьому зацікавлені всі учасники фінансового ринку: кредитори , інвестори , органи банківського нагляду , громадськість . 

Презентация PowerPoint:

Офіційно визнаною системою рейтингування банків , яку широко використовують наглядові органи багатьох країн світу , є система CAMELS. Нагляд за діяльністю банків , що ґрунтується на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS, полягає у визначенні загального стану банку на підставі єдиних критеріїв , які охоплюють діяльність банку за всіма напрямами .

Презентация PowerPoint:

Метою оцінки діяльності банків   визначення банків , у яких незадовільний фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки , що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку служби банківського нагляду Національного банку України і вжиття відповідних заходів для виправлення цих недоліків у діяльності банку та стабілізації його фінансового стану.

Презентация PowerPoint:

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS  

Презентация PowerPoint:

Компоненти рейтингової системи оцінюються за п'ятибальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою оцінкою , а оцінка "5" - найнижчою , комплексна рейтингова оцінка також визначається за п'ятибальною шкалою

Презентация PowerPoint:

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОМПОНЕНТІВ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ

Презентация PowerPoint:

Фактори оцінки капіталу банків за методикою рейтингової оцінки CAMELS   № Показники та характеристики банку, що використовуються методикою 1 Відповідність обсягу регулятивного капіталу напрямам діяльності банку (банківські та інші операції) 2 Відповідність зростання обсягів статутного, регулятивного (в розрізі складових) капіталу зростанню активів на дату інспекційної перевірки, плани і перспективи 3 Дотримання вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі нормативи капіталу) 4 Наявність внутрішніх процедур щодо визначення достатності капіталу банку з урахуванням усіх ризиків , притаманних його діяльності (у тому числі ризику країни ) 5 Наміри і можливості акціонерів щодо нарощування статутного капіталу з метою мінімізації ризиків, притаманних діяльності банку, дивідендна політика 6 Вплив ризиків (у тому числі кредитного, валютного, зміна процентної ставки тощо), притаманних банку, на капітал банку 7 Рівень формування резервів під активні операції 8 Прибутковість та її вплив на регулятивний капітал банку 9 Співвідношення обсягу негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під ці активні операції) до регулятивного капіталу 10 Відповідність розмірів статутного та регулятивного капіталу планам розвитку мережі філій, відділень на місцевому, регіональному (в межах однієї області), міжрегіональному (на території всієї України) та міжнародному рівнях, а також відповідність їх розмірів проектам будівництва та реконструкції 11 Доступ до ринків капіталу

Презентация PowerPoint:

Фактори оцінки стану активів банків за методикою рейтингової оцінки CAMELS   № Показники та характеристики банку, що використовуються методикою 1 Співвідношення між обсягом нестандартних активів та сукупними активами 2 Рівень активів з негативною класифікацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи в сукупних активах 3 Дотримання вимог банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі нормативи кредитного ризику та інвестування) 4 Концентрація за активними операціями щодо одного позичальника або групи пов'язаних позичальників 5 Рівень галузевих концентрацій, концентрацій за країнами тощо 6 Обсяг операцій з інсайдерами та ставлення до них керівництва 7 Ефективність управління кредитним портфелем і портфелем цінних паперів з точки зору стратегій, положень, процедур та систем контролю 8 Претензійно-позовна робота 9 Рівень резервів на покриття можливих збитків за активними операціями (в порівнянні з нестандартними активами), правильність їх розрахунків і повнота формування 10 Якість , обсяги , тенденції та управління іншими активами: кошти в інших банках, дебіторська заборгованість , вкладення в основні засоби та нематеріальні активи тощо

Презентация PowerPoint:

Фактори оцінки стану ліквідності банків за методикою рейтингової оцінки CAMELS № Показники та характеристики банку, що використовуються методикою 1 Компетентність керівництва і фахівців відповідних підрозділів банку з питань визначення ліквідності банку, ефективності стратегії управління фінансовими потоками і політики забезпечення ліквідності, з питань контролю та моніторингу ліквідної позиції банку 2 Оперативність, вчасність та адекватність рішень щодо управління активами і пасивами 3 Тенденції, обсяг і джерела ліквідних активів, у тому числі високоліквідних, що можуть бути використані для виконання поточних зобов'язань банку 4 Стабільність залучених коштів, відповідність строків і сум повернення залучених та розміщених коштів 5 Залежність від дорогих, нестабільних джерел фінансування (міжбанківські кошти тощо) для забезпечення потреб у ліквідності 6 Можливість банку диверсифікувати джерела фінансування балансових і позабалансових статей 7 Процеси планування, у тому числі наявність планів фінансування в надзвичайних ситуаціях та на випадок непередбачених проблем з ліквідністю, контролю та моніторингу 8 Виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо ліквідності банку (у тому числі нормативи ліквідності), аналіз причин невиконання, тенденцій 9 Інформаційні системи управління ліквідністю

Презентация PowerPoint:

ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЙТИНГУ БАНКУ

Презентация PowerPoint:

Визначення рейтингу банку за рейтинговою системою CAMELS це стандартизований метод оцінки банків, ефективність якого залежить від якості підготовки до проведення інспекційних перевірок з урахуванням результатів безвиїзного нагляду, кваліфікації та об'єктивності інспекторів служби банківського нагляду

Презентация PowerPoint:

Рейтинг банку є власністю Національного банку і конфіденційною інформацією , призначеною тільки для внутрішнього використання , та не підлягає опублікуванню в засобах масової інформації . Рейтинг доводиться Національним банком України до відома кожного окремого банку протягом 10 робочих днів після його погодження ( затвердження ). Банк має право використовувати інформацію про свій рейтинг на власний розсуд .

Презентация PowerPoint:

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДИКИ CAMELS

Презентация PowerPoint:

За результатами складання звіту про інспектування та встановлення рейтингової оцінки за системою CAMELS визначається стратегія подальшого нагляду – режим наглядових дій , який передбачає ступень втручання у діяльність банку, а також необхідні заходи впливу , адекватні встановленим оцінкам . Як показав досвід кризових років , одним із найважливіших чинників вибору адекватних заходів впливу стала загальна ситуація на фінансовому ринку.

Презентация PowerPoint:

У разі забезпечення контрольованого виправлення порушень і недоліків , Національним банком здійснюється безвиїзний моніторинг статистичної та фінансової звітності , стану виконання економічних нормативів до наступної інспекційної перевірки . Найбільш поширеним є використання рейтингової системи CAMELS у процедурі інспектування . Звіти по безвиїзний моніторинг враховують дані оцінки CAMELS і відображають різні аспекти функціонування банків з використанням укрупнених груп параметрів , таких як власні кошти , активи , прибутковість , ліквідність .

authorStream Live Help