Презентація до теми 12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 12:

ема № 12 Т Контроль податкових оган ів у сфері податку на прибуток   1

Слайд 12:

Мета оволодіти знаннями щодо контролю податкових огранів у сфері податку на прибуток , його економічної сутності , проблем та шляхів удосконалення механізму справляння , а також щодо перевірки правильності нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів .  лекції 2

Слайд 12:

План лекції 1. Податок на прибуток: економічна сутність, проблеми та шляхи удосконалення механізму справляння. 2. Перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів.  3

Слайд 12:

Податок на прибуток Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, який сплачують підприємства з прибутку, що, згiдно з Податковим кодексом України, визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. 4

Слайд 12:

Об’єкт оподаткування прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу; дохід за договорами страхування , визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу; дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу, з джерелом походження з України; дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 цього Кодексу; дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 цього Кодексу. 5

Слайд 12:

с 18% 6 Базова ( основна ) ставка податку Оскільки Україна прагне до інтеграції в Європейський Союз, то зменшення ставки податку на прибуток в Україні стає необхідним з огляду необхідності пристосування до загальних вимог ЄС.

Слайд 12:

7 Кодексом передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток. Значно доцільніше було б використати для економічного зростання політику цільового стимулювання економіки за допомогою податків. До них належать: – прискорена амортизація; – відрахування з прибутку, що оподатковується, витрат на інвестиції (що пріоритетніші проекти для розвитку економіки, то вищий відсоток відрахувань); – надання податкового інвестиційного кредиту; – відрахування з оподатковуваного прибутку всіх витрат, спрямованих на науково-дослідницьку діяльність; – цільові податкові пільги для підприємств, які здійснюють діяльність у депресивних районах та інші.

Слайд 12:

Важливим аспектом контролю податковими органами у сфері податку на прибуток є перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Завдання перевірки основних засобів і нематеріальних активів : дати оцінку стану збереження , ефективності використання ; виявити наявні факти порушень чинного законодавства щодо правомірності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників ревізованого підприємства при придбанні , використанні , реалізації і ліквідації окремих об’єктів основних засобів і нематеріальних активів ; розробити заходи з реалізації рішень , прийнятих за матеріалами ревізії : притягнення до відповідальності винних службових осіб з відшкодуванням збитків , нарахування і стягнення штрафних фінансових санкцій на користь державного бюджету за допущені порушення чинного законодавства на об’єкті контролю, які пов’язані з оподаткуванням доходів підприємства ( оцінка майна, амортизація , реалізація і т.  ін .). 8

Слайд 12:

Важливим аспектом контролю податковими органами у сфері податку на прибуток є перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Напрями перевірки : 1) контроль стану збереження основних засобів і нематеріальних активів ; 2) контроль операцій , пов’язаних із джерелами надходжень та видами вибуття основних засобів ; 3) контроль правильності нарахування амортизації ( зносу ); 4) контроль операцій з ремонту основних засобів ; 5) контроль операцій з нематеріальними активами. 9

Слайд 12:

Об’єкти контролю Первинні документи про надходження , передавання , реалізацію , інвентаризацію , нарахування амортизації ( зносу ), ліквідацію об’єктів основних фондів і нематеріальних активів : накладні , акти приймання-передавання основних засобів , акти ліквідації основних засобів , відомості нарахування амортизації ( зносу ), авізо , довідки , акти переоцінки , дефектні акти , акти виконаних робіт з ремонту основних засобів , кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних засобів підрядними організаціями . Регістри аналітичного і синтетичного обліку : інвентарні картки з обліку з окремих об’єктів основних засобів і нематеріальних активів ; описи інвентарних карток з обліку основних засобів ; картки групового обліку основних засобів (для нарахування зносу та амортизації по 4 групах основних засобів ); інвентарні списки основ­них засобів і нематеріальних активів , які ведуться матеріально відповідальними особами структурних підрозділів підприємства , де вони використовуються ; інше . 10

Слайд 12:

Основні   типові порушення , які впливають на розрахунки з бюджетом за податком на прибуток відсутність технічної документації та належно оформлених первинних документів при оприбуткуванні окремих об’єктів нематеріальних активів у бухгалтерському обліку ; неправомірне віднесення до складу об’єктів нематеріальних активів , завищення їхньої оцінки , установлення економічно необґрун­тованих норм нарахування амортизації ( зносу ), заниження бази оподаткування податком на прибуток підприємства ; безкоштовне одержання об’єктів нематеріальних активів без включення суми нарахування зносу ( амортизації ) до оподаткованого податком на прибуток доходу у звітних періодах ; порушення методики бухгалтерського та податкового обліку , які впливають на достовірність даних балансу та звітності . 11

Слайд 12:

Thanks 12 for Watching

authorStream Live Help