Презентація до теми 11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 16:

ема № 11 Т Об лік податкових платежів до бюджетів   1

Слайд 16:

Мета оволодіти знаннями щодо з начення та етапів обліку податкових платежів, особових рахунків платників податків, обліку податкових зобов’язань, заходів примусового стягнення податкового боргу.  лекції 2

Слайд 16:

План лекції 1. Значення та етапи обліку податкових платежів 2. Особові рахунки платників 3. Облік податкових зобов’язань 4. Заходи примусового стягнення податкового боргу  3

Слайд 16:

Значення податкових платежів Облік податкових платежів забезпечує органи державного управління інформацією про надходження доходу до державного та місцевого бюджетів у вигляді податкових платежів , про нараховані , розстрочені , відстрочені та сплачені податкові ( грошові ) зобов’язання , податковий борг та його погашення в розрізі платників податків і зборів . 4

Слайд 16:

Дані обліку дозволяють не тільки знати стан розрахунків платників податків з податкових зобов’язань на будь-яку дату, з будь-якого платежу та по будь-якому виду бюджету, але й планувати та спрогнозувати надходження до державної скарбниці в майбутньому . Крім того, облік платежів дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення для поточного та перспективного державного регулювання економікою країни . 5 Значення податкових платежів

Слайд 16:

Розробку та впровадження нормативних документів щодо організації обліку й звітності в органах державної податкової служби покладено на Державну ф іскальну службу України , яка виконує функції системного погодження та впровадження автоматизованих інформаційних систем обліку та звітності (АІС), внесення змін до діючих АІС з урахуванням змін у податковому законодавстві . 6 Значення податкових платежів

Слайд 16:

п Всю сукупність робіт по веденню обліку податків , зборів та складанню звітності можна умовно розділити на три етапи прийом інформації від податкових органів вищого рівня , її обробка , формування звітної інформації відділом Головного управління обліку і звітності Державної фіскальної служби України І етап ведення оперативного обліку та контролю платежів , складання і подання вищим ланкам управлення звітності відповідної форми ІІ етап обробка звітної інформації , що формується в податкових інспекціях і передається до податкових адміністрацій 7 ІІІ етап

Слайд 16:

Особові рахунки платників податків Облік платежів платників податків ведуть спеціальні підрозділи обліку і звітності податкових органів в особових рахунках у розрізі платників податків, видів платежів та видів бюджетів Форми особових рахунків та порядок їх ведення визначаються ДФС України, як правило, на кожний календарний рік, з урахуванням особливостей адміністрування конкретних податків, зборів та обов'язкових платежів. 8

Слайд 16:

Особові рахунки платників відкриваються структурним підрозділом обліку і звітності органу державної податкової інспекції щорічно за платниками, які: перебувають на податковому обліку – з початку року, взяті на податковий облік – з моменту взяття їх на облік , своєчасно не стали на податковий облік – з моменту нарахування або сплати платежу ( залежно від того, яка з цих подій настала раніше ). 9

Слайд 16:

Відкриваються також особові рахунки платників податків і при реорганізації платників податків у випадках : зміни назви , організаційно-правового статусу або місця реєстрації платника податків , об'єднання двох або більшої кількості платників податків в одного платника податків з ліквідацією платників податків, які об'єдналися, розподілу платника податків на дві або більше особи з ліквідацією такого платника податків . 10

Слайд 16:

 2  4  3  1 коди платежів відповідно до бюджетної класифікації Із зазначенням символів звітності Національного банку номерів рахунків , на які вони повинні зараховуватися назву ( або прізвище , ім'я та по батькові – для фізичної особи) платника . ідентифікаційний код (номер) Списки формуються засобами програмного забезпечення і містять 11 Підставою для відкриття особових рахунків є списки платників податків , одержані від структурних підрозділів органу державної податкової служби по обліку платників податків .

Слайд 16:

  відображенню внесених сум нарахованих податків за термінами сплати , а також сум , донарахованих за результатами перевірок ; правильності нарахування пені . правильності виведення сальдо рахунків ;  12 Не менше , ніж раз на квартал проводиться вибіркова перевірка правильності виконаних облікових операцій в особових рахунках . Особлива увага приділяється :

Слайд 16:

13 При закритті особових рахунків підводяться підсумки за попередній рік . Якщо мають місце недоїмка або переплата, несплачена пеня тощо , ці суми переносяться до особового рахунку поточного року.

Слайд 16:

Облік податкових зобов’язань Під   податковим зобов’язанням   розуміють суму коштів , яку платник податків , у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі , в порядку та у строки, визначені податковим законодавством (у тому числі суму коштів , визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) . За більшістю платежів до бюджету платник податків зобов'язаний самостійно обчислити суму податкових зобов'язань та зазначити її у податковій декларації або у розрахунках , форми яких встановлюються нормативними актами, затвердженими Д ФС України . Податкові декларації платник податків подає до податкових органів у строки, які залежать від базового податкового періоду . 14

Слайд 16:

Примусове стягнення податкового боргу Примусове стягнення податкового боргу  – це ряд заходів , спрямованих на погашення податкового боргу платників податків без отримання його згоди на їх застосування та без попереднього узгодження суми боргу, шляхом звернення стягнення на всі активи такого платника . Способами стягнення податкового боргу є: - надсилання податкових вимог ; - податкова застава; - адміністративний арешт активів ; - розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу; - списання безнадійного податкового боргу. 15

Слайд 16:

Thanks 16 for Watching

authorStream Live Help