Презентація до теми 9

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 13:

ема № 9 Т СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, ЇХ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 1

Слайд 13:

Мета ознайомлення з різними функціональними обов’язками, необхідними для їх майбутньої професійної і організаційно-управлінської діяльності; формування професійного умінь і навичок прийняття само­стійних рішень під час конкретної роботи; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосову­вати в практичній діяльності; оволодіння сучасними формами, методами організації праці та управління у підрозділах проходження практики.  лекції 2

Слайд 13:

План лекції Система органів ДФСУ, їх завдання та функції. Повноваження посадових осіб державних податкових органів. Обов’язки і права платників податків. Нормативні основи організації і завдання інших органів податкового контролю.  3

Слайд 13:

Державна фіскальна служба (ДФС) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.Утворена Постановою Кабінету Міністрів від21 травня2014р. шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів. ДФСУ визначена центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує: - державну податкову політику, - державну політику у сфері державної митної справи, - державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, - державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 4

Слайд 13:

с На сьогодні органи ДФСУ здійснюють забезпечення своєчасного й повного перерахування сум подат­ків до бюджету всіма юридичними й фізичними особами накладення фінансових і адміністративних санкцій на порушників податкового законодавства, а також профілактику податкових правопорушень перевірку правильності нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів контроль за дотриманням податкового законодавства перевірку якості ведення податкового й бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування 5

Слайд 13:

Основні завдання ДФС: реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та ін. внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування: державної податкової політики; державної політики у сфері державної митної справи; державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів; державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інші. 6

Слайд 13:

ДФС з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДФС, її територіальних органах; 2) здійснює добір кадрів в апарат ДФС та на керівні посади в територіальні органи; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДФС та її територіальних органах; 4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів; 5) організовує свою роботу і роботу територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; 6) надає територіальним органам ДФС методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку стану такої роботи; 7) організовує ведення діловодства відповідно до встановлених правил та інші. 7

Слайд 13:

Повноваження посадових осіб державних податкових органів ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДФС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДФС може утворюватися колегія. ДФС є юридичною особою, має печатку із зображеннямДержавного Герба Українита своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. Таким чином, Державна фіскальна служба, як і очікувалося, об'єднала повноваженняподаткової служби, митниці та фінансової міліції. 8

Слайд 13:

Обов'язки платника податків (ст.16 ПКУ) – стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України; – вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; – подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; – сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ та законами з питань митної справи; 9

Слайд 13:

Права платника податків також можна об’єднати в групи : (ст.17 ПКУ) 1) з податкового обліку (представляти свої інтереси безпосередньо (або через представника) у податкових органах); бути присутнім при проведенні податкових перевірок); 2) зі сплати податків (використовувати податкові пільги; одержувати відстрочення, розстрочення, податковий кредит); 3) з податкової звітності (одержувати в податкових органах необхідну інформацію; обирати метод ведення податкового обліку; представляти податковим органам пояснення, обґрунтовані відмови; оскаржувати рішення податкових органів; не розголошувати податкову таємницю і т. д.). 10

Слайд 13:

Нормативні основи організації і завдання інших органів податкового контролю Важливим органом захисту економічних інтересів України є митні органи. Поряд з функціями, окресленими законом України «Про митну справу в Україні» від 25.06.1991р., № 1262-XII, вони виконують також функцію податкового контролю згідно із ПКУ. Згідно з Митним кодексом України від 12 грудня 1991 р. № 1970-XII систему митних органів України складають: Державна митна служба; регіональні митниці; митниці; спеціалізовані митні управління та організації; установи і навчальні заклади. 11

Слайд 13:

 2  4  3  1 Відповідно до існуючих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні створено такі цільові страхові фонди страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; страхування на випадок безробіття. пенсійного страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; 12 Нормативні основи організації і завдання інших органів податкового контролю Державний нагляд за сферою загальнообов’язкового соціального страхування здійснює спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади.

Слайд 13:

Thanks 13 for Watching

authorStream Live Help