Тема 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Теоретичні засади системи банківського регулювання та нагляду на міжнародному та національному рівнях

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

ТЕМА: Теоретичні засади системи банківського регулювання та нагляду на міжнародному та національному рівнях План: 1. Сутність та форми регулювання банківської діяльності. 2. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду. 3. Історія розвитку системи банківського регулювання та нагляду в Україні. 4. Базельські принципи в системі банківського регулювання та нагляду. 5. Організація системи банківського регулювання і нагляду в зарубіжних країнах.

Презентация PowerPoint:

Мета оволодіти знаннями щодо теоретичних засад системи банківського регулювання та нагляду на міжнародному та національному рівнях, засвоїти сутність та форми регулювання банківської діяльності, ознайомитись із метою, організацією, підставами та обсягом банківського нагляду, дослідити історію розвитку системи банківського регулювання та нагляду в Україні, Базельські принципи в системі банківського регулювання та нагляду та організацію системи банківського регулювання і нагляду в зарубіжних країнах Ключові слова банківське регулювання, банківський нагляд, Базельські принципи, система банківського регулювання та нагляду в Україні.

Презентация PowerPoint:

СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Презентация PowerPoint:

БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства

Презентация PowerPoint:

Законодавчо-нормативна база у сфері регулювання та банківського нагляду ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок положення від 17.07.2001 р. № 276 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу положення від 17.08.2012 р. № 346 ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою «САМЕLS» положення від 08.05.2002 р. № 171 Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні постанова від 28.08.2001 р. № 368

Презентация PowerPoint:

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ Грошово-кредитна політика спроможність створювати гроші Розміщення кредитів канал кредитів та інвестицій Конкуренція та інновації для попередження картелів «Розважливе» регулювання збереження приватних накопичень, оперування механізмами платежів та схильність до банкрутства

Презентация PowerPoint:

НАПРЯМИ ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ Організаційно-правовий напрям Напрям опосередкованого економічного впливу створення законодавчих та інших спеціальних умов з метою надання можливості банкам реалізувати свої економічні інтереси встановлення законодавчих нормативів та нагляд за їх дотриманням з метою забезпечення ліквідності банківської діяльності

Презентация PowerPoint:

Види державного регулювання банківської діяльності

Презентация PowerPoint:

створення та функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рефінансування банківських установ центральним банком формування банками резерву для відшкодування можливих втрат за позичками та іншими активами цільова допомога інших фінансових органів Протекційні заходи включають

Презентация PowerPoint:

Методи державного регулювання банківської діяльності

Презентация PowerPoint:

МЕТА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДСТАВИ ТА ОБСЯГ НАГЛЯДУ

Презентация PowerPoint:

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку

Презентация PowerPoint:

Мета банківського нагляду стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках Завдання банківського регулювання та нагляду – забезпечення стабільності та надійності банківської системи; – захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від неефективного управління банками і від шахрайства; – створення конкурентного середовища у банківському секторі, завдяки якому знижуються процентні ставки за позичками, підвищуються процентні ставки за депозитами, розширюється спектр банківських послуг; – забезпечення відкритості (прозорості) політики і діяльності банківського сектору в цілому і кожного банку окремо. – підтримання необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг.

Презентация PowerPoint:

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Презентация PowerPoint:

Історія розвитку системи банківського регулювання 1992 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. в Національному банку України організовано Головне управління з контролю за банківською діяльністю; розпочато роботу над створенням нормативної бази для нагляду за комерційними банками затверджене «Положення про службу банківського нагляду Національного банку України»; визначено статус, функції та завдання служби банківського нагляду Національного банку України створено Департамент банківського нагляду; розпочато розбудову інфраструктури банківського нагляду створено Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків і затверджено відповідне положення, яким визначено її завдання, права та регламент роботи та нагляду в Україні

Презентация PowerPoint:

Історія розвитку системи банківського регулювання 1999 р. 2000 р. 2006 р. 2010 р. створено Департамент пруденційного нагляду; відбулися структурні зміни в підрозділах банківського нагляду створено Генеральний департамент банківського нагляду, до якого входили Департамент реєстрації та ліцензування банків, Департамент інспектування та моніторингу банків, Департамент реорганізації та ліквідації банків; сформовано нову структуру банківського нагляду відповідно до принципів Базельського комітету; розроблено основні напрями реформування банківського нагляду створено Дирекцію з банківського регулювання та нагляду, якій були підпорядковані Департамент методології банківського регулювання та нагляду, Департамент реєстрації та ліцензування банків сформовано нову структуру Служби банківського нагляду в системі НБУ; створено Департамент кризового менеджменту та контролю операцій на відкритому ринку; та нагляду в Україні

Презентация PowerPoint:

БАЗЕЛЬСЬКІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Презентация PowerPoint:

ПРИНЦИПИ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ містять 29 принципів, необхідних для ефективності наглядової системи поділяються на дві групи: перша група (від 1 по 13 принцип) зосереджується на повноваженнях, обов'язках та функціях органів нагляду друга (від 14 по 29 принцип) – на пруденційному регулюванні та вимогах до банків. Застосовуючи деякі з них, органи нагляду повинні будуть враховувати структуру ризику та важливість для системи окремих банків Основні принципи – це мінімальні стандарти надійної наглядової практики, які мають універсальне застосування.

Презентация PowerPoint:

Принцип 2. Незалежність, підзвітність, ресурси та правовий захист органів нагляду Принцип 8. Наглядовий підхід Принцип 10. Наглядова звітність Принцип 1 . Обов'язки, цілі та повноваження Принцип 4. Дозволені види діяльності Принцип 9. Методи та інструменти нагляду Принцип 3. Співпраця та спільна робота Принцип 3. Співпраця та спільна робота Принцип 6. Передача істотної власності Принцип 6. Передача істотної власності Принцип 7. Крупні придбання (поглинання) Принцип 11. Повноваження органу нагляду щодо застосування санкцій та заходів впливу Принцип 5. Критерії ліцензування Принцип 13. Відносини між органами нагляду країни походження та країни перебування та інші принципи Принцип 12. Консолідований нагляд Принцип 14. Корпоративне управління

Презентация PowerPoint:

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Презентация PowerPoint:

МОДЕЛІ НАГЛЯДОВИХ СИСТЕМ

Презентация PowerPoint:

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Економічна сутність та зміст банківського нагляду. 2. Мета і завдання банківського регулювання і нагляду. 3. Нормативно-правове забезпечення регулювання діяльності банків України. 4. Основна мета та завдання банківського нагляду. 5. Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні. 6. Основні принципи організації банківського нагляду. 7. Основні цілі та методи банківського регулювання. 8. Поняття, зміст та ознаки банківського нагляду. 9. Рівень імплементації Базельських принципів в Україні. 10. Сутність індикативного та адміністративного регулювання банківської діяльності. 11. Форми проведення банківського нагляду. 12. Характеристика систем організації банківського нагляду в різних країнах світу.

Презентация PowerPoint:

ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (ДОПОВІДЕЙ) 1. Банківський нагляд в ЄС: порівняльний аналіз. 2. Банківський союз як фінансовий регулюючий орган ЄЦБ. 3. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах. 4. Еволюція форм банківського нагляду. 5. Інструментарій державного регулювання діяльності банків в країнах світу та в Україні. 6. Нагляд на консолідованій основі. 7. Основні проблеми розвитку банківської системи України на сучасному етапі розвитку (аналіз показників діяльності). 8. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою. 9. Проблеми імплементації Базельських підходів в наглядовій діяльності Національного банку України. 10. Світовий досвід побудови системи банківського нагляду.

Презентация PowerPoint:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Презентация PowerPoint:

Icon Set Fully editable