uputstvo za primenu novog zup-a

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

prezentacija za primenu clana 9, 103 i 107 novog Zakona o opstem upravnom pustupku 2016

Comments

Presentation Transcript

УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 18/16) КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНА РАЗМЕНА ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА:

УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 18/16) КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНА РАЗМЕНА ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 9. ст. 1. и 2. новог ЗУП-а:

Члан 9. ст. 1. и 2. новог ЗУП-а орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања

Члан 9. ст. 4. новог ЗУП-а:

Члан 9. ст . 4 . новог ЗУП-а орган може од странке да захтева само оне податке : који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција

Члан 103. новог ЗУП-а:

Члан 103 . новог ЗУП-а орган дужан да по службеној дужности , у складу са законом : врши увид , прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање

Члан 103. став 1.:

Члан 103. став 1. ако службену евиденцију води други орган , орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана , ако није друкчије прописано а ко се тражени подаци могу добити електронским путем , замољени орган их доставља у најкраћем року

Члан 103. став 2.:

Члан 103. став 2. у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама

Члан 103. став 2.:

Члан 103. став 2. ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним , сагласно одредби члана 59. став ( 2 ) истог закона (став ( 3 ) члана 103.) .

Члан 207. новог ЗУП-а:

Члан 207. новог ЗУП-а новчаном казном од 5.000 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај овлашћено службено лице , у смислу овог закона, које по службеној дужности : не изврши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, не затражи их ради прибављања и не обради, односно које на захтев органа који води поступак бесплатно не уступи податке о којима се води службена евиденција у року од 15 дана или другом року одређеном законом

Члан 215. новог ЗУП-а:

Члан 215. новог ЗУП-а одредбе закона и других прописа према којима се установљава обавеза за странку и другог учесника у поступку да органу достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција супротно одредбама чл. 9. и 103. овог закона престају да важе истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. (8. јуна 2016).

Slide10:

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењује се од 1. јуна 2017. године , изузев одредаба чл. 9, 103. и 207 . овог закона, које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно 8. јуна 2016. године .

Slide11:

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ОПШТИ ПРИНЦИПИ РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА

Службена евиденција:

Службена евиденција јесте евиденција која је установљена законом , односно другим прописом , а којом се организовано региструју подаци или чињенице за одређене намене, односно за потребе одређених корисника; основ је за издавање јавних и других службених исправа, које служе као доказ за утврђивање одлучних чињеница у управном поступку. За податке које су садржани у службеним евиденцијама важи претпоставка тачности и савесности .

Јавна исправа:

Јавна исправа је исправа коју је у прописаном облику издао орган , у границама своје надлежности. Јавна исправа доказује оно што се у њој утврђује или потврђује. само исправе издате на основу података из службених евиденција могу имати својство јавне исправе.

О р г а н и:

О р г а н и Органи који су дужни да по службеној дужности, у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађују податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање јесу: државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације локалне самоуправе , установе , јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења .

Slide15:

орган по службеној дужности пази да незнање неуке странке и другог учесника у поступку не буде на штету права која јој припадају, приликом пријема захтева орган ће поучити странку о њеном праву да сама прибави податке о чињеницама које су неопходне за одлучивање, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

НАЧИН ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА:

НАЧИН ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА Орган прибавља податке из службених евиденција увидом у евиденцију електронским путем или Непосредно на упит .

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА УВИДОМ У СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ:

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА УВИДОМ У СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ врши се увидом у службену евиденцију која је јавно доступна свим физичким и правним лицима и увидом у службену евиденцију која је доступна надлежним државним органима и осталим имаоцима јавних овлашћења.

када је јавно доступна свим физичким и правним лицима:

к ада је јавно доступна свим физичким и правним лицима Ако овлашћено службено лице има могућност да прибави податке увидом у јавно доступну службену евиденцију која је доступна и свим физичким и правним лицима у електронском облику (на пример, Регистар привредних субјеката), о извршеном увиду саставиће службену белешку

службена белешка:

с лужбена белешка поред осталог, мора да садржи : лично име овлашћеног службеног лица које је извршило увид, датум увида, тачно време увида и прибављене податке .

Централни регистар збирки података:

Централни регистар збирки података Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности , у   складу са Законом о заштити података о личности води Централни регистар збирки података и у исте органи могу извршити увид на начин који је претходно описан. http ://www.poverenik.rs/registar/

Slide21:

Уколико услед било којих техничких разлога није могуће извршити увид у службену евиденцију овлашћено службено лице упитом тражи релевантан податак и добија од органа који води евиденцију електронским или писаним путем .

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА УВИДОМ У ЈАВНУ ИСПРАВУ:

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА УВИДОМ У ЈАВНУ ИСПРАВУ Податке о чињеницама које су, у складу са законом, садржане у јавним исправама, није потребно посебно прибављати. ( на пример, оригинал извода из матичне књиге рођених, лична карта, возачка дозвола, и друго), службено лице ће по извршеном увиду у такву исправу сачинити белешку , у којој ће, између осталог, навести на који је начин прибавио податке, које податке, у ком поступку, као и датум прибављања.

већ утврђене чињенице:

в ећ утврђене чињенице Уколико је орган који је надлежан за издавање одређене јавне исправе, неке чињенице и околности већ утврдио приликом издавања јавне исправе, или су оне доказане у јавној исправи ( лична карта, извод из матичне књиге и др.), орган који води поступак узеће те чињенице и околности као утврђене.

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА УПИТОМ:

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА УПИТОМ Уколико се подаци из службених евиденција не могу прибавити увидом , орган који руководи евиденцијом ће омогућити овлашћеном службеном лицу коме су подаци потребни приступ службеној евиденцији , на његов писани захтев . препорука је да захтев за приступ подацима буде на обрасцу , који попуњава овлашћено службено лице органа који тражи податке , као и овлашћено службено лице органа који уступа податке

Slide25:

Захтев за приступ се доставља у електронском облику у складу са прописима којима су регулисани електронско пословање , електронски потпис, електронски документ или у папирном облику.

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА:

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА потребно је да органи на својим званичним интернет страницама објаве листу службених евиденција које воде , начин на који је могуће приступити евиденцији, имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама

Slide27:

Више о свему у Упутству Министарства државне управе и локалне самоуправе

Slide28:

ХВАЛА НА ПАЖЊИ