Структура сучасної екології та її місце в науці

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Закріплення вивченого матеріалу:

Екологія 11 клас § 3. Структура сучасної екології та її місце в науці

Закріплення вивченого матеріалу:

Зміст 1. Структура сучасної екології 2. Класична та прикладна екологія 3. Техноекологія 4. Економіка природокористування 5. Наука про довкілля 6. Аргументи і факти 7. Ключові категорії та поняття 8. Висновки 9. Закріплення вивченого матеріалу

Закріплення вивченого матеріалу:

Структура сучасної екології Структура сучасної екології. Сучасна екологія має складну і розгалужену структуру ( мал . 6). Близько 90 напрямків (розділів і підрозділів) сформувалися впродовж останніх десятиліть і являють собою галузі людської діяльності, де тривають процеси екологізації. Наука про довкілля ( мегаекологія , загальна екологія, панекологія , неоекологія ) об’єднує два основні напрями: теоретичний (класичний) і прикладний.

Закріплення вивченого матеріалу:

Мал. 6 Структура сучасної екології (за Г. Білявським )

Закріплення вивченого матеріалу:

Класична та прикладна екологія Класична екологія охоплює всі розділи сучасної біоекології . Залежно від рівня і предмета досліджень розрізняють аутекологію (екологія організмів), демекологію (екологія популяцій), синекологію (екологія угруповань). Крім того, сюди належать такі напрямки, як палеоекологія, теорія заповідної справи, основи біоіндикації , радіаційна екологія, екологічна токсикологія та ін. Ускладнення взаємостосунків людини і природи зумовило появу низки прикладних екологічних напрямків, яких значно більше, ніж у блоці класичної біоекології . Прикладна екологія вивчає механізми руйнування біосфери, методи запобігання цим процесам, способи раціонального природокористування. Прикладна екологія складається з трьох основних блоків - геоекологічного,техноекологічного й соціоекологічного , кожен з яких має низку відгалужень . Зокрема, геоекологія вивчає екологічні аспекти функціонування сфер Землі ( атмо -, гідро-, літо-, педо -), включає ландшафтну та геологічну екології.

Закріплення вивченого матеріалу:

Техноекологія Техноекологія вивчає та класифікує техногенні забруднення довкілля, вміння запобігати їм і боротися з наслідками негативних щодо природи дій людини. Вона з’ясовує екологічні наслідки впливу різних видів господарської діяльності на природне середовище. У блоці техноекології виділені такі напрямки, як стандартизація в галузі охорони довкілля й екотехніка . Соціоекологічний блок розглядає особливості сучасних взаємостосунків суспільства і природи та способи їх гармонізації. Він охоплює екологічну освіту, культуру, право, політику, менеджмент, бізнес, етнічну і демографічну екологію, урбоекологію , екологію людини.

Закріплення вивченого матеріалу:

Економіка природокористування Економіка природокористування та національна й глобальна екополітика є одними з основних узагальнюючих розділів екології. Економіка природокористування вивчає методи найефективнішого використання людиною природних умов і природних ресурсів з метою підтримання динамічної рівноваги біосфери. Національна екополітика базується на міжнародній стратегії сталого розвитку, проголошеній на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що відбулась у Ріо-де-Жанейро, та враховує національні особливості сучасних екологічних проблем і підходи до їхнього вирішення.

Закріплення вивченого матеріалу:

Наука про довкілля Місце сучасної екології в системі наук. Наука про довкілля поєднала в собі окремі напрямки і підрозділи природничих, гуманітарних і технічних наук, тому її можна віднести до комплексної інтегративної науки, що розвивається на перетині вказаних трьох основних наукових напрямків і залучає в науковий арсенал їхні теоретичні і практичні напрацювання ( мал . 7). Екологія, яка за своїм походженням є природничою наукою, набуває гуманітарно -технологічних рис у процесі еволюційного розвитку і трансформується у міждисциплінарний напрямок.

Закріплення вивченого матеріалу:

Аргументи і факти З а останнє десятиліття в техноекологічних розділах виокремилися галузеві підрозділи, кожен з яких має свої методи досліджень і контролю, свою специфіку вивчення впливу на довкілля, утилізації відходів і свої методи й способи екологізації: військова діяльність - до восьми підрозділів за типами діяльності (екологічні проблеми механізованих військ; екологія і ракетна справа; екологія і військово- морський флот; екологічні проблеми військово-промислового виробництва; екологічні наслідки воєн і військових навчань; екологічна освіта військових кадрів; екологічна безпека військової радіотехніки; військова техніка і стан довкілля); енергетика - екологія і ядерна енергетика; гідроенергетика і екологія; екологічні проблеми теплоенергетики; альтернативна енергетика - потужний чинник еколого-безпечного розвитку (вітрова, сонячна, біоенергетика, геотермальна та ін.); промисловість - близько 20 галузевих підрозділів (екологічні проблеми металургійної, нафтопереробної, хімічної, машинобудівної, будівельної, цементної, м’ясо-молочної, цукрової, фармацевтичної, деревообробної тощо);

Закріплення вивченого матеріалу:

Аргументи і факти транспорт - шість підрозділів (екологічні проблеми повітряного, наземного автомобільного, водного, залізничного, трубопровідного, підземного транспорту); сільське господарство (агроекологія) - понад 10 підрозділів (екологія культурних рослин і сільськогосподарських тварин; екологічні проблеми землеробства; екотоксикологія агросфери; заповідна справа в агросфері; агроекологічний контроль: моніторинг, аудит, експертиза; агроекологічний менеджмент і бізнес; альтернативне землеробство; соціальна екологія агросфери; агроекологічна освіта і виховання; геоінформаційні системи (ГІС) в агропромисловому комплексі; екологічні проблеми електрифікації і механізації сільського господарства тощо); космічна діяльність - чотири підрозділи (екологія близького і далекого космосу; екологія космічних апаратів; екологія землеподібних космічних тіл). (За Г.О. Білявським , Л.І. Бутченком , В.М. Навроцьким)

Закріплення вивченого матеріалу:

Ключові категорії та поняття

Закріплення вивченого матеріалу:

Висновки Структура сучасної екології складна і багатогранна, що зумовлено інтеграційними зв'язками екології з природничими, технічними, гуманітарними науками. 2. Природнича за своїм походженням екологія трансформувалася в інтегративну міждисциплінарну науку, цілий науковий напрям.

Закріплення вивченого матеріалу:

Закріплення вивченого матеріалу