Критерії та пріорітети ландашафтно-екологічної оптимізації території

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивичаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Питання для самоперевірки:

Екологія 11 клас §16. Критерії та пріорітети ландашафтно -екологічної оптимізації території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь . Нормування антропогенних навантажень.

Питання для самоперевірки:

Зміст Категорія оптимізації Критерії та приорітети ландафтно -екологічної оптимізаці ї території Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь Етапи ландшафтно -екологічної оптимізації Висновок Питання для самоперевірки

Питання для самоперевірки:

Категорія «Оптимізація» Під територіально-екологічною оптимі зацією розуміють підтримання екологічної рівноваги в регіоні з допомогою раціонального співвідношення перетворених і збережених ландшафтів, ' органічного поєднання виробничих, соціальних і екологічних функцій господарських систем, створення належних просторових умов життєдіяльності населення. У кожному конкретному регіоні це співвідношення має свої певні еколого-соціально-економічні показники, досягнення яких є цілеспрямованою перспективою розвитку. Головним завданням територіально-екологічної оптимізації є виважене поєднання виробничих, природовідновних і соціальних функцій геосистем в інтересах досягнення належних просторово-екологічних умов життєдіяльності населення. Оптимально організована територія має бути високопродуктивною, малоконфліктною , естетично привабливою, екологічно надійною і стабільною .

Питання для самоперевірки:

Категорія «Оптимізація» Цілеспрямовані наукові розробки схем оптимальної організації території розпочались в Європі з 60-х років у лоні ландшафтно -екологічних досліджень. Це були «ландшафтні плани»  в Німеччині, « ландшафтно - екологічні плани» в Чехословаччині, «територіальні комплексні схеми охорони природи» в Радянському Союзі. Ними обґрунтовувалось оптимальне розміщення різних функціональних зон, оптимальна локалізація різних угідь, схеми охорони природи як обов’язкові при плануванні соціально-економічного розвитку адміністративних районів, областей .

Питання для самоперевірки:

Критерії та пріоритети ландшафтно -екологічної оптимізації території Ландшафтно- екологічна оптимізація спирається на положення концепції узгодженого розвитку , які передбачають :

Питання для самоперевірки:

Етапи оптимізації Першим етапом оптимізації є визначення ландшафтно -екологічних пріоритетів розвитку регіону. Необхідно прорангувати види функцій у порядку їхньої значущості для даного регіону з урахуванням сучасної еколого-географічної ситуації в ньому, специфіки його господарської ролі в масштабах країни та природної ролі в природних територіальних комплексах вищих рангів. За умов глобальної екологічної кризи найвищим пріоритетом будь-якого регіону є анропоекологічні функції зі створення комфортних і гігієнічно стабільних умов середовища життєдіяльності людей та природоохоронні - зі збереження біорізноманіття .

Питання для самоперевірки:

Етапи оптимізації Пріоритет другого порядку слід визначити за функцією, відповідно до якої геосистема має найвищий природний потенціал. За однаково сприятливих природних умов для виконання декількох функцій пріоритет  J  віддається тій з них, яка пов’язана з меншим екологічним ризиком або надто важлива з екологічної точки зору.

Питання для самоперевірки:

Приорітетність функцій Таким чином, пріоритетність функцій визначається як ієрархія цілей оптимізації - функціями першого порядку є природоохоронна та антропоекологічна , другого - ті, що мають найвищий природний потенціал, третього - функції, що сприяють виконанню функцій другого порядку. Для території України пріоритетність функцій є такою: природоохоронна і антропоекологічна - агрогосподарська - мінерально-сировинна - водогосподарська - рекреаційна - лісогосподарська. Визначення пріоритетності функцій є основою розробки регіональної екологічної політики.

Питання для самоперевірки:

Оптимізація ландшафтно -екологічної організації території Зводиться до обґрунтування такої територіальної диференціації угідь, за якої максимально повно реалізується природний потенціал геосистем, виключаються конфліктні ситуації між її функціональним використанням і природними особливостями, забезпечується естетична привабливість ландшафту . Задоволення цих вимог - складна ландшафтно -екологічна проблема, яка здебільшого реалізується на певних територіях - природних національних парків, регіональних ландшафтних парків, адміністративно-територіальних одиниць нижчих рангів .

Питання для самоперевірки:

Співвідношення природних і господарських угідь Визначаючи природоохоронну функцію як пріоритетну, для будь-якого регіону під час ландшафтно -екологічної організації території першочерговим завданням є встановлення оптимального співвідношення між природними і господарсько-освоєними територіями. З огляду на екологоста-білізуючу роль природної рослинності, її протиерозійну, рекреаційну, естетичну й інші природно і соціально важливі функції О.О. Молчанов визначив, що мінімальна лісистість територій степової зони має бути 10 %, лісостепової зони - у межах 15-20 %, зон мішаних і широколистих лісів - 25-45 %, гірських територій - не менше 50%.

Питання для самоперевірки:

Етапи ландшафтно -екологічної оптимізації Зважаючи на ці особливості, можна окреслити систему заходів, спрямованих на оптимізацію ландшафтно -екологічної організації території. На першому етапі необхідно відвести під заліснення і залуження орні землі з крутизною схилів від трьох до семи і більше градусів. Ці землі приурочені до схилів в горбогірних місцевостях, а також до схилів річкових долин. Вони зазвичай малопродуктивні і деградовані, а тому потребують консервації та іншого функціонального використання .

Питання для самоперевірки:

Другий етап ландшафтно -екологічної оптимізації території Передбачає надання статусу складових перспективної екомережі полезахисним лісосмугам, ділянками витоку річок, водно-болотним масивам, землям під ярами, пісками, кам’янистими розсипами, водою, а також луками, сіножатями, пасовищами, лісами. Вилучення їх з господарського природокористування враз неможливе, однак доцільна поступова зміна режимів природокористування із залученням їх до складу буферних зон майбутніх екологічних коридорів.

Питання для самоперевірки:

Третій етап ландшафтно -екологічної оптимізації території Передбачає формування цілісної національної екомережі із запровадженням певних режимів і докорінною зміною структури природокористування в зв’язку з природоохоронною та іншими пріоритетними функціями регіонів - антропоекологічною , агрогосподарською і рекреаційною.

Питання для самоперевірки:

Розвиток туристсько-рекреаційного комплексу як пріоритетного господарського напрямку Сприятиме залученню природних рекреаційних ресурсів до масового відпочинку та оздоровлення населення, внесення істотних корективів у розвиток агропромислового комплексу - його інтенсифікацію водночас зі скороченням орних земель, посівних площ. Частка природної та відновленої природної рослинності має неухильно зростати.

Питання для самоперевірки:

ВИСНОВКИ Оптимальна ландшафтно -екологічна організація території є невід'ємною складовою і завершальним етапом збалансованого природокористування. Вона базується на рангуванні пріоритетних критеріїв розвитку регіону з урахуванням його природно-ресурсного потенціалу, ролі і місця в територіальному поділі праці. Оптимальна ландшафтно -екологічна організація території України передбачає істотні зміни структури землекористування за рахунок скорочення малопродуктивних і деградованих земель орного клину і переведення їх під заліснення і залуження. Це сприятиме зростанню частки екологічно стабільних угідь під природною рослинністю.

Питання для самоперевірки:

Питання для самоперевірки Проект Захара Лакоцен і на