техника философиясы

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ғылым мен техниканың философиясы:

1 Ғылым мен техниканың философиясы Даирбаева А.Е. МПр-11н

Мазмұны::

Мазмұны: 1. Техника философиясы пәні. 2. Инженерлік ойда философиялық техниканың қалыптасуы 3. XIX-н.XX ғғ. Техника философиясының дамуы. 4. Энгельмейер П.К. – техника философиясына қосқан үлестері. 2

Философия техникасының пәні:

Философия техникасының пәні «техника» сөзінің мағынасы; Техника табиғаты; Техниканың тарихы және даму кезеңдері; Техниканың басқа салалармен қатынасы(техника және ғылым, техника және мәдениет); Инженерлік білім мәселелері; Техниканың адамға әсері және техниканың болашағы. 3

Ежелгі заман- техниканың анимистік түсінігі Техника = магия:

Ежелгі заман - техниканың анимистік түсінігі Техника = магия Еңбек құрал ежелгі палеолит (40 – 10 тыс.л.назад) Еңбек құрал орта палеолита (150-40 тыс.л.назад) Еңбек құрал ерте палеолит (3 млн л.назад) 4

Антикадағы «технэ»– заттарды тудыру шеберлігі:

Антикадағы « технэ »– заттарды тудыру шеберлігі 5

Техниканыің жаңа заманы- табиғат заңдарының орындалуы және инженерлік ережелер:

Техниканыің жаңа заманы - табиғат заңдарының орындалуы және инженерлік ережелер Булық Су көтергіш шахтадан суды айдайтын Т.Сэвэри машинасы 1 - котел, 2 – суы бар бак, 3 – қабылдау саңылауы, 4 – судың қорек көзі; А, Б - клапандар 6

Иоганн Бекманн (1739–1811) :

Иоганн Бекманн (1739–1811) Технология - зерттеу бағыты өңдірістің материалдық-техникалық жағы болып табылатын жеке, дара ғылым. 7

Эрнст Гартиг (1836–1900) :

Эрнст Гартиг (1836–1900) «Техноголика» жаңа ғылымын тудыру үшін техникалық материалдың логикасына қөңіл бөлу керек 8

Франц Рело (1829–1905) :

Франц Рело (1829–1905) 1854–56 г. -Кельндік машина заводының инженері 1856г. –Цюрихтік политехникумының механикалық – техникалық бөлімінің профессоры 1867-1879 гг. –Кәсіптік академия директоры 9

Труды Ф.Рело:

Труды Ф.Рело «Машина құрастыру конструкцися» 1854 г. «Теориялық кеноматика» 1875 г. «Конструктор» 1861 г. «Техника мен мәдениет» 1884 г. 10

Техниканың дамуын қарастыратын екі кезең манганизм және натуризм :

Техниканың дамуын қарастыратын екі кезең манганизм және натуризм Манганизм - manganon (греч.) – епті қалыптасу. Табиғат заңдарына негізделіп, ғылымды қолдану. Натуризм – табиғаттар қорғану мақсатында табиғат заңдылықтарын қолдану. 11

Эрнст Капп (1808–1896) :

Эрнст Капп (1808–1896) «Техника филососфиясының негізгі бағыттары» Негізгі еңбектері: "органопроекции« принципі:. Адамөзінің барлық туындыларында өз ағзаларының жұмысын қалыптастырады. 12

Бірінші машина– адам ағзасының аналогы Ж/Д– қан жүйесінің аналогы Телеграф – нерв жүйесінің аналогы:

Бірінші машина– адам ағзасының аналогы Ж/Д– қан жүйесінің аналогы Телеграф – нерв жүйесінің аналогы 13

Фред Бон «Парыз бен жақсылық» 1898 г.:

Фред Бон « Парыз бен жақсылық » 1898 г. Парыз: Шешімді (өнегелі) не істеуім керек? Гипотетикалық (техникалық) ол үшін не істеуім керек? 14

3. XIX-н.XX ғғ. Техника философиясының дамуы:

3. XIX-н.XX ғғ. Техника философиясының дамуы 15

Инженерлік білімнің қалыптасуы:

Инженерлік білімнің қалыптасуы Инженерлік білім (1700 г.) Математикалық бағыттаушы мектеп (1701 г.) Полктік мектеп Рухани семинарлар 16

2 декабря 1809 г. мағұлмат.Инженерлік жол институтының корпусы:

2 декабря 1809 г. мағұлмат.Инженерлік жол институтының корпусы Августин Августинович Бетанкур Гуманитарлық, табиғи және техника білімін бір топта білім беруді ұсынды Орта техникалық білім алуды еңгізді 17

Техника философиясы:

Техника философиясы П.К. Энгельмейер – ресейлік техника филососфиясының негізін қалаушы. Г.С. Альтшуллер –ИЕШТ ( (инструменталды есепті шығару теориясы) ойлап тапқан. Техниканы анықтаудың философиялық әдістері Техниканың философиялық концепциялары 18

Энгельмейер Петр Климентьевич (1855 - 1942 гг.) :

Энгельмейер Петр Климентьевич (1855 - 1942 гг.) Автомобиль. Мотоциклет. Моторлық қайық.-М.,1912 Жүргізушінің катехизисі.-М.,1916. Өнертабыс.-М.,1897. Моторлы қайық.-М.,1930 19

Техника философиясының міндеттері: :

Техника философиясының міндеттері : Кез-келген адам белсенділігінде…біз арнайы техникадан өтеміз…техника философиясының мақсаты оның ортағын анықтау. Техниканың барлық мәдениетпен қатынасы. Техниканың экономикамен, шығармашылықпен және т.б. қатынасы 20

«XX ғасырдың техникалық қорытындысы»:

« XX ғасырдың техникалық қорытындысы» technikus (лат.) шығармашылық мұғалімі деген мағынаны білдіреді. ingenium латын сөзі (өнерлі орындалған). Инжерендің қызметі– шығармашылық Техника қызметі – орындалу 21

«Техника философиясы»:

«Техника философиясы » Еріктілік формуласы: Ақиқат(А) - Жалған коэф. m Сұлулылық (К) - Кемтарлық коэф. n Жақсылық(Д) - Жамандық коэф. р Пайда (П) - Зиян - коэф. q 22

В=И+К+Д+П :

В=И+К+Д+П n=p=q=0, тогда В=И – таза ғылым формуласы; m=p=q=0, онда В=К – таза шығармашылық формуласы; m=n=q=0, онда В=Д – таза этика формуласы; m=n=p=0, онда В=П - таза техника формуласы. 23

PowerPoint Presentation:

Альтшуллер Генрих Саулович (15.10.1926 - 24.09.1998 ) 24

Еңбектері::

Еңбектері: Альтшуллер Г.С. КАК HАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ. - 1961; Альтшуллеp Г.С. ОСHОВЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА - 1964; Альтшуллеp Г.С. АЛГОРИТМ ИЗОБРЕТЕHИЯ. - 1973 (2-е изд.); Альтшуллеp Г.С. ТВОРЧЕСТВО КАК ТОЧHАЯ HАУКА - 1979; Альтшуллеp Г.С., Селюцкий А.Б. КРЫЛЬЯ ДЛЯ ИКАРА.- 1980; Альтшуллеp Г.С., Злотин Б.Л. и др. - ПРОФЕССИЯ - ПОИСК HОВОГО. - 1985; Альтшуллеp Г.С. HАЙТИ ИДЕЮ – 1986; Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В. - ПОИСК HОВЫХ ИДЕЙ: ОТ ОЗАРЕHИЯ К ТЕХHОЛОГИИ (теория и практика решения изобретательских задач). - 1989; Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. КАК СТАТЬ ГЕНИЕМ: Жизненная стратегия творческой личности. - 1994. 25

Техниканың адамның болашағына тигізетін әсері:

Техниканың адамның болашағына тигізетін әсері Футурология тақырыбы бойынша философиялық жұмыстар: Элвин Тоффлер «Шок будущего»1970г., «Третья волна» 1980г. Маршалл Маклюэн «Война и мир в глобальной деревне», «Наш бизнес - культура» 1960-1970 гг. Фрэнсис Фукуяма «Конец истории и последний человек» 1992г. 26

PowerPoint Presentation:

Техниканы анықтаудың философиялық әдістері 27

Техниканы түсінудің негізгі әдістері:

Техниканы түсінудің негізгі әдістері Сызықтық модель. Эволюциялық модель. 28

Сызықтық модель:

Сызықтық модель Техника – жергілікті ғылымдар үшін қолданбалы дисциплина. 29

Эволюциялық модель:

Эволюциялық модель ғылым өзінің алдына қойған мақсаттарына жетуде техниканы пайдаланады, сол сияқты техникада белгілі бір техникалық құралды жасауда ғылыми білімдерге сүйенеді Техника ғылыми бағытты таңдауда өзінің мақсаттарын қояды, ал ғылым өзінің техникалық мақсаттарын қоя алады 30

Освальд Шпенглер (1880-1936):

Освальд Шпенглер (1880-1936) «Закат Европы» 1922 г. Мәдениет пен өркениет философиясы «Адам және техника» 31

Бердяев Николай Александрович (1874 - 1948):

Бердяев Николай Александрович (1874 - 1948) «рухани және машина» 1915 г. «тарихтың ойы» 1922 г. «адам мен машина» 1933 г. 32

PowerPoint Presentation:

Техника – адам тудыратын шынайлық. Оның көмегімен өзінің кеңістігі мен уақытын қалыптастырады, яғни топтық мәдениет тудырады. 33

Техника:

Техника Негативті аспект: Техника болмысты тәуелдендіреді; Техниканың болмысқа ену қайшылықтары белгісіз; Техника ойлауды қалыптастырады Позитивті аспект: Техника = ақиқат; Болмысты ашу жолы; 34