12 тема

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ТЕМА 12 Складання фінансових звітів:

ТЕМА 12 Складання фінансових звітів

ПЛАН:

ПЛАН 1. Порядок складання фінансової звітності банків. 2. Особливості складання квартальної фінансової звітності банків. 3. Особливості складання річної фінансової звітності в банках України. 4. Особливості складання консолідованої фінансової звітності банків. 5. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюднення.

1. Порядок складання фінансової звітності банків:

1. Порядок складання фінансової звітності банків Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності, яка складається як для потреб менеджменту, так і для зовнішніх користувачів. Фінансова (бухгалтерська) звітність банку – це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан банку та результати його діяльності за звітний період.

PowerPoint Presentation:

Основна мета складання фінансових звітів - надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки банку (рис. 1).

PowerPoint Presentation:

Рис. 1. Фінансова (бухгалтерська) звітність банку та прийняття економічних рішень

PowerPoint Presentation:

Фінансові звіти мають правдиво відображати фінансову інформацію про банк. Для цього необхідною умовою є подання інформації у певному форматі та за показниками, які забезпечують якісні характеристики фінансових звітів. Основні вимоги щодо форм фінансової звітності банку: відповідність національним та міжнародним стандартам з бухгалтерського обліку; складання на підставі даних бухгалтерського обліку;

PowerPoint Presentation:

оптимальність за кількістю і складом показників, що відображаються у фінансових звітах; розкриття кількісних та якісних характеристик господарського факту, явища чи процесу, які відображаються у фінансовому звіті; зручність форм фінансової звітності для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки інформації. Якісні характеристики визначають ступінь корисності інформації, що містять фінансові звіти. Виділяють такі якісні характеристики фінансової інформації: дохідливість, доречність, достовірність і зіставність .

PowerPoint Presentation:

Дохідливість – якість інформації, яка включена до форм звітності і має бути зрозумілою користувачам. Доречність - здатність інформації впливати на рішення, що приймаються. Достовірність - інформація не містить помилок та похибок, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Вимоги: сумлінність подання інформації; змістовність інформації; нейтральність; відповідність. Зіставність інформації - надання користувачам можливості порівнювати фінансові звіти: • банку за різні періоди; • різних банків.

PowerPoint Presentation:

Склад і порядок заповнення форм, періодичність і строки подання фінансової звітності визначено: Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженим постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566; Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 19.03.2003 р. № 124; Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 07.12.2004 р. № 598.

PowerPoint Presentation:

За звітним періодом фінансові звіти, що складають банки, поділяються на щоденну, місячну, квартальну та річну звітність (табл. 1). Повним звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (починається 1 січня і закінчується 31 грудня). Звітний період називають обліковим періодом . У межах річного облікового періоду, або циклу, банки складають проміжні фінансові звіти. Щоденна, місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку року. Баланс банку складається на кінець останнього дня звітного періоду. Щоденна звітність подається лише у складі однієї форми – балансу. Щомісячна фінансова звітність включає дві форми: баланс і звіт про прибутки та збитки.

PowerPoint Presentation:

Щомісячний і щоденний баланси складаються за однаковим форматом. Квартальна звітність включає такі форми: баланс, звіт про фінансові результати, примітки. Найбільш вичерпною та змістовною є річна фінансова звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки. Найбільша частка суттєвої та детальної фінансової інформації про банк розкривається в примітках. Для зовнішніх користувачів доступна тільки квартальна та річна фінансова звітність. Банки зобов'язані оприлюднювати таку звітність. Річна банківська звітність підлягає обов'язковій аудиторській перевірці та підтвердженню незалежним аудитором.

PowerPoint Presentation:

Таблиця 1 Класифікація та склад фінансової звітності за звітним періодом Періодичність фінансової звітності Форми фінансової звітності Щоденна Баланс Місячна Баланс. Звіт про прибутки та збитки Квартальна Баланс. Звіт про фінансові результати. Примітки Річна Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки

PowerPoint Presentation:

Найнаочніше процес складання фінансової звітності простежується за підсумкового узагальнення облікових даних у річному фінансовому звіті. Процес підготовки до складання та безпосереднє складання форм фінансових звітів включає кілька етапів (рис. 2 ).

PowerPoint Presentation:

Рис. 2. Етапи процесу складання фінансової (бухгалтерської) звітності банку

PowerPoint Presentation:

Річна фінансова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерського обліку банку з урахуванням коригувальних проводок за рік. Інформація у річних фінансових звітах подається порівняно з попереднім роком. Річна фінансова звітність складається у тис. грн. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво банку в особі керівника та головного бухгалтера. Банки – юридичні особи складають консолідовану річну фінансову звітність. Порядок складання та подання звітності філіями, відділеннями визначається банком самостійно.

2. Особливості складання квартальної фінансової звітності банків :

2. Особливості складання квартальної фінансової звітності банків Квартальну фінансову звітність банк складає та подає разом із супровідним листом у формі: звіт "Баланс"; звіт про фінансові результати; примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"; примітка "Рахунки довірчого управління". Принципи визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат у проміжних звітних періодах аналогічні до тих, що застосовуються в річних фінансових звітах.

PowerPoint Presentation:

У квартальних фінансових звітах банки застосовують таку саму облікову політику, що й у річних фінансових звітах. Звіт "Баланс" банку має включати дані за станом на кінець поточного кварталу та порівняльні дані за станом на кінець попереднього фінансового року. Звіт про фінансові результати банку має включати дані за станом на кінець поточного кварталу наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності та порівняльні дані за станом на кінець зіставленого кварталу попереднього фінансового року.

3. Особливості складання річної фінансової звітності в банках України :

3. Особливості складання річної фінансової звітності в банках України Річна фінансова звітність банку включає: загальну інформацію про діяльність банку; звіт "Баланс"; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки до звітів. Перший звітний період новоствореного банку може бути меншим ніж 12 міс., але не більшим ніж 15 міс.

PowerPoint Presentation:

Якщо у звітному періоді відбулося об'єднання, то банк-правонаступник зазначає про це в фінансовій звітності. Активи, зобов'язання та власний капітал банків, які об'єднуються шляхом злиття, відображаються у фінансовій звітності за їх балансовою вартістю. Внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними банками виключаються під час складання фінансової звітності об'єднаного банку. Видатки, пов'язані зі злиттям банків, що об'єднуються, включаються до складу витрат того періоду, в якому вони відбулися. Показники фінансової звітності банків, що об'єднуються, включаються до фінансової звітності об'єднаних банків за період, у якому відбулося злиття, та за попередній період.

4. Особливості складання консолідованої фінансової звітності банків :

4. Особливості складання консолідованої фінансової звітності банків Консолідована фінансова звітність банку включає: – Консолідований баланс; – Консолідований звіт про фінансові результати; – Консолідований звіт про рух грошових коштів; – Консолідований звіт про власний капітал; – Примітки до консолідованих фінансових звітів.

PowerPoint Presentation:

Консолідована фінансова звітність містить показники річної фінансової звітності учасників консолідованої групи, за винятком показників річної фінансової звітності асоційованих або дочірніх компаній. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність шляхом внесення до своїх фінансових звітів на відповідну дату даних учасників консолідованої групи з використанням одного з таких методів: повної консолідації; участі в капіталі. Метод консолідації, відповідно до якого звітність учасника включається до консолідованої звітності, вибирає материнський банк відповідно до рівня контролю консолідованої групи в капіталі кожного учасника.

PowerPoint Presentation:

Консолідовані групи мають різні структури: просту – в основу покладено пряме володіння материнським банком частками в статутних капіталах учасників; вертикальну – контроль материнського банку здійснюється опосередковано через ряд дочірніх компаній, кожна з яких контролює іншу дочірню або асоційовану компанію; складну трикутну – материнський банк має пряму частку в дочірніх компаніях, які у свою чергу мають вкладення одна в одній.

PowerPoint Presentation:

Консолідовані фінансові звіти для кожного виду структури мають бути підготовлені материнським банком з метою надання корисної інформації своїм акціонерам, а також для управлінської звітності з посиланнями на пряме та опосередковане володіння материнським банком частками статутних капіталів дочірніх та асоційованих компаній консолідованої групи. Материнський банк спочатку складає Консолідовані звіт про фінансові результати та баланс, на підставі яких складаються Консолідовані звіт про рух грошових коштів і звіт про власний капітал.

5. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюднення :

5. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюднення Фінансову звітність в електронному вигляді банки (материнські банки) подають територіальним управлінням НБУ в установлений строк. Територіальні управління НБУ після перевірки подають її електронною поштою Департаменту бухгалтерського обліку НБУ через Центральну розрахункову палату НБУ в такі строки: квартальну – 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, файли В5 "Баланс проміжної фінансової звітності" та В6 "Фінансові результати проміжної фінансової звітності";

PowerPoint Presentation:

річну – 20 лютого року, наступного за звітним: файли 82 "Балансовий звіт, фінансові результати", 23 "Обороти для приміток річного звіту", 24 "Залишки для приміток річного звіту", В9 "Власний капітал" та СІ "Рух грошових коштів"; річну консолідовану – 15 квітня року, наступного за звітним: файли В7 "Консолідований баланс та фінансові результати", СО "Консолідований власний капітал" та С2 "Консолідований рух грошових коштів". Фінансову звітність на паперових носіях банки (материнські банки) подають територіальним управлінням НБУ в установлені ними строки, але не пізніше: квартальну – 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом;

PowerPoint Presentation:

річну – разом з аудиторським висновком 30 квітня року, наступного за звітним; річну консолідовану – разом з аудиторським висновком 15 травня року, наступного за звітним. Якщо дата подання фінансової звітності припадає на вихідний (святковий) день, то строком її подання є перший робочий день після вихідного (святкового) дня. Банк зобов'язаний публікувати квартальну фінансову звітність у газеті Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" чи газеті Верховної Ради України "Голос України" протягом місяця, наступного за звітним кварталом.

PowerPoint Presentation:

Річну фінансову звітність банку та річну консолідовану фінансову звітність материнського банку, підтверджену аудитором, банк (материнський банк) зобов'язаний публікувати не пізніше 1 червня наступного за звітним року в газеті "Урядовий кур'єр" чи "Голос України". Материнський банк за власним бажанням може складати та оприлюднювати консолідовану фінансову звітність щокварталу.