Chuyên đề chuyên sâu - Vi sinh vật học

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chuyªn ®Ò 2 Vi sinh vËt häc CÊu tróc vµ chøc năng cña tÕ bµo procaryot

Nội dung:

Nội dung 1. Më ®Çu 2. CÊu tróc tÕ bµo procaryot 3. C¸c mµng cña tÕ bµo procaryot 4. Khèi chÊt nguyªn sinh 5. Nucleoit 6. C¸c plasmit 7. Thµnh tÕ bµo procaryot 8. Sù tiÕt protein ë c¸c tÕ bµo procaryot 9. C¸c bé phËn bªn ngoµi thµnh tÕ bµo 10. Ho¸ øng ®éng (Chemotaxis) 11. Néi bµo tö (Endospore)

PowerPoint Presentation:

“Đã qua lâu rồi thời kỳ dài mà người ta coi vi khuẩn như những cái túi rất nhỏ chứa enzym” - Howard J. Rogors 1. Më ®Çu CÊu tróc vµ chøc n¨ng cña tÕ bµo procaryot

1. Mở đầu:

1. Mở đầu - Tế bào của mọi cơ thể sống đều thuộc một trong hai loại: ● Chưa có nhân điển hình (procaryot) ● Có nhân điển hình (eucaryot)  Khác nhau giữa chúng? ● Procaryot đơn giản hơn ● Chưa có nhân thật sự ● Hàng loạt khác biệt: hình 1, bảng 1

B¶ng 1: So s¸nh procaryot vµ eucaryot:

B¶ng 1: So s¸nh procaryot vµ eucaryot §Æc tÝnh TB Procaryot TB Eucaryot - Tæ chøc cña vËt chÊt di truyÒn Ch­a hoµn thiÖn Hoµn thiÖn - T¸i tæ hîp di truyÒn TruyÒn mét phÇn ADN Gi¶m ph©n, kÕt hîp giao tö - C¸c ti thÓ, C¸c h¹t lôc l¹p Kh«ng cã Cã - Mµng sinh chÊt chøa sterol Th­êng kh«ng cã Cã - Tiªn mao KT d­íi hiÓn vi, mét sîi KT hiÓn vi, kiÓu 9+2 - L­íi néi chÊt, bé m¸y Golgi Kh«ng cã Cã Thµnh tÕ bµo Phøc t¹p vÒ ho¸ häc, chøa PG §¬n gi¶n vÒ hh, kh«ng cã PG - Nh÷ng kh¸c biÖt kh¸c(ribosom, lyzosom) ... ... - Sù biÖt ho¸ Ch­a cao Trë thµnh m«, c¬ quan C¸c chøc n¨ng: N 2  N h÷u c¬, NO 3  N 2 , sinh khÝ CH 4 Cã ë mét sè loµi Kh«ng cã - Kh¶ n¨ng dïng chÊt v« c¬ lµm nguån n¨ng l­îng duy nhÊt Cã ë mét sè loµi Kh«ng cã

TÕ bµo procaryot vµ eucaryot (kh¸i qu¸t):

TÕ bµo procaryot vµ eucaryot ( kh¸i qu¸t ) Kh¸c nhau: Procaryot: kh«ng cã nh©n ®iÓn h×nh Procaryot: nhá h¬n, ®¬n gi¶n h¬n c¶ vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng Gièng nhau, thèng nhÊt vÒ sinh ho¸ (ë møc ph©n tö): C¸c hîp phÇn sinh ho¸ M· di truyÒn Sù biÓu hiÖn th«ng tin di truyÒn C¸c nguyªn lý trao ®æi chÊt  !

2. Kh¸I qu¸t vÒ cÊu tróc cña tÕ bµo procaryot:

2. Kh¸I qu¸t vÒ cÊu tróc cña tÕ bµo procaryot 2.1. KÝch th­íc, h×nh d¹ng, vµ sù s¾p xÕp c¸c tÕ bµo Quan niÖm phæ biÕn: Procaryot nhá, ®¬n gi¶n vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc Tuy vËy, còng kh¸ ®a d¹ng ! 2 nhãm chÝnh: • h×nh cÇu (coccus, cocci) • h×nh que (rod, bacillus, bacilli)

PowerPoint Presentation:

CÇu khuÈn - Song cÇu khuÈn Liªn cÇu khuÈn Tô cÇu khuÈn Vi cÇu khuÈn Chi Sarcina C¸c trùc khuÈn kh¸c nhau vÒ Tû lÖ chiÒu dµi / chiÒu réng §Çu mót tÕ bµo Sù s¾p xÕp c¸c tÕ bµo D¹ng cong cña tÕ bµo

C¸c d¹ng kh¸c cña vi khuÈn:

C¸c d¹ng kh¸c cña vi khuÈn D¹ng sîi: x¹ khuÈn (Actinomycetes) D¹ng xo¾n: xo¾n khuÈn ( Spirillum) xo¾n thể ( Spirochetes) D¹ng oval, qu¶ lª, cã chåi: Hypomicrobium D¹ng cã cuèng: Gallionella D¹ng dÑt ( ) §a h×nh (pleomorphic): Mycoplasma

2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot:

2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot CÊu tróc Chøc n¨ng Cã mÆt ë Nucleoit • Chøa vËt liÖu di truyÒn (ADN) a 2. Mµng sinh chÊt •Hµng rµo thÊm chän läc •Ranh giíi c¬ häc cña tÕ bµo •VËn chuyÓn chÊt dinh d­ìng, chÊt th¶i •C¸c qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt(h« hÊp,quang hîp,..) •Chøa c¸c thô thÓ cña ho¸ øng ®éng a

2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot:

2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot CÊu tróc Chøc n¨ng Cã mÆt ë 3. Thµnh tế bµo •T¹o h×nh thÓ tÕ bµo •Tr¸nh cho tÕ bµo khái bÞ tan trong m«i tr­êng lo·ng c 4. Ribosom •Tæng hîp protein a 5. Khoang chu chÊt •Chøa c¸c enzym thuû ph©n •Chøa c¸c protein cho sù thu nhËn, chÕ biÕn chÊt dinh d­ìng b

2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot:

2.2. Sù tæ chøc cña tÕ bµo procaryot 6. Tiªn mao •C¬ quan di ®éng cña tÕ bµo b 7. L«ng •C¬ quan b¸m •C¬ quan ghÐp ®«i b 8. Kh«ng bµo khÝ •Phao lµm næi tÕ bµo trong m«i tr­êng n­íc b 9. Vá bäc vµ líp nhÇy •§Ò kh¸ng sù thùc bµo •B¸m vµo c¸c bÒ mÆt b 10. C¸c thÓ Èn nhËp •Dù tr÷: C, P, nguyªn tè kh¸c b 11. Néi bµo tö •D¹ng ®Ò kh¸ng c¸c ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt b a: mäi tÕ bµo; b:mét sè tÕ bµo; c:hÇu hÕt c¸c tÕ bµo

3. C¸c mµng cña tÕ bµo procaryot:

3. C¸c mµng cña tÕ bµo procaryot 3.1. §¹i c­¬ng Mäi c¬ thÓ sèng ph¶i tiÕp xóc víi m«i tr­êng qua c¸c mµng Hai nhãm mµng chÝnh: • Mµng sinh chÊt (= mµng tÕ bµo) cã ë c¶ procaryot vµ eucaryot • C¸c mµng trong khèi sinh chÊt (ë procaryot), hoÆc c¸c mµng cña c¸c c¬ quan tö (ë eucaryot) Trong c¸c mµng:protein+lipit(th­êng ph©n cùc)  líp kÐp lipit (h.8)

3.2. Mµng sinh chÊt (=mµng tÕ bµo) (h.10):

3.2. Mµng sinh chÊt (= mµng tÕ bµo ) (h.10) ë vi khuÈn: • NhiÒu protein h¬n ë eucaryot  NhiÒu chøc n¨ng. • Kh«ng chøa c¸c sterol • Mét sè chøa c¸c chÊt gÇn gièng sterol: c¸c hopanoit (h.9) • C¸c hopanoit trong tù nhiªn: 10 12 tÊn(!)  dÇu má • Hai líp lipit ®ång ®Òu (kh¸c ë eucaryot) - NhiÒu vi khuÈn cæ: líp lipit ®¬n!

PowerPoint Presentation:

H×nh 8. CÊu tróc cña lipit ph©n cùc cña mµng

PowerPoint Presentation:

H×nh 9. C¸c steroit cña mµng vµ c¸c hopanoit.

PowerPoint Presentation:

H×nh 10. S¬ ®å cÊu tróc mµng sinh chÊt, theo “gi¶ thuyÕt kh¶m láng”

Chøc n¨ng cña mµng sinh chÊt:

Chøc n¨ng cña mµng sinh chÊt Duy tr× khèi sinh chÊt Hµng rµo thÊm chän läc VËn chuyÓn tÝch cùc H« hÊp, quang hîp, tæng hîp lipit C¸c qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn NST C¸c øng ®éng (taxis) (nhê thô thÓ ë mµng)

PowerPoint Presentation:

H×nh 12: CÊu tróc cña mesosom ë Bacillus fastidiosus ( × 91000). Mét mesosom lín n»m gÇn nucleoit.

4. Khèi nguyªn sinh chÊt:

4. Khèi nguyªn sinh chÊt 4.1. §¹i c­¬ng N»m gi÷a mµng sinh chÊt vµ nucleoit Kh«ng chøa c¸c c¬ quan tö cã mµng Cã tæ chøc cao (h.14)

3.3. C¸c hÖ thèng mµng ë trong lßng khèi sinh chÊt:

3.3. C¸c hÖ thèng mµng ë trong lßng khèi sinh chÊt Sinh chÊt cña procaryot kh«ng chøa c¸c c¬ quan tö Nh­ng vÉn cã thÓ cã c¸c cÊu tróc mµng • Mesosom (h.12,16) * CÊu tróc tù nhiªn hay nh©n t¹o • Mµng sinh chÊt gÊp khóc nhiÒu (h.13)

4.3. C¸c ribosom:

4.3. C¸c ribosom N¬i tæng hîp protein: ARN th«ng tin  protein Hai lo¹i: • G¾n láng lÎo víi mµng sinh chÊt: Tæng hîp c¸c protein cho bªn ngoµi • N»m trong sinh chÊt: Tæng hîp c¸c protein cho tÕ bµo Nhá h¬n cña eucaryot - Sù trî gióp cña c¸c chaperon

5. Nucleoit:

5. Nucleoit §Þnh nghÜa (h.12,16) ADN trong ®ã cuèn rÊt chÆt(1400 trng 2-6 μ m) ( h. 21) ADN(60%), ARN (30%), protein (10%) C¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt: • ADN kh«ng ®ãng vßng • >1 NST : Vibrrio cholerae • >1 nucleoit ( h.20a) • NhiÒu phÇn nh« ra: tÕ bµo sinh tr­ëng m¹nh ( h.20b,c) • TiÕp xóc víi mesosom, víi mµng sinh chÊt • § ­îc bao bëi mµng ®¬n: pirellusosom, ë Pirellula • § ­îc bao bëi mµng kÐp: ë Gemmata obscuriglobus (h.22)

PowerPoint Presentation:

H×nh 21. C¸c d¹ng cña ADN. a) Chuçi ADN xo¾n kÐp cña hÇu hÕt vi khuÈn cã d¹ng vßng ®ãng kÝn. b) Chuçi ADN xo¾n kÐp ®ãng vßng kÝn nãi trªn ®­îc xo¾n lÇn thø hai, ®Ó t¹o thµnh cÊu tróc siªu xo¾n.

6. C¸c plasmit:

6. C¸c plasmit §Þnh nghÜa TÝnh chÊt • Tån t¹i, sao chÐp ®éc lËp víi NST • Cã thÓ ®­îc nhËp vµo NST • Th­êng ®­îc truyÒn cho tÕ bµo con • Th­êng ®­îc truyÒn cho tÕ bµo kh¸c, nhê tiÕp hîp (h15.17, 15.18 ) Vai trß ®èi víi tÕ bµo • Kh«ng cÇn thiÕt nh­ng • T¹o 1 ­u thÕ chän läc nµo ®ã: * TÝnh kh¸ng thuèc * Kh¶ n¨ng trao ®æi chÊt míi * TÝnh g©y bÖnh * C¸c ®Æc tÝnh kh¸c

PowerPoint Presentation:

H×nh 15.17. Hai tÕ bµo E. coli ®ang tiÕp hîp nhê pili giíi tÝnh.

PowerPoint Presentation:

H×nh 15.18. S¬ ®å sù tiÕp hîp: nh©n tè F ®­îc truyÒn tõ thÓ cho sang thÓ nhËn.

Mét sè lo¹i plasmit:

Mét sè lo¹i plasmit - Plasmit F(=nh©n tè F): cã vai trß trong tiÕp hîp (h.15.16, 15.17, 15.18) C¸c plasmit ®Ò kh¸ng: m· ho¸ cho tÝnh kh¸ng 1 hay nhiÒu chÊt kh¸ng sinh, kh¸ng c¸c kim lo¹i nÆng g©y ®éc

Mét sè lo¹i plasmit (tiÕp):

Mét sè lo¹i plasmit ( tiÕp ) C¸c plasmit g©y bÖnh, g©y ®éc: - C¸c plasmit ph©n huû chÊt l¹ C¸c plasmit “trao ®æi chÊt”: m· ho¸ cho c¸c ®éc tè (vd enterotoxin, BT-toxin,hemolysin) m· ho¸ cho c¸c enzym ph©n huû chÊt l¹(vÝ dô chÊt diÖt cá 2,4D)b¶ng3 m· ho¸ nh÷ng ph¶n øng trao ®æi chÊt (vd cè ®Þnh N, ph¶n nitrat ho¸…)

7. Thµnh tÕ bµo procaryot:

7. Thµnh tÕ bµo procaryot 7.1. §¹i c­¬ng - §Þnh nghÜa:………..PG(=murein,M)(h25-29, h2.25) Thµnh vk gram d­¬ng kh¸c cña gram ©m (h.24) •Gram d­¬ng: tÇng PG dµy ®ång nhÊt, ®¬n gi¶n (h.29,30) •Gram ©m: tÇng PG máng, khoang chu chÊt, mµng ngoµi (h.32, 2.29) Vá=mµng sinh chÊt+khoang chu chÊt+PG+mµng ngoµi

7. Thµnh tÕ bµo procaryot (tiÕp):

7. Thµnh tÕ bµo procaryot ( tiÕp ) Khoang chu chÊt(gram ©m) chøa: PG, vµ • C¸c enzym thuû ph©n • C¸c protein liªn kÕt • C¸c protein vËn chuyÓn ®iÖn tö • C¸c enzym tæng hîp PG • C¸c enzym c¶i biÕn chÊt ®éc h¹i - Vi khuÈn gram d­¬ng: tiÕt c¸c enzym ngo¹i bµo Vi khuÈn cæ: thµnh chøa protein, glycoprotein, hoÆc polysaccarit (!) Mycoplasma: kh«ng cã thµnh tÕ bµo (h.23)

PowerPoint Presentation:

H×nh 24. Thµnh tÕ bµo gram d­¬ng vµ gram ©m. Vá cña mét tÕ bµo gram d­¬ng, Bacillus licheniformis (bªn tr¸i) vµ vá cña mét tÕ bµo gram ©m, Aquasprilium serpens (bªn ph¶i). Líp peptidoglycan hoÆc murein, M;mµng ngoµi, OM; mµng sinh chÊt, PM; khoang chu chÊt, P; thµnh b»ng peptidoglycan cña vi khuÈn gram d­¬ng, W.

PowerPoint Presentation:

H×nh 25. Thµnh phÇn ho¸ häc cña mét phÇn peptidoglycan gåm ba lo¹i ®¬n vÞ cÊu tróc kh¸c nhau.

7.3. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram d­¬ng:

7.3. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram d­¬ng Chñ yÕu: PG Ngoµi ra: • Axit teichoic (AT) (h30,31) • Líp c¸c protein ë bÒ mÆt cña PG (liªn kÕt kh«ng céng ho¸ trÞ, céng ho¸ trÞ víi c¸c yÕu tè cña thµnh tÕ bµo) Vai trß: • AT cÇn cho duy tr× cÊu tróc thµnh • C¸c protein t¨ng c­êng tÝnh g©y bÖnh - Kh«ng cã khoang chu chÊt hoÆc kho¶ng kh«ng ®iÓn h×nh. (h.29,30)

7.4. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram ©m (h.32,2.29):

7.4. Thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram ©m (h.32,2.29) Gåm: TÇng PG máng, khoang chu chÊt, mµng ngoµi Mµng ngoµi: • gåm líp lipit ®¬n, c¸c protein, lipopolysaccarit(LPS) • G¾n rÊt chÆt víi PG C¸c protein : • Brau’s protein:mét ®Çu liªn kÕt víi PG ®Çu kia (kþ n­íc) vïi vµo mµng • C¸c protein t¹o lç LPS: • Gåm:lipitA, polysaccarit, chuçi bªn O (kh¸ng nguyªn O) (h×nh 32,33,34,2.29) - C¸c vïng dÝnh nhau gi÷a mµng ngoµi vµ mµng sinh chÊt • Qua ®ã c¸c chÊt ®i vµo tÕ bµo

PowerPoint Presentation:

H×nh 32. Vá cña tÕ bµo vi khuÈn gram ©m.

PowerPoint Presentation:

H×nh 2.29. S¬ ®å cÊu tróc thµnh tÕ bµo vi khuÈn gram ©m

Chøc n¨ng cña LPS:

Chøc n¨ng cña LPS Chuçi bªn O thay ®æi  chèng l¹i kh¸ng thÓ (KT) HoÆc chÞu t¸c ®éng cña KT ®Ó b¶o vÖ phÇn trong cña thµnh C¸c chøc n¨ng kh¸c: TÝch ®iÖn ©m cho bÒ mÆt vi khuÈn LipitA gióp æn ®Þnh cÊu tróc cña mµng LipitA: néi ®éc tè

Chøc n¨ng cña mµng ngoµi:

Chøc n¨ng cña mµng ngoµi Hµng rµo b¶o vÖ chèng l¹i c¸c chÊt ®éc h¹i Tuy vËy, vÉn dÔ thÊm h¬n mµng sinh chÊt (cho c¸c monosaccarit ®i qua c¸c protein t¹o lç) - Ng¨n chÆn sù thÊt tho¸t(vd c¸c gen tõ chu chÊt)

7.5. C¬ chÕ nhuém gram:

7.5. C¬ chÕ nhuém gram Quy tr×nh nhuém: thuèc mµu tÝm; iodin; cån, thuèc mµu ®á KÕt qu¶ nhuém: gram d­¬ng, gram ©m (h×nh TR 2a) C¬ chÕ: cån lµm co th¾t c¸c lç cña tÇng PG dÇy...

PowerPoint Presentation:

7.6. Thµnh tÕ bµo: chèng ¸p suÊt thÈm thÊu bÊt lîi - M«i tr­êng nh­îc tr­¬ng, ­u tr­¬ng, ®¼ng tr­¬ng - ThÈm thÊu (osmosis) : - Víi tÕ bµo : H 2 O a) Ngoµi Trong Dung dÞch lo·ng Dung dÞch ®Æc H 2 O  20 atm (!)  TÕ bµo phång, vì, nÕu kh«ng cã thµnh. H 2 O b) Ngoµi Trong  Co nguyªn sinh (plasmolysis).

ThÓ nguyªn sinh (protoplast), vµ thÓ h×nh cÇu (spheroplast):

ThÓ nguyªn sinh (protoplast), vµ thÓ h×nh cÇu ( spheroplast ) §Þnh nghi·: • … • … - Sù h×nh thµnh (h.35) H×nh 35. Sù t¹o thµnh protoplast. Sù t¹o thµnh protoplast ®­îc c¶m øng b»ng c¸ch cho tÕ bµo tiÕp xóc víi penexilin trong mét m«i tr­êng ®¼ng tr­¬ng. NÕu ®­a protoplast vµo mét m«i tr­êng lo·ng th× nã sÏ bÞ tan ra.

9. C¸c bé phËn bªn ngoµi thµnh tÕ bµo:

9. C¸c bé phËn bªn ngoµi thµnh tÕ bµo 9.1. §¹i c­¬ng Cã ë mét sè vi khuÈn Chøc n¨ng:b¶o vÖ, b¸m, di ®éng,... 9.2. Vá bäc(capsule), líp nhÇy(slime layer), líp S (h.37,38) Vá bäc:cã tæ chøc cao, b¸m chÆt bªn ngoµi thµnh Líp nhÇy:kh«ng cã tæ chøc râ rµng, b¸m láng Tªn gäi chung: Glycocalyx B¶n chÊt chung: Th­êng lµ polysaccarit Ngoµi ra: kh¸c VÝ dô, ë Bacillus anthrasis : vá bäc b»ng axit poly-D-glutamic

Vai trß cña glycocalyx:

Vai trß cña glycocalyx Kh«ng cÇn cho tÕ bµo ®­îc nu«i trong phßng thÝ nghiÖm T¹o lîi thÕ cho tÕ bµo nu«i trong tù nhiªn •Kh¸ng thùc bµo(vd Streptococcus pneumoniae) •Kh¸ng kh« h¹n •Lo¹i trõ virut, chÊt ®éc kþ n­íc (chÊt tÈy röa...) •Gióp b¸m vµo bÒ mÆt cøng (trong m«i tr­êng n­íc, m« chñ) •Gióp di ®éng kiÓu tr­ît(gliding bacteria) B¹n cã biÕt ? B¹n nghÜ g× ? vi khuÈn chuyÓn ®éng tr­ît nh­ thÕ nµo?

Tua (fimbriae) vµ l«ng (pili) (h.40):

Tua ( fimbriae ) vµ l«ng ( pili ) (h.40) Tua: • PhÇn phô ng¾n, m¶nh h¬n tiªn mao, kh«ng gióp di ®éng (trõ ngo¹i lÖ) • Khoang 1000 c¸i/tÕ bµo ! • è ng m¶nh ( Φ 3-10nm, dµi tíi vµi μ m) • CÊu t¹o b»ng nh÷ng ®¬n vÞ protein xÕp xo¾n • Chøc n¨ng: B¸m dÝnh Tua typ IV (ë mét hoÆc hai ®Ønh tÕ bµo) gióp di chuyÓn kiÓu xo¸y ®inh vÝt ( Pseodomonas aeruginosa,...)

Tua (fimbriae) vµ l«ng (pili) (tiÕp):

Tua ( fimbriae ) vµ l«ng ( pili ) ( tiÕp ) Tua typ IV tham gia vµi kiÓu chuyÓn ®éng tr­ît ( Myxobacteria ) L«ng giíi tÝnh • Lín h¬n tua ( Φ 9-10nm) • 1 - 10 c¸i/tÕ bµo • Do nh©n tè giíi tÝnh (nh©n tè F) quy ®Þnh vÒ di truyÒn • Tham gia tiÕp hîp • Chøa c¸c thô thÓ cho mét sè virut

9.4. C¸c tiªn mao vµ kh¶ n¨ng di ®éng cña vi khuÈn (h.40,41,2.37):

9.4. C¸c tiªn mao vµ kh¶ n¨ng di ®éng cña vi khuÈn (h.40,41,2.37) PhÇn phô dµi, m¶nh, nh« ra tõ mµng sinh chÊt (2 0nm x 20 μ m) C¬ quan di ®éng cña mét sè vi khuÈn Ph©n bè, s¾p xÕp: •§¬n mao (®¬n mao ®Ønh, l­ìng mao ®Ønh (h.41a) •Chïm mao (h41b) •Chu mao (h41c)

9.5. Siªu cÊu tróc cña tiªn mao (h.42,43):

9.5. Siªu cÊu tróc cña tiªn mao (h.42,43) Ba phÇn Sîi (filament): nh« ra khái tÕ bµo ThÓ gèc (basal body): vïi vµo mµng sinh chÊt vµ mµng ngoµi Bé phËn nèi (hook): nèi hai phÇn trªn, mÒm dÎo Sîi (h.42,43) è ng rçng, cøng, b»ng protein flagelin Cã thÓ cã bao ( Bdellovibrrio, Vibrio cholerae)

PowerPoint Presentation:

H×nh 43. Siªu cÊu tróc cña tiªn mao vi khuÈn. C¸c thÓ gèc vµ c¸c bé phËn nèi cña tiªn mao ë vi khuÈn gram ©m (a) vµ gram d­¬ng (b).

PowerPoint Presentation:

H×nh 46. C¬ chÕ cña dù di chuyÓn b»ng tiªn mao. S¬ ®å nµy tr×nh bµy mét sè hîp phÇn quan träng h¬n cña tiªn mao vµ chØ râ dßng proton ®iÒu khiÓn sù quay tiªn mao. N¨m trong sè c¸c protein cña tiªn mao ®­îc nªu trªn h×nh lµ: MotA, MotB, Fli G, Fli M vµ Fli N.

PowerPoint Presentation:

11. Néi bµo tö (endospore) cña vi khuÈn §Þnh nghÜa C¸c chi vi khuÈn cã néi bµo tö ( ≈ bµo tö) ý nghÜa cña c¸c nghiªn cøu vÒ bµo tö VÞ trÝ cña bµo tö trong tÕ bµo (h.50) CÊu tróc bµo tö (tõ ngoµi vµo) (h.51) • Vá ngoµi (exosporium) • ¸ o (coat): *Vµi líp protein * §Ò kh¸ng ho¸ chÊt *Chøa enzym cho sù n¶y mÇm • Vá (cortex): PG cã Ýt liªn kÕt ngang so víi cña tÕ bµo sinh d­ìng • Thµnh (spore cell wall) • ThÓ nguyªn sinh chÊt (protoplast) = lâi (core) Chøa c¸c cÊu tróc tÕ bµo (vd ribosom), nh­ng Kh«ng trao ®æi chÊt

PowerPoint Presentation:

H×nh 50. C¸c vÝ dô vÒ vÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña bµo tö a) Bµo tö ë gi÷a tÕ bµo. b) Bµo tö ë lÖch vÒ mét ®Ønh tÕ bµo. c) Bµo tö ë ®Ønh. D) Bµo tö ë ®Ønh vµ lµm tÕ bµo chøa nã ph×nh to ra. H×nh 51. CÊu tróc néi bµo tö Bµo tö cña bacillus anthracis (x151000). Chóng ta nh×n thÊy c¸c cÊu tróc sau ®©y: vá ngoµi cña bµo tö, EX, ¸o bµo tö, SC; vá, CX; thµnh lâi, CW; vµ protoplast hay cßn gäi lµ lâi (core) chøa nucleotit cña nã, N; vµ c¸c ribosom, CR.

PowerPoint Presentation:

TÝnh bÒn nhiÖt cña bµo tö Do axit dipicolinic (?)(15% w bµo tö) ! (h.52) - Cã nh÷ng thÓ ®ét biÕn bÒn nhiÖt kh«ng chøa axit nµy! Canxi gãp phÇn ®Ò kh¸ng søc nãng Èm, t¸c nh©n oxy ho¸,...  Canxi-dipicolinat lµm bÒn axit nucleic (?) : c¸c protein nhá, liªn kÕt víi ADN ®Ó lµmbÒn nã Sù mÊt n­íc: quan träng víi tÝnh bÒn nhiÖt ¸ o: Chèng enzym vµ ho¸ chÊt C¸c enzym söa ch÷a ADN Míi :

PowerPoint Presentation:

Sù t¹o thµnh bµo tö (Sporogenesis, sporulation) (h.53) Giai ®o¹n I: T¹o mét sîi d¹ng trôc (chÊt nh©n) II: Mµng tÕ bµo gÊp khóc vµo trong (bao lÊy ADN, t¹o v¸ch ngang) III: • Mµng tiÕp tôc sinh tr­ëng • T¹o mµng n÷a bao lÊy bµo tö non IV: • H×nh thµnh vá • TÝch luü canxi, axit dipicolinic V: H×nh thµnh ¸o xung quanh vá VI: ChÝn (thµnh thôc) VII: Gi¶i phãng bµo tö (ph©n huû thÓ mang bµo tö) - Thêi gian: 10 giê (Ba cillus megaterium )

PowerPoint Presentation:

Bµo tö TÕ bµo sinh d­ìng (h.54) -X¶y ra khi ®iÒu kiÖn thuËn lîi(dinh d­ìng, t o ,..) Ba giai ®o¹n: Ho¹t ho¸: • NÕu kh«ng, sù n¶y mÇm kh«ng hoµn h¶o • vd: b»ng xö lý nhiÖt N¶y mÇm: • Tr­¬ng, phång • Vì / tiªu biÕn cña ¸o • MÊt tÝnh kh¸ng nhiÖt, kh¸ng... • MÊt tÝnh chiÕt quang • Gi¶i phãng c¸c hîp phÇn cña bµo tö • T¨ng ho¹t tÝnh trao ®æi chÊt NhiÒu chÊt dinh d­ìng g©y n¶y mÇm, sau ho¹t ho¸ - Sinh tr­ëng m¹nh: protoplast tù hoµn thiÖn, chui khái ¸o

authorStream Live Help