Angles i girs

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Senzilla informació sobre angles i girs: Concepte d’angle, unitat de mesura dels angles, tipus d’angles, mesura d’angles, el transportador, construcció d’angles amb el regle i el transportador, bisectriu, estimació d’angles, girs.

Comments

Presentation Transcript

ANGLES I GIRS:

ANGLES I GIRS

PowerPoint Presentation:

Un angle és una figura geomètrica formada per dues semirectes d'origen comú.

PowerPoint Presentation:

El punt inicial de les dues semirectes s’anomena vèrtex .

PowerPoint Presentation:

I les dues semirectes són els costats de l’angle.

PowerPoint Presentation:

Així... Angle costat costat vèrtex

PowerPoint Presentation:

Un angle és més o menys gran depenent de la separació entre els seus dos costats, de la seva obertura. En aquest cas, la figura groga mostra un angle major que la figura verda.

PowerPoint Presentation:

La llargada dels costats no té res a veure amb la major o menor grandària d’un angle. De fet, els costats són semirectes i les semirectes no tenen final, són il·limitades. L’angle de la figura blava és major que el de la figura rosa, tot i que a la segona s’hi han dibuixat més llargs els costats de l’angle.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Nul: 0º És un angle totalment tancat. Les dues semirectes que en formen els costats són la mateixa. Els dos costats estan superposats. Aquest angle mesura zero graus.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Agut: <90º És un angle que mesura entre zero graus i noranta graus.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Recte: 90º És un angle que mesura exactament noranta graus.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Obtús: >90º i <180º És un angle que mesura m és de noranta graus i menys de cent vuitanta graus.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Pla: 180º És un angle que mesura e xactament 180º.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Còncau : >180º i < 360º És un angle que mesura m és de cent vuitanta graus i menys de tres-cents seixanta.

PowerPoint Presentation:

Tipus d’angles segons la seva obertura: Complet: 360º És un angle que mesura e xactament tres-cents seixanta graus.

PowerPoint Presentation:

Així doncs, en resum: Tipus d’angles segons la seva obertura: Nul: 0º Agut: < 90º Recte: = 90º Obtús: > 90º i < 180º Pla: = 180º Còncau: > 180º i <360º Complet = 360º

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quin d’aquests angles és el major?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són rectes?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són aguts?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són obtusos?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són plans?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són nuls?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són complets?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quins d’aquests angles són còncaus?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quina d’aquestes lletres localitza el vèrtex?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quants graus creus que fa aquest angle? 0º 12º 47º 84º 90º 120º

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Segons la seva obertura, com s’anomena aquest angle?

Mesura d’angles:

Mesura d’angles Com mesurem angles? 1r: Col·loquem el transportador de manera que el centre coincideixi amb el vèrtex de l’angle i un dels costats passi per 0 graus. 2n: Mirem el nombre per on passa l’altre costat de l’angle. Aquesta és la mesura.

Mesura d’angles:

Mesura d’angles Com mesurem angles? L’angle del dibuix mesura 140º. És un angle obtús.

Traçat d’angles:

Traçat d’angles Per dibuixar angles hem de: 1r: Dibuixem una recta amb un punt d’origen. 2n: Col·loquem el transportador de manera que els 0 graus coincideixen amb punt A. 3r: Busquem en el transportador la mesura que necessitem i la marquem amb una ratlleta 4t: Unim la ratlleta amb el punt A.

PowerPoint Presentation:

La bisectriu d’un angle és la recta que passa pel vèrtex i el divideix en dos angles iguals. bisectriu

PowerPoint Presentation:

Fixa’t que la bisectriu d’un angle pla el divideix en dos angles rectes: bisectriu

PowerPoint Presentation:

Per construir la bisectriu d’un angle , has de plegar l’angle per la meitat, de manera que les dues semirectes, els dos costats, coincideixin:

PowerPoint Presentation:

Obre el plec i ressegueix la recta que s’ha quedat marcada al paper. Ja has traçat la bisectriu! bisectriu

PowerPoint Presentation:

També es pot dibuixar la bisectriu d’un angle amb l’ajut d’un regle i un transportador d’angles. Cal mesurar l’angle.

PowerPoint Presentation:

Dividir per dos la mida de l’angle. Per exemple, si mesura 90º, la meitat són 45º. Fer un senyal que marqui la meitat. Col·loca el regle de manera que passi pel vèrtex de l’angle i pel senyal que has fet.

PowerPoint Presentation:

Dibuixa la recta que passi pel vèrtex i pel senyal. Ja tens traçada la bisectriu. bisectriu

Pensa en un ventall. Si estigués tancat, tindries un angle nul. Si les barnilles giren un quart de volta, tenim un angle de 90º.:

Pensa en un ventall. Si estigués tancat, tindries un angle nul. Si les barnilles giren un quart de volta, tenim un angle de 90º. angle nul angle recte

Si les barnilles giren mitja volta, tenim un angle de 180º.:

Si les barnilles giren mitja volta, tenim un angle de 180º. angle pla

Si fan tres quarts de volta, obtenim un angle de 270º. I s’hi giren completament, obtenim un angle de 360º.:

Si fan tres quarts de volta, obtenim un angle de 270º. I s’hi giren completament, obtenim un angle de 360º. angle còncau angle complet

PowerPoint Presentation:

Així doncs, quan parlem de girs de 90º, podem trobar-ne fins a 4. Poden ser cap a l’esquerra o cap a la dreta. 90º 180º 270º 360º 90º 180º 270º 360º

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quina d’aquestes imatges mostra bé com cal mesurar un angle?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quina d’aquestes imatges mostra bé la bisectriu d’un angle?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... On seria la papallona al segon dibuix si la rosa dels vents hagués girat 90º cap a la dreta?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... I aquí on seria la papallona al tercer dibuix?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quin tipus d’angle formen les agulles d’un rellotge que marca les 6 de la tarda? I quin tipus d’angle formen les agulles quan són dos quarts de deu? I quan les busques marquen les dotze de la nit? I si són les set i deu? I quan són tres quarts d’una?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Cap on mirarà el nen de la il·lustració després de fer els girs que s’indiquen?

A veure si ho tens clar...:

A veure si ho tens clar... Quina és la suma dels quatre angles d’un quadrat? Quant sumen els quatre angles d’un rectangle? Quant fa de llarg la bisectriu d’un angle de 90º? I quant mesura la bisectriu d’un angle pla? Com s’anomena un angle de 45º? I com es diu un angle de 269º? Com s’anomenen els angles és grans del món?

authorStream Live Help