presentatie bachelorproef Merel en Jasmien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint-presentatie:

Is huiswerk zinvol? Jasmien Annendijck en Merel Swyngedouw

PowerPoint-presentatie:

introductie Onze onderzoeksvraag: Is huiswerk zinvol? Waarom hebben wij voor dit onderwerp gekozen? Wat zullen wij allemaal bespreken?

PowerPoint-presentatie:

Wat vinden jullie? Is huiswerk zinvol? JA? NEE?

PowerPoint-presentatie:

filmpje http:// www.een.be/programmas/koppen/huiswerk-afschaffen

PowerPoint-presentatie:

Stelling

PowerPoint-presentatie:

Waarvoor dient huiswerk? Basisvaardigheden inoefenen Communicatieve doelen bereiken Beleidsmatige doelen

PowerPoint-presentatie:

stelling Een goede school is een school die veel huiswerk geeft?

PowerPoint-presentatie:

v isies op huiswerk v isie van ouders v oorstanders t egenstanders g ulden middenweg b egeleiding van het huiswerk t huissituatie visie leerlingen

PowerPoint-presentatie:

Stelling

PowerPoint-presentatie:

v isies op huiswerk rol van de leerkracht m ogelijke doelen p lannen en organiseren z elfstandig en probleemoplossend gedrag vertonen g ebruik maken van verschillende leerstrategieën z ich lang genoeg kunnen concentreren om alles af te krijgen

PowerPoint-presentatie:

stelling Differentiatie: moet elke kind hetzelfde huiswerk krijgen? De meeste ouders hebben geen tijd om hun kind(eren) te helpen bij het huiswerk?

PowerPoint-presentatie:

h uiswerk anders bekeken g edifferentieerd huiswerk t empo i nteresse n iveau z elfstandigheid h uiswerkvrij onderwijs

PowerPoint-presentatie:

u it onderzoek Onderwijsexpert John Hattie h uiswerk heeft een klein leereffect Onderwijsexpert Wouter Duyck l eeftijd is belangrijk Onderwijsexpert Yvan Ameye a ard van het huiswerk f eedback is belangrijk Onderwijsexpert Ulrich Trautwein d uur van het huiswerk

PowerPoint-presentatie:

stelling

PowerPoint-presentatie:

h uiswerkbeleid Wat is een huiswerkbeleid? Een huiswerkbeleid is een geheel van doelstellingen, afspraken en regels inzake huiswerk dat samenhangt met het pedagogisch project van de school. Oorzaken van nood aan een huiswerkbeleid Onderwijs moet effectiever worden. Leren zelfstandig werken. Er wordt een samenhang gecreëerd.

PowerPoint-presentatie:

h uiswerkbeleid s leutelen aan een huiswerkbeleid Is ons huiswerk zinvol en welke pedagogische en didactische aanpak komt er bij kijken? Welke doelen willen we bereiken met geven van huiswerk? Is het huiswerkbeleid duidelijk geschreven en zal het ook duidelijk vertaald worden?

PowerPoint-presentatie:

p raktijkonderzoek b edoeling van ons onderzoek p raktijkvoorbeelden van scholen met een huiswerkbeleid s cholen/organisatie met een verschillend huiswerkbeleid contacteren i nterviews afnemen i nspiratielijst maken

PowerPoint-presentatie:

v erschillende scholen/organisatie Montessorischool: Schooltje van Oppem Daltonschool: De kleine Icarus Freinetschool: De Boomhut Gemeentelijke basisschool Paloke (Sint-Jans-Molenbeek) Ladder’op vzw

PowerPoint-presentatie:

c onclusie interviews Hoe zinvol wordt huiswerk door de verschillende partijen gevonden? Zijn er grote verschillen tussen de organisatie en scholen wat visie betreft? Welke visie ligt in lijn met ons theoretisch onderzoek en hoe wordt dit geconcretiseerd? Wat kwamen we nog niet tegen in ons theoretisch onderzoek of wordt er zelfs door tegengesproken?

PowerPoint-presentatie:

i nspiratielijst Huiswerk helpt anderstalige leerlingen Huiswerk moet niet altijd thuis gemaakt worden. Differentiatie h uiswerk moet leuk blijven. verschillende partijen te betrekken Huiswerkvrij onderwijs Ontspanning , sporten en plezier beleven Leer de leerlingen huiswerk plannen. Organiseer ouderavonden of infomomenten Geef feedback op het huiswerk en reflecteer met de leerlingen. Laat het kind thuis een plekje zoeken waar het kan werken en studeren

PowerPoint-presentatie:

o nze visies Merels visie Jasmiens visie

PowerPoint-presentatie:

b esluit Is huiswerk zinvol? Ja, huiswerk is zinvol. Maar… Nee, huiswerk is niet zinvol Om met de woorden van Loesje te eindigen: “ Als ik zin heb in huiswerk kruip ik stil in een hoekje en wacht tot dit nare gevoel weer weg is.”