Mescles i solucions

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Introducció a l'estudi de les mescles i

Comments

Presentation Transcript

Mescles i solucions:

Mescles i solucions

PowerPoint Presentation:

Materials

La matèria:

La matèria PROPIETATS MESCLES SUBSTÀNIES PURES GENERALS CARACTERÍSTIQUES HOMOGÈNIES HETEROGÈNIES MESURAR APARELLS MASSA VOLUM DENSITAT PUNT DE FUSIÓ PUNT EBULLICIÓ DUCTILITAT ... SOLUCIONS ALIATGES SIMPLES COMPOSTES SUSPENSIONS COL·LOIDES té són formen són són són Es poden com com com com -aigua de mar amb -Infusió de te -acer -llautó -bronze -fum -escuma -maionesa -aerosols -fang -aigua i oli -farina i aigua

La matèria:

La matèria 4 4 La matèria Homogènia: És la que presenta un aspecte uniforme. Només es veu un sol component ( fase ), i conserva les seves propietats en tota la seva extensió, en tota la seva massa. Heterogènia: És la que presenta un aspecte NO uniforme. Es poden veure els diferents components ( fases ), a ull nu o amb microscopi, i cadascú manté les seves propietats. La matèria heterogènia es pot dir mescla heterogènia o només mescla La matèria homogènia pot ser una substància pura o una dissolució .

Com diferenciar una mescla homogènia d’una heterogènia?:

Com diferenciar una mescla homogènia d’una heterogènia? Materials: quatre gots o vasos de precipitats, cullera de postres, aigua, farina, sal, oli, terra, sucre, làser o llanterna petita... Procediments: Agafa sis gots i barreja tres quartes parts d’aigua amb farina, oli i sal i terra, respectivament. Barreja durant uns segons les substàncies amb la cullera. Fes passar la llum d’un làser o llanterna petita a través de cada got i observa des de dalt. Objectiu : comprovar que l’efecte Tyndall serveix per diferenciar mescles heterogènies de mescles homogènies o solucions. Mescles heterogènies : aigua i farina, aigua i guix, llet. Mescles homogènies : aigua i sal, aigua i alcohol, vinagre

Com diferenciar una mescla homogènia d’una heterogènia?:

Com diferenciar una mescla homogènia d’una heterogènia? Materials: quatre gots o vasos de precipitats, cullera de postres, aigua, farina, sal, oli, terra, sucre, làser o llanterna petita... Farina i aigua Sal i aigua Heterogènia Homogènia

Mescles homogènies: Solucions:

Mescles homogènies: Solucions Solucions o dissolucions : són mescles homogènies en les que les partícules del solut (substància que es dissol) es fiquen entre les del dissolvent (substància que dissol) . Aquestes partícules són massa petites (entre 10 -7 i 10 -6 mm), i no es veuen ni amb microscopi. En una solució salina, el solut és la sal i el dissolvent l‘aigua. sense dissoldre dissolta Són exemples de dissolucions: l’aigua de mar, aigua de l’aixeta, l’aire pur, infusió de te, oxigen en aigua, vi, cava...

Mescles homogènies:

Mescles homogènies Quan la dissolució és de metalls, la mescla homogènia es diu aliatge . Són exemples d’aliatges: Alumini i magnesi Llautó : coure i zinc Acer : ferro i carboni Alpaca : coure, zinc i níquel Cupro-níquel Bronze: : coure i estany Quan la dissolució és entre líquids es diu que són miscibles entre si. En cas contrari, es diuen immiscibles .

Velocitat d’una dissolució:

Quantitat de dissolvent Amb m és quantitat de dissolvent o menys? Temperatura Amb e l dissolvent més calent o més fred? Velocitat d’una dissolució Com aconseguir que una dissolució es faci més ràpidament? Superfície contacte Amb u n solut sencer o esmicolat? Els factor que poden influir són: Dissenya uns experiments per comprovar-ho.

Tipus de solucions segons la concentració:

Concentrada Molt solut comparat amb el dissolvent. Diluïda Poc solut comparat amb el dissolvent Tipus de solucions segons la concentració La concentració d’una solució ens diu la proporció què es troben els diferents components (solut i dissolvent). Saturada El dissolvent no admet més solut Diluïda Concentrada

Solucions : Expressió d’una concentració:

% en massa Massa de solut en massa de dissolució. Almívar al 60% ens diu que hi ha 60 g de sucre en 100 g de dissolució. (40 g són d’aigua) grams /litres Massa de solut en cada litre de solució. L’ orina té dissolta 20 g d’urea per litre de solució. Solucions : Expressió d’una concentració La concentració d’una dissolució es pot expressar en: % en volum Volum de solut en un volum de dissolució. L’ alcohol de 96º ens diu que hi ha 96 mL d’etanol per cada 100 mL de dissolució (4 mL són d’aigua).

Expressió d’una concentració: % en massa:

Expressió d’una concentració: % en massa Una solució de sulfat de coure en aigua al 18 % en massa: Solut: 18 g Dissolvent: 82 g Solució: 100 g

Solucions : Càlcul d’una concentració:

Solucions : Càlcul d’una concentració Si preparem una solució de 40 g de sucre en 250 g d’aigua, la concentració serà de: La proporció serà: 40g sucre en 290 g solució X en 100 solució Dades Massa sucre: 40g Massa aigua: 250 g Massa solució: 290 g Plantejament Resolució 40 g x 100 4000 g x = = = 13,79% 290 g 290 g = Solució : la concentració de la solució és del 13,79% en massa Activitats del llibre : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 37, 39

Solucions : Solubilitat:

Solucions : Solubilitat No totes les substàncies es dissolen en la mateixa proporció. La capacitat de dissoldre’s que té una substància es diu solubilitat : es defineix com una propietat característica que ens diu la quantitat de solut que admet una quantitat de dissolvent a una temperatura determinada. 20º 40º 20º

Solucions : Solubilitat del sulfat de coure:

Solucions : Solubilitat del sulfat de coure 40º ºC g/100 20 21 30 24,5 40 29 50 34 60 40 70 47 80 55

Solubilitat del clorur de potassi:

Solubilitat del clorur de potassi ºC g/100 10 28 20 32 30 35 40 38 50 41 60 45 70 47 a) Quants grams de clorur de potassi es poden dissoldre, com a màxim, en 500 g d’aigua a 50ºC? Dades Massa solut: ? Massa aigua: 500 g Temperatura 50ºC Plantejament i resolució b) Quants grams de solució s’obtindran? c) Si la refredem a 20ºC, quina massa de clorur se separarà? Segons la taula, per saturar-se a 20ºC necessita 32 g, per cada 100g; per tant, de 500 g d’aigua, necessitarem: 32 x 5 = 160g; com hem calculat que la solució té 205 g de solut, se separaran: 205 – 160g = 45 g La taula ens diu que en 100 d’aigua a 50ºC se satura amb 41 g de solut. Per tant, 500 g d’aigua necessitaran 5 vegades més: 41 x 5 = 205 g de clorur Sumem el dissolvent+ el solut : 500 g de dissolvent + 205g de solut = 705 g de solució

Solubilitat del Nitrat de potassi:

Solubilitat del Nitrat de potassi ºC g/100 10 18 20 30 30 42 40 63 50 85 60 110 70 140 Quina temperatura aproximada han de tenir 200 g d’aigua per tal que s’hi dissolguin 220 g de nitrat de potassi i la solució obtinguda sigui saturada? 220g solut en x 200g aigua en 100 solució Dades Massa solut: 220g de nitrat Massa aigua: 200 g Temperatura? Plantejament Resolució 220 g x 100 x = = 110 g 200 g = Solució : Segons la taula, la temperatura serà de 60 ºC Activitats del llibre : 34, 38, 45, 46

Mescles heterogènies:

Mescles heterogènies Les mescles heterogènies es poden classificar en diferents tipus: Mescles de substàncies immiscibles : són mescles heterogènies que es produeixen, principalment, entre líquids. També, quan les substàncies se situen una al costat de l’altra.. Això passa perquè la mida de les partícules que hi intervenen és massa gran (>10 -3 mm), (es poden veure a ull nu o amb un microscopi òptic). Són exemples: aigua i oli, formigó, aigua i benzina...

Mescles heterogènies: suspensions:

Mescles heterogènies: suspensions 2. Suspensions : són mescles heterogènies entre sòlids i líquids. La mida de les partícules (<10 -3 mm) que hi intervenen continua sent gran, encara que menys que la de les substàncies immiscibles. Quan deixem en repòs la barreja, el sòlid cau al fons . Són exemples de suspensions: el fang en un riu, refrescos naturals de fruites...

Mescles heterogènies:

Mescles heterogènies 3. Dispersions col·loïdals o col·loides : són mescles heterogènies on l es partícules dels components són molt petites (entre 10 -7 mm i 10 -5 mm ) però no lo suficient per dissoldre’s . Semblen solucions però no ho són . Són col·loides: la pasta dentífrica, gelatina, pintures, porexpà, fum, boira, escuma, aerosols, gels... Fase dispersa Fase dispersant Nom Exemple Gas Líquid Escuma Aire en aigua, nata muntada Líquid Gas Aerosol Boira Líquid Líquid Emulsió Llet, maionesa Líquid Sòlid Gel Gelatina Sòlid Gas Aerosol Fum

Mescles heterogènies:

Mescles heterogènies Quin tipus de dispersió col·loïdal és? Aerosol Escuma Emulsió Emulsió Escuma Aerosol Gel

Separació de mescles: filtració:

Separació de mescles: filtració En una mescla, es pot recuperar les diferents substàncies que la formen, aprofitant les seves propietats. Hi ha diferents mètodes de separació d’una mescla: Filtració Es fa servir per separa mescles de sòlids en líquids. La barreja es fa passar a través d’un filtre fet amb un material permeable. La mida dels porus del filtre depèn de la mida de les substàncies a separar.

Evaporació-cristal·lització:

Evaporació-cristal·lització Evaporació Es fa servir per separa mescles de sòlids en líquids. La barreja es fa passar a través d’un filtre fet amb un material permeable. La mida dels porus del filtre depèn de la mida de les substàncies a separar.

Separació de mescles: Decantació:

Separació de mescles: Decantació - Sòlid en líquid , abocant amb cura la part líquida i deixant al got la part sòlida. Líquid en líquid , aprofitant les diferents densitats dels component. Es fa servir un embut de decantació. Decantació: Es fa servir per separar mescles heterogènies de:

Separació de mescles: destil·lació:

Separació de mescles: destil·lació Destil·lació Es fa servir per separar components d’una solució de materials aprofitant els diferents punts d’ebullició. Amb aquest mètode no es perd cap dels components de la solució. Es fa servir un refrigerant per condensar els líquids que s’evaporen.

Separació de mescles: cromatografia:

Separació de mescles: cromatografia Cromatografia És un mètode de separació de substàncies segons la velocitat de dissolució en un paper absorbent. Es fa servir per separar, per exemple, els colors d’una barreja de tinta.

Cromatografia: Extracció de clorofil·les:

Cromatografia: Extracció de clorofil·les Objectiu : Extreure clorofil·la de fulles de... La clorofil·la és un pigment que es troba a les parts verdes de la planta o les algues. Aquest pigment ajuda a fer la fotosíntesi. Material: fulles, alcohol, morter, paper de filtre, got o vas de precipitats, vas erlenmeier, embut, sorra .

Extracció de clorofila:

Extracció de clorofila Procediments:

Extracció de clorofila:

Extracció de clorofila Procediments:

Separació de mescles:

Separació de mescles Aigua Oli Sulfat de coure Sorra Aigua oli sulfat de coure Aigua sulfat de coure FILTRACIÓ DECANTACIÓ DESTIL·LACIÓ SORRA OLI AIGUA SULFAT DE COURE

Mapa conceptual:

Mapa conceptual MATÈRIA PROPIETATS MESCLES SUBSTÀNIES PURES GENERALS CARACTERÍSTIQUES HOMOGÈNIES HETEROGÈNIES MESURAR APARELLS MASSA VOLUM DENSITAT PUNT DE FUSIÓ PUNT EBULLICIÓ DUCTILITAT ... SOLUCIONS ALIATGES SIMPLES COMPOSTES SUSPENSIONS COL·LOIDES METODES FÍSICS EVAPORACIÓ FILTRACIÓ DECANTACIÓ DESTIL·LACIÓ Té són són són són són Es poden com com com com es poden separar per com amb M.IMMISCIBLES

authorStream Live Help