Останні зміни до законодавства про доступ до публічної інформації . Ч1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Частина

Comments

Presentation Transcript

«Останні зміни до законодавства про доступ до публічної інформації»:

« Останні зміни до законодавства про доступ до публічної інформації » Частина 1 Інформація у формі відкрити даних Публічні кошти

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р.:

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р. 1. Закон України   від  09.04.2015 № 316-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо  доступу до публічної інформації у формі відкритих даних :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19 2. Закон України   від  09.04.2015 № 319-VIII Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо  доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/313-19 3. Закон України   від  22.05.2015 № 484-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо   сплати  судового збору: http ://zakon5.rada.gov.ua/ laws / show /484-19/paran12#n12  - розмір ставки в справах по доступу 4. Закон України   від  16.06.2015 № 521-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості  у видобувних галузях :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/521-19

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р.:

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р. 5. Закон України   від  14.07.2015 № 597-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості  у сфері відносин власності з метою запобігання корупції :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/597-19  - майнові реєстри 6. Закон України   від  03.09.2015 № 674-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення   прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення: http ://zakon5.rada.gov.ua/ laws / show /674-19  - інформація про структуру власності ЗМІ 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 344 Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344-2015-п  - щодо оприлюднення проектів КМУ 8. Постанова Кабінету Міністрів України від  14.09.2015 № 676 Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб- порталі використання публічних коштів   інформації  про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку :  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248478747

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р.:

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р. 9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про відкритість використання публічних коштів » від 11 лютого 2015 року  № 183-VIII, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19 10. Постанова Кабінету Міністрів України   від  30.09.2015 № 786  Деякі питання надання інформації з Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/786-2015-п 11. Постанова Кабінету Міністрів України   від 21.10.2015 № 835 Про затвердження Положення про набори даних , які підлягають оприлюдненню у формі   відкритих   даних :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п

публічна інформація у формі відкритих даних:

публічна інформація у формі відкритих даних Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.192)

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 1. У   Законі України  "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців " : - частину першу статті 7 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту / обов»язки Центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців /: - " оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації " відомості з Єдиного державного реєстру , в тому числі у формі відкритих даних ". - абзац перший частини першої статті 22 доповнити словами /вся інформація по реєстрації осіб , внесення будь- яких змін до реєстру – публікація на сайті та/ - "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації ".

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 2.  Частину чотирнадцяту   статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення " - після слів "на веб- сайті " доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до  Закону України  "Про доступ до публічної інформації ". Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 3. Друге речення   частини п’ятої   статті 12 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" викласти в такій редакції : " Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до  Закону України  "Про доступ до публічної інформації ", у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб- сайті Фонду державного майна України ". / Єдиний реєстр об'єктів державної власності - є А втоматизованою системою збирання , обліку , накопичення , оброблення , захисту та надання інформації про нерухоме майно , у тому числі передане в оренду ( лізинг ), концесію або заставу, державних підприємств , установ та організацій , а також про корпоративні права держави та державне майно , що не увійшло до статутного капіталу господарських структур ./

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 4. У Законі України «Про доступ до публічної інформації » 1 ) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції : "2) вільного отримання , поширення та будь- якого іншого використання інформації , що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень , встановлених законом "; / Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах/

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 2)  пункт 1   частини першої статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту : "на єдиному державному веб- порталі відкритих даних ". /Доступ до інформації забезпечується шляхом/

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 3) доповнити статтею 10-1 такого змісту : " Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних 1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі , що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами , вільний та безоплатний доступ до неї , а також її подальше використання . Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб- порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення . Будь-яка особа може вільно копіювати , публікувати , поширювати , використовувати , у тому числі в комерційних цілях , у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації .

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 3. Публічна інформація , що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов: 1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних "; 2) фізичні особи ( суб’єкти даних ), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних , надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних "; 3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом; 4) обмеження доступу до такої інформації ( віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 4. Перелік наборів даних , що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних , вимоги до формату і структури таких наборів даних , періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України . При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію , доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом. Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері електронного урядування ";

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ статтю 16 викласти в такій редакції : " Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації 1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації , відповідальних за опрацювання , систематизацію , аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію , надання консультацій під час оформлення запиту , а також за оприлюднення інформації , передбаченої цим Законом. 2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації ";

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 5. У  Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності " : 1 ) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції : " 11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі . Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації " шляхом надання їх за запитом на інформацію , оприлюднення на веб- сайті органу місцевого самоврядування , у тому числі у формі відкритих даних , на єдиному державному веб- порталі відкритих даних , у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації , у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування ";

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції : "7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі . Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації " шляхом надання їх за запитом на інформацію , оприлюднення на веб- сайті органу місцевого самоврядування , у тому числі у формі відкритих даних , на єдиному державному веб- порталі відкритих даних , у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації , у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування ".

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 6. У статті 17 Закону України «Про громадські об’єднання »: частину третю викласти в такій редакції : "3. Відомості Реєстру громадських об’єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб- сайті уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації ", у тому числі у формі відкритих даних . Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об’єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв’язку , адресу місця проживання фізичної особи".

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 7. Частину п’яту статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель ": " Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі , зазначеної в частині першій цієї статті , відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації ", у тому числі у формі відкритих даних ".

ВНЕСЕНО ЗМІНИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ 8. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про вищу освіту " викласти в такій редакції : " Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації ", у тому числі у формі відкритих даних ".

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 жовтня 2015 р. № 835 Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 жовтня 2015 р. № 835 Про затвердження Положення про набори даних , які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

ПОСТАНОВА КМУ №835:

ПОСТАНОВА КМУ №835 1. Затвердити Положення про набори даних , які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних , що додається . 2. Розпорядникам інформації , визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації ”, забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням , затвердженим цією постановою . 3. Державному агентству з питань електронного урядування забезпечити : належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних ; проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних із наступною публікацією його результатів на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних .

ПОСТАНОВА КМУ №835:

ПОСТАНОВА КМУ №835 http ://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-% D0%BF#n12 3. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних , визначений у переліку наборів даних , які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних , згідно з додатком , а також будь- які інші наявні дані , що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних . 4. Набори даних оприлюднюються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на його офіційному веб- сайті та на його веб- сторінці на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних . 5. Для забезпечення доступу до публічної інформації розпорядник інформації може здійснювати оприлюднення наборів даних , які не включені до переліку , якщо інше не передбачено   Законом України  “Про доступ до публічної інформації ”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних ( високої частоти їх запитування ; за результатами опитування громадської думки; наявності інших обставин ).

змінИ до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних:

змінИ до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/313-19

стаття 28 БК:

стаття 28 БК Абзац третій частини п’ятої замінити трьома абзацами такого змісту : " Головні розпорядники коштів державного бюджету ( місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі ): здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками , бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України ( рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України , до 15 березня року, що настає за звітним ; оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період ( включаючи зміни до паспортів бюджетних програм ) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України ( місцевих фінансових органів )".

стаття 28 БК:

стаття 28 БК 3. Доповнити частиною шостою такого змісту : "6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею , оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації " в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних . Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про відкритість використання публічних коштів ".

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відкритість використання публічних коштів:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відкритість використання публічних коштів http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19

ВИЗНАЧЕННЯ, ст.1:

ВИЗНАЧЕННЯ, ст.1 1) кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування - страхові внески, бюджетні надходження та кошти з інших джерел, що надходять для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

ВИЗНАЧЕННЯ, ст.1:

ВИЗНАЧЕННЯ, ст.1 2) ПУБЛІЧНІ КОШТИ - кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів , кредитні ресурси , надані під державні та місцеві гарантії , кошти Національного банку України , державних банків , державних цільових фондів , Пенсійного фонду України ( далі - Пенсійний фонд), фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування , а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності , отримані ними від їхньої господарської діяльності ;

ВИЗНАЧЕННЯ, ст.1:

ВИЗНАЧЕННЯ, ст.1 3) суб’єкти господарювання державної і комунальної власності ( далі - підприємства ) - підприємства , утворені в установленому порядку органами державної влади , органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів , взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів , у тому числі державні , казенні , комунальні підприємства , а також господарські товариства , у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій ( часток , паїв ) перевищує 50 відсотків , їхні дочірні підприємства , а також підприємства , господарські товариства , у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним , у тому числі казенним , комунальним підприємствам та господарським товариствам , у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій ( часток , паїв ) перевищує 50 відсотків , об’єднання таких підприємств .

СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ:

СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ Цей Закон поширюється на відносини , пов’язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів , підприємствами , Національним банком України , державними банками, державними цільовими фондами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів .

Стаття 2:

Стаття 2 Єдиний веб-портал використання публічних коштів http://e-data.gov.ua/

Стаття 2:

Стаття 2 1. Інформація , що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України , бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів , органами Пенсійного фонду, підприємствами , а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб- порталі використання публічних коштів . Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації , оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів , підприємств , органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування . Відомості , що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними , правдивими , точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

Стаття 2:

Стаття 2 2 . Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет , на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до інформації , оприлюдненої на єдиному веб- порталі використання публічних коштів , є вільним та безоплатним . 3. Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення , здійснюється суб’єктом , уповноваженим Кабінетом Міністрів України .  Порядок   адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України .

Стаття 3:

Стаття 3 Зміст інформації про використання публічних коштів , що підлягає оприлюдненню , та строки її оприлюднення Інформація , зазначена в цій статті , оприлюднюється на єдиному веб- порталі використання публічних коштів безоплатно та окремо за такими розділами : 1) інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів ; /не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення / 2) інформація про використання коштів підприємств , отриманих ними від їхньої господарської діяльності ; / щорічно , не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення / 3) інформація про використання коштів Пенсійного фонду ; 4) інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування . / щоквартально , не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення /

Стаття 3:

Стаття 3 Зміст інформації про використання публічних коштів , що підлягає оприлюдненню , та строки її оприлюднення 3. На єдиному веб- порталі використання публічних коштів у режимі реального часу оприлюднюється також інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку . Порядок оприлюднення зазначеної інформації визначається Кабінетом Міністрів України . 4. Інформація на єдиному веб- порталі використання публічних коштів оприлюднюється у спосіб , що забезпечує вільний безоплатний доступ до неї , можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації . Інформація , зазначена в цій статті , оприлюднюється також шляхом розміщення на єдиному веб- порталі використання публічних коштів у вигляді наборів даних ( електронних документів ), організованих у форматі , що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами ( машинозчитування ) з метою повторного використання .

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ст.4:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ст.4 Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів , підприємств , органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування . Зазначені особи несуть відповідальність за такі порушення : 1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону; 2) оприлюднення недостовірної , неточної або неповної інформації ; 3) Несвоєчасне оприлюднення інформації . Внесено зміни у статтю 212-3 КУпАП

Постанова КМУ від 14.09.2015, № 676:

Постанова КМУ від 14.09.2015, № 676 http:// www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248478747 ПОРЯДОК оприлюднення на єдиному веб- порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку

Постанова КМУ від 14.09.2015, № 676:

Постанова КМУ від 14.09.2015, № 676 7. Інформація про платіжні трансакції оприлюднюється на веб-порталі  у режимі реального часу (он-лайн) після закриття операційного дня  з використанням відповідних сервісів інтеграції веб-порталу.