Мова ворожнечі та ЗМІ: міжнародні стандарти та підходи

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Вступне слово_ ___________________________________________________________________________ 4 Мова ворожнечі: журналістська експертиза за п’ятьма критеріями____________________________________ 8 Толерантність на часі: журналістика та виклики расизму___________________________________________ 12 Керівництво з висвітлення питань, пов’язаних із «расовою приналежністю»_ __________________________ 15 Римська хартія___________________________________________________________________________ 18 Керівні принципи щодо висвітлення питань____________________________________________________ 21 Посібник з висвітлення розмаїття____________________________________________________________ 23 Посібник з питань розмаїття_________________________________________________________________ 38 Висвітлення теми біженців та притулку________________________________________________________ 50 Як мають ЗМІ реагувати на ненависть в мережі Інтернет?__________________________________________ 52 Вигнанці у власній країні (про що варто пам’ятати, висвітлюючи у ЗМІ проблеми внутрішньо переміщених осіб)____________________ 60

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

МОВА ВОРОЖНЕЧІ ТА ЗМІ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПІДХОДИ Київ 2015 Проект «Без Кордонів» ГО «Центр «Соціальна Дія»:

slide 2:

2 Проект «Без Кордонів» ГО «Центр «Соціальна Дія»: МОВА ВОРОЖНЕЧІ ТА ЗМІ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПІДХОДИ. К. 2015. Публікація здійснена в рамках проекту «Мова ворожнечі та упередження в українських ЗМІ: моніторинг аналіз та запобігання» здійсненого за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Посольства Королівства Нідерландів в Україні Редакція та упорядкування: Олена Бондаренко Максим Буткевич Ірина Федорович Дана публікація — збірник текстів які демонструють підходи медіа-експертів до мови ворожнечі регулювання її використання в ЗМІ а також стандарти та рекомендації щодо висвітлення різноманітних тем журналістами. В збірці наведено як повний переклад першоджерел на українську мову так і витримки з публікацій які містять посилання на першоджерела та додаткові матеріали. Відтворення та передрук матеріалів можливі лише за попередньої письмової згоди Проекту «Без Кордонів» infonoborders.org.ua © 2015 Проект «Без Кордонів» / ГО Центр «Соціальна Дія»

slide 3:

3 Вступне слово ___________________________________________________________________________4 Мова ворожнечі: журналістська експертиза за п’ятьма критеріями ___________________________________8 Толерантність на часі: журналістика та виклики расизму __________________________________________12 Керівництво з висвітлення питань пов’язаних із «расовою приналежністю» __________________________15 Римська хартія __________________________________________________________________________18 Керівні принципи щодо висвітлення питань ____________________________________________________21 Посібник з висвітлення розмаїття ____________________________________________________________23 Посібник з питань розмаїття ________________________________________________________________38 Висвітлення теми біженців та притулку _______________________________________________________50 Як мають ЗМІ реагувати на ненависть в мережі Інтернет _________________________________________52 Вигнанці у власній країні про що варто пам’ятати висвітлюючи у ЗМІ проблеми внутрішньо переміщених осіб ___________________60

slide 4:

4 1 Міжнародна термінологія у сфері міграції : українсько-англійський тлумачний словник.– К.: Міжнародна організація з міграції 2015. – 100 c. Дана публікація — збірка текстів які демонструють підходи медіа-експер тів до мови ворожнечі регулювання її використання в ЗМІ а також стандарти та рекомендації щодо висвітлення журна лістами тем пов’язаних із різноманіттям. У збірці наведено як повний переклад першоджерел на українську мову так і витримки з публікацій які містять посилання на першоджерела та додаткові матеріали. Команда проекту мала на меті навести приклади як нормативних документів створених самими журналістами з цього питання так і посібників із практичними порадами щодо висвітлення тем міграції етнічності розмаїття тощо. Ця збірка публікується в рамках проекту з моніторингу мови ворожнечі у ЗМІ. Одночасно із нею оприлюднюється звіт про результати моніторингу мови ворож нечі в українських ЗМІ інтер нет-видання друковані видання та теле ба- чен ня з метою надання контексту та дослідження можливостей засто суван ня кращих міжнародних практик в україн сь кому контексті. Окрім цих матеріалів звичайно існує низка досліджень та рекомендацій на дану тему які ми не наводимо в рамках даної збірки втім вони можуть стати корисними інструментами в роботі журналістів 1 . ВСТУПНЕ СЛОВО

slide 5:

5 ЩО ТАКЕ МОВА ВОРОЖНЕЧІ 2 Незважаючи на поширеність мови ворожнечі у багатьох сферах публічного та приватного життя людини та велику кількість дискусій про можливість чи неможливість її законодавчого регулювання та заборони — на сьогодні досі не існує єдиного загального визначення того що саме всі сторони обговорення розуміють під «мовою ворожнечі». 2 Проект «Без Кордонів» громадська організація Центр «Соціальна Дія»: Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському сегменті Інтернету - поширення мови ворожнечі та заклик до нетерпимості мова ворожнечі як зброя для правої риторики. – К.: ФО-П «Борбулевич З.І.» 2011. – 76 с. URL: http://noborders.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/cyberhate_2011.pdf. 3 Поняття “мова ворожнечі” почали використовувати українські громадські ініціативи у т.ч. Проект “Без кордонів” які першими почали досліджувати це проблемне поле використовуючи методологію колег з російського Інформаційно-аналітичного центру “СОВА”. Даний центр наскільки відомо першим адаптував поняття “hate speech” до пост-радянського контексту врахувавши обмеженість і водночас емоційну навантаженість буквального перекладу “мова ненависті”. 4 Офіційний переклад українською тут http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg995_105. 5 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg995_043. Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 4 стаття 4: « Держави-учасниці осуджують всяку пропаганду і всі організації які ґрунтуються на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи групи осіб певного кольору шкіри або етнічного походження або намагаються виправдати або заохочують расову ненависть і дискримінацію в будь-якій формі і зобов’язуються вжити негайних і позитивних заходів спрямованих на викоренення всякого підбурювання до такої дискримінації чи актів дискримінації і з цією метою вони відповідно до принципів поданих у Загальній декларації прав людини і прав ясно викладених у Статті 5 цієї Конвенції серед іншого: а оголошують злочином що карається за законом всяке поширення ідей основаних на расовій перевазі або ненависті всяке підбурювання до расової дискримінації а також усі акти насильства або підбурювання до таких актів спрямованих проти будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору шкіри або етнічного походження а також подання будь-якої допомоги для проведення расистської діяльності включаючи її фінансування b оголошують протизаконними і забороняють організації а також організовану і всяку іншу пропагандистську діяльність які заохочують расову дискримінацію Переклад терміну в українській мові також не має єдиного стандарту: так деякі перекладають англійський відповідник «hate speech» як «мову ворожнечі» деякі — як «мову ненависті» іноді зустрічаються інші варіанти 3 . Далі наведемо декілька поширених змалювань або визначень явища яке називають «мовою ворожнечі»у міжнародній практиці.

slide 6:

6 та підбурюють до неї і визнають участь у таких організаціях чи в такій діяльності злочином що карається законом с не дозволяють національним чи місцевим органам державної влади або державним установам заохочувати расову дискримінацію чи підбурювати до неї. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права 5 стаття 20: « Будь-який виступ на користь національної расової чи релігійної ненависті що являє собою підбурювання до дискримінації ворожнечі або насильства повинен бути заборонений законом. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № 9720 про «мову ворожнечі» дає таке визначення: « Під терміном «мова ворожнечі» слід розуміти всі види висловлювань котрі поширюють розпалюють підтримують або виправдовують расову ненависть ксенофобію анти- се мітизм та інші форми нена висті викликані нетерпимістю в тому числі нетерпимістю що виявляється у формі агресивного націоналізму та етноцентризму дискримінації меншин і ворожого ставлення до них а також іммігран тів та осіб що за своїм походженням належать до іммігран тів. У цьому сенсі поняття «мова ворожнечі» поширюється на всі висловлювання які спрямовані проти якоїсь однієї особи або якоїсь визначеної групи осіб. ОБСЄ 7 : « Різноманітні види висловлювань засновані на ворожнечі що демонструють чи розпалюють ворожнечу по відношенню до групи осіб чи окремої особи з причини її приналежності до групи зазвичай називають мовою ворожнечі від англійського «hate speech» що також можна перекласти як «мова ненависті» чи «пропаганда ненависті. Оскільки чимало визначень «мови ворожнечі» ґрунтуються на ідентифікації дискримінації із додаванням перерахування дискримінованих ознак — це робить їх непростими у практичному використанні. Тож для практичних завдань дослідники часто використовують визначення згаданого вище Центру «СОВА» із певними модифікаціями: « «Мова ворожнечі — це будь-які некоректні висловлювання на адресу етнічних конфесійних чи інших соціальних груп чи спільнот або окремих осіб як представників/ представниць цих спільнот» 8 . Ми сподіваємося що підготовлена нами збірка стане в нагоді журналістам та редакторам у формулюванні підходів та політик щодо висвітлення розмаїття в ЗМІ а також створення та впровадження внутрішньої політики поваги до розмаїття та недискримінації. Засоби масової інформації наразі мають можливість вибрати для себе роль у формуванні та відображенні соціальних процесів обміну інформацією формування групової ідентичності й взаємодопомоги з огляду на їх вагомий вплив на формування суспільної думки. Саме тому ми вирішили включити до збірки документи які розглядають явище різноманіття і мови ворожнечі з різних ракурсів: від професійного до юридичного. 6 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServletcommandcom.instranet.CmdBlobGetInstranetImage1658005SecMode1DocId582600Usage2 7 http://www.osce.org/ru/odihr/39822. 8 Оригінал: Г . Кожевникова. “Язык вражды: типология ошибок журналиста” доступно: http://www.sova-center.ru/hate-speech/publications/2006/12/d9803/ . Оригінальне визначення не містить поняття “соціальних” тож скажімо гомофобна мова ворожнечі ним не була би врахована і менше деталізує момент застосування мови ворожнечі щодо особи.

slide 7:

7 Дотримання стандартів якості креативні підходи до вибору тем та розуміння того впливу який статті та сюжети мають як на героїв так і на аудиторію взагалі — важливі компоненти розвитку та досягнення конкурентної переваги у сфері розповсюдження інформації сьогодні. Водночас дотримання професійних стандартів усвідомлення громадянської відповідальності журналістики та її ролі у суспільно- політичних процесах може не лише сприяти розвиткові професійної медіа- спільноти а й спричинити позитивний вплив на найближчі перспективні сценарії українського суспільства в цілому.

slide 8:

8 МОВА ВОРОЖНЕЧІ: ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА П’ЯТЬМА КРИТЕРІЯМИ МЕРЕЖА ЕТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ Сучасна редакція новин — це місце випробування. У конкурентному світі ЗМІ інформація переміщується із запаморочливою швидкістю. Дуже мало часу відведено на перевірку фактів та зображень або підтвердження інформації і як виявляється тут зовсім немає місця для уважного обговорення питань журналістської етики. Проте навіть якщо бракує часу репортери та редактори повинні зупинятися і робити аналіз щодо наявності образливого провокативного змісту в їх продукції. Небезпека мови ворожнечі в журналістиці є загально відомою. В багатьох частинах світу мова ворожнечі призвела до трагічних наслідків. Наприклад в Африці декотрі журналісти перетворилися на агентів поширення пропаганди та розпалювання конфлікту. Багато з них відіграли сумну роль в у конфліктах в регіоні а в деяких випадках — наприклад в Руанді та Кенії — навіть брали участь в актах невимовного насильства щодо інших спільнот. Коли політики або інші фігури з метою захисту країни культури релігії та раси починають маніпулювати засобами масової інформації тоді ЗМІ й перетворюються на джерело потенційної небезпеки. Навіть найкращі журналісти можуть інколи не бажаючи цього завдати шкоди простою трансляцією неоднозначних подій без подання контексту. Нездатність колективу дотримуватися принципів та недостатнє розуміння потенційного впливу слів та зобра жень можуть призвести до журналістських вчинків що тотож ні розпалюванню во- рожнечі та підбурюванню до насиль- ства. Більшість журналістів усвідом- люють що мають обов’язок говорити правду та передавати саме те що кажуть і хто каже. Але при цьому вони часто не слідують принципу дотри ман- ня балансу між цією відповідальністю та іншим широко визнаним базовим принципом журналістики — принципом мінімізації шкоди. Але як журналісти вирішують що є прийнятним а що ні Як вони у що- ден ній рутинній праці дають раду оцін ці загроз Конкретно сказати в чому полягає мова ворожнечі — непросте завдання Визнаного на міжнародному рівні визначення не існує а рівні толе рування мови надзвичайно від мін ні в тих або інших країнах. Аби знайти шлях на цьому мінному полі жур налісти мають брати до уваги шир ший контекст що відображає спо сіб самовираження людини. Вони мають зосереджуватися не лише на тому що було сказано а й на тому що малося на увазі. Це не тільки пи тан ня законодавства або соціально прийнятної поведінки це питання то го чи промова була націлена на зав дання іншим шкоди особливо у випадках актуальної загрози застосування насильства. 9 Hate-speech: a fve-point for journalists. Ethical Journalism Network. URL: http://ethicaljournalismnetwork.org/en/contents/hate-speech-a-fve-point-test-for- journalists.

slide 9:

9 Запропонований тест що дає змогу оцінити за п’ятьма критеріями кон- текст журналістської мови було роз роблено експертами Мережі етич ної журналістики Ethical Journal- ism Network на основі міжнародних стандартів. Тест акцентує деякі питан ня що мають ставитися під час збору підготовки та поширення новин та інформації. Дана процедура допоможе журналістам та редакторам подавати те що сказано і ким сказано в контексті етичності. 1. ПОСАДА АБО СТАТУС ТОГО ХТО ГОВОРИТЬ Журналістів часто звинувачують у мові ворожнечі і справді деякі комен тато ри за потреби свідомо дозволяють собі провокативні та злочинні вислов лю- вання. Проте здебільшого журна лісти й ЗМІ винні лише в передачі непри- пус тимих тверджень інших осіб. Так журналістів та ЗМІ раз у раз зама- нюють до пастки практичні й амораль- ні політики та лідери спіль нот. Ці вмілі маніпулятори ЗМІ ініціюють суперечки й непорозуміння аби забезпечити підтримкою власні упередження та власний вузький світогляд вони залучають ЗМІ для освітлення їхніх сенсаційних заяв і думок які бувають гранично провокативними. Журналісти й редактори мають розуміти що скандальність сказаних кимось висловлювань як така не є новиною. Журналісти повинні вивчити контекст у якому з’явилися ці речі а також статус і репутацію самого промовця. Словам політика котрий маніпулює аудиторією розпалюючи ворожнечу не можна надавати місце серед матеріалів ЗМІ лише тому що він створює небезпечне середовище або продукує безпідставні та контроверсійні коментарі. Якщо до мови ворожнечі вдаються особи котрі не належать до кола публічних діячів то можливо мудріше їх повністю ігнорувати. Г арним прикладом є Террі Джонс пастор із Флориди який спалив Коран. Він не був відомим мав маргінальний вплив навіть у власній спільноті — й раптом перетворився на сенсацію світових ЗМІ. Найморальніші журналісти справедливо обґрунтовують що йому треба було відмовити в публічності через ці провокативні погрози. Навіть якщо ці люди є публічними діячами працівники ЗМІ мають пере ко натися що вони не аж занад то уважні до політиків чи інших впливо вих осіб метою яких є лише створення нег а тивног о інфор маційног о середови ща навколо людей чиї права треба поважати а саме вразливих і маргіналізованих груп. Часто ці права визнані на конституційному рівні в даній країні і в усьому світі. Тож журналістам варто дослідити промовців і їхні слова вивчити їхні факти та заяви і скласти власну думку про наміри та вплив їхніх виступів. Робота журналістів не включає прийняття протилежної точки зору але заяви і факти слід перевіряти від кого б вони не надходили. Свобода слова — це право для всіх в тому числі політиків і публічних діячів. А робота журналістів — забезпечити всіх можливістю висловитися але це не означає дарувати дозвіл на обман або поширення недобрих міфів або підбурювання до ненависті та насильства щодо будь-якої групи. Коли люди висловлюються про зміни на краще журналістика потрібна щоб передати інформацію всім без винятку. 2. КОГО ДОСЯГАЄ МОВЛЕННЯ У приватній розмові в публічному міс ці може бути озвучено найбільш не прий нятні думки але завдано віднос но малої шкоди а отже цим не обо в’яз ково буде порушено вимогу що до заборони мови ворожнечі. Проте си туація змінюється якщо розмову транс люватимуть провідні ЗМІ чи Інтернет. Журналістам також треба мати на увазі частоту появи та обсяг повідомлення: чи це короткий миттєвий нестримний вибух звинувачень чи ненависті або ж постійне навмисне повторення З’ясувати значущість події та наміри легше якщо встановити чи ми маємо справу з моделлю поведінки чи з одним єдиним випадком. Повто рюваність є корисним індикатором навмисної стратегії що має на меті викликати ненависть щодо інших яка може знаходити вираження в етнічних расових релігійних чи інших формах дискримінації.

slide 10:

10 3. ЦІЛІ ПРОМОВИ Зазвичай добре поінформовані працівники які дотримуються стандартів журналістської та редакторської етики можуть швидко визначити чи націлена дана промова безпосередньо на порушення або зменшення обсягу індивідуальних та групових прав людини. Їм також варто знати чи дана промова порушує кримінальне законодавство або інші норми. Інколи журналістам необхідно порушувати правила але вони повсякчас мають усвідомлювати ризики пов’язані із рішенням щодо публікації матеріалу. Виконання репортерських обов’язків журналістами та редакторами передбачає особливу відповідальність подавати висловлювання у відповідному контексті виявляючи та розкриваючи цілі автора. Навмисне викриття або приниження осіб з якими ми не згодні не е є нашим завданням але уважне етичне репортерство завжди допомагає людям краще розуміти контекст в якому виникла промова. Ключові питання які необхідно поставити оцінюючи промову наступні. Якої користі очікує від неї промовець та які інтереси вона представляє Проти кого спрямована промова та якого впливу зазнають жертви як індивіди та як ціла спільнота 4. ЗМІСТ ТА ФОРМА ПРОМОВИ Журналісти повинні встановити чи дана промова не є прямою провокацією в якій формі її створено та в якому стилі подають. Існує величезна відмінність між чиїмись словами в кафе чи барі сказаними для малої групи та промовою виголошеною в публічному місці перед збудливою аудиторією. Багато людей відстоюють небезпечні ідеї та переконання. Це не становить правопорушення. Також не є правопорушенням поширювати ці думки в суспільстві люди щодня це роблять через Інтернет та соціальні мережі. Але слова та зображення які вони використовують можуть виявитися руйнівними якщо спонукають інших до насильства. Журналісти запитують себе: чи є небез печними дані висловлювання Чи можуть вони бути підставою переслі дування за законом Чи вони міс тять підбурювання до насильства або призведуть до зростання ненавис ті до інших Буває важливим висвіт лен ня історій як дехто після певних розмов мав проблеми з поліцією але журналістам потрібна обережність: справу можна порушити і за цитування. 5. ЕКОНОМІЧНІ СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ УМОВИ Поява небезпечних та неоднозначних висловлювань стає дуже ймовірною у важкі часи під час гострого соціального протистояння та воєн між політиками. Журналісти мають брати до уваги соціальну атмосферу яка панує під час виголошення промови. Запал виборчої кампанії коли політичні групи роблять виклики одна одній та виборюють публічний простір часто створює умови для виникнення коментарів які містять розпалювання ворожнечі. Журналісти мають визначити чи висловлювання є справедливим підкріпленим фактами та доречним за даних обставин. Якщо у нас виникають сумніви щодо подання прямої цитати мови ворожнечі можна обмежитися повідомленням про надані образливі коментарі уникаючи повторення образливої лексики. В першу чергу журналісти мають бути уважними. Вони повинні розпізнавати контексти в тому числі такі що відповідають дискримінаційним моделям спрямованим проти етнічних або інших груп наприклад проти корінних народів або меншин. Ці групи не мають привілеїв на особливу увагу з боку ЗМІ оскільки журналісти повинні поважати права

slide 11:

11 всіх. Але вони часто виступають жертвами цілеспрямованих дій. Академічна дискусія щодо міграції яка відбувається в контексті обговорення досліджень та неоднозначні висновки можуть бути відносно безпечними чи нейтральними. Але така сама дискусія може виявитися небезпечною якщо відбувається в обмеженому та специфічному середовищі коли люди непевні відчувають тривогу щодо власної безпеки та майбутнього. Журналістам важливо запитувати себе що робитимуть люди одразу після того як промова справить на них враження Чи матимуть вони змогу осмислити промову в умовах відносної безпеки Чи дані висловлювання вигадані й використані заради покращення ситуації чи погіршення На кого промова справляє негативне враження ТЕСТ НА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 1. Працюючи з історіями в яких наявна політична мова ворожнечі найважливіше — не створювати сенсацій. Журналіст який дотримується етичних норм запитає:  Можливо це скандально але чи важливо Чого прагне промовець  Який вплив матиме публікація  Чи існує небезпека розпалювання ворожнечі та підбурювання до насильства  Чи промова ґрунтується на фактах чи перевірялися твердження 2. Під час збирання та редагування неоднозначних матеріалів журналісти мають уникати гонитви за публікаціями. Корисно зупинитися хоча б на кілька хвилин щоб обміркувати зміст історії:  Чи нам вдалося уникнути кліше та стереотипів  Чи ми поставили всі істотні та потрібні запитання  Чи ми відчуваємо потреби нашої аудиторії  Чи наше використання мовних засобів є стриманим  Чи малюнки передають саме історію а не концентруються на насильстві та вуаєризмі  Чи було нами використано різні джерела та представлено позиції відповідних меншин  Чи дотримано стандартів редакційних та етичних кодексів 3. Останній погляд та хвилина на роздуми завжди корисні перед натисканням клавіші «опублікувати»:  Чи ми добре спрацювали Чи не залишаються деякі сумніви І зрештою чи не варто мені запитати в колеги

slide 12:

12 ТОЛЕРАНТНІСТЬ НА ЧАСІ: ЖУРНАЛІСТИКА ТА ВИКЛИКИ РАСИЗМУ ДЕКЛАРАЦІЯ БІЛЬБАО 10 КОНФЕРЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЖУРНАЛІСТІВ IF J 11 2-4 ТРАВНЯ 1997 Р. Журналісти із 70 країн на зустрічі в м. Більбао 2-4 травня 1997 року на Всесвітній конференції Міжнародної федерації журналістів IFJ «Толерантність на часі» визнаючи загрозу миру та демократії яку несе зростання насильства на ґрунті расизму в містах поширення релігійної нетерпимості воєн та геноциду внаслідок міжетнічних конфліктів а також упередження щодо національних меншин на основі мови або соціального стану виражаючи віру в те що розмаїття є основоположною реалією людського суспільства засобом культурного збагачення та стимулом до економічного та соціального розвитку підтверджуючи що активне прагнення до толерантності з повним публічним доступом до медіа є необхідною умовою для реалізації потенціалу розмаїття засуджуючи будь-які спроби або акти маніпулювання ЗМІ та використання журналістики для пропаганди расового етнічного та соціального насильства висловлюючи жаль з приводу того що надмірна комерціалізація призводить до професійної байдужості до впливу расизму та нетерпимості наполягаючи на тому що держави не 10 Prime Time for Tolerance: Journalism and the Challenge of Racism IFJ. URL: http://ethicaljournalisminitiative.org/en/contents/prime-time-for-tolerance-journal- ism-and-the-challenge-of-racism. 11 В Україні членом IFJ є Національна спілка журналістів України. мають відповідної ролі в регулюванні контенту ЗМІ та журналістської етики проголосили що всі журналісти на національному регіональному та міжнародному рівнях повинні обєднатися задля підтвердження основних принципів журналістики — професійної незалежності та поваги до правди — з метою втілення місії ЗМІ в підтримці громадянськості толерантності та демократії. На підтримку цієї цілі Конференція приймає рішення що законодавчі соціальні та професійні умови мають бути покращені в усіх регіонах. Тим не менш самі журналісти мають усвідомлювати що неосвіченість та недостатнє визнання різних культур традицій та переконань з боку ЗМІ призводять до стереотипів які посилюють расистські настрої та підтримують політичний екстремізм. Зокрема журналісти мають усвідомлювати вплив їх слів та образів з урахуванням вкорінених страхів та сприйняття громадянського конфлікту і соціального виключення яке існує в суспільстві. Відповідно Конференція погоджується що IFJ та спілки-учасниці мають прийняти нові стратегії з протидії нетерпимості та порушенням прав журналістів. Конференція рекомендує наступні напрямки дій:

slide 13:

13 1. ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЙНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ Всі спілки журналістів мають підтвердити підтримку редакційної незалежності і право журналістів на вільне від внутрішнього та зовнішнього тиску висвітлення подій. Така свобода вираження поглядів має бути збалансована відповідно до потреб захисту прав і свобод інших людей. Матеріали які розпалюють ворожнечу є неприйнятними. З метою підтримки саморегулювання журналісти мають просувати професійну солідарність високі етичні стандарти та право на вирішення етичних дилем відповідно до сумління. Зокрема IFJ та спілки журналістів мають підтримувати керівні принципи та посібники для журналістів з питань висвітлення расизму. Незалежні саморегульовані структури в разі існування таких мають бути представницькими інклюзивними та відображати етнічний склад суспільства. 2. РОЗМАЇТТЯ В ЗМІ Спілки журналістів повинні вимагати дотримання політик прийому на роботу які підтримують залучення журналістів із етнічних меншин або спільнот меншин до роботи в загальній журналістиці. Редакції мають відображати етнічний склад суспільства. Навчання з журналістики має включати висвітлення проблем дискримінації та нетерпимості. Спілки мають працювати з навчальними закладами з метою заохочення більшої кількості студентів з різним етнічним походженням до залучення в навчанні журналістиці. Журналісти та організації ЗМІ повинні просувати інклюзивне висвітлення громади включаючи використання джерел інформації зі спільнот меншин. 3. ГАЛУЗЕВА СПІВПРАЦЯ ТА СОЛІДАРНІСТЬ Журналістам та роботодавцям у сфері ЗМІ слід розвивати діалог задля кращого розуміння ролі ЗМІ у протидії нетерпимості та діяти спільно в напрямку покращення роботи ЗМІ включаючи де можливо спільні дії з викорінення расизму в журналістиці. В цьому напрямку роботодавці мають визнавати кодекси поведінки та керівні принципи які підтримуються спілками журналістів. Необхідне заохочення діалогу між виданнями які спрямовані на аудиторію спільнот меншин та мейнстрім ЗМІ. 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ IFJ має просувати та розповсюджувати міжнародні та регіональні конвенції документи та декларації які мають відношення до журналістів у сфері толерантності шляхом надання посібників та матеріалів які містять корисні приклади та практичні ситуації на регіональному рівні. На відзначення 50-ї річниці підписання Загальної декларації прав людини IFJ має розробити проект щодо захисту прав людини та етичної журналістики. 5. ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ IFJ та її члени мають створювати проекти та дії на підтримку інклюзивного висвітлення подій та позитивної ролі журналістики у створенні культури миру які включають ознайомлення журналістів із кодексами та керівними принципами та їх практичним значенням у вирішенні етичних дилем. IFJ та її члени повинні відстежувати та звітувати про показники ЗМІ у сфері толерантності та включати обговорення цих питань в коло основних видів діяльності спілки. IFJ на своєму веб-сайті сторінку «Журналістика заради толерантності» з метою надання журналістам порад з протидії мові ворожнечі надання інформації стосовно національних стратегій спілок у сфері толерантності розміщення посилань на сторінки спілок які розробили практичні програми в цій сфері а також на інші відповідні джерела інформації опису політики та діяльності IFJ з питань толерантності в якості керівництва з ініціювання соціального діалогу та спільних дій з іншими профспілками а також пропонування відповідних положень колективних угод щодо

slide 14:

14 прийняття на роботу навчання та розмаїття в редакції. 6. ВНУТРІШНІ СТРУКТУРИ Журналісти повинні обговорювати те яким чином забезпечити доступність їх структур для журналістів зі спільнот меншин або маргіналізованих груп. Спілки мають розглянути створення робочих груп для вирішення питань у сфері толерантності. 7. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ЖІНКИ У ЗМІ Конференція відзначає та підтримує результати семінару з питань гендеру та медіа які говорять про ігнорування або репрезентацію жінок через стереотипи в ЗМІ. Дискримінація також проявляється у відсутності відображення гендерного та етнічного балансу в редакціях. Висновки семінару мають бути розглянуті з метою розробки дій IFJ в рамках програми з протидії нетерпимості. На завершення Конференція рекомендує прийняття конгресом IFJ в 1998 році комплексної програми на підтримку дій створених для поглиблення професійного залучення до захисту толерантності прав людини та демократії. Конференція рекомендує IFJ організувати подальшу зустріч для оцінки прогресу в досягненні цілей даної декларації протягом двох років. Більбао 4 травня 1997 року

slide 15:

15 КЕРІВНИЦТВО З ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ «РАСОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ» 12 НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 13 2014 Національна спілка журналістів переконана що:  расистські настрої та підйом популярності праворадикальних партій становлять загрозу демократії правам профспілок вільним медіа та расовій рівності  її члени несуть відповідальність щодо припинення проявів расизму у ЗМІ  свобода ЗМІ має базуватися на етичному висвітленні подій  видавництва та організації ЗМІ не мають створювати матеріал який підтримує дискримінацію за ознаками раси та кольору шкіри як це визначено правилами НСЖ та етичним кодексом  члени Спілки повинні мати право відмовитися від виконання роботи з етичних міркувань у випадках коли роботодавці створюють умови для пропаганди расизму  редактори мають забезпечити збалансованість соціального та етнічного контексту у висвітленні подій що мають відношення до расової приналежності Загальні принципи:  Зазначайте інформацію про расову приналежність особи тільки тоді коли це має відношення до змісту. Перевірте правильність інформації. Чи зазначили б Ви расову приналежність коли йдеться про «білого» індивіда  Уникайте вживання слів які наразі вважаються образливими хоча раніше могли бути розповсюдженими наприклад «метис» або «кольоровий». Запитайте у людини як вона себе ідентифікує. Перевірте чи вважає людина себе особою зі змішаним расовим походженням або темношкірою. Поняття «темношкірий» також може відноситися до вихідців із Африки Азії Близького Сходу Тихоокеанського Карибського регіонів а також до аборигенів Австралії та Океанії.  Не робіть припущень щодо культур ного походження на основі імені людини — запитайте для перевірки у неї або у представників спільноти. Спілка затвердила дане керівництво для використання всіма учасниками при висвітленні расових відносин. «Рада темношкірих членів Спілки» NUJ Black members’ council проводить діяльність в напрямку забезпечення рівності у спілці на робочому місці та у ЗМІ. Додаткова інформація щодо «BMC» доступна на сайті Спілки за посиланням http://www.nuj.org.uk/rights/black-members. 12 «Раса» ми беремо в лапки оскільки натепер цей термін здебільшого використовується як описовий традиційно у т.ч. у даному Керівництві тоді як його наукова обґрунтованість залишається під питанням. Надалі це стосується усіх випадків застосування слова “раса” і похідних від нього - Ред. 13 NUJ Race Reporting Guide. National Union of Journalists. https://www.nuj.org.uk/documents/nuj-race-reporting-guidelines-may-2014/

slide 16:

16  Намагайтеся досягти розмаїття та збалансованості у висвітленні подій особливо соціального характеру. Досліджуйте ставлення до темношкірих мандрівників та ромів а також їх досвід.  Пам’ятайте про культурне розмаїття спільнот темношкірих. Для отримання повного та коректного бачення зверніться до організацій спільнот.  У висвітленні расових відносин дотримуйтеся обережності збалансованості та пропорційності.  Не дозволяйте публікацію листів або коментарів в Інтернеті а також дзвінків у студію коли вони містять мову ворожнечі расистського характеру.  Завжди дотримуйтеся етичного кодексу Спілки http://www.nuj. org.uk/about/nuj-code/. Спілка може надати допомогу з етичних питань через Раду у справах етики інформаційний центр з питань етики http://www.nuj.org.uk/work/ nuj-ethics/. Висвітлення діяльності расистських організацій:  Ви не зобов’язані висвітлювати діяльність расистських організацій.  Як і у випадку з іншими особами які дають інтерв’ю перевіряйте заяви представників таких організацій та шукайте коментарі що представляють іншу точку зору  Намагайтеся публікувати інформацію яка спростовує міфи расистських організацій. Якщо расистська партія була обрана до місцевої ради або Європейського парламенту правила щодо висвітлення виборчого процесу не обов’язково вимагають висвітлювати їх. Див. пункт 11 та 13 Правил Департаменту з комунікацій Ofcom regulations 14 за посиланням http://stakehold- ers.ofcom.org.uk/broadcasting/ guidance/programme-guidance/ ppbrules для більш детальної інформації.  Якщо Ви маєте питання щодо висвітлення діяльності расистських партій зверніться за допомогою до спілки. Обов’язково знайдіть інформацію щодо діяльності расистських організацій та їх членів. Існує багато анти-расистських груп та антифашистських організацій до яких можна звернутися. За додатковою інформацією звертайтеся за адресою електронної пошти campaignsnuj. org.uk. Принципи створення матеріалів про ромів 15 та мандрівників 16 :  Не додавайте сенсаційності історіям про ромів та мандрівників особливо щодо їх стосунків із осілими спільнотами та питань житла й освіти.  Використовуйте терміни «роми» або «мандрівники» тільки тоді коли вони є необхідними та вірними.  Спільноти ромів та мандрівників мають різноманітні культурні традиції. Переконайтеся що використовуєте вірну термінологію. Запитайте в людей яким чином вони хочуть бути ідентифіковані. Якщо такої можливості немає зверніться до лідерів спільнот або організацій.  Намагайтеся почути точку зору самих ромів та мандрівників а також інших за можливості звернувшись для цього до організацій що представляють спільноту. Принципи висвітлення питань міграції та притулку:  Використовуйте термін «мігрант» із обережністю оскільки він і досі неправильно застосовується щодо 14 Ofcom the Offce of Communications - регулятивний орган у Великій Британії у питаннях дотримання правил які стосуються теле- радіомовлення та деяких інших сфер поширення інформації. Створено 2002 року. 15 В оригіналі – «Gypsies and Travellers». 16 Мандрівники - мають відмінне від ромів етнічне походження і живуть у країнах Європи в тому числі у Франції Ірландії та Великій Британії. Як правило вони ведуть кочовий чи напівкочовий спосіб життя на відміну від більшості ромів джерело - http://amnesty.org.ua/nws/romi-v-yevropi-11-tez-pro-te-shho-ti-zavzh- di-boyavsya-spitati/ прим. - ред..

slide 17:

17 людей які народилися у Британії. Шукач притулку біже нець або працівник-мігрант ЄС Викорис- товуйте термінологію вірно 17 .  Цитуючи політиків або публічних осіб перевіряйте вірність фактів щодо міграції у їх заявах. Зверніться до експертів які можуть допомогти із визначенням контексту та отриманням інформації із джерел які заслуговують на довіру. Існує багато заяв щодо шукачів притулку тому намагайтеся підтвердити їх фактами. Якщо інформацію неможливо перевірити обов’язково це зазначте.  Не використовуйте терміни «неправдивий» «нелегальний» або «невдалий» шукач притулку. Натомість використовуйте термін «шукач притулку якому відмовлено в наданні статусу біженця». Також терміни «мігрант із неврегульованим статусом» або «недокументований мігрант» є більш вірними термінами для змалювання осіб які залишилися в країні після завершення терміну дії їх візи. Не використовуйте слів які мають емоційне або ціннісне забарвлення наприклад «наплив мігрантів». Не виходьте за межі фактів. 17 Шукач притулку — це особа яка залишила країну походження в якості політичного біженця та звернулася до іншої країни для надання притулку. Біженець — це людина яка була шукачем притулку але отримала статус біженця. Працівник-мігрант ЄС - це той хто переїхав до Об’єднаного Королівства Великої Британії для працевлаштування і перебування в країні в даному випадку може бути тимчасовим або довгостроковим.

slide 18:

18 18 Етичний кодекс є Протоколом до Хартії обов’язків журналіста Carta dei Doveri del Giornalista. 19 Charter of Rome: Code of Conduct Regarding Asylum Seekers Refugees Victims of Traffcking and Migrants. URL: http://ethicaljournalisminitiative.org/assets/ docs/068/223/47dfc44-3c9f7df.pdf. Національна рада асоціації журна- ліс тів Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti CNOG та Національна федерація преси Італії Federazione Nazionale della Stampa Italiana FNSI поділяючи стурбованість висловлену Верховним Комісаром Обєднаних Націй з питань біженців УВКБ ООН стосовно висвітлення в ЗМІ питань шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів памятаючи принципи професійної етики журналістів викладені в Хартії обовязків журналіста Carta dei Doveri del Giornalista особливо основоположний обовязок поважати кожного та його/її гідність та не дискримінувати нікого за ознакою раси релігії статі фізичного або розумового стану та політичних переконань а також принципи закріплені в національному та міжнародному законодавстві стосовно даного питання та підтверджуючи те що в роботі з неповнолітніми особами мають бути забезпечені особливі гарантії відповідно до Конвенції ООН про права дитини та принципів викладених у Хартії Тревізо Carta di Treviso та додатковому Посібнику до неї враховуючи основоположний принцип який наголошує на важливості дотримання правдивості у висвітленні будь-яких подій у ЗМІ стаття 2 Закону про заснування асоціації журналістів закликають італійських журналістів до наступного: дотримуватися найвищих стандартів ретельності в роботі з інформацією стосовно шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів які живуть в Італії та за її межами а також зокрема: а. Використовувати відповідну термінологію яка відображає принципи національного та міжнародного права з метою надання читачам та глядачам найбільш достовірної інформації при висвітленні будь-яких подій у ЗМІ уникати використання невідповідних термінів б. Уникати розповсюдження неточної спрощеної або спотвореної інформації стосовно шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів. CNOG та FNSI закликають усіх колег та зокрема осіб відповідальних за редакційний зміст звернути увагу на негативні наслідки непродуманої або непрофесійної поведінки для обєктів висвітлення новин читачів/глядачів та довіри до працівників ЗМІ. Непродумана поведінка може включати встановлення звязку між різними інформаційними повідомленнями невідповідним чином та створити ризик необґрунтованого сприйняття публікою. РИМСЬКА ХАРТІЯ ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СТОСОВНО ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ БІЖЕНЦІВ ЖЕРТВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА МІГРАНТІВ 18 Національна рада асоціації журналістів та Національна федерація преси Італії 2008 19

slide 19:

19 в. Захищати шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів котрі погоджуються на розмову зі ЗМІ за допомогою засобів забезпечення анонімності їх особи та зовнішності. Шукачі притулку біженці жертви торгівлі людьми та мігранти особу яких можна визначити а також їх родичі можуть бути під загрозою розправи з боку влади в країні походження недержавних організацій або кримінальних угрупувань. Більш того особи які належать до різного соціально- культурного контексту де ЗМІ відіграють обмежену роль можуть не усвідомлювати особливості ЗМІ в міжнародному контексті та всі наслідки рішення про появу в ЗМІ. г. За можливості проводити консультації з фахівцями та організаціями які мають спеціальні знання щодо теми для надання зрозумілої та повної інформації а також аналізу причин явища. CNOG FNSI ТА УВКБ ООН ЗОБОВЯЗУЮТЬСЯ ВИКОНУВАТИ НАСТУПНЕ: і. Національна рада асоціації журналістів CNOG та Національна федерація преси Італії FNSI у співпраці з Регіональними радами асоціації журналістів Регіональними асоціаціями преси та всіма іншими організаціями які підтримують дану Хартію обіцяють внести питання щодо шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів до тем навчальних програм для журналістів від програм організованих навчальними закладами для журналістів до семінарів для майбутніх репортерів. CNOG та FNSI також зобов’язуються проводити регулярні навчальні семінари щодо характеру представлення шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів у друкованих ЗМІ на радіо та телебаченні. іі. CNOG та FNSI у співпраці з УВКБ ООН підтримують створення незалежного моніторингового центру який спільно з університетами дослідницькими установами та іншими зацікавленими сторонами буде проводити спостереження за висвітленням у ЗМІ шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми мігрантів та представників меншин з метою: а надання результатів якісного та кількісного аналізу образу шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів в італійських медіа європейським дослідницьким установам і університетам а також відповідним органам Європейського Союзу та Ради Європи які працюють над темою дискримінації ксенофобії та нетерпимості. б надання матеріалів щодо висвітлення даних тем у ЗМІ та відповідних тенденцій Регіональним радам асоціації журналістів редакторам і репортерам а також фахівцям з медіа та комунікацій з метою стимулювання обміну думками та дискусії. ііі. Національна рада асоціації журналістів та Національна федерація преси Італії спільно працюватимуть над започаткуванням нагород присвячених висвітленню питань шукачів притулку біженців жертв торгівлі людьми та мігрантів виходячи з досвіду подібних ініціатив на європейському та міжнародному рівні які мали позитивний вплив. Хартія була створена за результатами роботи Консультаційного комітету до якого входять представники Міністерства внутрішніх справ Міністерства соціальної солідарності Національного управління з протидії расовій дискримінації UNAR — Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali/Керівного органу Ради Міністрів — Департаменту з питань рівних можливостей Університету ‘La Sapienza’ та Університету Roma III італійських та іноземних журналістів.

slide 20:

20 ДОДАТОК: ГЛОСАРІЙ  Шукач притулку — це особа яка знаходиться за межами країни його/її національності та подає заяву про отримання статусу біженця або інших форм міжнародного захисту в іншій країні відповідно до Женевської конвенції про статус біженців 1951 року. Він/вона є шукачем притулку і має право на перебування в приймаючій країні в якості негромадян які знаходяться в країні на законних підставах до остаточного рішення уповноважених органів. Відповідно шукачі притулку не є мігрантами з неврегульованим статусом незважаючи на те що вони могли вїхати до приймаючої країни без документів що посвідчують особу або в незаконний спосіб наприклад через так звані «змішані шляхи міграції» які включають як мігрантів з неврегульованим статусом так і потенційних біженців.  Біженець — це особа яка отримала статус біженця відповідно до Женевської конвенції про статус біженців 1951 року учасницею якої є Італія разом із іншими 143 країнами. Стаття 1 Конвенції визначає біженців як осіб які мають «обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності релігії громадянства належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів та знаходяться за межами країни своєї національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань». Особа отримує статус біженця якщо він/вона може продемонструвати що він/вона є жертвою індивідуального переслідування.  Особа яка користується гуманітарним захистом не є «біженцем» в чіткому визначенні відповідно до Конвенції 1951 року оскільки він/вона не зазнає індивідуального переслідування але тим не менш потребує захисту ос- кіль ки в разі повернення до країни походження він/вона були б під серйозною загрозою у звязку зі збройним конф ліктом загальнопоширеним насильством та/або систематичними порушеннями прав людини. Відповідно до Директив ЄС така форм захисту визначена як «додатковий захист». Більшість людей яких в Італії визнають як осіб які потребують захисту отримують посвідку на проживання на гуманітарних підставах замість статусу біженця.  Жертва торгівлі людьми — це особа яка на відміну від мігрантів з неврегульованим статусом які вирішують довірити свою долю контрабандистам які переправляють людей не давала згоду на перевезення до іншої країни або у випадку надання згоди остання є недійсною з огляду на примус та/або обману з боку торговців людьми або жорстокого поводження щодо цієї особи. Торговці людьми мають на меті встановлення контролю над іншою особою з метою експлуатації. «Експлуатація» включає використання проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації примусову працю рабство або близькі до рабства практики примусову працю або видалення органів.  Мігрант/іммігрант — це особа яка добровільно вирішує залишити його/її країну походження в пошуках роботи або кращих економічних умов в інших місцях. На відміну від біженців мігранти можуть повернутися додому без загрози їх безпеці.  Мігрант з неврегульованим статусом яких в Італії часто називають «незаконними» мігрантами є особою яка: а вїхала на територію країни з уникненням перевірки на кордоні б вїхала до країни в законний спосіб наприклад за туристичною візою і не залишила країну після завершення терміну дії візи таким чином ставши так званими «іноземцями що перевищили строк перебування» або в не залишили територію країни призначення після отримання рішення про видворення.

slide 21:

21 1. ХТО ТАКИЙ НЕДОКУМЕНТОВАНИЙ/ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ МІГРАНТ При згадуванні мігрантів слова «недокументований» та «незареєстрований» вживають як синоніми. Недокументовані мігранти — це особи котрі не мають посвідки на проживання. Посвідка на проживання дає можливість постійно перебувати в країні яка видала документ. Вони могли отримати відмову у наданні статусу шукачів притулку порушити зазначені у візі терміни перебування в країні чи прибути нелегально. Досвід Платформи для міжнародної співпраці з питань недокументованих мігрантів PICUM свідчить що шляхи переходу в статус недокументованого мігранта без документів є складними і часто ці шляхи прокладені само чинними практиками та дискримінаційними процедурами контролювати які мігрант майже або цілком не в змозі. PICUM здійснює лобістську діяльність проти використання неадекватної термінології щодо мігрантів яких постійно називають «незареєстрованими» в чому немає жодної їхньої провини. Ця термінологія заважає бачити реальні причини нереєстрації. 2. ЧОМУ ВАЖЛИВА ПРАВИЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ Міграція відбувається в різних формах. В репортажах про міграцію слід використовувати ширшу термінологію аби описати різні групи мігрантів з більшою точністю і таким чином уникнути непорозумінь. Наприклад у міжнародному та націо- нальному законодавстві немає такого поняття як «незареєстрований шука ч притулку» шукач притулку може отри мати статус «недокументованого мігранта» якщо розгляд його заяви завершено відмовою у наданні притулку. Деякі терміни які часто розуміють неправильно:  Недокументовані та незареєстровані мігранти — це особи котрі прибули до країни без візи чи дозволу співробітників держустанов країни та/або живуть у країні без чинної посвідки на проживання.  Шукачі притулку — це особи котрі попросили про надання притулку але ще не отримали ані притулок ані відмову у наданні притулку. Чекаючи на результат щодо їхнього звернення шукачі притулку законно перебувають у країні яка розглядає це звернення.  Незаконне перевезення людей smuggling є завжди міжнародним КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ПЛАТФОРМА ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ З ПИТАНЬ НЕДОКУМЕНТОВАНИХ МІГРАНТІВ PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 20 20 Reporting Guidelines. PICUM. URL: http://picum.org/en/press-room/guidelines-for-journalists/.

slide 22:

22 явищем відбувається за згоди осіб яких переміщають та закінчується після прибуття мігрантів за місцем призначення. Транспортування чи надання допомоги особі незаконно в’їхати до іншої країни є способом отримання доходів. Визначення Управління ООН з наркотиків та злочинності.  Торгівля людьми має місце незалежно від того чи осіб перевозять до іншої країни чи переміщають всередині країни. Вона передбачає можливість постійної експлуатації осіб після їх прибуття до місця призначення. Жертви торгівлі людьми або ніколи не давали згоди на переміщення або якщо спочатку погоджувалися то потім цю згоду торгівці людьми отримували різними не має значення якими способами: шляхом примусу обману або насильницькими діями. Доходи від торгівлі людьми отримують внаслідок експлуатації. Означення Управління ООН з наркотиків та злочинності. 3. ЧОМУ В РЕПОРТАЖАХ НЕОБХІДНО ВИСВІТЛЮВАТИ НЕДОКУМЕНТОВАНИХ МІГРАНТІВ ІНДИВІДУАЛЬНО Широкі узагальнення та стереотипи тільки сприяють дегуманізації образу незареєстрованих мігрантів у суспільній свідомості та становлять загрозу дотриманню прав людини по відношенню до мігрантів. ЗМІ можуть краще інформувати власних читачів та глядачів створюючи репортажі про мігрантів як про індивідів і дозволяючи їм розказувати власні історії населенню тих країн де вони проживають. 4.НАВІЩО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕРМІНИ «НЕДОКУМЕНТОВАНИЙ» ЧИ «НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» ЗАМІСТЬ «НЕЗАКОННИЙ» PICUM виступає проти того аби називати мігрантів котрі прибули до країни всупереч встановленому порядку чи проживають у країні без реєстрації «незаконними» оскільки:  Це створює стереотипи острах і неприйняття.  Це припускає кримінальність а більшість незареєстрованих мігрантів не порушують закон. Перебування в країні без необхідних паперів є переважно залежно від країни результатом адміністративної помилки а не кримінальної дії.  Це заперечує їх людську природу. Називати індивідів або групу «незаконними» — це ризикувати порушити їх права людини зокрема на визнання особою перед законом.  Це спрощення. Людина може отримати статус мігранта без документів чи незареєстрованого мігранта з безлічі причин. Багатьох мігрантів без належних підстав із «зареєстрованих» перетворюють на «незареєстрованих». Це відбувається внаслідок процесів які мігранти майже або цілком не в змозі контролювати. Наприклад часто свідчать про надмірно бюрократизований та обмежений розгляд заяв на отримання посвідки на проживання та отримання дозволу на працевлаштування а також про неефективні процедури їх поновлення.  Це посилює вразливість мігрантів які часто перебувають у дуже вразливому становищі та часто виключені з усіх форм соціального та юридичного захисту.  Це може поставити під загрозу запити про надання притулку від людей які покинули репресивні країни де їм відмовлено у правах. Шукачів притулку часто помилково сприймають як незареєстрованих мігрантів. Але прибути до країни та просити притулку не є ані неза- конним ані таким що потребує реєстрації адже шукачі притулку отримують посвідку на тимчасове проживання. Називати будь-якого мігранта що опинився без реєст- рації «незаконним» означає сприяти нет о лерантному с т ав лен ню до шукачів притулку також.  Жоден юридичний текст міжнародного акту чи угоди починаючи з Загальної декларації прав людини і закінчуючи Женевською конвенцією не говорить про «незаконних мігрантів». Навпаки вони говорять про обов’язок наших урядів ставитися до всіх мігрантів гідно та гуманно.

slide 23:

23 21 Diversity Reporting Handbook. School of Journalism and Public Relations. URL:http://www.unesco.org/fleadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Venice/pdf/news/Diver - sity20Reporting20Handbook_EN.pdf ПОСІБНИК З ВИСВІТЛЕННЯ РОЗМАЇТТЯ МАРИНА ТУНЕВА МА Школа журналістики та звязків з громадськістю 21 ВСТУП ЗМІ відіграють ключову роль та відповідають за налагодження стосунків між людьми і побудову демократичного суспільства. Їх завдання включає об’єктивне і правдиве представлення різних громад у суспільстві та сприяння формуванню поваги до розмаїття пов’язаного з етнічним походження релігійними переконаннями сексуальною орієнтацією або іншими відмінностями між людьми. Як можуть ЗМІ краще відобразити розмаїття у власних програмах та редакціях Як мають бути представлені різні соціальні групи Це деякі з питань що розглянуті в посібнику з висвітлення розмаїття виданому Школою журналістики та зв’язків з громадськістю. Цей посібник розраховано передусім на журналістів студентів тренерів та активістів а також на керівництво ЗМІ. Його завданням не є надання вичерпного огляду професійних та етичних стандартів щодо висвітлення розмаїття. Він націлений на узагальнення правил прийнятих у професійній журналістській практиці. Таким чином всі рекомендації Посібника діють в якості професійних стандартів у журналістиці та етичних кодексах які використовуються в різних країнах. Наявність розмаїття в редакціях та журналістському контенті привертає до ЗМІ нові аудиторії. Це також полегшує процес пошуку креативних оригінальних та альтернативних стилів висвітлення розмаїття в Македонії. Посібник складається з кількох частин що включають рекомендації із висвітлення етнічних та релігійних відмінностей гендерних питань сексуальних меншин людей з особливими потребами людей старшого віку біженців та внутрішньо переміщених осіб . Він містить основні рекомендації для ЗМІ стосовно поширення ідеї розмаїття в суспільстві а також допомагає запровадити та підтримувати ідею розмаїття в редакціях. Коротко в ньому розглянуто поняття журналістики миру основна мета якої — сприяння вирішенню різних видів конфлікту. Наприкінці також подано список корисних джерел. Ми сподіваємося що цей Посібник знайде своє місце в редакціях як корисне нагадування для журналістів котрі висвітлюють наше повсякденне життя. Посібник опубліковано за підтримки офісу ЮНЕСКО у Венеції в рамках спільної Програми ООН «Ініціація внутрішнього міжетнічного діалогу та взаємодія спільнот» яку фінансує Фонд Цілей Розвитку Тисячоліття уряду Іспанії. Марина Тунева МА Лектор Школи журналістики та звязків з громадськістю

slide 24:

24 ЩО ТАКЕ РОЗМАЇТТЯ Розмаїття — це стан чи обставини за яких певні люди відрізняються або існують відмінності. Такі умови визначають гетерогенність суспільства а в контексті цілого світу слово «розмаїття» говорить про відмінності: гендеру етнічності релігійної приналежності ідеологічних поглядів політичних переконань місця проживання сімейного стану професійного досвіду та інші. « «Культурне розмаїття розширює можливості вибору які має кожна людина воно є одним із джерел розвитку який слід розглядати не лише з точки зору економічного зростання але і як засіб що забезпечує повноцінне інтелектуальне емоційне моральне та духовне життя» 1 — говорить стаття 3 Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне розмаїття. ПРОГРЕС ЧЕРЕЗ РОЗМАЇТТЯ Підтримуючи та поширюючи розмаїття ми заохочуємо повагу до відмінностей раси статі походження сексуальної орієнтації та інших факторів що відрізняють людей одне від одного. Замість культивування тривоги чи упереджень щодо існування відмінностей ми переконуємо людей прийняти наявність різних інтересів цінностей фізичних й емоційних характеристик у їхньому суспільстві. Підтримка розмаїття та повага до нього ведуть до зменшення дискримінації та сприяння забезпеченню рівних можливостей. ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ ПРОЦЕС ПІДТРИМКИ ТА ПОШИРЕННЯ РОЗМАЇТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ 1. Він дає змогу прийняти реальність у якій існують відмінності між людьми в багатьох аспектах. 2. Він закріплює наслідки відмінностей. 3. Він пропонує або застосовує підходи які стосуються даних питань в інтересах оточення або всього суспільства. Розмаїття являє собою цінність та заслуговує на особливу увагу особливо з боку ЗМІ. Його потрібно розуміти та розвивати задля існування якісної журналістики. Щоб досягти взаєморозуміння істотним є правильне уважне точне та доступне висвітлення. Від демократичного суспільства очікують сприяння позитивним відносинам між людьми а ЗМІ відіграють ключову роль і несуть відповідальність за об’єктивне та правдиве відображення різних спільнот. Розмаїття в ЗМІ означає дещо більше аніж розуміння наявності відмінностей. Завдяки йому підвищується якість журналістики чого між іншим можна досягти через пошук нових співробітників збільшуючи число працівників або людей які належать до різних груп меншин. Жоден засіб масової інформації не в змозі повністю зв’язати себе з суспільством не відображаючи при цьому наявних у цьому суспільстві відмінностей. ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗМІ З ПОШИРЕННЯ ІДЕЇ РОЗМАЇТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ  З’ясуйте вплив журналістських репортажів та їх стилів на окремих осіб та різні спільноти.  Встановіть та підтримуйте регулярні контакти з представниками різних груп і спільнот.  Розглядайте Вашу роль як можливість сприяти загальному порозумінню. Цього зокрема можна досягти через подолання бар’єрів у щоденному спілкуванні чи відсутності такого спілкування. Ваше завдання є ширшим ніж подання простої хроніки подій.  Висвітлення розмаїття не обмежується суспільними подіями. В контексті глобалізації та зростаючої взаємодії між громадянами різних країн світу важливість висвітлення розмаїття стає ще більшою. Події в одній країні можуть перетворитися на проблему регіону чи вийти за його межі.  Працюючи з репортажем що повязаний із розмаїттям важливо уважно продумати кути під якими висвітлюватиметься

slide 25:

25 питання. Працюючи з репортажем що пов’язаний із розмаїттям необхідно повертатися назад і аналізувати виконану роботу та спосіб передачі інформації розглядати знову всі можливості.  Більшість журналістів пропонують власну інтерпретацію фактів про які йдеться в їх репортажах. І ці пояснення легко можуть перетво- ритися на «складову історії». Якщо вже цього не уникну ти надважливо не вказувати на розмаїття як дещо погане.  Намагайтеся зрозуміти погляди інших.  Постійно перевіряйте факти будьте особливо уважними працюючи з ненадійними джерелами чи подіями які можуть спричинити кризу.  Також необхідно намагатися передбачити резонанс Вашого репортажу та суспільну реакцію на нього. Щоб це виконати Вам треба добре знати в якому контексті відбуваються події щоб мати достатньо інформації про історію проблеми а також і про можливий розвиток ситуації.  Наскільки це тільки можливо уникайте групових узагальнень. Повідомляючи про індивідів та їх дії позитивні або негативні використовуйте індивідуальний підхід. Не ставтесь до цієї інфор- мації так неначе вона стосується цілої групи чи має вплив на цілу групу до якої індивід належить.  Професійна журналістика пе ред бачає пос тійні зусилля з під ви щен ня кваліфік ації «медіа тора» між людьми та реальністю в якій вони живуть. ПАМ’ЯТКА ПРО ПИТАННЯ ЯКІ ЖУРНАЛІСТИ МАЮТЬ ПОСТАВИТИ СОБІ ВИСВІТЛЮЮЧИ РОЗМАЇТТЯ:  Чи я повідомляю про всі аспекти різних спільнот як позитивні так і негативні  Чи я усвідомлюю впливовість моделі сприйняття яку створюю власним репортажем Чи я уникаю нав’язування стереотипів Чи я шукаю і відкриваю нові перс пек- тиви під час інтерв’ю незалежно від предмета висвітлення.  Чи «ярлики» які я використовую для опису людей є доречними та потрібними Чи я слідую принципам власної редакції та етичним стандартам професії  Чи я регулярно перевіряю ши ро кий спектр інформаційних джерел  Чи я обговорюю питання розмаїття і чи прошу колег та редакторів пояснити рішення які вони приймають стосовно новин  Чи я досліджую різні групи щоб уникнути поширення стереотипів  Чи я усвідомлюю наявність у груп прихованих програм та внутрішніх розмежувань і чи не зазнаю впливу або маніпуляції з боку окремих авторитетів  Чи я раджусь із колегами та редакторами коли маю сумніви щодо сприйняття сюжету ПАМ’ЯТКА ДЛЯ РЕДАКТОРА:  Чи я залишаю журналістам досить часу на контакти з різними джерелами інформації Чи це сприяє урізноманітненню журналістських сюжетів  Чи я створюю в редакції таку атмосферу яка би заохочувала журналістів робити крок вперед від традиційного збору інформації  Чи я особисто досліджую всі джерела інформації і чи висловлюю відкритість до нетрадиційних поглядів та переконань Чи я відкритий до поглядів що відрізняються від моїх власних  Чи зміст наших історій та ідей для фоторепортажів не поширює культурні або інші стереотипи Чи за моїми оцінками фото та візуальний контент правильно представляє цілу групу  Чи я переглядаю матеріал на предмет використання мови щоб переконатися у відсутності елементів упереджень  Чи я усвідомлюю вразливість меншин перед тим як обрати певний стиль опису груп чи спільнот  Чи ми не ігноруємо або не затримуємо сюжет на підставі того що він містить елементи розмаїття  Чи я регулярно перевіряю кумулятивний ефект наших сюжетів

slide 26:

26 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА ЗМІ  Чи ми беремо на роботу найкомпетентніших людей І чи ми достатньо уточнюємо потрібну кваліфікацію  Чи ми намагаємося працевлаштувати осіб котрі можуть представити відмінні точки зору  Чи ми підтримуємо та навчаємо нові кадри після їх працевлаштування  Чи за потреби ми звертаємося до освітніх закладів  Чи ми маємо довгострокові плани для співробітників редакції наприклад участь у програмах освіти для ЗМІ тощо РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КЕРУВАННЯ ПРИНЦИПОМ РОЗМАЇТТЯ ТА ПІДТРИМКИ РОЗМАЇТТЯ В ОФІСІ Щодо створення контенту ЗМІ:  Існуючий і новий контент програм має представляти відмінності суспільства в усій повноті їх форм. Необхідно демонструвати основні права людини в цій сфері. ЗМІ можуть надзвичайно допомогти у створенні реалістичної картини груп які зазнають дискримінації та показати їх актуальні проблеми.  Відображуючи розмаїття слід застосовувати всі форми контенту ЗМІ. Г арні приклади можна знайти в усіх типах ЗМІ та всіх журналістських жанрах.  Створіть базу даних історій дискримінації груп у суспільстві. За допомогою цієї бази даних Ви зможете розшукати людей які зазнають дискримінації і яких можна буде вважати надій ним і постійним джерелом інфор мації думок та експертизи. ЗМІ які віддані професійному відобра- женню розмаїття в суспільстві варто постійно підтримувати комунікацію між собою та довіряти голосу тих людей чи організацій що визнають проблеми нав’язування стереотипів упереджень та дискримінації.  Задовольняйте зростаючу потребу у високих журналістських стандартах та ініціювати різні програми що сприятимуть суспільній інтеграції.  Підтримуйте та розвивайте нові форми та використовуйте нові ЗМІ для впливу на молоде покоління користувачів медіа контенту. Такі форми та контент повинні включати всі групи суспільства і мати до них доступ.  Організовуйте та підтримуйте роботу внутрішніх і зовнішніх структур до яких входитимуть керівники ЗМІ репортери редактори та представники професійних органів організацій асоціацій мереж та ін. що здійснюватимуть аналіз якості висвітлення розмаїття. Ці структури будуть відповідальними за збільшення успішних практик та робитимуть внесок до покращення щоденної роботи редакцій. Співпраця з громадськими організаціями може допомогти незалежному моніторингу висвітлення розмаїття та спонукатиме до більш активної міжкультурної комунікації. Відносно порядку працевлаштування чи підбору кадрів у ЗМІ:  Важливо перевірити цей порядок на наявність визначених процедур дотримання принципу недискримінації.  Важливо заохочувати людей з усіх рівнів представників меншин осіб з обмеженими можливостями та представників інших вразливих груп в тому числі реальних жертв дискримінації.  Слід створити внутрішні процедури для можливостей росту цієї команди в межах організації. Вразливим групам треба надати належний доступ до медіа- апаратури.  Варто також обговорити коли саме і де необхідні позитивні дії зі встановлення квот.  Пріоритетом у роботі ЗМІ має бути проходження навчання з висвітлення розмаїття та уникання стереотипних сюжетів про групи які зазнають дискримінації. Це буде корисно всім працівникам ЗМІ.  Використовувати літературу з інструкціями термінологією та рекомендаціями з висвітлення розмаїття.  Створення мереж ЗМІ для обміну позитивним досвідом.

slide 27:

27 Щодо загального підходу до роботи:  У щоденній роботі слід користуватися етичними кодексами аби уникати у висвітленні всіх форм дискримінації а також висвітлення на основі стереотипів і упереджень. Ці кодекси мають також включати рекомендації з ідентифікації мови ворожнечі.  Брати до уваги потребу адекватного висвітлення розмаїття під час внутрішнього «аудиту» роботи ЗМІ.  Брати участь у міжнародних проектах з розмаїття в ЗМІ. Це сприятиме кращій передачі знання та досвіду з цих питань.  Активно шукати можливості брати участь в ініціативах пов’язаних із висвітленням розмаїття. Що таке стереотипи « Стереотипи — це «наше сприйняття або уявлення про групи чи індивідів що ґрунтується на думках чи поглядах попередньо сформованих нами.» Samovar Porter 2008: 208 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ ЕТНІЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ Представлені у цьому посібнику рекомендації і стандарти дають огляд підходів що виявили свою ефективність під час журналістської роботи в Європі. Продумайте підхід до висвітлення етнічних груп Рекомендація передбачає уникання сенсаційних заголовків і статей що можуть перебільшувати вплив проблеми чи явища на суспільство. Сенсаційні заголовки та статті можуть привести до викривленої чи навіть хибної картини того що відбувається. Дії індивідів не можна пов’язувати з образом усієї етнічної групи. Ви маєте уникати зображення етнічних груп як людей «поза суспільством». Етнічність необхідно зазначати лише у тих випадках коли на Вашу думку це істотно для розуміння деяких питань. Коли ми зазначаємо етнічність доречно надати відповідний контекст чи більше інформації. Використовуйте відповідну лексику щодо етнічних спільнот  Уважно добирайте слова та речення. Особливо дбайте про те щоб не вживати стереотипних образів через які етнічну групу асоціюють з подією.  Ви маєте уникати мовних конструкцій що ображають інші національності та народи. Хоча коли журналіст вважає що треба передати слова людей які висловлюються в образливий спосіб такі слова можна подати в цитатах чи у парафразах.  У репортажах не можна використовувати виразні засоби що «демонізують» сторону конфлікту. Інформуйте збалансовано  Під час створення репортажу консультуйтеся з усіма можливими джерелами та представляйте всі сторони.  Не обирайте для журналістського сюжету контактну особу без широких перспектив. Якщо джерело інформації критикує всю етнічну групу представникам цієї групи має бути надано можливість відповісти. Інакше Вас можуть визнати провідником пропаганди з однієї сторони.  Окремо від звернення до багатьох джерел Ви маєте перевірити точність тверджень та наявність будь-якого інтересу за даним твердженням.  Ви маєте намагатися відшукати якомога більшу кількість фактів щодо наявності у джерел інформації «прихованих намірів». Спробуйте визначити ймовірні намагання маніпулювати суспільною думкою. Створіть відкриті канали комунікації  Прагнучи написання збалансованого сюжету корисно проконсультуватися з представниками ширшого оточення. Це допоможе Вам визначити найкращий підхід до подачі матеріалу.  Дуже корисно звертатися за інформацією до представників тих етнічних груп до яких Ви не належите. Розуміння їх ставлення побажань та інтересів дасть Вам змогу вибудувати більш чітку

slide 28:

28 картину подій проблем чи тем для висвітлення.  Вам варто спілкуватися з людьми з усіх сторін що дотичні до події. Це означає що Ви маєте радитися з кожним хто може надати Вам інформацію а не лише з тими хто видає себе за лідерів. Прості люди часто мають відмінний погляд на проблему аніж ті хто уповноважує себе говорити та інтерпретувати реальність.  Якщо представник етнічної групи відмовляється з Вами говорити не варто це оцінювати як знак неприязного ставлення. Не треба припускати що особа хоче приховати інформацію якою володіє.  Люди побоюються передавати власні думки з огляду на можливі наслідки. Ваше завдання — намагатися відшукати найефек- тивніший підхід для співпраці з контактними особами з різних груп. Додатково потрібно зважати на те щоб не зашкодити їх правам та почуттям.  Створюючи сюжет про конфлікт чи протистояння необхідно визначити та продемонструвати всі фактори: як ті що об’єднують так і ті що розділяють різні сторони. Зробіть чіткий огляд всіх елементів що допоможуть Вам та аудиторії. Відтак Ви успішно зможете висвітлити звязок речей між собою та зрозуміти точки зору залучених сторін.  На підставі їхніх дій та запитань Ви можливо зрозумієте що відмінності між групами не настільки значні як дехто розказує чи відчуває. Таким чином Ви покажете що не описуєте цю історію суб’єктивно.  Не пов’язуйте етнічні меншини зі страшними подіями та процесами в суспільстві.  Розрізняйте дії окремих осіб та загальне уявлення про групу до якої вони належать.  Уникайте поєднання певних даних та зображень із кримінальними діями. Створюючи сюжети про підозрюваних чи звинувачених у кримінальних діях необхідно уникати зайвого згадування етнічності а особливо — вживання ярликів. Звільніться від власних упереджень  Щоб інформувати об’єктивно спершу необхідно проаналізувати власні погляди і визначити чи вони не містять упереджень.  Важливо не тільки позбутися пря мої чи непрямої передачі упереджень у сюжеті. Вам варто зрозуміти людей із їх побоюван- нями почуттями ставленням тощо. Велику роль у створенні та підтримці незаангажованого образу людей відіграють саме ЗМІ. Що таке стереотипи « Стереотипи — це узагальнення що не заслуговують на довіру. З точки зору ЗМІ створення образу групи можна назвати стереотипною трансформацією індивідуальних ознак як дечого загального за допомогою медіа повідомлень або через текст звук фотографію кіно тощо. Yanovski 2002. Надавайте контекст  Щоб забезпечити достовірність та повноту зображення певних подій або станів Ви маєте надати додаткову інформацію.  Події треба розглядати в комплексі а не звертатися лише до останніх новин.  Часто можна зустріти як інциденти загострення міжетнічних відносин чи відсутність діалогу висвітлюють як ізольований процес. Ви маєте надати інформацію про минулі та теперішні події щоб дати змогу аудиторії отримати правдиву картину.  Вам слід оцінити яка саме ключова інформація забезпечить правильність зображення речей. Якщо йдеться про етнічний конфлікт необхідно вивчити не тільки його масштаб але й проаналізувати його наслідки для звичайних людей. Аби цього досягти можна поставити такі дуже корисні питання:  Яким є буденне життя людей  З якими проблемами економічного соціального психологічного плану вони стикаються  Чи існує спосіб подолати деякі наслідки конфлікту Якими вони є  Які речі змушують людей переживати за власне майбутнє

slide 29:

29 Постійно перевіряйте інформацію Необхідно пам’ятати що інформацію треба перевіряти на кожному етапі Вашої роботи. В ситуації конфлікту між різними етнічними групами чутливість усіх задіяних сторін є дуже високою а суспільство завжди відчуває інформаційний «голод». Прагнучи задовольнити цей попит на свіжу інформацію ми ризикуємо висвітлити щось помилково і надати не повністю перевірені дані або навіть чутки. Це може завдати значної шкоди громаді позбавити її адекватного сприйняття та розуміння соціальних проблем. Аудиторії слід надати можливість дізнатися якомога більше про джерела інформації та інтереси що за ними стоять аби вона мала змогу скласти правдиву картину. Не ставайте на жоден бік  Якщо Ви просто повідомляєте інформацію однієї сторони Ви не зможете надати точну картину етнічного непорозуміння конфліктів чи комунікації. «Ми не можемо зрозуміти того чого не бачимо. І ми не можемо пояснити конфлікт якщо чуємо лише одну сторону.»2  До сюжету не можна переносити упередження щодо очікувань чи вимог жодної зі сторін. Ваша тенденційність буде одразу помічена та погано вплине на міжетнічні відносини стабільність у суспільстві та репутацію ЗМІ. Що таке стереотипи Наявність у ЗМІ стереотипів як таких не є негативним явищем. Важливо розуміти способи формування та контролю за стереотипними уявленнями цінності та ідеї що їх вони несуть який вони мають зміст якими є функція та значення стереотипів. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РОЗМАЇТТЯ У сюжетах ЗМІ релігія може бути присутня по-різному. Так наприклад можна розповідати про одну релігію про кілька релігій або відносини між ними про інституціоналізовану релігію чи релігійність поза інституційною організацією. Створення сюжетів про релігію потребує значного знання релігійних традицій та особливої обережності у виразах. Журналістика передбачає постійну роботу з фактами а журналісти котрі створюють сюжети на релігійні теми набувають умінь говорити про вірування що не можуть бути підтверджені. Тож професійні журналісти знають чи навчаються як спілкуватися з належною повагою дотримуючись стандарту незаангажованого та збалансованого подання інформації. Надавайте людям можливість вільно говорити про їхні вірування  Це особливо важливо коли релігія та віра істотні для розуміння події і цей фактор треба визнати як такий. Якщо наприклад мати сказала: «Бог врятував мою дитину від хвороби» то це варто цитувати. Або якщо політик сказав що вітає закон проти абортів оскільки він — католик його варто цитувати. Це не означає що Ви припините ставити інші запитання чи відмовитеся від дискусії метою якої є найточніше розуміння чиїхось переконань.  Також у Ваших сюжетах слід представляти інші релігії або робити спроби більше дізнатися про певну релігію.  Будьте обережними створюючи сюжети на пов’язані з релігією теми. Розмірковуйте про адекватні мовні засоби а також контролюйте чи правильно Ви розумієте та вживаєте поняття. Перед публікацією уважно перевіряйте всі недостатньо знайомі терміни та твердження джерел інформації. Поєднуйте релігію з іншими темами  Журналісти котрі пишуть на пов’язані з релігією теми можуть слугувати джерелом інформації для репортажів на інші теми політичні економічні та ін.. Коли інші журналісти працюють над темою деяким чином пов’язаною із релігією Ви як добре поінформована людина можете запропонувати багато джерел та додаткової інформації.  Вашим колегам буде зручно якщо можна буде розширити перспективи їхніх пошуків з

slide 30:

30 деякого питання чи на деяку тему. Вони також будуть зацікавлені отримувати інформацію у цій царині в майбутньому. Знайдіть зручний спосіб покращити знання  На питання чи потрібна журналісту релігійна ідентичність щоб мати змогу писати на тему релігії відповідь буде: «Ні»  Як ми не очікуємо від журналістів які створюють сюжети про політичні партії партійного членства так само ми не очікуємо від журналістів які створюють сюжети на пов’язані з релігією теми конфесійної приналежності.  Важливо мати достовірні джерела інформації та постійно підвищувати власну кваліфікацію. Коли джерело інформації вказує на цитату з Біблії Корану чи іншого релігійного тексту Вам слід дослідити ці пояснення аби Ви ро зуміли значення ск аза но г о чи мотивацію що стоїть за твердженням. Заклади освіти та викладачі в цій царині є також прийнятними джерелами інформації та пояснень. Так само зручно шукати потрібні речі через Інтернет. Яким має бути журналіст котрий висвітлює релігійні питання  Він/вона поважають значення релігії в житті людей.  Співрозмовника який належить до певної релігії він/вона не ототожнює з усіма послідовниками даної релігії.  Виказує цікавість до релігії та бажання дізнатися про неї більше.  Здатнийа описувати різні вірування точно і достовірно навіть якщо особисто не згоднийа з ними.  Має бажання проводити час з прихильниками різних релігій щоб краще зрозуміти їх вірування.  Не має особистого зацікавлення у поширенні жодного з релігійних вірувань.  Знає як створювати збалансовані та правдиві сюжети розуміє що оповідач має залучати більше від двох зацікавлених сторін або жодної.  Він/вона контактує з особами котрі належать до певної релігії як із джерелами інформації про інші теми та питання.  Він/вона має блискучі літературні навички які використовує для опису ритуалів передачі правдивої картини своїй аудиторії. Надавайте контекст  Подібно до ситуації з висвітленням етнічних груп тут також щоб отримати правдиву і повну картину тих чи інших подій або станів Вам слід надати додаткову інформацію.  Один із кращих способів це зробити — поєднати репортаж на релігійну тему з описом внутрішніх чи глобальних процесів або подій. Аудиторія отримує відчуття що теми чи цінності які є предметом обговорення на місцевому рівні також дискутуються у ширшому контексті.  Щоб кожен міг зрозуміти історію незалежно від стадії її розгортання завжди важливо надавати додаткову інформацію чи контекст. Корисно подивитися передісторію та редакційну політику ЗМІ щодо висвітлення цих питань.  Це може допомогти Вам зрозуміти колишній підхід його недоліки встановити чи репортажі не стосувалися лише домінантної релігії чи не ігнорувалися релігії як саме було представлено інші релігії і таке інше. Г либше вивчення проблем  Пов’язані з релігією стереотипи та проблеми що виникають внаслідок поширення цих стереотипів необхідно детально вивчати. На цьому етапі має застосовуватися журналістське розслідування.  Будьте пильними щоб не повторювати стереотипи про людей з різною релігійною приналежністю. З особливою турботою слід обирати контактних осіб не дозволяючи їм виражати погляди що принижують інші духовні традиції та поширюють релігійну ненависть.  Досліджуйте існуючі стереотипи їх витоки та вплив і намагайтеся відшукати шляхи їх подолання.

slide 31:

31 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ  Дивіться на світ «очима» чоловіків і жінок.  Під час редагування сюжету переконайтеся в присутності поглядів як жінок так і чоловіків. Так Ви говорите про реальність в обох перспективах.  Жінок не слід показувати лише в сюжетах присвячених саме жінкам. Не робіть попереднього висновку щодо істинних жіночої та чоловічої ролей адже журналісти вдаються до цього несвідомо під впливом зовнішніх та внутрішніх стереотипів.  Інструкція ЮНЕСКО зі створення гендерно чутливих сюжетів 3 наголошує на важливості для чоловіків і жінок не ізолювати себе у «гетто» та уникати всілякого розподілу на основі гендеру. У висвітленні жінок та чоловіків використовуйте підхід заснований на принципі «рівності»  Дотримуйтеся балансу в описах жінок та чоловіків. Якщо включаєте у сюжет жінку то описуйте її так само як і чоловіків. Якщо Ви не описуєте одягу чи волосся працю- ючого чоловіка то навіщо це роби- ти щодо працюючої жінки коли ці дані не мають стосунку до сюжету  Завдяки уважному використанню лексики та зображень ЗМІ мати- муть змогу показати суспільству об’єктивну картину і позитивно вплинути на свідомість людей.  Вживайте нейтральні слова що не віддають переваги певному гендеру.  Уникайте вживання слів чи речень що містять гендерні упередження.  Уникайте вживання слів чи речень що містять упередження щодо інтелекту чи зовнішності жінок або поведінки чоловіків і жінок. ДЕЯКІ ПОРАДИ З ПІДРУЧНИКА ЮНЕСКО З ГЕНДЕРНОЇ КОРЕКТНОСТІ В ЖУРНАЛІСТИЦІ 4 Ідентифікація та врахування гендер- ної проблематики в репортажах Продовжуючи розглянемо деякі правила щодо питань які необхідно поставити собі під час написання чи прочитання репортажів ЗМІ. Якими є джерела інформації  Скільки джерел інформації представляють жінок а скільки — чоловіків  Скільки з них представляють меншини Під яким кутом зору написано репортаж  Яким інтересам служить репортаж  Чи має репортаж суспільний інтерес Для якої аудиторії Чи присутні в репортажі подвійні стандарти  Чи наявні в ньому суперечливі подвійні стандарти Наприклад симпатія до батька який сам виховує дітей через певні життєві обставини і ставлення до матері в таких саме обставинах як до чогось звичайного. Чи наявні в репортажі стереотипи  Як показано групу в сюжеті  Чи групу завжди асоціюють з певними ознаками Яка лексика використовується  Чи достатньо об’єктивною є лексика і чи дозволяє вона аудиторії самостійно сформувати спектр думок Чи подано в репортажі контекст  Чи сюжет подають у такому контексті що допоможе аудиторії сформувати власний спектр думок Чи використані візуальні матеріали графіка фотографії ілюстрації та ін. відповідають змісту  Чи не суперечать змісту використані фото та малюнки  Чи вони не підказують читачеві інше розуміння змісту сюжету Налагоджуйте пряму комунікацію та прагніть розуміння тем  Аби виявити які теми заслуговують на увагу ЗМІ організуйте зустрічі з різними об’єднаннями та дізнайтеся над чим вони працюють під кутом зору гендерної рівності.  Заохочуйте членів цих об’єднань приходити з власними ідеями щодо сюжетів які варті публікації.  Подумайте щодо сюжетів про насильство в сім’ї та сексуальне

slide 32:

32 домагання адже це дуже серйозні проблеми.  Вивчіть попереднє висвітлення цієї проблеми у Вашій спільноті яким був контекст які наслідки мали публікації тощо.  Коли йдеться про висвітлення жінок ЗМІ часто згадують питан ня проституції. Це широке питан ня дискутується в країні та за кордо- ном. Намагайтеся не поширювати стереотипи і власними повідомленнями заохочуйте громадськість прагнути того самого. Це особливо стосується стереотипів щодо жінок для яких проституція стано вить єдине джерело доходу для існування. Навіть якщо жінка з власної волі «працює у секс-індустрії» 5 себто ніхто її не змушує це робити намагайтеся розуміти її позицію.  Інша можлива тема стосується висвітлення торгівлі жінками яка так само становить велику проблему. Збирайте достатню інформацію постійно досліджуйте та аналізуйте її що дасть Вам змогу отримати повну картину цієї проблеми. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНИХ МЕНШИН Розуміючи основну роль ЗМІ у створенні стереотипів щодо представників ЛГБТ 6 чи відмові від таких стереотипів у даному розділі ми зосередимося на основних рекомендаціях. Налагоджуйте пряму комунікацію та визнавайте проблеми  Щоб виявити проблеми цих меншин а відтак достовірно представити ці проблеми громадськості подолати існуючі стереотипи дуже важливо налагодити комунікацію з представниками цих меншин. Також налагоджуйте комунікацію з організаціями що працюють у сфері захисту їхніх прав.  Таким чином Ви отримаєте інформацію з перших рук зможете визначити наскільки добре вони представлені в ЗМІ наскільки вони адекватно висвітлюються чи взагалі про них створюють якісь репортажі. Ця група осіб як і решта груп має власні сподівання прагнення мрії побоювання родини і роботу.  Щоправда до них не завжди легко знайти доступ встановити особистий контакт та вислухати їхні думки. Тому іноді найпростішe — це зв’язатися з організаціями які їх представляють. Будьте уважні щодо використання мови  Якщо інші люди вживають образливу до цієї групи термінологію не повторюйте її. В разі якщо необхідно передати чиєсь висловлювання що містить образливі вирази перефразуйте.  Професійна журналістика передбачає вживання нейтральної термінології що не завдає шкоди та не ображає почуття цих груп. Постійно перевіряйте факти  Перевіряйте будь-яку інформацію яку Ви публікуєте про цю групу осіб. Насправді — це одне з головних правил журналістської професії незалежно від теми висвітлення. Якщо наприклад Ви згадуєте що число ВІЛ- інфікованих осіб серед гомосексуалів вище аніж серед гетеросексуалів то Ви маєте довести це фактами. Які би твердження не звучали у Вашому репортажі супроводжуйте їх підтверджуючими джерелами інформації. Буває так що деякі експерти жертвують об’єктивністю власного аналізу через нетоле- рантність до сексуальних меншин. Що таке стереотипи Стереотипні узагальнення можуть бути причиною різкої ненависті між людьми. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗМІ мають визнати власну відповідальність за правдиве та справедливе зображення осіб з особливими потребами вільне від стереотипів та упереджень. Налагоджуйте пряму комунікацію та визнавайте проблеми  Пряма комунікація з особами з особливими потребами допоможе Вам краще ознайомитися з їх проблемами та очікуваннями. Вони

slide 33:

33 самі можуть найкраще виразити власні почуття щодо стереотипів у суспільстві які прямо впливають на їхню буденність.  Іноді стереотипи можуть частково відповідати реальності. Наприклад серед безпритульних може бути велика кількість осіб з особливими потребами. В таких ситуаціях Ви маєте взяти на себе відповідальність за подання шир шо го контексту проблеми та факторів що призводять до цих речей.  Для журналіста це має стати на професійним викликом — розкрити першопричини проблем які виникають у суспільстві та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. Журналісту це найкраще виконати через звернення до відповідних і надійних джерел інформації.  Однак це може виявитися складним завданням — знайти потрібні контакти адже людей з фізичними чи розумової інвалідністю часто ховають від суспільства до якого вони належать. Якщо Ви не можете безпосередньо спілкуватися з ними то спробуйте зв’язатися з людьми з їхнього оточення родина друзі колеги тощо. Вони також можуть допомогти висвітлити істинний стан речей.  Було би корисно зв’язатися з групами та неприбутковими організаціями що займаються цим питанням. Медики та інші професіонали можуть надати допомогу щодо точних роз’яснень особливо у випадках неправильного розуміння та суперечностей.  Проблеми осіб із інвалідністю — не єдина тема про яку Ви можете з ними говорити. Наприклад якщо Вам пощастить знайти особу з особливими потребами котра виявиться успішним професіоналом чи незважаючи на власну інвалідність займається гуманітарними справами тоді Ваша історія матиме більшу цінність. Такі люди можуть справити особливе враження на суспільство та тих хто має схожі проблеми. Обережно використовуйте мовні засоби  Вам варто дізнатися про термінологію яку ця група осіб вважає образливою. ЗМІ мають великий вплив на зміну манери висловлюватися. Вам може видаватися що слово не є «образливим» а воно навпаки таким буде.  Завжди звертайте увагу на контекст в якому Ви висвітлюєте цих осіб аби не створити неправильне їх сприйняття в суспільстві. Що таке стереотипи Всі ЗМІ незалежно від формату можуть робити внесок у сприяння різноманіттю та збалансованому висвітленню розмаїття. ПАМ’ЯТКА З КОРИСНИМИ ПИТАННЯМИ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ  Чи сюжет надає точну чесну та правдиву інформацію про особу  Чи особу з особливими потребами представляють як безпорадну або незалежну  Чи особа з особливими потребами особисто приймає рішення які стосуються його/її способу життя  Чи цих осіб представлено у соціально прийнятних ролях  Чи вони працюють/живуть/ навчають в оточенні осіб без таких проблем  Чи ми певні в тому що сценарії чи зображення які ми використовуємо не підтримують негативних стереотипів  Чи сюжет не випускає якоїсь важливої складової життя цих індивідів  Чи сюжет або фотографія не припускає можливості насильства щодо цих осіб або їх дискримінації РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ Нижче наведені деякі рекомендації як висвітлювати цю категорію осіб. Налагоджуйте пряму комунікацію та визнавайте проблеми  Коли Ви прямо спілкуєтеся з кимось то краще розумієте почуття цієї особи проблеми з якими

slide 34:

34 вона стикається адже все це має значення.  Іншу точку зору можна почути від організацій залучених до надання допомоги цим людям об’єднань чи клубів які вони відвідують. Окрім їхніх проблем в розмові варто зосередитися на цікавих подіях у їхньому повсякденному житті що допоможе показати цих людей у кращому світлі.  Представляйте осіб старшого віку в «іншому» світлі.  Журналісти можуть це зробити через створення серії репортажів про осіб старшого віку котрі перебувають у різних обставинах. Варті публікації історії осіб котрі після виходу на пенсію продовжують працювати та мають успіх в інших справах.  Розшукайте літніх людей із незвичними хобі чи тих які займаються видовищними видами спорту або іншою діяльністю. Особи старшого віку звичайно дуже обізнані та багато чого вміють. Якщо Ви сприятимете частій їхній появі у ЗМІ то допоможете подолати традиційні стереотипи. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ БІЖЕНЦІВ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ Біженці та переміщені особи мають право бути почутими і розказати власні історії. Страх покарання у країні чи місці їх проживання стереотипи негативне висвітлення та вороже ставлення до них часто обмежують їх комунікацію з журналістами. Намагайтеся спілкуватися з ними та обговорювати їх проблеми. Окрім того необхідно виконувати такі правила: 1. Точно зазначте мету спілкування. 2. Висловіть розуміння їхнього права залишатися анонімними. 3. Дізнайтеся про обставини через які вони опинилися у теперішньому статусі країни їх походження тощо. 4. Якщо Ви бажаєте опублікувати їхні фото спитайте дозволу. Аналіз попередніх публікації ЗМІ  Журналісти котрі пишуть на ці теми мають передовсім здійснити аналіз попередніх публікацій з цієї теми їхнього ЗМІ оскільки це у великій мірі визначатиме майбутній підхід. Якщо з’ясовано що мали місце недопрацювання публікації в негативному контексті як от історії про кримінальність побоювання людей щодо біженців чи переміщених осіб чи була явна тенденція ігнорувати проблеми біженців та переміщених осіб з боку ЗМІ тоді журналістам треба буде інвестувати більше енергії у виконання власної роботи. Додатково журналістам буде необхідно перевірити чи сюжети із негативним висвітленням цієї групи осіб не використовували в якості джерел інформації тільки одну зі сторін і чи було надано біженцям можливість особисто виразити свої думки. Налагоджуйте пряму комунікацію та розумійте проблеми  Особиста комунікація дуже важлива для того щоб зрозуміти життєві обставини біженців чи переміщених осіб. На цьому етапі необхідно встановити комунікацію з багатьма джерелами. Окрім проведення інтерв’ю з біженцями та відвідування місць де вони проживають Ви можете поговорити з людьми з їхнього оточення з організацій які надають їм підтримку місцевих та міжнародних з центрів допомоги тощо. Число залучених сторін зростає і консультуючись із ними Ви отримаєте чіткішу картину того що відбувається.  Таким чином Ви відіграватимете роль «медіатора» передаючи повсякденні проблеми та травми цих осіб широкій аудиторії що збільшить стурбованість їхніми життєвими обставинами.  Докладно вивчіть підстави надання статусу біженця чи переміщеної особи.  Часто порушення прав людини та конфлікти що змушують людей тікати з їхніх домівок недостатньо висвітлені. Надаючи ширший контекст цієї проблеми Ви підвищите якість дискусії з відповідних питань.

slide 35:

35 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИСВІТЛЕННЯ РІЗНИХ «РАС» 22 Задача об’єктивного висвітлення різних рас вимагає зосередженого використання принципів роботи у професійній журналістиці. Нижче ми пропонуємо огляд основних способів професійного висвітлення різних рас. Загостріть власні відчуття  Спочатку Ви маєте дати раду власним упередженням побою- ванням та недостатній обізнаності в цій царині. Це можна здійснити читаючи шукаючи інформацію та беручи участь у дискусіях. Зрозумійте широку картину  Історії представників різних рас включають багато універсальних елементів таких як зверхність відвага конфлікт страх ігнорування ненависть біль непорозуміння та ін. З огляду на це Вам краще вийти за межі цієї схеми та спробувати відшукати ширше коло інформаційних джерел. Таким чином Ви створите картину без спрощень що представлятиме різні перспективи. Правильно визначте тему різних рас  Чи бажано дати відповідь на такі запитання: Чи сюжет стосується відносин між різними расами Чи якась частина сюжету розглядає це питання  Чітко спрямована передача інформації із чітко визначеної теми легко дає відповідь на такі питання. Не варто покладатися на повідомлення нав’язані інформаційними джерелами. Уважно продумайте мовні засоби  Г оворячи на цю тему уникайте штампів у виразах. Наприклад із опису: «мітинг організовано щоб показати расову гармонію» приберіть слово «расову». Слід завжди намагатися знаходити нові слова що відбивають достовірну картину. Проговорюйте те що думаєте  Чіткість висловлювань важлива в репортажах на ці теми. Двозначність веде до втрати вірогідності та довіри до Ваших текстів. Що таке стереотипи Стереотипи часто призводять до маргіналізації певних груп у суспільстві. Але коли ЗМІ не визнають стереотипів та не розуміють їх наслідків тоді ці групи можуть зазнати дечого більшого за ігнорування. Але ж ЗМІ можуть і навпаки зробити багато чого для протидії цим негативним явищам. Надавайте контекст  Одне із фундаментальних питань в журналістиці — «Чому». Без подачі контексту це запитання часто ли- ша ється без відповіді. Надаючи кон текст Ви допомагаєте людям кра ще розуміти проблеми. Це допо- може їм самостійно вирі ши ти як сформувати думки та зро бити вис- новки. Іноді контекст може вказати на дещо відмінне від расових стосунків дещо абсолютно інше. Ідентифікуйте людей обережно  Необхідно обміркувати чи існує потреба у расовій ідентифікації особи. Так Ви зможете перекон- ливо пояснити чому декого варто було описувати в контексті расової приналежності. 22 «Раса» ми беремо в лапки оскільки натепер цей термін здебільшого використовується як описовий тоді як його наукова обґрунтованість залишається під питанням. Надалі це стосується усіх випадків застосування слова “раса” і похідних від нього - Ред.Раса” ми беремо в лапки оскільки натепер цей термін здебільшого використовується як описовий тоді як його наукова обґрунтованість залишається під питанням. Надалі це стосується усіх випадків застосування слова “раса” і похідних від нього - Ред.

slide 36:

36 ПРИНЦИПИ ЖУРНАЛІСТИКИ МИРУ Далі ми розглянемо принципи що характеризують журналістику миру 8 : 1. Уникайте представлення конфлікту як протистояння двох сторін які змагаються за одну ціль логічним завершенням чого може бути перемога однієї сторони та поразка іншої. Замість цього ставайте на сторону багатьох малих груп які прагнуть дуже різних цілей. Це створить більше простору для широкого вибору результатів. 2. Уникайте гострого розрізнення між «нами» та «ними». 3. Уникайте поєднання конфлікту із окремими актами насильства в конкретному місці та в конкретний час. Замість того спробуйте визначити звязок та наслідки для людей в інших місцях як тепер так і в майбутньому. 4. Уникайте оцінок насильства чи насильницьких планів лише з точ ки зору видимих наслідків. Знайдіть способи повідомити про непомітні наслідки. Це наприклад довготривалі наслідки будь- яких руйнувань або психологічні травми. 5. Уникайте постійного зосередження на тому що розрізняє та розділяє сторони. Варто спробувати ставити запитання що можуть виявити точки дотику спільні інтереси. 6. Уникайте сюжетів виключно про насильство та описування «жахів». Покажіть заблокованих людей їх розбиті сподівання та щоденне приниження як спосіб пояснити насильство. 7. Уникайте звинувачувати інших що вони «почали першими». Замість цього намагайтеся з’ясувати те як звичайні проблеми та запитання призводять до наслідків що не очікувалися жодною зі сторін. 8. Уникайте зосередження на страж- даннях страху та утисках ли ше однієї сторони. Навпаки страж- дання страхи та утиски всіх сторін необхідно розглядати в однаковій мірі як те що важливо публікувати. 9. Уникайте таких термінів як наприклад безсилля руйнація безпомічність жаль трагедія тощо які вказують лише на те що зроблено чи могло бути зроблено проти групи людей. Натомість Ви маєте повідомляти про те що зробили чи можуть зробити люди. Не запитуйте в людей що вони відчувають запитуйте — як вони ПОНЯТТЯ ЖУРНАЛІСТИКИ МИРУ Журналістика миру — це підхід у висвітленні воєн чи конфліктів представники якого віддані цілям мирного вирішення та розуміння загальних причин наслідків та мотивації конфліктів як таких. Протилежністю до цього підходу є висвітлення яке загострює проти стоян ня та поглиблює розбіжності між сторонами які залучені до конфлікту. Журналістика миру має боротися за те щоб мінімізувати розрив між протилежними сторонами уникаючи повторення «фактів» які демонізують чи створюють передумови для конфлікту 7 .

slide 37:

37 дають собі раду та що думають. Чи не можуть вони запропонувати якесь рішення 10. Уникайте вживання нечітких емо- ційних слів для опису того що тра- пи лося з людьми. Ви завжди маєте бути точними в тому що знаєте. 11. Уникайте прикметників «демонізації» як от: злий жорстокий брутальний чи варварський. Замість цього Ви повинні викласти те що знаєте про неправомірну поведінку та має те надати якомога більше інфор мації стосовно достовірності заяв чи свід чення людей про таку поведінку. 12. Уникайте «демонізуючих» ярликів таких як терорист екстреміст фанат чи фундаменталіст. Замініть їх на самоназви людей. Або будьте точними в описі. 13. Уникайте зосередження на порушеннях прав людини нападах та неправомірній поведінці лише з одного боку. Перерахуйте ВСІХ хто неправомірно поводиться та ставтеся до звинувачень з обох сторін як до однаково серйозних. 14. Уникайте подання будь-яких думок чи заяв як встановленого факту. Замість цього слід донести до чи та чів та аудиторії те що було сказано. 15. Уникайте вітань щодо підписання лідерами документів що ведуть до перемоги у війні чи припинення вогню як таких що безперечно ведуть до миру. Натомість намагайтеся повідомляти про досі не вирішені питання що можуть привести людей до подальших насильницьких дій. 16. Уникайте передачі очікувань лідерів щодо вирішення конфлікту лише з «нашого боку». Розглядайте та досліджуйте мирні ініціативи незалежно від того звідки вони надходять. 1 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversities. http://unesdoc.unesco.org/ images/0012/001271/127160m.pdf 2 Ignatius D. When Journalists Take a Side Wiener Zeitung.at. http://www.wienerzeitung.at/ DesktopDefault.aspxTabID5272Aliaswzocob494275 3 http://portal.unesco.org/ci/en/fle_download.php/97c2ea65149be7f3540d810612f7ac b8S-9+Gender-sensitive+reporting.doc 4 http://portal.unesco.org/ci/en/fle_download.php/97c2ea 65149be7f3540d810612f7acb8S-9+Gender-sensitive+reporting.doc 5 Термін «робітники комерційного сексу» — менш образливий термін для визначення людини та роду занять. 6 ЛГБТ-спільнота обєднує лесбіянок геїв бісексуалів та трансгендерних людей. 7 McGoldrick A. and Lynch J. 2001. «What is Peace Journalism.» Activate the quarterly journal of IMPACS London The Institute for Media Policy and Civil Society 8 Ibid.

slide 38:

38 ПЕРЕДМОВА Завдання кожного журналіста — пошук правди. Для розуміння потоків інформації в європейському суспільстві яке включає різні культури та меншини надзвичайно важливо усвідомлювати контекст факти та погляди оскільки інакше неможливо вірно проаналізувати ситуацію. В багатонаціональному суспільстві правда може змінюватися відповідно до культурного світогляду того хто говорить. Журналісти та редактори які оцінюють все з однієї культурної перспективи за визначенням є упередженими. В таких випадках все більше глядачів та слухачів не вірять інформації та звертаються до інших джерел в її пошуках. Для забезпечення майбутньої незалежності ЗМІ ключовим є створення редакторських команд із різними точками зору щодо проблем та думок особливо коли вони пов’язані з етнічними та культурними меншинами. Я виражаю сподівання що Посібник з питань розмаїття стане в нагоді в цьому процесі оскільки він може допомогти фахівцям у сфері ЗМІ в усвідомленні власних упереджень та розпочати дискусію щодо надійності інформації яку вони передають а також певно більше важливо щодо впливу образів які вони створюють. Робота з посібником повинна стимулювати розвиток розмаїття в редакціях та на екранах. Вона також сприятиме пошуку нових способів викладення історій та нових аудиторій. На мою думку розмаїття знаходиться в нашій свідомості. Воно пов’язане з відкриттям нашого розуму для інших думок та врахування походження тієї чи іншої людини. Цей процес розвиває креативність кожного журналіста та авторів програм. Безперечно це ускладнює завдання але це також призводить до глибшого розуміння і ширшої перспективи. В той же час певно ніколи не можна встановити правду тільки правду і нічого окрім правди. … 23 A Diversity Toolkit for Factual Programmes in Public Service Television. Fundamental Rights Agency. URL: http://fra.europa.eu/sites/default/fles/fra_uploads/111- media-toolkit-documentation_en.pdf ПОСІБНИК З ПИТАНЬ РОЗМАЇТТЯ ВИБРАНІ ЧАСТИНИ АГЕНТСТВО ЄС ІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ 2009 23

slide 39:

39 ЧОМУ ПОТРІБЕН ПОСІБНИК З ПИТАНЬ РОЗМАЇТТЯ Наша місія як представників державного мовлення — сприяння розвитку культурного розмаїття робота для всього населення держави а також точне відображення розмаїття культурного етнічного та мовного складу суспільства в контенті та колективі. Тим не менш досвід показує що дуже часто програми можуть підтримувати стереотипи та поширювати викривлені погляди щодо меншин. Ми автори програм і журналісти маємо підвищувати обізнаність щодо впливу несвідомих настроїв та недостатньої інформації щодо всіх частин суспільства. Ми сподіваємося що конкретні приклади інформаційних програм в цьому посібнику допоможуть журналістам уважно вивчити способи комунікації та вплив інформації на глядачів. За останні 20 років багато компаній мовлення опублікували місії створили політики розмаїття та окремі відділи з цих питань. Існує також безліч публікацій та інтернет ресурсів для фахівців розроблених фахівцями авторами програм менеджерами та журналістами які детально висвітлюють кроки в напрямку більш справедливого представлення меншин в новинах та інформаційних передачах на телебаченні в загальному розумінні або ж на робочому місці. Тим не менш складність полягає в практичному застосуванні цих корисних порад. Ми сподіваємося що даний посібник допоможе в цьому … ЩО МИ МАЄМО НА УВАЗІ ПІД РОЗМАЇТТЯМ До посібника увійшли приклади з досвіду представлені з метою покращення ситуації з представленням меншин. Вперше зібрані разом практична інформація та поради для застосування та наслідування. Посібник призначений в першу чергу для журналістів тренерів та студентів факультетів журналістики. Він також містить інформацію яка може бути корисною для продюсерів та авторів програм а також фахівців з питань кадрів тренерів та менеджерів організацій мовлення. Ці поради були зведені з урахуванням досвіду декількох європейських організацій мовлення тож вони описують країни де основне населення є білим та належить до християнства але зміст здебільшого також стосується інших членів Європейської мовної спілки на півдні та сході. Оскільки цей посібник написано англійською всі посилання на веб-сайти стосуються англомовних ресурсів. … 1. ЗБАЛАНСОВАНИЙ ОПИС Сюжети новин часто сфокусовані навколо негативних аспектів міграції та проблем меншин. Вони рідко бувають збалансовані позитивними прикладами соціального та економічного успіху. До меншин часто ставляться як до проблем а не людей. І навіть за нормального ставлення їх майже не показують у ролях споживачів роботодавців батьків студентів або глядачів. Отже основне питання в тому чи наше телебачення відображає ціле суспільство. Ми маємо поставити собі питання хіба під час перегляду міжнародних новин ми бачимо етнічні та культурні меншини Чи становлять «вони» частину «нас» або вони «інші» В нашому описові суспільства стереотипи пропонують інформацію швидко для великої аудиторії поширюючи побутове уявлення про групу людей. Вони спрощують різноманіття членів цієї групи. Щоправда вони надають нам лише одну і просту категорію. Необхідно розуміти можливі способи декодування глядачами і збереження ними цих стереотипів що повторювані в новинах можуть легко перетворитися на саму реальність. Питання для журналістів:  Чи можливо бути об’єктивними  Чи Ви усвідомлюєте власні упередження

slide 40:

40  Чи можливо уникати прихованих повідомлень  Чи Ви усвідомлюєте силу деяких емоційно забарвлених слів  В якому обсязі Ви використовуєте музику та звуки з метою досягти певного впливу на аудиторію  Що коротшим є сюжет тим ретельніше Ви маєте працювати. Чи радитеся Ви з колегами щодо передачі коротких завдань найдосвідченішим журналістам  Чи зупиняєтеся Ви для перевірки стереотипів у Ваших текстах На Ваш погляд чи несете Ви професійну відповідальність за вплив репортажів не тільки на глядачів але також і на життя героїв сюжетів 2. ПЕРЕВІРКА ФАКТІВ Метою громадської журналістики є збалансоване повідомлення новин. При цьому кожен репортер має власні культурні настанови та упередження і часто їх не усвідомлює. Стримування і противаги потрібні для забезпечення наявності відповідного контексту в сюжеті новин. Наведені міркування слід збалансувати фактами. Необхідність згадування етнічних або релігійних ознак має бути серйозно зважена у висвітленні злочинів або нещасних випадків. Стислі терміни на виконання роботи не є виправданням меншої прискіп ливос- ті у здійсненні необхідних досліджень. Вона має бути такою самою як і під час підготовки будь-якого іншого репортажу. Володіння правильною термінологією з проблем міграції та меншин так само важливе для журналістів як і знання законодавства. Ми маємо також усвідомлювати що несказане може містити такої ж сили повідомлення які сказане та розуміти впливовість зображень. Питання для журналістів  Факти важливі для якісної жур на- лістики. Наскільки Ви довіряєте інформації від Ваших колег друковані ЗМІ преса Інтернет  Скільки часу потрібно витрачати на перевірку фактів Скільки недос татньо перевірених фактів Ви готові включити в репортаж Якщо Ви використовуєте факти та цифри Ви повинні знати про що вони говорять і як можуть бути використані.  Як Ви можете переконатися в тому що коментатори та очевидці в яких Ви берете інтерв’ю є репрезентативними Чи Ви обираєте їх на підставі участі в подіях чи очікуючи що вони привернуть увагу глядача  Цікавість та підозра — важливі якості для журналіста. Отже вимагайте від себе знаходити нові джерела та проблематизувати домінуючий дискурс.  Як журналіст Ви повинні додати дещо нове у розповідь маєте розвинути подію.  Аудиторія знає більше за Вас праг - ніть скромності зосередженості та пам’ятайте про те що серед Вашої аудиторії є й експерти. 3. КОГО МИ БАЧИМО Розмаїття — це не тільки можливість порахувати на екрані етнічно розмаїті обличчя. Важливою проблемою є спосіб подання портретів присутність у сюжеті. Окрім пропорційного представлення груп населення у відповідності до фактів нам необхідно переконатися в тому що ці групи також представлено в їх повному розмаїтті. Занадто часто в репортажах присвя- чених міграції меншинам злочинності та тероризму не подано думок суб’єк- тів. У яких експертів брали інтерв’ю А висвітлюючи проблеми науки освіти споживачів чи повно пред став лено споживачів різного походження У яких експертів брали інтерв’ю Питання для журналістів  Чи Ви усвідомлюєте особисті упередження щодо суб’єктів яких обрали для інтерв’ю  Не треба завжди давати аудиторії те що вона очікує чи що хотіла би отримати. Знайдіть нові перспективи висвітлення не варто завжди відтворювати сталі практики в ЗМІ.

slide 41:

41  Наскільки Ви готові розшукувати та використовувати інших екс пер- тів окрім тих яких використовує Ваша редакція Чи Ви прагнете відшукувати розмаїті думки пред- ставників меншин та коментаторів  Коли Ви подаєте портрети представників меншин чи керуєтеся саме цією метою Чи берете Ви на себе відповідальність за збалансоване відтворення стереотипів 4. ХТО ОБИРАЄ СЮЖЕТИ Репортажі новин повідомляють глядачам про події в суспільстві та всьому світі але звичайно ж існує проблема вибору важливого та цікавого матеріалу. Г лядачі котрі ніколи не «бачать» себе на телевізійному екрані можуть відчувати зро зуміле відст о ро нен - ня. Телебачення може переда ва ти відчуття приналежності грома дянст- ва а також пропонувати важливі рольові моделі для дітей зі спільнот меншин. Якими є наслідки цього Подаючи різні точки зору та забезпечуючи звучання різних думок можна краще відобразити Європейське суспільство а також суспільства по всьому світі. Зрештою хто ж ці «ми» Питання для журналістів  Наскільки впливає Ваша ментальність на вибір сюжетів що заслуговують на висвітлення Чи Ви усвідомлюєте що маєте особисті упередження щодо багатьох питань  Чи Ви готові погоджувати сценарії сюжетів написані з різних точок зору  Чи Ви плануєте час для дослідження багатьох джерел чи спілкуєтеся не тільки з лідерами спільнот але й зі звичайними представниками  Наскільки проблема розмаїття впливає на Ваш вибір сюжетів та героїв чи Ви й надалі дотримуєтеся стандартів незалежної журналістики  Чи негативний або позитивний вплив Вашої роботи на суспільство є Вашою професійною відповідальністю 5. ДОДАТКОВІ КРОКИ Суспільні мовники маю ть відоб ра ж а ти аудиторію яку вони обслуговують якщо хочуть залишатися значущими та конкурентоздатними у світі що все більше глобалізується. Це має практичне значення і це необхідно для соціального взаєморозуміння. Отже важливо щоб суспільні мовники достовірно відображали реальність їх все більш розмаїтих та мультикультурних громад. Цілком можливо створювати цікаві та захоплюючі програми що показують сюжети з різних точок зору та застосовують різні перспективи. Ризикуйте наважуйтеся робити прог ра ми націлені спеціально на аудито рію з числа меншин так само як це звичайно роблять для основної аудиторії. Допоможіть меншинам відчувати себе частиною цілого. Але не варто просто символічно додавати обличчя заради вигляду неначе щось робиться. Ви маєте вибір кого показувати на екрані. Питання для журналістів  Чи Ви намагаєтеся активно шукати колег здатних у принести розмаїття точок зору в редакцію  Чи Ви очікуєте від Вашої аудиторії прийняття нових обличь та нових точок зору або ж Ви вважаєте що вони хочуть завжди бачити те саме Чи пробували Ви їх здивувати і якими були результати 6. КАЖІТЬ ТАК ЯК Є Питання для журналістів  Чи маєте Ви ставитися до проблем життя у мультикультурному суспільстві тільки серйозно чи можна спробувати щось нове Які ризики можливі  Чи є гумор прийнятним способом спілкуватися на делікатні теми Як Ви можете переконатися в тому що це не укріпить стереотипи

slide 42:

42 7. ТЕСТ НА РОЗМАЇТТЯ Питання які варто мати на увазі під час створення репортажів з проблем розмаїття що співвідносяться з матеріалом розглянутим у попередніх розділах. 1. Чи я усвідомлюю власні упередження щодо обраних для репортажу тем сюжетів та осіб 2. Чи я усвідомлюю вплив образів слів та музики 3. Чи я згадую етнічність коли це не має жодного відношення до ситуації яку я описую 4. Чи я присвячую достатньо часу перевірці фактів Чи я вживаю правильні терміни 5. Чи я консультуюся з більш досвідченими колегами і з представниками різних громад за необхідності 6. Чи я обираю в кого брати інтерв’ю на підставі їхнього відношення до події або ж очікуючи уваги до них з боку глядача 7. Чи я намагаюся знайти різні погляди серед коментаторів з числа представників меншин та свідків яких я опитую 8. Чи представники меншин з’являються у моїх сюжетах зі справжніх причин 9. Чи я шукаю нові точки зору і чи розвиваю свої сюжети 10. Чи я ставлю перед собою завдання знаходити нові джерела та аналізувати домінуючий дискурс 11. Чи я міркую над тим як мої сюжети підтримують стереотипи 12. Чи я враховую що мій репортаж має вплив не тільки на глядача а і на життя героїв чиї портрети я публікую 13. Чи я активно прагну залучити колег які можуть додати різноманіття перспектив до редакційного діалогу 14. Чи я цікавлюся культурами що відмінні від моєї власної чи готовий я брати сценарії сюжетів написані з точок зору різних культур

slide 43:

43 УСПІШНА ПРАКТИКА  Інститут Розмаїття ЗМІ The Media Diversity Institute MDI www.media-diversity.org є організацією яка базується в Лондоні та вивчає роль ЗМІ у вирішенні міжгру пових конфліктів. Вона підтри- мує великий сайт що містить багато документів підручників звітів та практичних інструментів пов’язаних з усіма аспектами розмаїття. Там є кілька тестів які розробили журналісти професори журналістики та спеціалісти з питань розмаїття. http://www.media-diversity.org/ resource20material.htm — практичні інструменти для журналістів Інститут Розмаїття ЗМІ видав і розмістив онлайн кілька Посібників з висвітлення розмаїття щоб допомогти журналістам замислитися з приводу їх завдань. Він включає і такий розділ як «Етнічність» де містяться підказки для репортажів стосовно етнічних груп та аналіз статей на етнічні теми взятих з газет по всій Південно- Східній Європі. http://www.mediadiversity.org/ resource20categories/diversity20 manuals.htm  Медіавайз траст The Mediawise Trust Велика Британія пропонує різні стат ті звіти та посібники з найбільш ефективного висвітлення розмаїття. http://www.mediawise.org.uk  У США Інститут Журналістики імені Роберта Мейнарда the Maynard Institute for Journalism Education радить журналістам вивіряти власні репортажі на коректне висвітлення п’яти тривалих факторів які впли ва ють на життя та соціальне напруження: раси класу гендеру покоління та географії. Розглядаючи кожен з них під час створення складних репортажів журналісти можуть більш чітко побачити проблеми і навчитися коректніше виконувати власну роботу. http://www.maynardije.org/ programs/ faultlines/  До Кодексу принципів Міжнародної федерації журналістів в 1986 році було включено наступну статтю: « 7. Журналіст має усвідомлювати небезпеку дискримінації яку пропагують ЗМІ і робити все можливе аби уникнути трансляції такої дискримінації що ґрунтується серед іншого на ознаках раси статі сексуальної орієнтації мови релігії політичних та інших переконань національного чи соціального походження.  Багато профспілок та асоціацій преси прийняли стандарти та етичні кодекси. Існує багато різних моделей але всі етичні кодекси та зведені правила сто суються фундаментальних цілей жур налістської справи. Вони не вирі- шують усіх проблем нетерпимості в ЗМІ але можуть допомогти журна ліс- там зосередитися на питанні власної відповідальності і вирішенні дилем. www.ifj.org Contact: ifjifj.org Міжнародна федерація журналістів та її Європейська секція — Європейська Федерація Журналістів IFJ/EFJ заснували в 90-ті роки Міжнародну робочу групу з протидії расизму та ксенофобії International Media Working Group Against Racism and Xenophobia IMRAX з метою 8. У РЕДАКЦІЇ Даний розділ присвячений джерелам де можна дізнатися про успішні практики освітлення спільнот меншин. Він містить посилання що можуть стати журналістам в нагоді для отримання додаткових знань та кращого розуміння проблем меншин усвідомлення важливості мови та власної здатності розпізнавати голоси представників меншин в аудиторії.

slide 44:

44 розробити рекомендації щодо расизму та розмаїт тя в ЗМІ. В 2007 році Євро пейська федерація журна- ліс тів створила Ініціативу етичної журналістики щоб підвищити обізнаність журналістів із викликами з якими вони зустріча ються при висвітленні подій у дедалі більш поляризованиму світі в якому часто домінує екстремізм в релігії та культурі. Документ з прав людини можна знайти за таким посиланням: http://www.ifj.org/default. aspIssueHUMALanguageEN Їх публікацію щодо якості в журна ліс ти- ці можна переглянути за посиланням: http://www.ifj.org/default. aspIssueQUALITYLanguageEN  «Расизм ксенофобія та ЗМ» — про те як писати доступні та збалансовані репортажі на теми пов’язані з питаннями раси етнічності та віри поважаючи свободу слова та редакційну незалежність. http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ general/euromed_en.pdf  «Огляд з питань міграції» підго товле ний Стратегічною інформаційною службою Stra- tegic Information Service SIS Європейського Союзу Мовників EBU досліджує те як ЗМІ впливають на сприйняття міграції як політичної «проблеми» а також співвідношення між вільним вираженням поглядів та свободою висловлювань. http://www.ebu.ch/CMSimages/en/ Media20And20Migration_report_ tcm6-51853.pdf. СЛОВА І ЗНАЧЕННЯ Будьте свідомими щодо суттєвого впливу слів і того як ними можна завдати болю та образити навіть за відсутності такої мети.  Коли зазначати етнічне походження чи національність Класичний тест щодо того коли прийнятно згадувати про етнічне походження чи релігію — це замінити ці слова на відповідні описи національності релігійної приналежності чи раси представників більшості населення а потім зробити висновок щодо їх значущості. Поміщені у специфічний соціальний контекст вони можуть посилити упередження а отже їх слід використовувати уважно і лише тоді коли вони корисні у репортажі а їх уникнення може зробити подію менш зрозумілою. Необхідно дотримуватися балансу між ризиком зашкодити передачі інформації випускаючи ці «категорії» та ризиком зашкодити індивіду називаючи їх.  Питання розмаїття часто описують словами що мають відношення до погоди та води: хвилі міграції повені та потоки шукачів притулку... нахлинути литися потоп болото. Які емоції та приховані настрої можна викликати цими образами  Розробіть словник для Вашої редакції з таких слів як раса національність мігранти емігранти іммігранти притулок асиміляція інтеграція мультикультурність та ін. розкриваючи процеси розвитку значень цих термінів у часі. …

slide 45:

45 ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ Запропонуйте меншинам Вашого регіону підготувати довідники чи інформацію про їхні спільноти та релігії або зробіть це самостійно. Бі-Бі-Сі BBC має сайт який містить інформацію про релігії та релігійні рухи по всьому світі включаючи бахаїзм християнство та менш відомі такі як унітаризм рух Растафарі тощо. Він пропонує короткі огляди вірувань історії ритуалів та видатних діячів. Там також розміщено багатоконфесійний календар святкувань. http://www.bbc.co.uk/religion/ reli- gions/  Такі сайти як Висвітлення тем релігії 2: Інструкція зі створення кращих журналістських репортажів Reporting on Religion 2: A Stylebook on Journal- ism’s Best Beat: www.Religionstylebook.org дають визначення релігійних термінів а Інструкція Південноазійської асоціа- ції журналістів the Stylebook of the South Asian Journalists Association дає визначення слів пов’язаних з релі гія- ми та спільнотами в цьому регіоні. http://www.saja.org/resources/ stylebook.html  Для написання репортажів про ромів існує багато сайтів таких як обширний академічний Центр ромських архівів та документування Romani Archives and Documentation centre http://www.radoc.net./ або інформаційний портал з питань ромів: http://www.romea.cz/english/index. php. Дивіться також «Етичний кодекс щодо висвітлення питань Рома» ‘Code of conduct on reporting on Roma’ розроблений мережею ромських ЗМІ http://www.rrommedia.net/english/ index.php ОСВІТА ДЛЯ ЗМІ Знайдіть публічних осіб та експертів які представляють меншини через налагодження контактів з місцевими спільнотами але також через заохо- чення їхнього ознайомлення зі ЗМІ. Фламандський мовник VRT організує «змішані круглі столи» для власних журналістів та представників різних груп меншин для обговорення специфічних тем наприклад коли варто зазначати етнічне походження особи. В такий спосіб розпочинають контактувати люди котрі інакше ніколи б не зустрілися. СЛУХАТИ Дізнайтеся що хочуть сказати мовники та глядачі що належать до меншин. В першу чергу слід звернутися до колег з Вашого офісу котрі можуть з більшою імовірністю аніж Ви очікуєте виявитися представниками меншин і працювати на різних рівнях та в різних професіях. Вони можуть здивувати власним розумінням офісу стосунків у редакції та вибором сюжетів.  Бі-Бі-Сі має систему збору глядацьких відгуків і скарг через Інтернет. Процедура чітко роз’яснена і кожен глядач може писати і очікувати на відповідь протягом 10 днів. Якщо відповідь не задовольняє глядача то можна вдатися до наступних кроків. http://www.bbc.co.uk/complaints/  WDR: У 2005 році група представників рома відреагувала на програму «Ромські крадії дітей» звинувачуючи її авторів у тенденційності та нетактовності. Мовник відреагував запрошенням представників рома на обговорення випуску та прийняв критику. Таким чином був створений діалог між авторами програми та представниками рома. 9. НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Зайнятість лежить в основі проблеми. Поки спільноти меншин не будуть представлені у штаті організацій суспільного мовлення на посадах що впливають на контент доти лишатимуться труднощі із поданням інформації яка їх стосується та необхідність її подання. Світ телевізійного мовлення а особливо — його вище керівництво досі складається з осіб які представляють більшість. До останнього часу це були переважно чоловіки. Тільки згодом жінкам вдалося досягти найвищих рівнів але багато з них виявилися успішними.

slide 46:

46 Але меншини лишаються у величезній мірі недостатньо представленими. Вони — жінки та чоловіки — без сум ні- ву мають зробити величезний внесок. У них є перевага в погляді на світ з іншої точки зору. Вони мають кращий доступ до певної інформації в деяких основних сферах у країні та за кордо- ном. Вони можуть надати додаткової вартос ті до нашої новинної продукції насправді до всіх наших програм. Звичайно ж простіше найняти когось знайомого особу яка прийшла в про фесію традиційним шляхом. Тому треба вдатися до спеціальних заходів щоб виправити дисбаланс встановити контакти знайти та навчити мовників із менш знайомих осередків які можливо вважають що телебачення є «закритим підприємством» принаймні для них. Молоді люди із кіл мігрантів потребують морального заохочення щоб обрати кар’єру на телебаченні їх необхідно знайти взяти на роботу навчити та інтегрувати на робочому місці. ЗНАХОДИТИ НОВИХ ВЕДУЧИХ …в школі Сприяйте ознайомленню молоді та груп меншин із принципами роботи ЗМІ щоб вони навчилися розуміти повідомлення ЗМІ уміли змушувати почути їхні голоси та почали думати над кар’єрою медійника.  Репортер головних новин на SVT зв’я- зав ся з трьома школами на околицях Стокгольма і за допомоги директора обрав десять учнів які отримали можли вість провести кожен по одному тижню в редакції. Колегам було запро поновано стати організаторами/ вчителями і вони прочитали у шко- лах лекції про публічну службу та журналістику новин. Метою було збіль- шення знань про звичайне тамтешнє життя таким чином урізноманітнюючи теми новин та заохочуючи молодих людей з околиць обирати професію журналіста. … на радіо • Г олландський мовник NPS запустив по вихідних тригодинну програму яку створювала міська молодь вкладаючи в неї власне бачення. Так було відкрито багато нових ведучих які потім працювали на радіо NPS а згодом на телебаченні NPS. ...й у спільноті Створюйте мережі між медіакомпаніями та громадськими ЗМІ для набору персоналу не використовувати самі лише традиційні канали подачі оголошень про роботу звертайтеся до місцевих та громадських ЗМІ та мереж. ЯК ВИ МОЖЕТЕ ВКАЗАТИ КОГО ШУКАЄТЕ Навіть якщо етнічне походження не можна зазначати в оголошеннях про набір персоналу існують способи вказати на наявний інтерес взяти на роботу представників меншин.  Цілі відділу кадрів Бі-Бі-Сі Англійські Регіони BBC English Regions — це набір збереження та розвиток персоналу. Для утримання високих стандартів в процесі збільшення та розширення бази кандидатів оголошення про роботу включають положення про «необхідність розуміння різноманітних спільнот». Це знання потім перевіряють як уміння що дає змогу розглядати кандидатури з різним досвідом. НАБІР НОВИХ ТАЛАНТІВ Пам’ятайте що роботодавці схильні набирати людей з якими їм комфортно які дивляться на речі та думають так само як вони. ЗУСТРІЧ НОВИХ ТАЛАНТІВ … через створення сприятливих умов на роботі для всіх що означає надання персоналу знань в області культури. Наприклад завжди доречним є розуміння всіма різних релігійних свят.  NPS має курс з підвищення розуміння мультикультурності для всіх працівників. Це означає запрошення експертів з питань меншин з осередків меншин для зустрічі з авторами програм. Вони також організують спеціальні інформаційні класи для авторів програм з розуміння Ісламу та відображення в їхніх програмах мультикультурного суспільства.

slide 47:

47 ВИ ВЗЯЛИ НА РОБОТУ НОВИХ ТАЛАНТІВ Підтримуйте та навчайте Ваших нових співробітників з числа представників меншин.  З 2000 року NPS створив чотири річні навчальні програми для талановитих журналістів продюсерів чи розробників програм з числа представників меншин. Навчальна програма дуже успішна і більшість учасників дотепер працюють у ЗМІ. Дуже важливо добре обрати ведучих із розумінням їх майбутнього влаштування в групі а також важлива дисципліна в мотивації ведучих відвідувати всі зустрічі та якомога більше виражати себе. Важливо щодва тижні робити оцінку й уважно слухати думки учасників. Що більше навчання пристосоване до учасників тим легше їм буде втриматися у Вашій компанії. 10. ПОДАЛЬША ОЦІНКА Законодавство багатьох країн не дає змоги розрізняти між представниками меншості та більшості в усіх видах досліджень та обробки інформації. Щоправда не можна залишити без належної оцінки прогрес якого досягли телевізійні компанії у з’ясуванні думки глядачів. Єдина можливість переконатися у прогресі — це виміряти реалізацію та зіставити із визначеними на початку цілями. Завдання повинні були поставлені як щодо програм так і щодо людських ресурсів вони мають регулярно відстежуватися та відображатися в річних звітах. І хоча досконалої методики вимірювання реакції аудиторії представників меншин на програми ще не розроблено існують якісні методи та процедури що можуть визначити тенденції та потреби. ВИЗНАЧТЕ ВЛАСНІ ЦІЛІ ТА ВІДСТЕЖУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТИ  Бі-Бі-Сі завдався метою забезпечити розмаїття в офісі та в ефірі підтримувати його численними ініціативами спрямованими на поширення розмаїття серед співробітників та через продукт і контент. Корпорація досягла мети і тепер переглядає власні цілі пристосовуючи їх до завдання показувати на екрані темношкірих представників етнічних меншин та людей з інвалідністю. Це включає і завдання з урізноманітнення штату до грудня 2007 року: досягти показника у 12.5 темношкірих співробітників та представників меншин серед працівників Бі-Бі-Сі. Національне опитування «Мігранти та ЗМІ 2007» проведене спільно ARD і ZDF яке вивчало медіа поведінку серед мігрантів у Німеччині встановило деякі важливі факти в цій області. По-перше опитування показує що мігранти щодня дивляться телебачення Німеччини. В цьому відношенні опитування підтверджує що немає «паралельного суспільства» щодо користування ЗМІ а отже шлях успішної медіа інтеграції мігрантів в Німеччині відкритий. Як показує дослідження мігранти особливо турки також дивляться і телебачення країн їхнього походження яке відіграє для них роль містка до їхніх культур та рідних мов проте віддають йому менше часу аніж німецькомовним програмам. Знову підтверджено що гарне знання німецької мови є передумовою інтегруючої функції німецьких ЗМІ. Мігранти використовують телебачення в тому саме обсязі що і німецька аудиторія в основному як засіб розваги. Суспільне мовлення гірше досягає аудиторії мігрантів аніж місцевої німецької але отримує з боку мігрантів довіру завдяки професійності та надійності. 11. УПРАВЛІННЯ РОЗМАЇТТЯМ Меншини є і завжди були частиною наших суспільств і залишаться нею. ЗМІ відіграють суттєву роль у їхній інтеграції відповідаючи за те щоб проблеми меншин міграції біженців та притулку були висвітлені справедливо та збалансовано відображаючи їх позитивний внесок в життя суспільства та захищаючи їх від негативних стереотипів. Як можуть змінитися погляди в ЗМІ Це може статися лише тоді коли

slide 48:

48 вище керівництво надихає інших та висловлюється на підтримку розмаїття якщо це подають як позитивну цінність та творчий виклик. Культурна обізнаність має бути пріоритетом та ключовим компонентом просування. Це підхід до цього питання який передбачає «зобов’язання». Але мабуть це питання можна розглядати по-іншому а не як обов’язок для перевантажених працівників. Слово «різноманіття» скоро матиме негативні конотації. Чому б не поставитися до різноманіття як до можливості інновації прийняття нових ідей нових кутів зору — і таким чином збільшити наші аудиторії Це час розгалужуватися збільшуватися урізноманітнювати наші програми та розширювати горизонти. ПОЛІТИКИ РОЗМАЇТТЯ Сьогодні багато телевізійних організацій мають статті у статутах їх компаній та внутрішніх правилах що точно роз’яснюють їх зобов’язання. Наприклад:  France Télévisions визнає власний обов’язок відображати розмаїття населення Франції та покращувати їх представленість в усіх наявних образах через свої програми людей свідків акторів журналістів та все інше що з’являється на її каналах.’ РЕЗУЛЬТАТИ Щоправда задля того аби ці політики були дечим більшим за прості слова їх практичне втілення що передбачає досягнення результатів у навчанні підборі кадрів та управлінні потребує щорічного перегляду та оцінки ефективності. Менеджмент має також показати активну підтримку питань розмаїття через участь у подіях семінарах та святкуваннях. Якщо буде присутній директор то прийде більше співробітників. Вони зустрінуть нових людей побачать нові програми та отримають розуміння проблем розмаїття та можливостей пов’язаних із нею. АНАЛІЗУЙТЕ ВЛАСНІ ДІЇ  France Télévisions започаткувала ‘Дослідження розмаїття’ з метою вивчен ня упереджень свідомих та несвідомих та прихованого і відкри- то го використання стереотипів. Зовнішня консультаційна компанія провела індивідуальні інтерв’ю з ке рів - никами та з усією групою спів ро бітни- ків знаходячи та аналізуючи побутові моделі сприйняття аби вста но вити нові вимоги до навчан ня більш об’єктивні заходи з підбору персоналу та вирішити ширші питання що відносяться до управління розмаїттям. В результаті вони очікують отримати набір функціональних рекомендацій для всієї групи. ЯК ВТІЛЮВАТИ ЗАВДАННЯ У СФЕРІ РОЗМАЇТТЯ  Ніші спеціальних програм для національних меншин  Редакція розмаїття або відділ розмаїття У 2006 році Телебачення Бі-Бі-Сі призначило свого першого «Менеджера редакції з питань розмаїття» в Бі-Бі-Сі Vision щоб відстежувати як телеканали Бі-Бі-Сі представляють аудиторії які обслуговують. Ця політика розмаїття включає два основні підходи — актуалізації та нормалізації. Цей підхід відповідає підходу суспільного телебачення яке орієнтоване на споживача під впливом ринку та комерційного телебачення.  Від програмних ніш до мультикультурного центру до людських ресурсів  Від мультикультурних центрів та центрів розмаїття до загальної політики розмаїття ДІЛІТЬСЯ ВАШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА УСПІШНОЮ ПРАКТИКОЮ  Бі-Бі-Сі Англійські Регіони визначив «чемпіонів розмаїття» в кожному регіоні. Всі вони —менеджери вищої ланки що працюють на радіо та телебаченні а отже мають можливість запроваджувати моделі та налагоджувати їхню роботу. Вони спілкуються щотри місяці

slide 49:

49 під час зустрічі Г рупи розмаїття в Англії England Diversity Group головою якої є Контролер Бі-Бі-Сі Регіони Англії діляться досвідом та вивчають кращі практики інших активістів. Надайте вільний доступ до Ваших ефірів застосовуючи всі види технічної інфраструктури. Молоді мігранти все більше дивляться програми онлайн.  NPS: всі мультикультурні програми мають активні інтернет сайти. Ми також маємо мультикультурний інтернет портал. Інтернет — важливий засіб підтримання контакту з меншинами як аудиторіями. І НЕ ЗАБУВАЙТЕ ВІДЗНАЧАТИ УСПІХ. Нагороди за присвячені розмаїттю радіо та телепрограми створюють цим програмам рекламу а відтак більше глядачів зможуть їх подивитися.

slide 50:

50 ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ПРИТУЛКУ ВИБРАНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ 24 ФОТО ТА ВІДЕО Матеріали які використовують стерео типи для впливу наприклад зображення із натяком на загрозу та нелегальність можуть ввести в оману або створити хибне сприйняття особливо коли вони не мають відношення до фактичної частини матеріалу. Також перевіряйте вірність підписів під фото та відео. У випадку сумнівів щодо використання фотографій зверніться до тих хто на них зображений. УВКБ ООН має безкоштовну базу фотоматеріалів. Інші організації зазначені як «Контакти» також можуть допомогти із пошуком більш доречних фотографій. Публікуючи фото за допомогою яких можна ідентифікувати особу пам’ятайте про наступне:  Особи які тікають від переслідуван ня залишають сім’ї яким може загрожувати помста з боку репресивних режимів якщо стане відомо про перебування їх рідних у Великій Британії  У випадках політичних активістів у вигнанні існує ризик погроз або нападів з боку агентів або прихильників режиму до якого вони були в опозиції  Стандартні міркування поваги до особистого життя стосуються шукачів притулку та біженців особливо коли мова йде про дітей  Акцентування уваги на особах суто через їх міграційний статус може призвести до небажаної дискри- мінації та ворожості або вплинути на процедуру отримання статусу ТЕРМІНОЛОГІЯ Журналісти використовують спрощені способи подання інформації але у випадку з юридичними визначеннями варто дотримуватися точності та послідовності. Хто є шукачем притулку Будь-яка особа що просить про захист та заявляє про переслідування або страх переслідування в розумінні Конвенції 1951 року та очікує на результат розгляду заяви. Хто є біженцем Будь-яка особа якій було надано притулок статус біженця відповідно до Конвенції 1951 року учасницею якої є 147 країн. Точне юридичне визна- чення наведено у статті 1 Конвенції згідно з якою «біженцем» є особа яка « «через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності релігії громадянства належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї національ ної належності і не в змозі користу ва- ти ся захистом цієї країни або не бажає користуватися та ким захис- том внаслідок таких побоювань» 24 Reporting Asylum and Refugee Issues. National Union of Journalists. https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-asylum-and-refugee-issues/.

slide 51:

51 Як щодо тих хто тікає від загального конфлікту Особи які не підпадають під визна- чення біженця але мають потребу в захисті можуть отримати гуманітарний захист який дозволяє їм залишатися у Великій Британії на визначений або невизначений час. УВКБ також називає таких осіб біженцями. Хто має право на притулок КОЖЕН — право на притулок є осно во- положним правом людини відповідно до міжнародного законо дав ства. Не існує «нелегальних шукачів притулку». Терміни «фаль ши вий шукач притулку» також некоректний та оманливий оскільк и він містить судження про резуль тат розгляду заяви про надання статусу біженця на кшталт вживан ня слів «фальшива заява про невинов- ність» при висвітленні позиції обвину- ваче ного під час судового процесу. Чи можуть особи яким не надано статус біженця або тимчасовий дозвіл на перебування бути відправлені до країн походження ТАК — термін ‘неуспішний шукач притулку’ стосується індивідів котрі вичерпали всі правові засоби отримання притулку. Неуспішні шукачі притулку мають повернутися додому. Щоправда країна їхнього походження може відмовитися приймати осіб котрі повертаються або повернення може бути неможливим чи небезпечним. Хто такі ‘економічні мігранти’ Особи які залишили власну країну в пошуках роботи є економічними мігрантами. Термін може бути застосовано до всіх тих хто отримує дозвіл на працевлаштування від уряду щоб задовольнити потреби в робітниках на ринку праці у Великій Британії. УВКБ ООН описує ‘мігранта’ як когось хто робить свідомий самостійний вибір покинути країну походження. За бажанням вони можуть безпечно повернутися додому. Як Ви називаєте когось хто намагається в’їхати до Великої Британії у незаконний спосіб Деякі незаконно перевезені до Великої Британії сховані у ванта жів ках тощо особи шукатимуть притулку деякі — працевлаштування тому це було би неточ но — класифікувати їх як ‘шукачів притулку’ чи ‘економічних міг ран тів’ оскільки неможливо дізна тися про при - чини їхнього приїзду. ‘Незареєстровані мігранти’ — точніший та менш оманливий термін для опису цих осіб. Незаконні перевізники людей smugglers вчиняють злочин але їхні клієнти можуть бути невинними. Що спонукає людей шукати притулку Відносно мало відомо про порушення прав людини та конфлікти які зму- шу ють людей залишати свої домівки. Поширення інформації про цей сві- то вий контекст могло би покращити якість дискусії навколо питань при- тул ку. Дослідження показало що істо ричні культурні та сімейні зв’язки з Великою Британією і прагнення без пеки яку гарантує верховенство права важливіші за так звані ‘притя- гуючі фактори’ як-от доступ до пільг. Багато інформації можна відшукати в Інтернеті балансу можна дотриматися завдяки посиланню на різні джерела. ІНТЕРВ’Ю З БІЖЕНЦЯМИ ТА ШУКАЧАМИ ПРИТУЛКУ Шукачі притулку та біженці мають право бути почутими і багато з них можуть розказати дивовижні історії. Щоправда страх переслідувань ‘на батьківщині’ негативне висвітлення та вороже суспільне ставлення у Великій Британії утримують багатьох із них від спілкування з журналістами. Коли Ви домовляєтесь про інтерв’ю усвідомлюйте можливий вплив Вашого тексту на становище особи у Великій Британії будь-який вплив на друзів чи сім’ю у країні походження особи та задовольняйте прохання про анонімність.

slide 52:

52 25 How should the media deal with hatred online Andrew Smith Legal Offcer Article 19. HATE SPEECH IN ONLINE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPE. Albanian Media Institute. URL: http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/Hate20speech20in20online20media20in20SEE.pdf стор. 7-15. 26 Комітет з прав людини Зауваження загального характеру N 34 CCPR/C/GC/34 21 Вересень 2011 п. 2. 27 Комітет з прав людини Зауваження загального характеру N 34 там само п. 17. 28 Спільна декларація про свободу вираження та Інтернет червень 2011 р. ЯК МАЮТЬ ЗМІ РЕАГУВАТИ НА НЕНАВИСТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЕНДРЮ СМІТ РАДНИК ІЗ ПРАВОВИХ ПИТАНЬ ARTICLE 19 «Мова ворожнечі в онлайн ЗМІ у Південно-Східній Європі» Албанський Інститут ЗМІ 25 Оскільки сьогодні з’єднано понад 7 мільярдів людей можливості ділитися інформацією та ідеями збільшилися як ніколи в історії. Г еогра фіч ні політичні чи економічні бар’єри можна назвати відносно незначними. Репресивні уряди не можуть контролювати які ідеї люди бачать та поширюють з такою простотою. Традиційні ЗМІ більше не мають монополії на інформаційні потоки. Будь-хто може тепер вийти в інтернет і опублікувати інформацію з точки зору минулого у неймовірній кількості. Міжнародні стандарти чітко встановлюють що право на свободу вираження поглядів — яке захищає стаття 19 Загальної декларації прав людини і яке детально описано в статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права — застосовується до дій онлайн так само як і до офлайн. Це підтверджено Радою ООН з прав людини у знаковій резолюції 2012 року A/HRC/20/13 а також Комітетом з прав людини що є органом контролю за виконанням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права МПГПП в зауваженні загального характеру № 34. Отже будь-які обмеження вираження поглядів онлайн мають бути виправдані відповідно до трьох-компонентного тесту затвердженого у статті 193 МПГПП. Вони мають: i бути встановлені законом ii переслідувати законну мету захист прав і репутації інших осіб захист державної безпеки громадського порядку здоров’я населення або моралі і iii бути необхідними та пропорційними. Право на свободу вираження поглядів є основоположним правом людини та засадничим принципом для будь-якого вільного та демократичного суспіль ст ва 26 . Інтернет демократизував свободу вираження поглядів зробив здійснення цього права необмеженим в обсязі.

slide 53:

53 29 Там само. 30 Комітет з прав людини Зауваження загального характеру N 34 там само п. 43. 31 Там само. 32 Спільна декларація спеціальних доповідачів 2011 року. 33 Доповідь Спеціального доповідача ООН з питань сприяння і захисту свободи поглядів та їх вільного вираження 16 травня 2011 р. A/HRC/17/27 п. 22. 34 Доповідь Спеціального доповідача ООН з питань сприяння і захисту свободи поглядів та їх вільного вираження 16 травня 2011 р. там само п. 43. Більш глибокий аналіз відповідальності за контент третьої сторони див.: СТАТТЯ 19 “Інтернет-посередники: дилема відповідальності ” серпень 2013 р 35 Доповідь Спеціального доповідача ООН з питань сприяння і захисту свободи поглядів та їх вільного вираження 16 травня 2011 р. там само п. 38. 36 Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи 30 жовтня 1997 р. Див. також: Європейський суд з прав людини Gündüz v. Turkey No. 35071/97 2004 пп. 22 та 43. Існує низка принципів якими держави мають керуватися коли вони застосовують обмеження свободи вираження поглядів онлайн:  Держави повинні брати до уваги те яким чином Інтернет та поширення інформації на основі мобільного зв’язку суттєво змінили практики спілкування 27  Не слід просто застосовувати моделі регулювання в секторі телекомунікацій чи радіомовлення до Інтернету . Слід використовувати спеціальні підходи що беруть до уваги унікальні характеристики Інтернету 28  Немає необхідності окремо обмежувати матеріали які поширюються через Інтернет 29  Звичайні заборони роботи окремих сайтів чи систем є невиправданими якщо вони не проходять тест на необхідність та пропорційність 30 .  Порушенням права на свободу вираження поглядів є заборона сайтам чи системам публікувати інформацію на підставі того що в ній міститься критика влади або політико-соціальної системи яку влада підтримує 31 .  Варто пропагувати самоцензуру як ефективний засіб корегування небезпечної мови 32 . Міжнародне законодавство зобов’язує держави тільки забороняти дитячу порнографію пряме та публічне підбурювання до скоєння геноциду виправдання ненависті що дорівнює підбурюванню до дискримінації ворожнечі чи насильства та підбурювання до тероризму. Щоправда аби уникнути зловживань будь-яке відповідне обмеження має узгоджуватися із вимогами тесту: бути однозначним переслідувати законну мету та керуватися принципами необхідності та пропорційності 33 .  Жодну особу не можна притягти до відповідальності за Інтернет контент автором якого вона не є чи зобов’язати її відстежувати або видаляти речі сказані онлайн іншими особами 34 .  Рішення заблокувати чи зобов’язати видалити контент може прийматися компетентним судовим органом або органом який вільний від будь-яких політичних комерційних чи інших незаконних впливів аби можна було переконатися що блокування не використовують як засіб цензури 35 .

slide 54:

54 «ARTICLE 19» розробила низку прог рамних документів у яких ці прин ципи викладено докладніше. В їх числі: «Право на блог» 2013 «Інтернет-посередники: дилема відповідальності» 2013 та «Право ділитися» 2013. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО «МОВИ ВОРОЖНЕЧІ» Хоча термін «мова ворожнечі» викорис товують часто в міжнародному праві не існує загальноприйнятого визначення. Це ще більше заплутує питання стосовно того як держави чи інші сторони зобов’язані діяти по відношенню до «мови ворожнечі». Комітет міністрів Ради Європи зазначив що до «мови ворожнечі» належать: « «Всі форми самовираження які включають поширення провокування стимулювання чи виправдання расової ненависті ксенофобії антисемітизму або інших видів ворожнечі на ґрунті нетерпимості включаючи нетерпимість у вигляді агресивного націоналізму чи етноцентризму дискримінації та ворожості по відношенню до меншин мігрантів та осіб з мігрантським походженням.» 36 Це дуже широке визначення і міжнародне законодавство не вимагає від держав забороняти чи криміналізувати всі форми «мови ворожнечі» такого роду. В дійсності право на свободу вираження поглядів захищає багато висловлювань що відповідають цьому означенню навіть якщо вони є шокуючими образливими чи викликають тривогу. Тільки щодо вужчого кола форм вираження поглядів держави зобов’язані вдаватися до заборони. Це прописано у статті 202 МПГПП у такому вигляді: « «Будь-який виступ на користь національної расової чи релігійної ненависті що являє собою підбурювання до дискримінації ворожнечі або насильства.» ARTICLE 19 пропонує тест з шести компонентів для тлумачення того чи висловлювання відповідає критеріям застосування санкцій відповідно до статті 202 МПГПП. Тест розроблений для використання суддями у процесі визначення того чи було висловлювання настільки значним порушенням що воно підлягає забороні за статтею 202 МПГПП:  Ширший соціальний контекст висловлювання наприклад передісторія підбурювання ненависті між групами  Особистість автора наприклад статус видатного політика котрий має вплив на власну аудиторію  Наміри автора спричинити заборонені наслідки наприклад підбурювання до ворожнечі дискримінації чи насильства  Зміст висловлювання включаючи зміст окремих слів та спосіб їх виголошення  Обсяг чи значущість наприклад засоби та обсяг поширення  Більша ймовірність та невідворотність наслідків у вигляді дискримінації ворожнечі чи насильства що вже має місце а не просто образи та невдоволення.

slide 55:

55 Застосовуючи цей тест до онлайн матеріалів суддя має розглянути ще кілька додаткових факторів: По-перше інтернет-користувачі — це зазвичай грамотні користувачі комп’ю тера які можуть розрізнити контент високої і низької якості відповідно адаптуючи власні очікування. Наприклад стаття написана відомим журналістом матиме більший вплив на своїх читачів аніж анонімні коментарі під цією статтею. САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОНЛАЙН Інтернет зробив можливим для будь- якої особи публікувати ідеї інформацію та погляди по всьому світі. Це перевер ну ло відношення між видавцем та споживачем з ніг на голову — багато людей зараз діють як ті й інші. В онлайн просторі фактично будь-хто може виконувати роль «журналіста». Оскільки Інтернет надає необмежену платформу для свободи вираження погля дів його частіше порівнюють з друкованими ЗМІ аніж з радіо чи телебаченням коли обговорюють модель регулювання яку варто застосовувати. За відсутності обмежень в частотному ресурсі немає законної підстави намагатися прописати обов’язковий контент з метою задоволення суспільних інтересів. Пам’ятаючи про це немає жодних причин відмовлятися поширювати само ре гу лят орний підхід друк ованих ЗМІ на створений онлайн контент. Ті ж самі «етичні стандарти» яких намагаються дотримуватися журналісти друкованих медіа мають застосовуватися й щодо онлайн публікацій. Насправді ARTICLE 19 стверджує що кожній особі яка займається журналістикою наприклад блогерам необхідно надати можливість приєднатися до органів саморегулювання. Так само як і з відповідальними за офлайн контент органами саморегулювання кожен орган має бути вільним від політичного впливу публічно звітувати та функціонувати прозоро. Незалежність редакції та плюралізм ЗМІ мають так само захищатися. Спеціальний доповідач ООН з питань сприяння і захисту свободи поглядів та їх вільного вираження зазначив що саморегуляція онлайн — це По-друге люди здебільшого розуміють і цінують Інтернет як нерегулюваний простір обміну ідеями в числі яких іноді трапляється вираження ненависті та образливих поглядів. Природа Інтернету та простота з якою будь-хто може створювати контент означають що люди спілкуються у дещо більш витіюватий спосіб часто перебільшують і навіть бувають несер йозними. Це важливий фактор при визначенні намірів щодо «підбурювання» чи інших образ онлайн. По-третє Інтернет надає безпрецедентну можливість користування «правом на відповідь». Люди можуть миттєво критикувати ідеї та погляди з якими не погоджуються та брати участь у дискусії. Це може збільшити вплив висловлювання на аудиторію а відтак змінити ймовірність з якою дане висловлювання спонукатиме до дій. найкращий механізм протидії «мові ворожнечі» див. його доповідь перед Загальною Асамблеєю ООН у вересні 2012 р. A/67/357. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ Чи має веб-хостер включаючи будь-яку організацію ЗМІ бути відповідальним за коментарі третіх осіб розміщені на їхніх сайтах — це інше питання. Міжнародного консенсусу щодо застосування певного підходу в цій сфері не досягнуто. Медіа організації мають абсолютний контроль над наданням можливості коментувати чи в інший спосіб взаємодіяти на їхніх сайтах. І багато з них сприяють цьому аби покращити вра жен ня від користування і

slide 56:

56 ДИЛЕМА «ДЕЛФІ» В світлі вище наведених коментарів ARTICLE 19 вважає останнє рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Делфі» проти Естонії no.64569/09 серйозним ударом по свободі вираження поглядів. «Делфі» — це новинний портал в Естонії що публікує до 300 статей на день. Стаття про яку йдеться у справі стосувалася неоднозначного рішення компанії вантажних перевезень змінити свої маршрути що спричинило раннє закриття льодових шляхів які поєднують острови з материком. Вона набрала 185 коментарів 20 з яких були образами чи погрозами на адресу компанії вантажних перевезень. За 6 тижнів юристи компанії подали до суду вимагаючи видалення коментарів та відшкодування збитків. «Делфі» одразу ж видалив образливі коментарі але відмовився відшкодовувати збитки. Хоч і не одразу але позивачу вдалося отримати рішення про відшкодування збитків на суму 5000 крон приблизно 320 євро — яке було залишено без змін Апеляційним судом та Верховним судом. підвищи ти якість контенту. Навіть якщо сайт дозволяє користувачам розміщувати контент чи виконує певне модерування це не означає що він може вважатися видавцем коментарів які він не модерував . ARTICLE 19 обирає модель відпо від- но до якої веб хостери чи інші посе- ред ники не повинні нести відпові- даль ності за контент який вони не ство рювали або до модифікації якого не були залучені. Виняток можливий лише щодо контенту що містить сер йозно ознаки кримінального правопорушення наприклад підбу- рю вання до насильства але для цього необхідне подальше судове рішення. Інші способи притягнення до відповідальності посередників включають процедури «повідомлення та видалення». Вони вимагають від хостера прибрати контент одразу після повідомлення і відповідальність наступає тільки за відмову видалити контент. Такі системи неодмінно ведуть до занадто обережної модерації де контент можна видаляти без процедурних гарантій замість того щоб з’ясовувати складні юридичні питання. Це може також призвести до зменшення числа сайтів що пропонують форуми коментарів. Веб-хостер може також мати бажан- ня сприяти поширенню певних с т ан дар тів серед к омент арів користувачів. І ці стандарти можуть до певної міри відображати етичні принципи яких дотримуються журналісти. Щоправда варто пам’ятати що форуми користувачів подібніші до звичайного спілкування аніж до традиційних друкованих ЗМІ завдяки можливості моментальної відповіді. Вони публікують висловлювання що можуть бути вульгарнішими та навіть несерйозними порівняно до того що ми очікуємо від контенту більш виваженої статті. Заради заохочення вільного обміну ідеями варто допускати більшу свободу як таку. Веб-хостерам варто застосовувати міжнародні стандарти щодо вільного вираження поглядів в процесі прийняття модераторських рішень.

slide 57:

57 Одноголосним рішенням Судова палата Першої секції Європейського суду з прав людини постановила що статтю 10 Європейської конвенції про захист прав людини ЄКПЛ не було порушено. У висновку Суд надав такі пояснення щодо прийнятого рішення:  Стаття на сайті «Делфі» була збалансована та відстоювала суспільні інтереси але «Делфі» слід було очікувати що вона може викликати негативну реакцію — в тому числі невиправдані образи чи мову ворожнечі. Отже «Делфі» мав «бути особливо обережним».  Модерація організована «Делфі» як попередній фільтр «грубих слів» так і проста подальша процедура маркування для повідомлення та видалення виявилася неадекватною для попередження появи постів із незаконним контентом адже вони більш ніж 6 тижнів залишалися публічними перед тим як надійшло розпорядження щодо їх видалення.  «Делфі» було надано свободу визначення системи модерації для того щоб уникнути відповідальності він не вимагав реєстрації користувачів для прикладу й у жодному разі суму відшкодування не можна вважати непропорційною для такого успішного бізнесу.  Було б непропорційним покласти на позивача тягар встановлення особи авторів анонімних коментарів та притягнення їх до відповідальності. Дозвіл на анонімні коментарі поставив «Делфі» у становище суб’єкта деякою мірою відповідального за них і він мав кращі ресурси для моніторингу й модерації контенту аніж постраждала сторона. ARTICLE 19 СТУРБОВАНА ТИМ ЩО ЦЕ РІШЕННЯ СТВОРЮЄ ТРИВОЖНИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ОНЛАЙН. НАША СТУРБОВАНІСТЬ СТОСУЄТЬСЯ НАСТУПНИХ ТРЬОХ АСПЕКТІВ: 1. Рішення не враховує законодавства ЄС щодо регулювання відповідальності посередників.  В рішенні відсутнє розуміння того як працює Інтернет та як зако но- дав ст во ЄС представлене Дирек- тивою про електронну комерцію ДЕК вимагає від країн розглядати відповідальність посередників. Зокрема стаття 14 Директиви вимагає від країн надати стимул таким постачальникам послуг як «Делфі» видалити контент коли помічено його незаконність. Хостери звільняються від відпо ві- дальності якщо вони вдаються до заходів отримавши повідомлення. «Делфі» діяв згідно із статтею 14 і видалив усі коментарі одразу коли компанія вантажних перевезень про них повідомила й отже не мав нести відповідальність.  Висновок про те що «Делфі» повинен був активніше відстежувати та видаляти коментарі суперечить статті 15 ДЕК яка забороняє Державам-членам накладати загальний обов’язок відслідковувати інформацію на публічні інформаційні служби. 2. Рішення також не бере до уваги відповідні міжнародні стандарти із захисту вільного вираження поглядів онлайн.  Спеціальний доповідач ООН з питань сприяння і захисту свободи поглядів та їх вільного вираження у власному тематичному звіті стосовно Інтернету A/ HRC/17/27 рекомендував ЗМІ що «заходи цензури ніколи не можна делегувати приватним установам і ніхто не може бути відповідальним за контент в Інтернеті якщо ця особа не є його

slide 58:

58 автором.» Спеціальний доповідач ООН дуже критично висловився щодо процедур «повідомлення та видалення» а особливо того факту що матеріал прибирають без судового рішення щодо дійсної незаконності даного контенту. У цьому відношенні Суд не взяв до уваги зазначені питання.  Натомість Суд підтримав процедури типу «кнопки скарг» які не вимагають жодного пояснення того з якої причини кон тент має бути видалено і не враховують що Інт ернет -посе редники не обов’язково компетентні вирішувати який контент їм видаляти а особливо їх авто- ма тичні системи фільтрування. Це було предметом численної критики та дискусії в ЄС наприклад в контексті Закону про дефамацію 2013 у Великій Британії. Це також було повністю проігноровано.  Навіть якщо призначена сума до сплати була відносно невеликою «Делфі» взагалі не мав бути притягнутий до цивільної відповідальності за образливі коментарі оскільки видалив їх одразу після повідомлення. Протилежна думка протирічить захисним механізмам визначеним у ДЕК та з великою ймовірністю має негативний вплив на для вільний потік інформації в Інтернеті. 3. Обґрунтування та деякі висновки Суду виглядають нелогічними та суперечливими.  Суд не врахував що обраний ним підхід до відповідальності посередників змусить посередників займатися попередньою модерацією чи блокуванням хоча Суд підтримав те що «Делфі» не примушували приймати якийсь певний підхід до модерації. Це суперечить рішенню Суду справедливості Європейського Союзу у справі SABAM v Scarlet Продовженій на яку Суд посилається в пункті 45 рішення.  Суд накладає на «Делфі» підвищену відповідальність із моніторингу контенту який може спричинити більше негативних коментарів. В результаті це слугуватиме фактором який стримуватиме портали новин від розміщення репортажів на контроверсійні теми що можуть поділити думки та викликати дискусію або від надання можливості коментувати будь- яку подібну статтю. Негативні наслідки для вільного вираження поглядів абсолютно не взяті до уваги.  Суд не врахував що єдиною причиною того що коментарі лишалися онлайн протягом 6 тижнів було те що позивач не повідомив «Делфі» про них. Коли вони вирішили повідомити «Делфі» то використали листування а не швидшу процедуру повідомлення та видалення.  Суд перебільшив значення того факту що скарга надійшла від комерційної компанії-оператора а не від наприклад окремого блогера котрий модерує власний блог. При цьому Суд не пояснив звязок між отриманням доходу від коментарів читачів та відповідальності за їхній зміст. Імовірний вплив цього рішення на можливість для новинних агентств що вже зазнають фінансових труднощів отримувати доходи через власні сайти залишено цілком поза увагою.  Суд помилково припускає що всі «постраждалі сторони» діють з чесних намірів стосовно процедур повідомлення та видалення. Він припускає що весь зазначений контент цілком незаконний і що фільтри є різновидом «магічної кнопки» яка захищає від незаконного контенту онлайн. Досвід знову показує що це не відповідає дійсності. Значення цього судового рішення в тому що новинні портали мають позбавитися розділів коментування щоб зняти з себе відповідальність. Підхід Суду до «небезпек» інформації

slide 59:

59 онлайн дуже консервативний. Він ігнорує значущість того що Інтернет надав людям можливість брати участь в публічних дискусіях чим всіляко популяризував журналістику. ARTICLE 19 стурбована що вирок у справі «Делфі» найімовірніше збільшить правову невизначеність у цій сфері 37 . 37 Ред. прим.: справа «Делфі» проти Естонії також розглядалася Великою Палатою ЄСПЛ яка надала уточнення щодо застосування принципів викладених у рішенні палати до конкретних видів інтернет-порталів. Рішення Великої Палати див. за посиланням http://hudoc.echr.coe.int/engi001-155105. Аналіз рішення Великої Палати також доступний за посиланням: http://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delf-as-v-estonia-grand-chamber-confrms-liability-of- online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/

slide 60:

60 ВИГНАНЦІ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ ПРО ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ ВИСВІТЛЮЮЧИ У ЗМІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ UNHCR/УВКБ ООН ТЕКСТ УКЛАДЕНО ГРУПОЮ «ДОМ ДРУЗЕЙ»/ ПРОЕКТОМ «БЕЗ КОРДОНІВ» 38 Вересень 24 2014 ПОНЯТТЯ ФАКТИ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ Хто такі «внутрішньо переміщені особи» вони ж «внутрішні переселенці» чи «вимушені переселенці» «Внутрішньо переміщеними особами» ВПО називають людей які змушені покинути свої місця проживання і тікати до інших регіонів своєї країни. Найчастіше така вимушена міграція відбувається внаслідок загрози насильства чи переслідувань — через масові порушення громадського ладу воєнні дії чи іноземну інтервенцію та окупацію. Через те що словосполучення «внутрішньо переміщені особи» часто видається задовгим занадто формальним чи кострубатим — цю групу людей часто називають також «внутрішніми переселенцями» або менш точно «вимушеними переселенцями». Чи можна називати внутрішньо переміщених осіб «біженцями» НІ. Ці люди залишаються у межах власної країни на відміну від біжен- ців: сучасне юридичне визначення «біженця» може дещо відрізнятися у різних регіонах світу однак ключовою характеристикою поняття «біженець» є вимушена міграція за межі своєї країни походження і відповідно пошук притулку за кордоном. Ця відмінність не є формальною: По-перше називаючи внутрішніх переселенців «біженцями» у таких ситуаціях як теперішня українська журналіст цим вказує що не вважає окупований Крим чи частину Донецької та Луганської областей територією України. По-друге надання статусу біженця має певні юридичні наслідки. 38 http://noborders.org.ua/docs/faq/vyhnantsi-u-vlasnij-krajini-pro-scho-varto-pamyataty-vysvitlyuyuchy-u-zmi-problemy-vnutrishno-peremischenyh-osib/. Внутрішньо переміщені особи яких ще називають «внутрішніми переселенцями» або «вимушеними переселенцями» — нове явище для України трагічний наслідок подій які відбуваються у Криму на частині територій Донецької й Луганської областей. Дедалі уважніше висвітлюють життя переселенців засоби масової інформації. Аби уникнути викривлень зловживань і негативних наслідків УВКБ ООН оприлюднило текст памятки для ЗМІ стосовно висвітлення у ЗМІ тем повязаних із переселенцями підготовленої групою «Дом друзей»/Проектом «Без кордонів».

slide 61:

61 Зобов’язання держави щодо допомоги біженцям і їх захисту випливають зокрема із Конвенції ООН 1951 року «Про біженців» містяться у Зако- ні України «Про біженців та осіб які потребують додаткового або тимчасового захисту» та є обов’яз- ко вими до виконання. Тим часом внутрішньо переміщені особи не мають в Україні на момент написання цього тексту — середина вересня 2014 р. спеціального статусу. Називання внутрішніх переселенців «біженцями» може вводити і аудиторію в цілому і самих переселенців зокрема в оману. Приклад некоректного слововживання: «Україною котиться хвиля біженців зі Сходу» «У держави немає офіційного статусу для біженців». Про що слід пам’ятати передусім висвітлюючи проблематику вимушених переселенців в Україні Передовсім варто пам’ятати що:  майже всі внутрішні переселенці за рідкісними винятками є громадянами України. Відповідно вони мають ті самі права що й інші громадяни України включно із правом на свободу захист від катувань свободу вираження поглядів і захист від дискримінації. Спроби фактичного обмеження цих прав є таким самим правопорушенням як і вчинені стосовно будь-яких громадян України. Відокремлювати внутрішніх переселенців від громадян України є некоректним приклад: заголовок «Українці не хочуть здавати житло переселенцям зі Сходу».  вимушене переселення внаслідок окупації чи війни є травматичною або й трагічною ситуацією для переселенців. Його не варто розглядати як тест на політичну лояльність чи відданість певному політичному табору. Внутрішні переселенці — люди які не мали наміру покинути свої домівки але були змушені зробити це рятуючи себе і своїх близьких. Тож ставлення до усіх переселенців як до «прихованих прихильників Росії» чи навпаки «відданих єдиній Україні» може призвести до некоректного висвітлення їх становища.  проблематика внутрішніх переселенців як і біженців з України в інших країнах активно використовується у політично- пропагандистських цілях. Тому за її висвітлення особливо важливим є дотримання журналістських професійних стандартів: критичне ставлення до повідомлень з непідтверджених джерел використання лише перевірених даних зокрема цифр перевірка фактів особливо якщо мова йде про конфліктні ситуації за участі переселенців.  внутрішні переселенці походять з різних соціальних етнічних майнових релігійних професійних та інших спільнот. Вони так само різноманітні як мешканці інших регіонів України. Намагання навіть мимохіть представляти їх як гомогенну спільноту — призведе до викривлення і спрощення їх справжньої ситуації і їх потреб. Коли можна узагальнювати інформацію щодо переселенців у журналістських матеріалах взагалі — й зокрема у заголовках Попри свою різноманітність внутрішні переселенці поділяють комплекс проблем пов’язаний із причинами та характером своєї вимушеної міграції. Більшість з них мусила покинути домівку залишивши позаду більшість майна та усталені соціальні зв’язки. У багатьох передовсім але не винятково — вихідців з небезпечних регіонів на сході України житло майно або документи виявилися знищеними. На новому місці проживання внутрішнім переселенцям доводиться вирішувати подібні проблеми пов’язані з відсутністю житла місця працевлаштування продовженням навчання дітей відновленням документів отриманням на новому місці пенсій чи матеріальної допомоги отриманням доступу до заблокованих банківських рахунків тощо. Виникає потреба відновлювати коло спілкування і взаємної підтримки. У багатьох на окупованих чи

slide 62:

62 небезпечних територіях залишилися близькі люди — друзі чи родичі. На жаль багато хто із них пережив травматичні події і може потребувати психологічної допомоги іноді навіть не усвідомлюючи цього. Ці проблеми пов’язані з адаптацією та інтеграцією на новому місці виникають у будь-яких вимушених переселенців незалежно від їх походження чи переконань. Тож узагальнення які стосуються цих проблем видаються виправданими. Приклад: заголовок «Переселенці потребують житла на зиму». Коли неприпустимо узагальнювати інформацію щодо переселенців у матеріалах взагалі — й зокрема у заголовках Неприпустимими є узагальнення у тексті матеріалів чи у заголовках які створюють враження що внутрішні переселенці складають окрему групу осіб відмінну від решти мешканців України не через свої соціальні обста вини а через переконання пове дінкові моделі мову освітній рівень чи особисті якості. Категорично неприпустимо поширювати на всіх переселенців дії окремих людей. Такі дії не лише суперечать журналіст ським стандартам та створюють викрив- лений образ ситуації а й мо жуть призвести до випадків дискри мі нації чи проявів ворожнечі щодо окремих осіб лише через те що вони були змушені тікати від окупації чи війни. Приклад: заголовок «Біженці зі Сходу показують середній палець Небесній Сотні». Непоодинокими є випадки коли окре- мі особи або організації виступають від імені усіх внутрішніх переселенців роблячи заяви висуваючи вимоги чи переповідаючи про вимоги зроб ле ні іншими. Натепер не існує жодної орга - нізації яка об’єднувала би більшість внутрішніх переселенців — тож такі повідомлення потребують особ ливо ретельної перевірки а їх безконт- рольне поширення є неприпустимим. Приклад: «Біженці в Закарпатті вимагають нові російські школи». Чи всі хто виїхав до території РФ зробили це через проросійські переконання і можуть кваліфікуватися як «зрадники» чи «сепаратисти» НІ. Більшість цих людей тікали від бо йових дій багато хто вивозив свої ро дини бажаючи лише врятувати жит тя собі й своїм близьким. Часто напрямок виїзду визначається не ідей ними переконаннями а наявністю тих хто може допомогти родичів чи дру зів або ж небезпечністю інших марш рутів виїзду. До речі ці люди не є внутрішніми переселенцями — бо перебувають на території іншої дер- жа ви. Стосовно них використання по няття «біженець» є більш виправ да- ним ніж щодо тих хто виїхав до інших регіонів України. Чи всі хто не виїхав з територій можуть кваліфікуватися як «зрадники» чи «сепаратисти» НІ. Люди залишаються в окупованому Криму чи територіях підконтрольних озброєним загонам т.зв. «ДНР» і «ЛНР» з різних причин. Вони можуть бути дуже різні: нездатність забезпечити собі виїзд з матеріальних фінансових чи медичних міркувань потреба дбати про старших родичів які нездатні прожити самостійно страх їхати у безвість і бажання будь-якою ціною залишитися вдома переконання що ці території є українськими і там варто залишатися бодай комусь з відповідними поглядами і безліч інших. ВИСВІТЛЕННЯ ПОБУТУ І ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ Чого варто уникати висвітлюючи проблеми і побут внутрішніх переселенців на безпечних територіях України Ситуація озброєного насильства та ідейного протистояння полегшує формування стереотипів та схильність до різкіших радикальніших дій. Аби не сприяти формуванню невиправдано негативного образу внутрішніх переселенців як групи варто уникати невиправданого наголошення на регіональному походженні особи «прив’язуючи» її до негативних характеристик

slide 63:

63 приклад: «попри те що сам з Донбасу він ніколи не бажав приєднання до Російської Федерації» педалювання питань мови чи етнічної належності якщо вони не становлять невід’ємної складової матеріалу винесення оціночних суджень стосовно усіх внутрішніх переселенців чи їх окремих груп без поінформованості щодо індивідуальних ситуацій приклад: «ганьба що чоловіки які виїхали з Донбасу не пішли всі як один добровольцями до зони АТО». Яке медіа-висвітлення може допомогти внутрішнім переселенцям Водночас у теперішній ситуації особливо важливого значення набуває розповідь про індивідуальні людські історії переселенців висвітлення громадських ініціатив допомоги внутрішнім переселенцям та піклування про долю тих хто залишився у скажімо окупованому Криму не змінивши українського громадянства. Також варто привертати увагу до випадків дискримінації внутрішніх переселенців через особливі ризики які несе із собою це явище. Це не лише підвищить поінформованість аудиторії а й може сприяти вирішенню наявних проблем. Особливу увагу при висвітленні побуту внутрішніх переселенців варто звертати на те аби не зашкодити героям матеріалів чи іншим людям. - Висвітлюючи історію окремих людей — варто переконатися що всі подробиці можна оприлюднювати що це не загрожуватиме ані самим героям матеріалів ані їх родичам чи близьким які можливо залишилися на окупованих територіях чи в регіоні підконтрольному озброєним загонам т.зв. «ДНР» та «ЛНР». - Особливо обережними треба бути спілкуючись із дітьми-внутрішніми переселенцями. Події у них вдома могли стати причиною психологічної травми тож варто зважувати тактовність запитань і можливість негативної емоційної реакції. Не можна робити фото чи відео обличь дітей без прямого дозволу батьків чи опікунів за відсутності такого — щонайменше уникати показування обличь. - Поважайте гідність тих про кого робите матеріал. Приховувати проблеми не варто однак показувати внутрішніх переселенців у некомфортній ситуації наприклад пов’язаній з отриманням певних видів гуманітарної допомоги варто лише з їх дозволу або ж якщо це має надзвичайне суспільне значення. - Не можна обіцяти того що не можете зробити. Вразливі групи у т.ч. переселенці можуть сподіватися що журналісти допоможуть вирішити їх проблеми. Невиконані обіцянки допомогти можуть мати дуже негативні наслідки. - В разі конкретної проблемної ситуації яку можуть допомогти вирішити організації установи та ініціативи які існують натепер — варто не полінуватися і передати інформацію про конкретні потреби особи чи групи осіб тим хто може спробувати їх вирішити. Поява внутрішньо переміщених осіб — трагічний момент для країни. Вона несе із собою проблеми які треба вирішувати на системному рівні і в разі неспроможності це зробити — стає довготерміновою. Однак слід пам’ятати що у внутрішніх переселенців життя триває а у деяких — починається. Від наших спільних із ними зусиль у тому числі — від роботи журналістів зале- жить наскільки гідним реалізованим безпечним і повним воно буде. Не всі приклади наведені у тексті взято дослівно з реальних джерел.

slide 64:

Проект «Без Кордонів» ГО «Центр «Соціальна Дія»: МОВА ВОРОЖНЕЧІ ТА ЗМІ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПІДХОДИ. К. 2015. Редакція та упорядкування: Олена БОНДАРЕНКО Максим БУТКЕВИЧ Ірина ФЕДОРОВИЧ Переклад : Ірина КИСЛЯКОВСЬКА Олена БОНДАРЕНКО Дизайн: Марина ДИКУХА Верстка: Фаїна КОЗИРЄВА