Ефективні інструменти доступу до інф-ії та захисту прав журналістів

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

роздаткові матеріали « Чинне антикорупційне законодавство України » ( станом на 1 листопада 2014 року ) Тренери : Людмила Панкратова Людмила Опришко Олександр Бурмагін

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ГО «ІНСТИТУТ Р О ЗВИТК У РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ» Тренінг для журна лістів ЕФЕКТИВНІ ІНСТР У МЕНТИ ДО СТУПУ ДО ІНФ О Р М АЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПР АВ Ж У РНАЛІСТІВ  роздаткові матеріали « Чинне антикорупційне законодавство України» стан ом на 1 листопада 2014 року Т р енери: Лю дмила Панкра т о ва Лю дмила Опришк о Олек с андр Бур магін

slide 3:

ЗМІСТ ЗАКОН УКРАЇН И ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІ Г АННЯ І ПРОТИДІ Ї КОРУПЦІЇ 2 Розділ I Загальні положення 2 Розділ II Заходи спрямовані на запобігання і протидію кору п ц ії 6 Розділ III Участ ь громад ськості в зах о дах щодо запобігання і протидії корупції 16 Розділ IV Ві дповідальні с ть за кору пційні правопору ш ення 18 Розділ V Усу нення наслі д ків кору пційних правопор у ш ень 21 Розділ VI Контроль і нагляд за вико нанням за конів у сфері з а побігання і протидії кору пції 21 Розділ VII Між народне співробітництво 22 Розділ VIII Прикінцеві та перехідні п о ложення 23 ЗАКОН УКРАЇН И ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІ Н ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВИХ ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ ЮРИДИЧ НИХ ОСІБ ТА ПУБЛІЧНИХ ДІ ЯЧІВ 24 ЗАКОН УКРАЇН И ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ АНТИК О РУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ НА 2014-2017 РОКИ 29 1. Загальні п о ложення 29 2. Форму в ання та реалі з а ц ія державн о ї антикору п ц ійної політики 30 3. Запобігання кору пції 32 4. Покарання за кору пці ю 45 5. Форму в ання негат и вно го ставлення до кору пції 48 6. Оцінка резу льтатів та механізм реалізації ан тик о ру пційної стратегії 49 ЗАКОН УКРАЇН И ПРО ЗАПОБ ІГАННЯ КОРУПЦІЇ 51 Розділ I Загальні положення 51 Розділ II На ціональн е аг ентст в о з пи тань запобігання кору пці ї 53 Розділ III Форм у в ання та реаліз ація антикору пційної політики 65 Розділ IV Запобігання ко ру пційним та пов’ язаним з кору пцією правопору ш енням 70 Розділ V Запобігання та врегу л юван ня конфлікту інтересів 73 Розділ VI Прав ила етичної поведінк и 77 Розділ VII Фінансовий контроль 79 Розділ VIII Захист викр ивачі в 85 Розділ IX Ін ші механізм и запобіганн я і протидії кору пції 86 Розділ X Запобігання ко ру пції у діяльності юридичних осіб 95 Розділ XI Відповідальність за ко ру пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення та ус унення їх наслі д ків 98 Розділ XII Між народне співробітництво 100 Розділ XIII Прикінцеві п о ложення 100 ЗАКОН УКРАЇН И ПРО ОЧ ИЩЕННЯ ВЛАДИ 116

slide 4:

2 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 ЗАКОН УКРАЇНИ Про за с а ди з а побігання і про т идії корупції Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії кору пції в пу бл іч ні й і приватній сферах су спі л ьних відносин відшкоду вання завданої внаслідок вчинення кору пційних правопорушень збиткі в шкоди поновлення пору шених прав свобод чи інтересів фізичних осіб прав чи ін тересів юридичних осіб інтересів держави. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕ ННЯ Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни вживаються в тако му зн аченн і: безпосереднє підпоря дк у в ання - відносини прямої організаційної або правової залежності підл еглої особи від її керівника в тому числі через вирішення участь у вирішенні питань пр ийняття на робот у звільнення з роботи застосу в ання заохочень дисциплінарних стягнень надання вказівок дор у чень контролю за їх виконанням близькі особи - чоловік дру ж ина батько ма ти вітчим мач у ха си н дочка пасинок падчерка рідний брат рідна сестра дід баба прадід прабаба вну к вну чка правну к правну чка у с иновлювач чи у с иновлений опік у н чи піклу в альник особа яка перебуває під опікою або піклу в анням а також особи які спільно проживають пов’ язані спільним побу том і мають взаємні права та обов’ язки із су б’ єкт ом зазначеним у част ині першій статті 4 цього Закону в тому чис л і особи як і спільно п роживають але не перебу вають у шлюбі конфлікт інтересів - су переч ність між особистими майновими немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її слу ж бовим и повноваженнями наявність якої може вплину ти на об’ єктивність або неуп ередженість прийняття рішень а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй сл ужбових повнова ж ень кору пційне правопору шення - у м исне діянн я що містить ознаки кору пції вчинене особою зазначеною у частині першій статті 4 цього Зак ону за яке законом установлено кримінальн у ад мін істр ативну цив ільно- правов у та дисци плінарн у відповідальність кору пція - використання особою зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону наданих їй сл у ж бових повноваже нь та пов яз аних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/ пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/ пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі зазначеній в частині першій статті 4 цього Закон у або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особ у до протиправного використання наданих їй сл у ж бових повноваже нь та пов яз аних із цим можливостей неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно переваги пільги послу ги нематеріальні активи які обіцяють пропон у ю ть надають або одержують без законних на те підстав су б’ єкти деклар у в ання - особи зазначені в пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 4 цього Закону як і зобов’ язані подават и декларац і ю про май но доходи витрати і зобов’ язання фінансовог о характеру у повноважені підрозділи - уповн оважені підрозділи особи з питань запобігання та виявлення кору пції які у т ворюют ься визначаються в д е ржавних о рганах органах влади Автономної Респ у б л і ки Крим їх апаратах органах місцевого самоврядування та

slide 5:

3 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 юридичних особах пу блічного права за рішенням керівника орган у або юридичної особи пу блічного права в порядк у визначеному зак онодавством члени сі м ї - особи які перебувають у шлюбі а також їхні ді ти в тому числі повнолітні батьки особи які перебу вають під опікою і піклу в анням інші особи які спільно проживають пов язані с п ільним побу том мають взаємні права та обов язки у тому чи слі особи які спі л ьно проживають але не перебувають у шлюбі. Стаття 2. Законодавство у сфер і запобігання і протидії к ору пції 1. Відноси ни що виникають у сф ері запобігання і протидії кору пції рег у лю ютьс я цим Законом іншими законами і міжнародними договорами України згоду на обов язковість яких надано Верховною Радою України а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно- правовими актами. 2. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження поширюються на всіх осіб визначених су б єктами відповідальності за кору пційні правопору шення у межах у с тановлених цим Законом. Стаття 3. Основні принципи запобігання і п ротидії кору пції 1. Діяльність із запобігання і протидії кору пції ґру нт у ється на принципах: верховенства права законності комплексного здійснення правових політичних соціально- екон омічних інформацій них та інших заходів пріоритетності запобіжних заходів невідворотності відповідальності за вчинення кору пційних правопору шень відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самовряду в ання участі гро м адськості у заходах щодо запобігання і протидії кору пції дер жавного захист у осіб які надають допомог у у здійсненні таких заходів забезпечен н я відновлення пору шених прав і законних інтересів відшкодування збитків шкоди завданої кору пційним правопору шенням. Стаття 4. Су б єкти ві дповідальн ості за кору пційні прав опору шенн я 1. Су б єктами відповідальності за кору пційні правопору шення є: 1 особи у повноважені на виконан н я фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання: а Президент України Голова Верховної Ради Україн и його Пе рший заст у пник та заст у пник Прем єр- міністр України Перший віце- прем єр- міністр України віце- прем єр- міністри України міністри інші керівники центральних органів виконавчої влади які не входять до складу Кабінету Міністрів України та їх засту пники Голова Слу жби безпеки України Генеральний прок у рор України Голова Національного банк у України Голова Раху нкової палати Уповноваже ний Верховної Ради України з прав людини Голова Верховної Ради Автономної Респ у б ліки Крим Голова Ради міністрів Автономної Респ у б ліки Крим б народні деп у т ати України деп утати Верховної Ради Автономної Респ у б л і ки Кри м деп у т ати місцевих рад

slide 6:

4 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 в державні сл у ж бовці посадові особи місцевого самовряду в ання г військові посадові особи Зброй них Сил України та ін ших у т ворених відповідно до законів військових форму в ань крім військовослу ж б овців строкової військової сл у ж би та військовослужбовців слу ж би за призовом під ча с мобілізації на особливий період стосовно їхньої підприємницької діяльності ґ су дді Конститу ційного Су ду України інші професійні су дді Голова члени дисциплінарні інсп ектори Вищої кваліфікац ійної комісії суддів України сл уж бові особи секретаріат у цієї Комісії Голова заст у пник Голови сек ретарі секцій Вищої ради юстиції а також ін ші чл ени Вищої ради юстиції народні засі дателі і присяжні під час виконання ними цих фу нкцій д особи рядового і начальниць кого складу органів вн у т рішніх справ державної кримінальн о- виконавчої сл ужби Державної сл ужби спеціальног о зв язку та захист у інформації України податкової міл іції особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захист у е посадов і та сл у ж бові особи органів прок у рат ури Слу ж би безпеки України дипломатичної сл ужби доходів і зборів є члени Центральної виборчої ко міс ії ж посадові та сл у ж бо ві особи ін ших державних органів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим 2 особи які для цілей цього За кону прирівнюються до осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання: а посадові особи юр идичних осіб пу бліч ного права які не зазначені в пу нкті 1 частини першої цієї статті б особи які не є державними сл ужбов цями посадовими особами місцевого самовряду в ання але н адають пу блі ч ні послуги аудитори нотаріу с и оцінювачі а також експерти арбітражні керу ю ч і незалежн і посередн ики члени тру д ового арбітраж у третейські су дді під час виконання ними цих фу нкці й ін ші особи в у с тановлених законом випадках в посадові особи іноземних держав особи які обіймають посади в законодавчому виконавчому або су довому орган і іноземної держави в тому чис л і присяжні засідателі інші особи які здійснюють фу нкції держ а ви для іноземної держави зокрема для державного орган у або державного підприємства а також іноземні третейські су дді особи які у п овноважені вирішу вати цивільні комерцій ні або тру д ові спори в іноземни х державах у порядк у альтернативному до су дового г посадові особи міжнародних організацій працівники міжнародної організ ації чи бу дь- які ін ші особи у повноваже ні такою о рганізацією діяти від її імені а також члени міжнародн их парламентських асамблей у ч асником яких є Україна та су дд і і посадов і особи міжн а родних суді в 3 особи які постійно або тимчасово обіймають посади пов язані з виконанням організацій но- розпорядчих чи адміністративно- господарських обов’ язків або спеціально у повноважені на вико нання таки х обов язків у юридичних особах приватно го права незалежно від організаційно- прав ової форми відповідно до закон у 4 посадові особи та працівники юридичних осіб - у разі одержання ними неправомірної вигоди або одержання від них особами зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті або за участю цих осіб інши ми особами неправомірної вигоди

slide 7:

5 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 5 фізи чні особи - у разі одерж а ння від них особами зазначени м и у пу нктах 1-4 частини першої цієї статті або за участю цих осіб інши ми особами неправомірної вигоди. Стаття 5. Су б єкти які здійсню ю ть заходи щодо запобігання і протидії кору пції 1. Президент України Верховна Рада України органи прок у рат ури України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії кору пції в межах повноважень визначених Конститу цією Україн и. 2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії кору пції або бер у т ь участь у їх здійсненні у межах по вноважень визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно- правовими актами. 3. Кабінет Міністрів України спрямов у є і координ у є робот у орган ів виконавчої влади щодо запобігання і протидії кору пції відповідно до Конститу ції і законів України актів Президента України. 4. Координацію реал із ації з а твердженої Верховною Радою України антикору пційної стратегії здійснює спеціально у п овноважений орган з питань антикору пційної полі тики. 5. Спеціально у повноважені суб єкти безпосередньо здійснюють у межа х своєї компетенції заходи щодо виявлення припинення та розсліду вання кору пційних правопорушень дал і - спеціально у повноважені су б єкти у сф ері протидії кору пції. Спеціально у п овноваженими суб єктами у сфері п ротидії кору пції є органи прок у рат ури спеціал ь ні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерст ва вну т рішніх справ України по боротьбі з кору пцією та організованою злочинніст ю Слу ж би безпеки Ук раїни якщо інше не передбачено за коном. Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії кору пції здійснюють у межах наданих повноважень визначених законами Генеральний проку рор України та підпорядковані йому п рок у рори. 6. Су б єкта ми які бер уть участь у запобіганні виявленні а в у с тановлених законом випадках - у здійсн енні заходів щодо припинення кору пційних правопору шень відновленні пору шених прав чи інтересів фізи чних та юр идичних осіб інтересів держави а також в інформаційному і науково- дослідному забез п еченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії к ору пції у міжнародному співробітництві в ці й сфері є: 1 у повноважені підрозділи органів державної влади 2 місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самовряду в ан ня 3 підприє м ства уст анов и організації незалежно від підпорядкованості та форми власності їх посадові та сл у ж бов і особи а також громадяни об єднання громадян за їх згодою. 7. Посадо ві і слу ж бові особи державних органів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим посадові особи місцевого самовряду в ання юридичних осіб пу бл і ч ного права їх стру кт у рних підрозділів у разі в и явлення кору пційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопору шення працівниками відповідних державних органів органів влади Автономної Респ убл і ки Крим органів місцевого самовряду в ання юридичних осіб пу блічного права їх стру кт у рних підрозділів зобов язані у межах св оїх повноважень ужити заходів щодо припинення так ого правопору шення та негайно письмово повідомити про його вчинення спец іально у п овноважений су б єкт у сфері проти д ії кору пції.

slide 8:

6 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Розділ II ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТ ИДІЮ КОРУПЦІЇ Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища 1. Особам зазначени м у пу нктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону забороняється використову в ати свої сл ужбові повноваження та пов язані з цим можливості з метою одержанн я неправомірної вигоди або у зв язку з прийняття м обіцянки/ п ропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб у тому чи с лі: 1 неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненн і ними господарсь кої діяльн ості одер жанні су бсиді й су б в енцій до тацій кредитів пільг у к ладанні контрактів у тому чи слі на зак упівлю товарів робіт і послу г за державні кошти 2 неправомірно спри яти призначенню на посаду особи 3 неправомірно втру чатися в діяльність органів державної влади органів місцевого самовряду в ання або по садових осіб 4 неправомірно надавати перевагу фі зич н им або юридичним о с обам у зв язку з підготовкою проектів виданням нормативно- правових актів та прийняттям рішень затвердженням погодженням висновків. Стаття 7. Обмеження щодо су місництва та с у міщення з іншими видами дія л ьності 1. Особам зазначен им у пу нкті 1 частини першої статті 4 цього Закону забороняється: 1 займатися іншою оплачу в а ною крім викладацької наукової і творчої діяль н ості медично ї практики інстру кт орської та суддівської практики із спорт у або підприємницькою діяльністю якщо інше не передбачено Конститу цією або законами України 2 входити до скл а ду правління інших виконавчих чи контрольних органів чи наглядової ради підпр иємства або організац ії що ма є на меті одержання прибу т к у крім випадків коли особи здійснюють фу нкці ї з у п равління акціями частками паями що належать державі чи територіальній громаді та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді спостережній раді ревізійній к оміс ії госп одарсько ї організації якщо інше не передбачено Конститу цією або законами України 2. У разі якщо Констит у цією і за кона м и України для окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо су місництва та с у міщення з іншими видами діяль н ості то їх додержанн я забезпечується за спеціальними процеду р ами. 3. Обмеження передбачен і частиною першою цієї статті не поширюються на деп у т атів В е рховної Ради Автоном ної Респ убл і ки Крим депу татів місцевих рад крім тих які здійснюють свої по вноваження у відповідній раді на постійній основі чле нів Вищої ради юстиції крім тих які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі народних засідател ів і присяжних. Стаття 8. Обмеження щодо одер жання дар унків пожертв 1. Особам зазначени м у пу нкті 1 та підп унктах " а" " б" пу нкту 2 частини першої статті 4 цього Закону забороняється безпосередньо або через інших осіб одерж у ват и дар у н ки пожерт ви від юридичних або фізи чних осіб:

slide 9:

7 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 за рішення дії чи бездія л ьність в інтересах дар увальника що приймаються вчиняються як безпосередньо такою особою так і за її сприянн я іншими посадовими особами та органами 2 якщо особа яка дар ує здійснює дар унок пожертву перебу ває в підпорядк уванні такої особи. 2. Особи зазначені у пу нкті 1 та п і дп унктах " а" " б" пу нкту 2 частин и першої статті 4 цього Закону мож у ть приймати дар у н ки як і ві дпові дають загальновизнаним у явленням про гостинність та по жертви крі м випадків передбачених частиною першою цієї статті якщо вартість таких дар у нків пожертв не перевищу є 50 відсотків мінімальної заробітної плати вст а новленої на день прийняття дар у нка пожертви одноразово а су ку пна вартість та ких дар у нк і в пожертв отриманих з одного джерела протягом року - однієї мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня пот очного року. Передбачен е цією частиною об меження щодо вартості дар у н ків пожертв не поширюється на дар ун ки пожертви які: 1 дар у ю ть ся здійснюються близькими особами 2 одерж уються як загальнодост у пні зниж ки на товари послу г и загальнодост у пні виграші призи премії бон у си. 3. Дару нки одержані о с обами за зна ч е ним и у пу нкті 1 та підп унктах " а" " б" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закон у як подар у н ки державі Автономній Респ у б ліц і Крим територіальній громаді державним або кому наль ним установам чи організація м є відповідно державною або кому нальною вла с ністю і передаються орган у ус танові чи організації у порядк у визначеному Кабінетом Міністрів України. Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб 1. Особи зазначені у підп унктах " а" " в"-" ж" пу нкту 1 та підпу нк т і " а" пу нкту 2 частини першої статті 4 цього Закону не мож у ть мати у безпосередньому п і дп орядк у ванн і близьких їм осіб або бу ти безп осередньо підпорядкованими у зв язку з в и конанням повноваже нь близьким їм о с обам. Особи які претендують на зайняття посад зазначен их у підп унктах " а" " в"-" ж" пу нкту 1 та підпу нкті " а" пу нкту 2 частин и першої статті 4 цього Закону зобов язані повідомити керівництво орган у на посаду в якому вони претенду ю т ь про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на: 1 народних засідател ів і присяжних 2 близьких осіб як і безпосер едньо підп орядковані один одному у зв язк у з перебу ванням кожного з них на виборній посаді 3 осіб які працюют ь у сільськи х населени х пу нктах крім тих що є районними центрами а також гірських насел ених пу нктах 4 осіб які працюють в галу зі осві ти нау к и ку льту ри охорони здоров я фізично ї ку льту ри та спорт у соціально го захист у крім державних о рганів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим та органів місц е вого самовряду в ання Пункт 5 частини пе ршої статті 9 виключено на пі дставі Закону № 224-VII від 14.05.2013

slide 10:

8 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2. У разі в иникнення обставин що пору шують вимог и частини першої цієї статті відповідні особи бли зькі їм особи вживаю ть заходів щодо у с у н ення таких обставин у п ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не ус ун уто відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з момент у виникнення обставин підлягають переведенн ю в установленому порядк у на інш у посаду що виключає безпосередн є підпорядк ування. У разі неможливості такого переведення особа яка п е ребу в а є у підпорядк у ванні підлягає звільненню із займаної по сади. 3. Особам зазначеним у п і дп унктах " а" " в"-" ж" пу нкту 1 та підп ункті " а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону крім народних засідателів і присяжних забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду пита нь щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у бу дь- який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення. Стаття 10. Обмеження щодо осіб які звільнилися з посад або припинили діял ьність пов язану з виконанням фу нкцій держави місцевого самовряду в анн я 1. Особам у п овноваженим на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання зазначеним у пу нкті 1 частини першої статті 4 цього Закон у які звільнилися з роботи сл у ж би або іншим чином припинили діяльність пов язану з виконанням фу нкцій держави або місцев ого самовр яду вання протягом рок у з дня її припинення забороняється: 1 у к ладат и тру д ові договори контракти або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяль н ості з п і дп риємствами уст анов ам и чи орган ізаціями незалежно від форми власності або фізичними о с обами - підприємцями якщо особи зазначені в абзац і першому цієї частини протягом рок у до дня припинення виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання здійснювали повноваження з контролю нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рі шень щодо діяльност і цих п і дприємств уст анов чи організацій або фізи чн их осіб - п і дприємців 2 розголошу вати або використов у в ати в ін ший спосіб у своїх інтересах інфо рмацію яка стала їм відома у зв язку з виконанням сл у ж бових повнова ж ень крім випадків у с тановлених законом 3 представляти інтереси бу дь- якої особи у справах у тому числ і в тих що розглядаються в су дах в яких іншою стороною є орга н органи в якому яких вони працювали. Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб які претенду ють на зайняття посад пов язаних із виконанням фу нкцій держави або місцевого самоврядування 1. Стосовн о осіб які претенду ють на зайняття посад з а значених у пу нкті 1 частин и першої статті 4 цього Закону крім кандидат ів на пост Президента України к а ндидатів у народні деп утати України кандидатів у деп ут ати Верховної Ради Автономної Респу б ліки Крим місц е вих рад та на посади сільськи х селищних міських голів гро м адян які призиваються на військову сл ужбу за призов ом осіб оф іце рс ь кого складу та на військову сл у ж бу за призовом під час мобілізації на особливий період або залу чаються до виконання обов’ язків за посадами передбаченими штатами воєнного час у проводитьс я спеціальна перевірка у тому чи слі щодо відомостей поданих особисто. Абзац перший частини першої статті 11 із змінами в н есеними згідно із Законом № 1275-VII ві д 20.05.2014

slide 11:

9 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Організація проведення спеціальн ої перевірк и покладає ться на керівника засту пника керівника орган у дер жавної влади орган у місцевого самовряду в ання на зайняття посади в якому претенду є особа крім випадків у с тановлених законом. До проведення спеціал ь ної перевірки залучаються спеціально у п овноважені суб єкти у сф ері протидії кору пції а в разі потреби - ін ші центральні органи виконавчої влади. Спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата на посаду який перебуває на посаді в державному органі орган і місцевого самовряду в ання та призначається в порядк у переведенн я на посаду в межах то го ж або в і ншому державному органі органі місцевого самовряду в ання. Кандидат на посаду стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася при призначенні в порядку переведення на посаду до інш ого державного органу орган у місцевого самовряду в ання повідомляє про це відповідн и й орган який в установленому порядк у зап ит у є ін фор м ацію щодо її результ а тів. Стосовно кандидатів які претенду ють на зайняття посад зазначених у підпу нкт і " г" пу нкту 1 частини першої статті 4 цього Закону сп еціальна п е ревірка проводиться з урах ув ання м особлив остей визначених законодавством про військовий обов’ язок і військову слу жбу. 2. Спеціальній перевірці підляг ають відомості про особу яка претенду є на зай няття посади заз наченої в пу нкті 1 ч астини першої статті 4 цього Закону крім кандидатів на пост Президента України кандидатів у народні деп утат и України кандидатів у депу тати Верховної Ради Авто номної Респу б ліки Крим місцев их рад та на посади сільських селищних міських голів зокрема щодо: 1 притягнення особи до криміна л ьної відпо в ідальності в тому чи слі за кору пційні правопору шення наявності су ди мості її зняття погашення 2 факт у що особа піддана п і ддавалася раніше адміністративним стягненням за кору пційні правопору шення 3 достовір ності відомостей зазн ачених у декларації про майно доходи витрати і зобов язання фінансового характеру 4 наявності в особи корпоративних прав 5 стан у здоров я осві ти наявності нау к овог о ст у пеня вченого звання підвищення кваліфікац ії 6 поширення на особу заборони займати відповідну посаду передбаченої положеннями Закону України "Про очищенн я влади". 3. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи яка претенду є на зайняття посади у строк що не перевищу є п’ ятнадцяти календарни х днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки. У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається. Порядок проведення спеціальної перевірки затвердж у є ться Президентом України. У разі встановлення за резу льтатами спеціальної перевірки факт у розбіжн остей у поданих претендентом на посаду автобіо графії та/ або деклара ції про майно доходи витрати і зобов’ язання фінан с ового характеру за мину лий рік посадово ю особою органом яка який проводить спеціальн у перевірк у надається можливість претендент у

slide 12:

10 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 на посаду протягом п’ яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/ або виправити таку розбіжність. У разі встановлення за резу льтатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на по саду як і не відповідають встановленим законо давством вимогам для зайняття посади посадова особа орган яка який здійснює призначення обрання на цю посаду відмовляє п ретендент у у призначенні обранн і на посаду. У разі в с тановлення за результатами спеціаль ної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених док у ментів або неправдивих відомостей п осадова особа орган яка який здій снює призначення обрання на цю посаду повідомляє протягом трь ох робочи х днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє пр етендент у у призначенні обранн і на посаду. Рішення про відмов у у призначенні обранн і на посаду може бу ти оскаржено до су ду. 4. Для про в едення спеціальної п е ревірки особа яка претенду є на зайняття посади подає до відповідного орган у: 1 письмову згоду на п роведення спеціальної перевірки 2 автобіографію 3 копію док у мента який посвідчує особу 4 декларацію про майно доходи витрати і зобов язання фінансового характеру за мин у лий рік за формою що додається до цього Закону 5 копії док у ментів про освіт у вчені звання та нау кові ст упені 6 меди чн у довідк у про стан здоров я за формою затвердженою Міністерством охорони здоров я Укра їни 7 копію військового кв ит ка для військовослужбовців або військовозобов язаних 8 довідк у про доп у ск до державної таємниці у разі його наявності. 5. Після одержання письмової згоди особи яка претенду є на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки орган на посаду в як ому претен ду є особа не пізніше наст у пного дня надси лає до відповідних органів держ а вної влади до комп етенції яки х належить проведення спеціальної перевірки відомостей передбачених у част ині др угій цієї статті запит про перевірк у відомостей щодо особи яка прет енд у є на зайняття відповідної посади. Запит підпису є керівник орган у на посаду в якому пр етенду є особа а в разі його відсу т ності - особа яка викону є обов язки керівника або один з його заст у пників відповідно до розподілу фу нкціональних обов язків. До запиту додаються копії док у ментів зазначених у част ині четвертій цієї статті. 6. Інформація про резу льтати спеціальної п е ревірки підписана керівником орган у що здійснював перевірк у а в разі його відсу т ності - особою яка викон у є його обов язки або заст у пником керівника орган у відповідно до розподілу фу нк ціональних обов язків подається до орган у який надіслав відповідний запит у семиденний строк з дати надходжен ня запит у. Орган на посаду в якому пр етенду є особа на підстав і одержаної інформації гот у є довідк у про резу льтати спеціально ї перевірки.

slide 13:

11 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Особи щодо яких проведена спеціальна перевірка ма ють право на ознайомлення з довідкою про резу льтати спеціальної перевірки та в разі незгоди з резу льтатами перевірки мож у ть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі. 7. Інфор м а ція про резу льтати спеціальної п е ревірки та док у менти щодо її проведення є конфіденційними як що вони не містять відомостей що становлять державн у таємницю. Такі док у менти зберіг аються в порядк у встановленому відповідно до закон у. Стаття 12. Фінансовий контроль 1. Су б’ єкти деклар у вання зобов язані щорічн о до 1 квітня подавати за місцем роб оти сл ужби декларацію про майно доходи витрати і зобов язання фін а нсового характеру за мин у лий рік за формою що додається до цього Закону. Су б’ єкти деклар у в анн я які не ма ли можливості подати до 1 квітня за місц е м роботи сл ужби декларацію про майно доходи витрати і зобов язання фін а нсового характеру за мин у лий рік через перебу вання у відпу с тці у зв язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною через тимчасов у непрац ездатність перебу вання за межами України під вартою подають та ку деклар а цію за звітний рік до 31 гру д ня. Су б’ єкти деклар у вання які звільняються або іншим чи ном припиняють діяльність пов’ язан у з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання подають декларацію про май но доходи витрати і зобов’ язання фінансов ого характеру за період не охоплений раніше поданими декларація м и. Су б’ єк ти деклар у вання які звільнилися або ін шим чином припинили діяльність пов’ язан у з виконан н ям фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання зобов’ язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем робот и сл ужби декларацію про майно доходи витрати і зобов’ язання фінансового характеру за мин у лий рік за формою і в порядк у визначеними цим Законом. 2. Відомості зазначені у деклараці ї про майно дох оди витрати і зобов’ язання фінансовог о характеру за мин улий рік Президента України Голови Верховної Ради України н а родних депу татів України Прем’ єр- міністра України членів Кабінет у Міністрів України Голови та судд ів Конститу ційного Су ду Ук раїни Голо ви та су ддів Верховного Су ду Ук раїни голів та су ддів вищих спеціал і зованих су ді в України Генерального прок у рора України та його заст у пників Голови Національного банк у України Голови Рахункової палати Голови та членів Вищої ради юстиції член ів Центральної виборчої комісії Уповноважено го Верховної Ради Ук раїни з прав людини Голови та членів Вищої кваліфікаційної коміс ії су дді в України перших заст у пників та заст у пників міністрів заст у пник ів міністрів - керівників апаратів керівн иків інших державних органів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим та їх заст у пників членів колегіальних державних органів комісій рад сільсько го селищного місько го голови голови районної у міс ті у разі її у т ворення районної обласної ради та їх заст у пників керівників виконавчих органів сільських селищних міс ьких районних у міста х у разі їх утворення рад та їх заст у пників секретаря сі льської селищної міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційно му веб- сайті відповідного державного орган у чи орган у місц е вого само в ряду в ання на строк не менше одного рок у. У разі відсу т ності офіційного веб- сайт у такі відо мості оприлюднюют ься шляхом опу б лік у в а ння в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самовряду в анн я протягом 30 днів з дня подання декларац і ї про майно доходи витрати і зобов’ язання фінансовог о характеру. Оприлюдненню підлягають ус і відомості з а значен і в декларації про майно доходи витрати і зобов’ язання фінансовог о характеру крім відомостей що віднесені цим Законом до інфо рмації з обмежени м дост у по м.

slide 14:

12 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Відомості щодо реєст раційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта місцезнаходження об’ єктів які наводяться в декларації про май но доходи витрати і зобов’ язання фінансов ого характеру є інфор м ацією з обмеженим дост у по м та оприлюдненню не підл ягають. 3. У разі відкриття су б’ єктом дек л ар у в ання або членом його сі м’ ї валютного раху нка в установі банк у- нер е зидента така особа зобов язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган доходів і зборів за місце м проживання із зазначенн ям номера раху нка і місцезнаходж е ння банк у- нерезидента. 4. Порядок зберігання док у ментів і використання відомо стей зазначених у дек ларації про майно доходи витрати і зобов язання фінансов ого характеру та відомостей передбачен их частино ю третьою цієї статті затвердж у є ться Кабінетом Мін і стрів України відповідно до вимог встановлених законом. 5. Особа яка претендує на зайняття посади зазначеної в пу нкті 1 та підпу нк т і " а" пу нкту 2 частини першої статті 4 ц ь ого Закону до призначення або обрання на відповідну посаду подає в у с тановленому законом порядк у дек лар а цію про майно доходи витрати і зобов язання фінансов ого характеру за мин улий рік за формою що додається до цього Закону. 6. З метою забезпечен н я відкритості та прозорості дія л ьності осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання у п овноваженими підрозділами проводяться: 1 перевірк а фактів своєчасності подання декларацій 2 перевірк а декларац і й на наявність конфлікт у інтересів 3 логічний та арифмет ичний контроль деклар а цій. 7. Перевірка факт у своєчасн ості подання деклар а ції зді йснюється протягом п’ ятнадцяти робочих дні в з дня у який така декларація повинна бу ти подана. 8. Перевірка декларації на наявні ст ь конфлікт у інт е ресів су б’ єкта деклар у вання здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні сл у ж бових обов’ язків су б’ єкта деклар у в анн я з його та член ів його сім’ ї фінансовими інтересами. 9. Логічни й та арифметичний контроль декларації здій снюється протягом тр идцяти днів з дня подання декларації у порядк у визначеному центральним органом виконавчої влади відповідальним за форму в ання державної податкової політики та Міністерством юстиції України. У разі вияв лення під час перевірк и декларац і ї арифметичних або логічних помилок у п овноважений підрозділ невідкл адно письмово повідо мляє про це відповідного су б’ єкта деклар у в а н ня який має право протягом п’ яти днів з дня отримання такого пові домлення подати у повноважено му п і дрозділу пись м ове пояснення та/ або виправлену деклараці ю. У зв’ язк у з проведенням логічного та арифмет ичного контролю декларації про майно доходи витрати і зобов’ язання фінан с ового характеру су б’ єкта деклар у в анн я у п овноважений підрозділ має право робити запити до державних органів органів влади Автономної Респ у б лік и Крим органів місцевого самовряду в ання підприємст в уст анов організацій незалежно від форми в л асності щодо зазначен их відомост ей. Державні органи органи влади Автономної Респ убл і ки Крим органи місцевого самовряду в ання підприємства установи організації яким надісл ано запит

slide 15:

13 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 у п овноваженого підрозділу зобов’ язані не пізніше десят и робочих днів з дня отримання запит у подати копії необхідних док у ментів або відповідну інформацію. 10. У разі встановлення за резу льтатами пер едбачених цією статтею перевірок ознак правопору шення у повноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного орган у орган у влади Автономної Респ у б ліки Крим його апарат у орган у місцевого самовряду в ання юридичної особи пу блічного права та правоохоронні органи" Стаття 13. Кодекси поведінки 1. Загальні вимоги до поведінки осіб зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Зак ону якими вони зобов язані керув ат ися під час виконання своїх сл у ж бових повноваже нь підстави та поряд ок притягнення до ві дповідальн ості за порушення цих вимог у с тановлюют ься законом. 2. Законами та іншими нормативно- правовими актами що визначають організацію і порядок діяльності органів державної влади та органів місцевого самовряду в анн я надання окремих видів державних послу г або порядок діяльності категорій осіб у п овноважених на виконання фу нкцій держави місц е вого самоврядування можу ть уст анов лю в ат ися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб. 3. Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших вимог щодо здійснення окремих видів діяльн ості в кодексах поведінки підприємців представникі в відповідних професій. Стаття 14. Урег улювання конфлікту інтересів 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 та підп унктах " а" " б" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону зобов язані: 1 уживати заходів щодо недопу щення бу дь- якої можл ивості виникнення конфлікт у інтересів 2 невідкл адно у письмовій формі повідомляти безпосередньо го керівника пр о наявність конфлікт у ін тересів. 2. Закони та інші нормативно- правові акти що визна ч ають повноваження органів державної влади органів місцев ого самовряду в ання порядок надання окремих видів державних послу г та провадження інших видів діяльності пов язаних із виконання м фу нкці й держави місцевого самовряду в анн я мають передба чати порядок та шляхи врег у л ювання конфлікту інтересів. 3. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 4 цього Закону зобов’ язані протягом деся ти днів після призначення обран ня на посаду п е редат и в управлін ня іншій особі належ ні їм підп риємства та корпоративні права у порядк у встановленому законом. У такому в ипадк у осо бам зазначеним у пункті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 4 цього Закону забороняється передавати в у п равління належні їм підприємст ва та корпо ративні права на користь членів своєї сім’ ї. 4. Методичне забез печення діяльності у п овноважених підрозділів з питань запобігання виявлення та у рег улювання конфлікт у інтересів у діяльності державних сл у ж бовців та посадо вих осіб місцевого самовряду в ан ня здійсню є централь ний орган виконавчої влади що реаліз ує дер жавн у політику у сфер і державної сл у ж би. 5. Контрол ь за дотриманням вимог законо давства щодо врегу л ювання ко нфлікт у інтересів у діяльності су дді в Конститу ційного Су ду України та су дді в су ді в загальної юрисдикції Голови та член ів Вищої кваліфікаційно ї комісії су дді в Україн и Голови

slide 16:

14 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Державної су дової а д міністрації України та його заст у п ників здійснюється Ра дою су дді в України. 6. Контрол ь за дотриманням вимог законо давства щодо врег у л ювання ко нфлікт у інтересів у діяльності Голови Верховної Ради Україн и та народних деп у т а т ів України здійснюється комітетом визначен им Верховною Радою України. 7. Контроль за дотри м анням вимог законо давства щодо врегу л ювання конфлікт у інтересів осіб зазначених у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 4 цього Закону за винятком осіб зазначених у части нах п’ ятій і шостій цієї статті здійснюється у п овноваженими підро зділами. Стаття 14- 1 . Запобігання кору пції у діяльност і юридичних осіб Юридичні особи забезпечу ю ть розроблення та вжиття заходів із запобігання к ору пції які є необхідними та обґру нтованими для запобігання кору пції у діяльності юридичної особи та заохочення її працівників діяти відповідно до закон у нормативно- правових актів та встановлених підп риємством правил та процеду р щодо вия в лення та запобігання кору пції у діяльності юридичної особи. Стаття 15. Антикору п ц ійна експертиза нормативно- правових актів 1. З метою виявлення в чинних нормативно- правових актах та проектах нормативно- правових актів факторів що сприяють або мож у ть сприяти вч иненню ко ру пційних правопорушень розроблення рекомен дацій сто с овно їх у с у н ення проводитьс я антикору пційна експер тиза. Абзац другий частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 1261-VII від 13.05.2014 2. Антикор у пційна експертиза здійснюється Міністер ством юстиції України крім антикору пційної експ ертизи проектів нормативно- правових актів внесених на розгляд Верховної Ради України народн ими деп утатами України яка здійснюється комітетом Верховної Ради України до предмета відання якого належить питання боротьби з кору пцією. Міністерст во юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикору пційної експертизи а так ож порядок оприлюднення її резу льтатів. 3. Обов’ язковій антикору пційній експертизі підлягають проекти законів України актів Президента України інших нормативно- правових акті в що розробляються Кабінетом Міністрів України міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади. Резу льтати антикору пційної експертизи проект у нормати в но- правового акта підлягають обов’ язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання прийняття відповідного нормативно- правового акта. 4. Антикор у пційна експертиза нормативно- правових актів здійснюється щодо законів України акті в Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щорічни м планом що затвердж у є ться Міністерством юстиції України у таких сферах: 1 прав та свобод людини і громадянина 2 повноважень органів державної влади та органів місцевого самовряду в ан ня осіб у п овноважених на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання 3 надання адмін істративних послу г 4 розподілу та витрачання коштів державного бюджет у та місцеви х бюджетів

slide 17:

15 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 5 конк у рсних тендерн и х процедур. Антикору п ц ійна експертиза нормативно- правових актів державних органів нормативно- правові акти яких підлягають державній реєстрації з д ійснюється під час такої реєстрації. 5. Резу льтати антикор у пційної ек спертизи у разі виявлення факторів що сприяють або мож у ть сп рияти вчиненню кору пційних правопорушень підл ягають об ов’ язковому оприлюдненню. 6. Резу льтати антикору пційної експертизи чинних нормативно- правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підл ягають обов’ язковому розгляду суб’ єктом їх в идання прийняття. 7. За ініціативою фізичних осіб громадських об’ єднань юридичних осіб може проводитися громадсь ка антикор у пційна експертиза чинних нормативно- правових акті в та проектів нормативно- правових актів. Проведення громадсь кої антикору пційної експертизи чинних нормативно- правових актів про е ктів нормативно- правових актів а тако ж оприлюднення її резу льтатів здійснюють с я за рахун ок відповідних фізичн их осіб гр омадських об’ єднань юридичних осіб або ін ших джерел не заборонених законодавством. Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інфор м а ції 1. Особам зазначени м у пу нктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону забороняється: 1 відмовляти фізичн им або юридичним особам в інформації надання якої цим фізични м або юридичним особам передбачен о законом 2 надавати несвоєчасн о недостовірн у чи не в повному обсязі ін фор м ацію яка підлягає наданню відповідно до закон у. 2. Не може бу ти ві днесена до ін фо рмації з обмеженим досту пом ін формац ія про: 1 розміри види благо д ійної та ін шої допомоги що нада ється фізичним та юридичним особам чи одерж у ється від них особами заз наченими в пу нкті 1 частини першої статті 4 цього Закону або державними органами органами місцевого самовряду в анн я 2 розміри види оп лати праці та бу дь- яких інших виплат з бюджет у особам зазначеним у пу нкті 1 частини першої статті 4 цього Закону а також одержані цими особами за правочинами які п і длягають обов язковій державній реєстрації дар унки пожертви. Стаття 17. Заборона на одержання послу г і майна органами державної влади та органами місцевого самовряду в ан ня 1. Органам державної влади органам місцевого самовряду в ання забороняється одерж у вати від фізи чн их юридичних осіб безоплатно послу ги та майно крім випадків передбачен их законами або чинними міжнародними дог оворами України. Стаття 17- 1 . Застосування до юридичних осіб заходів кр имінально- правового характеру 1. У разі вчинення від імен і та в інтересах ю ридичної особи її у повноважено ю особою злочин у самостійно або у спів участі до юридичної особи у випадк ах визначених Криміналь ним кодек сом України застосов у ю ться заходи кр имінально- правового характеру.

slide 18:

16 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Розділ III УЧАСТЬ ГРОМ АДСЬК О СТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУ ПЦІЇ Стаття 18. Участь гро м адськості в заходах щодо запобігання і протидії кору пції 1. Об єдна ння громадян їх член и або у п ов новажені представники а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання виявлення і протидії кору пційним правопору шенням крім випадк ів коли це віднесено законом до виключної к омпетенції спеціально у п овноважених су б єктів у сфер і протидії корупції мають право: 1 повідомляти про виявлені фа кти вчинення кору пційних правопор у шень спе ці а льно у п овноваженим су б єктам у сфер і протидії кору пції інш им органам зазначени м у статті 5 цього Зак ону керівництву та колективу підприємства установи чи організа ції в яких бу ли вчинені ці правопору шення а також громадськості 2 запит у в ати та одерж у вати від органів державної влади та органів місцевого самовряду в ання в обсягах та порядк у не заборонених законом інф ормацію про діяльність щодо запобігання і протидії кору пції 3 проводити замовляти проведення громадської антикору пційної експертизи проекті в нормативно- правових актів подавати за резу льтатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади 4 брати участь у п а рл аментських сл уханнях та інших з а ходах з питань запобігання і протидії кору пції 5 вносити пропозиції су б єктам права законодавчої ін іціативи щодо вдосконалення законодавчого регу лювання від н осин що виникають у сфер і запобігання і протидії кору пції 6 проводити замовляти проведення дослідж е нь у тому числі нау к ових соціологічних тощо з питань запобігання і протидії кору пції 7 проводити заходи щодо інформу в ання н аселення з питань запобігання і протидії кору пції 8 здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії кору пції з ви користанням при цьому таких форм контролю які не су переч ать законодавству. 2. Об єднанню громадян фізичн ій юридичній особі не може бу ти відмовлено в наданні дост у п у до інфор м ації стосовно компетен ції су б єктів які здійснюють за ходи щодо запобігання і протидії кору пції а також стосовно основних напрямів їх діяльн ості. Така інформація надається в порядк у в с тановленому за коном. 3. Законопроекти та проекти інших нормативно- правових актів що передбачають надання пільг переваг окреми м су б єктам господарювання а також делег у в а нн я повноваже нь органів виконавчої влади або органів місц е вого самовряду в ання з метою їх громадсько го обговорення розміщу ю ться на офіц ійни х веб- сайт а х органів державної влади органів місц е вого самовряду вання н е відкладно але не пізн іше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття. 4. Органи державної влади та органи місцевого самовряду в ання у загальнюют ь резу льтати громадськ ого обговорення законопроектів та проектів інших нормативно- правових актів передбачених частиною тр етьою цієї статті та оприлюднюють їх у засобах масової інформації.

slide 19:

17 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії кору пції 1. Спеціально у повноважені су б єкти у сф ері протидії кору пції зобов язані щорок у не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформац ію про вжи т і заходи щодо протидії кору пції та про осіб притягну тих до відповідальності за вчинення кору пційних правопору шень. 2. Спеціально у п овноважений орг ан з питань антикору пційної політики щорок у не пізніше 15 квітня готу є та оприлюднює у визначеному Кабін е том Міністрів України порядк у звіт про резу льтати прове дення заходів щодо запобігання і протидії кору пції. У звіті маю т ь відображатися такі відомості: 1 статистичні дан і про резу льтати діяльност і спеціальн о у повноважених су б єктів у сфері проти д ії кору пції з обов язковим зазначенням таких даних: а кількість осіб яким повідомлено про підозру у вчиненні злочин у або щодо яких складено п ротоколи про вчинення адмін істр ативних ко ру пційних правопорушень Підпункт"а" пункту 1 частини другої статті 19 із змінами внесеними згідно із Законом № 245-VII ві д 16.05.2013 б кількість осіб щодо яких набрав законної сили обвину вальний вирок су ду та на яких накладено а д мін істративне стягнення за кору пційне правопору шення в відомості окремо за категоріями осіб заз начених у частині першій статті 4 цього Закону і за видами відповідальності за кору пційні правопору шення г відомост і про розмір завданих кору пційними правопору шеннями збитків стан та обсяги їх відшкоду вання 2 у загальнені резу льтати антико ру пційної експертизи проектів но рмативно- правових актів 3 інформа ція про резу льтати виконання органами державної влади заходів щод о запобігання та протидії кору пції у тому чи слі в рамках міжнародного співробіт ництва 4 резу льтати соціологічних досліджень що проводятьс я державними та недер жавними нау к ово- до слідни ми уст анов ами з питань поширення кору пції 5 інфор м а ція про стан реалізац ії антикору пційної стратегії. Стаття 20. Державний захист осіб які надають допом ог у в запобіганні і п ротидії кору пції 1. Особа яка надає до помог у в запобіганні і протидії кору пції викривач - особа яка добросовісно за відсутності корисливих мотивів мотивів неприязних стосу нків помсти інших особистих мотивів повідомляє про пору шення вимог цього Закону іншою особою. 2. Особи які надають допомог у в запобіганні і проти д ії кору пції перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю жи тлу здоров’ ю та майну осіб як і надають допомог у в запобіганні і протидії кору пції або їх близьких осіб у зв’ язк у із здійсненим повідомленням про пору шення вимог цього Закону правоохоронними органами до них можу ть бу ти застосовані правові організаційно- технічні та ін ші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи передбачені Законом України " Про забезп е чення безп е ки осіб як і бер уть уча ст ь у кримінальному су дочинстві". 3. Особа не може бу ти звільн ена чи приму ш ена до звільнення притягну та до дисциплінарної відповідальності чи піддана з бок у керівника або роботодавця іншим

slide 20:

18 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 негативним заходам впливу переведення атестація з міна умов праці тощо у зв’ язк у з повідомлен ням нею про пору шення вимог цього Закону іншою особою. 4. Державні органи органи влади Автономної Респ убліки Крим органи місцевого самовряду в ання забез печу ють умови для повідомлень їх працівниками про пору шення вимог цього Закону ін шою особою зокрема через спец іальні телефонні лінії о ф іційн і веб- сайти засоби електронного зв’ язк у. 5. Повідомлення про пору шення вимог цього Закону може бу ти здій снене працівником відповідного орган у без зазначенн я авторства анонімно. Вимоги до анонімних повідомлен ь про порушення вимог цього За кону та порядок їх розгляду ви значаються цим Законом. Анонімне повідомлен ня про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду якщо наведена у ньому інф ормація ст осу є ться к онкретної особи містить фактичні дані як і мож у ть бу ти перевірен і. Анонімне п овідомленн я про пору шення вимог цього Закону підляг ає перевірц і у строк не більше п’ ятнадцяти днів від дн я його отримання. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію що міститься в повід омленні неможливо керівник відповідного орган у або його заст у п ник продовж у ють строк розгляду повідомлен ня до трид цяти днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні ін фо рмації про пору шення вимог цього Закону керівник відповідного орган у вживає заходів до припинення виявленого пору шення у с у н ення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідаль н ості а у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопору шення також інформує спеціально у п овноважених су б’ єктів у сфері протидії кору пції. Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУ ПЦІЙНІ ПРАВ ОПОРУШЕ Н НЯ Стаття 21. Види відповідальності та систематизація відомостей про кор у пційні правопору шення 1. За вчинення кору пційних правопору шень особи заз начені в частині першій статті 4 цього Закону притягаються до криміналь ної адміністративної цивільно- правової та дисциплінарної відповідальності в установлен ому законом порядк у. 2. Відомост і про осіб яких притягну то до відповідальн ості за вчинення кору пційних правопорушень крім відомостей про особовий склад органів що провадять оперативно- розшу к ов у або розвідувальн у чи контррозвідувальн у діяльність вносяться до Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні правопору шення що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб які вчинили кору пційні правопору шення порядок його форму в анн я та ведення затвердж у ю ться Міністерством юстиції України. Відомості про осіб яких притягну то до кримінальної адмін істра т ивної або цивільно- правової відповідальн ості за вчинення кору пційних правопору шен ь вносяться до Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні правопору шення протягом трьох робочих дні в з дня надходження з Державної судової ад міністрації України до Міністерст ва юстиції України ел ектронної копії рішенн я су ду яке набрало зак онної сили з Єдиного державного реєстру су дових рішень.

slide 21:

19 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Відомості про накладення дисци плінарного стягнення за кору пційне правопору шення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні правопору шення протягом трьох робочих днів з дня надходження до Міністерст ва юстиції України від кадрової сл ужби держ а вного орган у орган у влади Авто номної Респу б ліки Крим орган у місцевого самовряду в ання а також підприємства устан ови та організації по садові особи яких є суб’ єктами в і дповідальн ості за кору пційні п равопору ш ення елек тронної та завіреної в установленому п орядк у паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення. 3. Інфор м ація з Єдиного державного реєстру осіб як і в ч инили кору пційні правопору шення про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсу т ність відомостей про таку особу подається: на запит державних органів органів влади Автоном ної Респ убліки Крим органів місцевого самовряду в ання з метою проведення спеціаль ної перевірки відомостей про осіб які претен ду ють на зайняття посад пов’ язаних з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інфор м ації в рамках кри мінального або адміністративного провадження або на запит прок у рора в рамках здій снення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів під час звіряння перелік у осіб звільнених з посад у зв’ язк у з притягненням до відповідаль н ості за кору пційні правопору шення з відомостями що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб які вчинили кору пційні правопору шення у разі звернення фіз ичної особи у повноваженої нею особи щодо отримання відомостей про себе. 4. Міністер ство юс тиц і ї України з абезпечує о п рилюднення на своєму офіц ійно му веб- сайті відо мостей з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні правопору шення протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного ціло добового дост у п у є такі відомості про особу як у прит ягну то до відповідаль н ості за вчинення кору пційного правопору шення: 1 прізвище ім’ я по батькові 2 місце роботи посада на час вчинення кору пційного правопору шення 3 склад кору пційного правопору шення 4 вид покарання стягнення 5 спосіб вчинення дисциплінарного прост у пк у 6 вид дисц иплінарног о стягнення. Зазначені в і домості не належать до конфіденційної інфо рмації про особу та не мож у ть бу ти обмеж е ні в дост упі. Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб які вчинили кору пційні правопору шення 1. Особа які й повідо млено про підозру у вчиненні нею злочин у у сф ері слу ж бової діяльності підлягає відстороненню від виконання повноваже нь на посаді в порядк у визначеному законом. Абзац перший частини першої статті 22 із змінами внесеними згідно із Законом № 245-VII ві д 16.05.2013

slide 22:

20 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Особа щодо якої складено протокол про адміністративне кору пційне правопору шення якщо інше не передбачено Конститу цією і за кона м и Ук раїни може бу ти відст оронена від виконання сл ужбових повноважень за рішенням керівни к а орган у уст анов и підприємст ва організа ції в якому вона працює до закінчення розгляду спр а ви су дом. У разі закриття провадження у сп раві про адміністративне кору пційне правопору шення у зв язк у з відсу т ністю події або складу адміністративного правопору шення відстороненій від виконання сл у ж бо вих повноважень особі відшкодо в у ється сер едній заробіток за час виму шеного прог у л у пов язаного з таким відстороненням. 2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді припинення повноваже нь посадової особи на посаді звільнення що здійснюється за рішенням Президента України Верховної Ради України Кабінет у Міністрів України звільнення військової посадової особи з військової сл ужби у зв язку з притягненням до відповідаль н ості за кору пційне правопору шення пов’ язане з пору шенням обмежень передбачен их цим Законом а також відсторонення такої особи від виконання сл ужбови х повноваже нь у випадках передбачених частиною першою цієї статті здійснюється з урах ув ання м особливостей визначених Конститу цією і за кона м и Ук раїни. Інші особи яких притягну то до кр имінальної або ад мін іс тративної відповідальн ості за кору пційні правопорушення пов язані з пору шенням обмежень передбачених цим Законом підлягають звільненню з роботи слу ж би у т риденний строк з дня отримання органом державної влади органом місцевого самовряду в ання підприємством установою організаціє ю копії відповідного судового рішення яке набрало зак онної сили якщо інше не передбачено законом. 3. Про звільнення особи з посади у зв язку з притягненням до в і дповідальн ості за кору пційне правопор у шення пов язане з пору шенням обмежень передбачених цим Законом керівник орган у державної влади орган у місцевого самовряду в ання підприємст ва установ и організа ції у триденний строк письмово повідомляє су д який постановив обвину в а льний вирок або прийняв постанов у про накладення адміністративного стя гнення за кору пційне правопору шення та центральний орган виконавчої влади що реаліз ує державну політик у у сф ері державної сл у ж би. Порядок інформуван ня центрального органу виконавчої влади що реаліз ує державн у полі тику у сфері держ а вної сл уж би про осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання які звільнені у зв язк у з прит ягненням до відповідальності за кору пційне правопору шення встановлюється Кабінетом Міністрів України. 4. З метою вия в лення причин та умов що сприяли вчиненню кору пційного правопору шення або невикона нню вимо г цього Закон у за поданням спеціальн о у п овноваженого су б єкта у сфер і протидії корупції за рішенням керівника органу в як ому працює особа яка вчинила таке правопору ш ення проводиться сл ужбове розсліду в а ння в порядк у ви значеному Кабінетом Міністрів України. 5. Обмеження щодо заборони особі звільне ній з посади у зв язк у з притягненням до відповідаль н ості за кору пційне правопору шення займатися дія л ьністю пов язаною з виконанням фу нкцій держави місцевого самовряду в ан ня або такою що прирівнюєтьс я до цієї дія л ьності встановлюється виключно за вмотивованим рішенням су ду якщо інше не передбачено законом.

slide 23:

21 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Розділ V УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШ ЕНЬ Стаття 23. Відшкоду вання збитків шкоди завданих державі внаслідок вчинення кору пційного правопору шення 1. Збитки шкода завдані державі внаслідо к вчинення кору пційного правопору шення підлягають відшкоду ванню в у с тановленому законом порядк у. Стаття 24. Незаконні нормативно- правові акти та право ч ини 1. Нормативно- правові акти рішення видані прийняті внаслідок вчинення кору пційного правопору шення можу ть бу ти скасовані органом або посадовою особою у п овноваженою на прийняття чи скасуванн я відповідних актів рішень або визнані незаконними в су довому порядк у за заявою заінтересованої фізичної особи об єднання громадян юридичної особи прок у рора орган у державної влади орган у місцевого самовряду в ання. 2. Правочин укладени й внаслідок кору пційного правопору шення є нікчемним. Стаття 25. Відновлення прав і законних ін тересів та відшкоду вання збитків шкоди завданих фізични м та юр идичним о с обам внаслідок вчинення кору пційного правопору шення 1. Фізичні та юридичні особи права яких пору шено внаслідок вчинення кору пційного правопору шення і яким завдано моральної або майнов ої шкоди збитків мають право на відновлення прав відшкоду вання збитків шкоди в у с тановленому законом порядк у. 2. Збитки шкода завдані фізи чній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень дій або безді яльності су б єкта який здійснює заходи щодо запобігання і протидії кору пції відшкодов у ються з Державного бюджет у України в установленому законом порядк у. Держава Автономна Респ убліка Крим орган місцевого самовряду в ання які ві дшкоду вали збитки шкоду завдану незаконним рішен ням дія м и або бездіяльністю суб єкта що здійснює заходи щодо запобігання та протидії кору пції мають право зворотної вимоги регресу до особи яка завдала збитків шкоди у розмірі виплаченого ві дшкоду вання крім відшкоду вання виплат пов язаних із тру д овими відносинами відшкоду ванням моральної шкоди. Стаття 26. Вилу чення незаконно одержаного майна 1. Кошти та інше майно одержані внаслідо к вчинення кору пційного правопору шення підлягають конфіскації за рішенн ям су ду в установлен ому законом порядк у а кошти у встановленому су дом розмірі вартості незаконно одержаних послу г чи пільг - стягненню на користь держави. Розділ VI КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА В И КОНАННЯМ ЗАКОНІ В У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ Стаття 27. Контроль у сфері запобігання і протидії кору пції 1. Верховна Рада Укр а їни здійсн ює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії кору пції в ме жах визначених Конститу цією Ук раїни. Інші орган и державної влади здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії кору пції у межах по вноважень та у спосіб що пер е дбачен і Конститу цією і законам и України.

slide 24:

22 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Стаття 28. Громадський контроль за виконанням законів у сфер і запобігання і п ротидії кору пції 1. Громадсь кий контро ль за виконанням законів у сфер і запобігання і протидії кору пції здійснюється на підставі та в порядк у визначеному законом. Стаття 29. Проку рорський нагляд 1. Нагляд за додержан ням законів у сфер і запобігання і п ротидії кору пції здійсн юєтьс я Генеральним прок у рором України та підпорядкованими йому прок урорами. Розділ VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРО БІТН ИЦ ТВО Стаття 30. Міжнародн е співробіт ництво у сфері запобігання і протидії кору пції 1. Україн а відповідно до у к ладених нею міжнародних договорів зд ійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з ін оземними державами міжнародн ими організація ми які здійсню ю ть заход и щодо запобігання і протидії кору пції. 2. Міжнародна правова допомога та інші вид и міжнародного співробітництва у справах про кору пційні правопору шення здійснюють с я компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів України згоду на обов язковість яких надано Верховною Радою України. Стаття 31. Міжнародн і договори України у сф ері запобігання і протидії кору пції 1. У разі якщо міжнародними дог оворами України згоду на обов язковість яких надано Верховною Радою України встановлено інші правила ніж ті що передбачен і законодавством про запобі гання і протидію корупції застосову ю ться правила міжнародн их договорів. Стаття 32. Міжнародн ий обмін ін формац ією у сф ері запобігання і п ротидії кору пції 1. Компетентні органи України мож у ть надавати відповідним органам іноземних держав та одерж у вати від них інф ормацію у тому чи слі з обмежени м дост у по м з питань запобігання і протидії кору пції з додержан н ям вимог законодавства та міжнародних договорів України згоду на обов язковість яких надано Верховною Ра дою Україн и. 2. Надання органам іноземних дер жав інформації з питань пов язаних з запобіганням і протидією кору пції можливе лише в разі якщо ці органи та відповідний компетентний орган України мож уть у с тановити таки й режим дост у п у до інформації який уне м ожлив лю є розкриття інформації для ін ших цілей чи її розголошення у бу дь- яки й спосіб у тому числ і шляхом несанкціонованого дост у п у. Стаття 33. Заходи щодо повернення в Україн у коштів та іншого майна одержаних внаслідок к ору пційних правопорушень і розпоряджання вилу ченими коштами та іншим майном одержаними внаслідок кору пційних правопорушень 1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україн у коштів та іншого майна одержаних внаслідок к ору пційних правопорушень і розпоряджається цими коштами та іншим май ном відповідно до законодавства та міжнародних договорів України згоду на обов язковість яких надано Верховною Радою України.

slide 25:

23 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІ ДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 рок у крім статей 11 і 12 які н а бирають чинності з 1 січня 2012 рок у. 2. У декларації про майно доходи витрати і зобов яза ння фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати над а ються з дня набрання чинності цим Законом. 3. Кабінет у Міністрів України у триміся ч н ий строк з дня набрання чинності цим Законом: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відп овідність із цим Законом забезпечит и прийняття нормативно- правових актів передбачених цим Законом привести свої нормативно- правові акти у відп овідність із цим Законом забезпечит и приведен ня у відпо в ідність із цим Законом нормативно- правових акті в міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ 7 квітня 2011 року № 3206-VI

slide 26:

24 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 ЗАКОН УКРАЇНИ Про вне с ен ня змін до де яких зак о но да в чих акті в України що до визна ч ення кінцев их виг о до о д е р жу ва ч ів юридичних осіб та пу б л ічних дія ч ів Верховна Рада Україн и постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Кодексі України про адмін іст ративні правопору шен ня Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р. додаток до № 51 ст. 1122: 1 статтю 166- 11 допов нити частиною п’ ятою такого зміс т у: " Неподання юридичною особою державному реєст ратору передбаченої Законом України "Про державн у реєстрацію юридичних осіб та фізични х осіб - підприємців" інформації про вигодоодерж у вача вигодоодерж у вачів юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юр идичної особи або особу у пов новажену діяти від імені юридичної особи виконавчого орган у штрафу від трьохсот до п’ ятисот неоподатков у ваних мініму мів дох одів громадян" 2 у пу нкті 1 частини першої статті 255: а абз ац " суб’ єктів дер жавного фінансового моніторингу статті 166- 9 188- 34 " в и класти в такій редакції: " су б’ єктів державного фінансовог о моніторингу стаття 166- 9 части на п’ ята статті 166- 11 стаття 188- 34 " б в абзаці " центрального орган у виконавчої влади що реаліз ує державну політик у у сфері держ а вної реєст рації юридичних осіб та фізичн их осіб - підприємц і в частини перша друга дев’ ята та десята статті 166- 6 стаття 166- 11 " слово і цифри " ст аття 166- 11 " замінити сл овами і цифрами " част ини перша - четверта статті 166- 11 ". 2. Господар ський кодекс України Відомості Верховної Ради України 2003 р. №№ 18-22 ст. 144 доповнити статтею 64- 1 такого зміст у: " Стаття 64- 1 . Кінцевий вигодоодерж у вач підп риємства 1. Підприємства крім держав них та кому нальних підприє м ств зобов’ язані встановлювати свого кінцевого вигодоодерж у вача рег у лярно он овлювати і зберіг ати інформацію про нього та надавати її держав н ому реєст ратору у випадках та в обсязі передбачен их законом. Термін " кінцевий вигодоодерж у вач" розумієт ь ся у значенні що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом або фінансу в анню тероризму". 3. У Законі України " Про державн у реєстрацію юридичних осіб та фі зичних осіб - підприємц і в" Відомості Верховної Ради Ук раїни 2003 р. № 31-32 ст. 263 із наст у пними зміна м и: 1 частин у першу стат ті 1 доповнити абзацом такого зміст у: " Терміни " істотна уча ст ь" та " кінцевий вигодоодерж увач" вжива ю ться у значенні наведеному в Законі України "Про запобігання та п ротидію легалізації відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом або фінансу в анню тероризму"

slide 27:

25 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2 абзац восьмий части ни др у го ї статті 17 замінити трьома абзацами такого зміс т у: " перелік засновників у ч асників юридичної особи у тому чи слі прі звище ім’ я по батькові за наявності країна громадянст в а серія та номер п аспорта громадянина України або паспортного док у мента іноземця місц е проживання реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності якщо засновник - фізична особа наймену в ання країна резидентства місцезн аходження та ідентифікаційний код якщо засновник - юридична особа інформація про кінцевого вигодоодерж у вача юридичної особи у тому числі к і нцевого вигодоодерж у вача її засновника якщо засновник - юридична особа а сам е: прізвище ім’ я по батькові за наявності країна громадянства серія та номер паспорта громадянина України або паспортного док у мента іноземця місц е проживання реєстраційний номер облікової карт ки платника податків за наявності інформація про стру кт уру власно с ті засновників - юридичних осіб крім політ ичних партій творчих спіло к та їх територіальних осередк ів адвокатських об’ єдн а нь торгово- промислових палат державних органів органів місцевого самовряду в ання та їх асоціац ій яка дає мо жливість вс тановити ф і зичних осіб - власник ів істотної уч аст і цих юридичних осіб а саме: прізвище ім’ я по батькові за наявності країна громадянства серія та номер паспор та громадянина України або паспортного док у мента іно земця місце проживання реєстраційний номер облікової карт ки платника податків за наявності". У зв’ язк у з цим абз ац и дев’ ятий - п’ ятдесят четвертий вважати відповідно абз ацами одинадцятим - п’ ятдеся т шостим 3 частин у др у г у статті 19 після абзац у другого доповнити но вим абзацом такого зміст у: " При зміні кінцевих вигодоодерж у вачів та/ або власників істотної уч аст і юридичної особи у тому чис л і кінцевих вигодоодерж у вачів та/ або власник ів істотної участі її засновника якщо засновник - юридична особа подаються док у менти п е редбачені частиною першою цієї статті". У зв’ язк у з цим абзаци третій та четвертий вва жати відпо в ідно абзацами четвертим та п’ ятим 4 абзац шостий частини першої статті 24 замінити трьом а абзацами такого зміс т у: " До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особ и засновником засновни ками або уповноваже ною ними особою включається: інформація про стр укту р у в л асності засн овників - юридичних осіб яка дає можливість встановит и фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про з а значених фізичних осіб: прізвище ім’ я по батькові за наявності країна громадянства серія та номер паспорта громадянина України або паспортного док у мента іноземця місце проживання реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності інформація про кінцевого вигодоодерж у вача в игодоодерж у вачів юридичної особи у тому числ і кінцевого вигодоодерж у вача вигодоодерж у вачів її з асновника якщо засновник - юридична особа а саме: прізвище ім’ я по батькові за наявності країна громадянст в а серія та номер паспорта громадянина Ук раїни або паспортного док у мента іноземця місце проживання реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності. Зазначена інформація не включається до реє с траційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій творчих спіл ок та їх те риторіальних осередків

slide 28:

26 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 адвокатських об’ єдн а нь торгово- промислових палат державних органів органів місцевого самовряду в ання та їх асоціацій". У зв’ язк у з цим абзац сьом ий вваж а ти абзацом дев’ ятим 5 абзац шостий частини першої статті 27 після слів " відомостей про засновників у ч асник ів" доповнити словами " та кінцевого вигодоодерж у вача вигодоодерж у вачів". 4. Статтю 28 Закону України " Про державн у реєстрацію речових прав на неру хоме майно та їх обтяжень" Відомості Верховної Ради України 2010 р. № 18 ст. 141 2013 р. № 23 ст. 224 2014 р. № 22 ст. 772 № 23 ст. 876 № 28 ст. 935 викласти в такій редакції: " Стаття 28. Надання інфор м ації про держ а вн у реєстрацію прав та їх обтяжень з Державног о реєстру прав 1. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження що міститься у Державному реєстрі прав є відкритою та загальнодост у п ною. 2. Для фізи чних та юридичних осіб інфор м а ція з Державного реєстру прав надається виключно за об’ єктом неру хомого майна в електронній формі чер е з офіційни й веб- сайт центрального орган у виконавчої влади що реалізує державну політик у у сф ері державної реєстрації прав чи в паперовій формі шляхом поданн я заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам державн ої реєстрац ії прав та нотаріу с ам у порядк у визначеному Кабінетом Міністрів України. 3. Для посадових осіб органів державної влади орган ів місцевого самоврядування су ді в органів вну т рішніх справ органів прок у рат ури органів Слу ж би безпеки України адвокатів нотаріу с ів ін формац ія з Державног о реєстру прав у зв’ язк у із здійсненням ними повноваже нь визначених законом надається за су б’ єктом права чи за об’ єктом неру хомого майна в ел ектронній формі шляхом безпо середнього дост у п у до Державног о реєстру прав за умо в и ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок дост у п у до Держ авного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України. 4. За заявою власника чи іншого правоволодільця орган державної реєстрац ії прав надає інфо рмацію у формі виписки про осіб які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на неру хоме майно що йому нале жить. 5. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав є офіційною та використов у є ться відповідно до законодавства". 5. У Законі України " Про запобігання та протидію лег а лізац і ї відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом або фінансу в анню тероризму" Відо мості Верховної Ради України 2010 р. № 29 ст. 392 2011 р. № 41 ст. 413 2012 р. № 25 ст. 263 2013 р. № 21 ст. 208 2014 р. № 4 ст. 61: 1 у частині першій статті 1: пу нкти 20 та 21 виклю ч ити пу нкт 22 викласти в та кій редакції: "22 кінцевий вигодоодерж у вач юридичної особи - фіз ична особа яка незалежно від формального володіння має мо жливість здійснювати вирішальний вплив на управлін ня або господарськ у діял ьність юридичної особи безпосередньо або через інш их осіб що здійснюється зокрема шляхом реалізації права во лодіння або користу в ання всіма активами чи їх значн ою часткою права вирішальног о впливу на формування складу резу льтати голосу вання а також вчинення правочинів які надають можливість визначати

slide 29:

27 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 умови госп одарської діяльності давати обов’ язкові до виконання вказівки або викону ват и фу нкці ї орг ан у у правління або як а має можл ивість здій снювати вп лив шляхом прямог о або опосер едкованого через інш у фізи чн у чи юридичну особу володіння одн і єю особою самостійно або сп ільно з пов’ язан ими фізичн ими та/ або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодерж у вачем юридичної особи не може бу ти особа яка є агентом н омінальним у т ри му вачем номінальним власником або є тільки посередником щодо такого права" пу нкт 29 викласти в та кій редакції: "29 пу блічні діячі - національні пу бл і ч ні діячі інозе мні пу блічні діячі діячі що викону ють значні фу нк ції в міжнародній орга нізації а також їх пов’ язані особи. Національними пу блічними діячами є фізичні особи які викону ють пу блічні фу нкції в Україні а саме: През идент України Прем’єр- мін істр України чле ни Кабінету Мін і стрів України п е рший заст у пник міністра заст у пник мініс тра інші к е рівники центральних органів вик онавчої влади та їх заст у пники Голова та члени Центра льної виборчої коміс ії народні депу т ати Укр а їни Голо ва та член и Правління Національного банку України члени Ради Національного банк у України Го лова та судді Конститу ційного су ду України Голова та су дді Верховного Су ду України голови та судді вищих спеціал і зованих су ді в члени Вищої кваліфікаційно ї комісії су дді в Укр а їни член и Вищої ради юстиції Генеральний прок у рор України та його заст упники Гол ова та член и Раху нков ої палати надзвичайн і і повноважні посли Начальник Генерального штабу - Головнокоманду в а ч Збройних Сил України началь ники Су хопу тних військ Повіт ряних Сил Військово- Морських Сил Голова Слу ж би безпеки України та його заст у п н и ки Голо ва Антимонопольного комітет у Укр а їни та його заст у п н и ки чл ени Національ н ої ради України з пита нь телебачення і радіомовленн я державні сл у ж бовці посади яки х віднесені до першої та др угої категорій посад керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них п рок у рори о б ластей та прирівняні до них керівники обласних територіальних органів Слу ж би безпеки України голови апеляційних су ді в керівники адмін істративних управлінських чи н а глядових органів державних та казенних підприємств господарсь ких товариств державна частка у стат у т ному капіталі яких перевищує 50 відсотків керівни к и стат у т ни х органів політичних партій чл е ни центральних стату т них органів політичних партій. Іноземними пу бл і ч ними діячами є фізичн і особи які викону ють пу бл ічні фу нкції в іноземних державах а саме: глава держави керівник уряду міністри та їх заст у пники деп у т ати п а рламент у голови та члени правлінь центральних банків члени верховного су ду конститу ційного су ду або інших судових органів рішен ня яких не підляг ають оскарженню крім як за виняткових обставин надзвичайні та повноважні посли повірені у справах керівники центральних органів військового у п равління керівники адмін істративних у правлінських чи наглядов их органів державних підприємст в посадові особи політ ичних партій. Діячами що викону ють значні фу нкції в міжнародній організації є посадові особи міжнародн их організацій що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади а сам е: директори голови правлінь або їх заст у пники або викону ють бу дь- які ін ші керівні фу нкці ї на найвищому рівні в міжнародних організаціях у тому числі в міжнародних міждержа вних організаціях чл ени міжнародних парламентськи х асамблей су дді та керівні посадові особи між н ародних су ді в.

slide 30:

28 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Пов’ язаними особами національних пу бл і ч них діячів іноземних пу блічних ді яч і в діячів що викону ють значні фу нкці ї в міжнародній організації є їх члени сім’ ї а також юридичні особи кінцевими вигодоодерж у вачами або вл асниками істотної участі яких є такі діячі чи їх член и сім’ ї. Під членами сім’ ї розуміються особи які перебу вають у шлюбі їхні діти у тому чи слі пов н олітні та їх подру ж ж я батьки особи які перебу вають під опікою і піклу в анням інші особи які спільно проживають пов’ язані спільним побу том мають взаємні права та обов’ язки у тому чис л і особи які спільно п роживають але не перебу вають у шлюбі" 2 у пу нкті 2 частини четвертої статті 6: абзац перший викласти в такій редакції: "2 стосовно пу бл і ч них діячів фа кт належності до яких клієнта або особи що діє від його імен і су б’ єкт в и являє відповідно до вн у т рішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обсл угов ув ання" у підпу нкті " а" слова " та пов’ язаними з ними о с обами" виключити у підпу нкті " в" слова " або пов’ язані з ними особи" виключити 3 у пу нкті 3 частини одинадцятої та пу нкті 2 частини дванадцятої статті 9 слово " контролерів" замінити словами " к і нцевих вигодоодерж увачів" 4 у пу нкті 11 частин и др у го ї ст атті 14 сло в а " та контроль" замін ити словами " або є кінцевими вигодоодерж у вачами". II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності чер е з місяць з дня його опу б лік у в а ння. 2. Юридичні особи зареєстровані до набр ання чинності цим Законом подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодерж у вача вигодоодерж у вачів у тому чис л і кінцевого вигодоодерж у вача вигодоодерж у вачів їх засновника якщо засновник - юр идична особа у п родовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом. 3. Кабінет у Міністрів України протягом трь ох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 1 привести свої нормативно- правові акти у відповідність із цим Законом 2 забезпечити приведення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно- правових актів у відповідність із цим Законом. Президент України П.ПОР ОШ ЕНКО м. Київ 14 жовтня 2014 року № 1701-VII

slide 31:

29 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 ЗАКОН УКРАЇНИ Про за с а ди дер ж авної антик о р у пційної по літики в Україні Антик о р у пційна ст ра тегія на 2014-2017 роки Верховна Рада Україн и постановляє: 1. Затвердити засади державної антикору пційної політики в Україні Антикору пційну стратегію на 2014-2017 роки що додаються. 2. Внести до Закону України " Про засади запобігання і протидії кору пції" В і домост і Верховної Ради України 2011 р. № 40 ст. 404 2014 р. № 11 ст. 132 такі змін и: 1 частин у четверт у ст атті 5 викласти в такій редакції: "4. Координацію реалізації затвер дженої Верховною Рад ою України антикору пційної стратегії здійснює спеціально у п овноважений орган з питань антикору пційної полі тики" 2 у пу нкті 5 частини др у го ї ст атті 19 слова " визначеної През идентом України" виключити. 3. Кабінет у Міністрів України у тримісячни й строк з дня набран ня чинності цим Законом: розробити механіз м виконання завдань програму щодо реаліз ац ії засад дер ж авної антикору пційної політ и ки в Україні Антикору пційної ст ратегії на 2014-2017 роки привести свої нормативно- правові акти у відп овідність із цим Законом. 4. Цей Закон набирає чинності з дня наст у пн ого за днем його опу б лік у вання. Президент України П.ПОР ОШ ЕНКО м. Київ 14 жовтня 2014 року № 1699-VII ЗАТВЕРД Ж ЕНО Законом України від 14 жовтня 2014 ро ку № 1699-VII ЗАСАДИ державної антикорупційної політики в Україні Антикорупційна страт е гія на 2014-2017 роки 1. ЗАГАЛ Ь НІ ПОЛОЖЕ ННЯ Розв’ язання проблеми кору пції є одним із пріоритетів для українськ ого су спі льства на сьогоднішн ьому етап і розвитку держави. За даними досліджень саме кору пція є однією з причин що приз вела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року - на початк у 2014 року. Згідно з результатами дослідженн я " Барометра Світової Кору пції" Global Corruption Barometer проведеного міжнародн ою організацією Transparency International у 2013 році 36 відсотків у к раїнців бу ли готові вийти на ву лицю про т ест у ю чи п роти кору пції. За результатами проведеного Міжнародн ою фу ндац ією виборчих систем IFES наприкінці 2013 року до слідження громадсько ї ду м ки кору пці я вже входила до перелік у найбільших проблем н аселення і

slide 32:

30 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 викликала особливе занепокоєння у 47 відсот к ів громадян. За даними досліджень Індекс у сприйняття кору пції що проводяться Transparency International українці вважають свою держав у однією з найбільш кору мпованих у сві т і: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн в яких проводилися досл ідження. Такий високий показник сприйняття кору пц ії громадян а ми пояснюється відсутністю дієвих реформ у сф ері прот идії кору пції та неефективною діяльністю органів правопорядк у щодо виявлення ко ру пційних правопорушень та пр итягнення вин у ватців до відповідаль н ості про що свідчить зокрема незадовільне виконання Україною міжнародн их зобов’ язань щодо запровадження антикору пційних стандартів: з 25 рекомендац ій Гр упи держав проти кору пції GRECO наданих за резу льтатами першого і дру гого раундів оцін ки лише 13 рекоменд ацій виконано незважаючи на шість років роботи і тр и рау нди оцінювання прогресу а з 16 реком е ндацій наданих за резу льтатами третього рау н ду виконано лише три рекомендац ії. З антикору пційних рекомендац ій Плану дій з лібералізації візового режиму з Європ ейського Союзу ЄС імпле менто в ана лише невелика частина що стосу є ться кримінал іза ції кору пції. Ключові рекомендац ії Гр упи держав проти кор у пції GRECO та ЄС щодо у т воренн я антикору пційних інстит у цій проведення реформ п рок у рат ури державної сл у ж би створення систем кон т ролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними. При цьому Національна антикору пційна ст ратегія на 2011-2015 роки затверджена Указом Пр езидента України від 21 жовтня 2011 рок у № 1001 так і не стала ефективним інстр у мент ом антикору пційної політики. Однією з основних причин неналежного виконання Національної антикору пційної стратегії на 2011-2015 роки як основного програмного док у мента в антикору пційній сфер і стала відсутність всу переч міжнародному досвіду чітких індикаторів стан у та ефективності її виконання. У зазначен ій Стратегії відсу т ній також механізм моніторингу та оцінки її вико нання - не передбачено яки м чином мала викону ватися відповідна робота Національним антикору пційним комітетом та в який спосіб повинна залучатися до цих процесів громадськість. Таким чин ом можна констату в а ти що на сьогодні в Україні фактично відсу т ня ефективна стратегія протидії кору пції яка б врахов у в ала гостроту проблеми та акт у альність сит у ації. У зв’ язк у із зазначени м необхідн о ухвалити новий стр а тегічний доку мент який би визначив першочергові заходи із запобігання та протидії кору пції що повинні створити основ у для подальшого проведення реформи у цій сфер і. 2. ФОРМ УВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІ Я ДЕРЖАВНОЇ АНТИК О РУ ПЦІ ЙНОЇ ПОЛІТ ИКИ 1. Проблема. Відповідно до статей 5 та 6 Ко нвенції ООН проти кору пції дер жави - у ч асниці повинні розробляти і здійснювати ефективн у скоорди н ован у політик у щодо протидії кору пції та у т ворити з цією метою спеціально у п овноважений орган органи. Відповідні рекомендац ії надан і Україні Гр упою держ а в проти кору пції GRECO Організацією економічної співпраці та розвитку ОЕСР та експертами ЄС. В Україні о к ремими повноваження ми щодо форму в ання та реал ізації антикору пційної політики наділен і кілька інстит у цій серед яких - Національний антикору пційний комітет

slide 33:

31 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Міністерст во юстиції України Урядовий у п овноважений з питань антикору пційної політики. Проте так ий розподіл фу нкцій формуван ня та реал ізації антикору пційної політики між органами з різним правовим стат у с о м та обсягом повноважень не відповідає міжнародн им стандар там щодо органів у п овноважених на її форму в ання та реалізац ію ні за критеріями спеціалізації ні за к ритеріями н е залежності. Крім того низк у фу нк цій у сфер і антикору п ц ійної політики взагалі не реаліз овано жодним органом держ а ви зокрема проведен ня на постійній основі оцінки стан у справ з кору пцією моніторингу реал ізац ії державн ої антикору пційної політики форму в ання світогляду несприйняття кору пц ії. Не викона ні також в Україні вимоги міжнародно- прав ов их інстр у ментів щодо партнерства влади та громадянського су спільства у сф ері антикору пційної політики - залу чення громадсько сті до процесу прийняття сусп ільно важливих рішень у сфері протидії к ору пції відбу в ається здебільш ого у формі недієв их консу л ьтацій для формального виконання вимог законодавства. Таким чином в Україні фактичн о відсу т ня чітка законодавча та інститу ц ійн а основа для формування та реалізац ії антикору пційної політики на основі співпраці державних органів та громадськості. 2. Мета - створення в Україні системи прийняття рі шень щодо антикору п ц ійної політики на основі резу льтатів аналіз у дост овірних даних про ко ру пцію та чинників які до неї призводять зокрема стат истичних спостережень моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань з а побігання кору пц ії незалежним спеціал і зованим органом із залу ченням п редставників громадян с ького су спі льства а також формування су спі л ьної підт римки у подоланні кору пції. 3. Заходи: 1 визначити на законодавчому рівні засади організа ції та діяльності спеціально у п овноваженого орган у щодо запобігання кору пції відпо в ідального зокрема за комплекс заходів із форму в ання та реаліз ації антикору пційної політики. Зазначений орган повинен мати гарантії незалеж ної діяльно с ті із забез печенням широкої участі в ній представників громадянсь к ого су спі л ьства і на нього мають бу ти покладені зокрема такі функції: підготовка щорічного звіт у про ст ан виконання Антикор у пційної ст ратегії та п роект у доповіді щодо реаліз ації засад антикору пційної політики аналіз стан у справ з питань кору пції підготовка пропозицій щодо заходів нормативно- правового організацій ного кадрового характеру моніторинг та координація виконання антикору пційної п рограми контроль за дотриман ням законодавства про конфлікт інтересів та деклар ування майна доходів видатків та зобов’ язань фінансового характеру залу чення громадсько сті до форму в ання р еалізац ії та моніторин г у антикору пційної політики поширення інфор м ації про кору пцію проведення заходів із формування світ огляду неприйняття кору пції 2 розробити проект акта Кабінет у Міністрів України щодо схвалення загальнонаціональної методики оцінки рівня кору пції відповідно до стандартів ООН щорок у проводити із залу ченням г ромадськості дослідження щодо сприйняття кору пції та довіри населення до органів відпо в ідальних за запобігання кору пції готовності населення

slide 34:

32 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 брати участь у заходах щодо запобігання кору пції поширеності та видів моделей кору пційної поведінки кору пціогенних ризиків у відповідних сферах 4 проводи т и щорічні сл у х ання у Верховній Раді України щодо національног о звіт у про стан справ з питань запобігання кору пц ії що готу ватиметься спеціально у п овноваженим орган ом з питань антикору пційної полі тики та оприлюднювати зві т разом із висновками та рекомендац іями парламентських сл у х ань 5 забезп е чити імпл е ментацію міжнародних стандартів співпраці влади та громадсько сті у прийнятті рішень у сфер і ант икору пційної політики зокрема закріплених у Кодексі кращих практик участі громадсько сті у процесі прийняття рішень ухв а леном у конференцією міжнародних неу рядових організацій Ради Європи 1 жовтня 2009 рок у та перейти до нових форм співпраці таких як діалог та партнерство 6 проводити на постійній основі інформацій ні кампан ії орієнтовані на різні со ціальні гру пи та сп рямовані на ус унення толерантного ставлення до корупції підвищення рівн я співпраці влади та громадян у протидії кору пції. 3. ЗАПОБІГАННЯ К О РУ ПЦІЇ Запобігання кору пції у представницьких органах влади 1. Проблема. Рівень та м асштаби кору пції в країні ефективність про т идії кору пційним процесам значною мірою залежать від доброчесності виборних посадових осіб демократичності політичної системи загалом і виборчого процесу зокрема. Останні виборчі кампанії в Україні зокрема місц еві вибори 2010 рок у парламентські вибори 2012 рок у та вибори на деяких дільницях 2013 рок у свідчать що гру б і порушення демократичних принципів волевиявлення втру чання влади у виборчи й процес підк у п виборців незаконні су дові рішення призвели до того що зд ебільшого на виборні посади потрапляють особи які не відповідають стандартам добро ч есності. У подальшому процес діяльності виборних посадових осіб також супроводжується кору пційною поведінкою найбільш поширеними проявами якої є: конфлікт ін тересів у діяльності виборних осіб насамперед су міщення деп у т атської роботи політичної діяльності з підприємницькою діяльністю та роботою в органах виконавчої влади що заборонено за коном підк у п виборних осіб здійсненн я тиску на них або на бізнес до якого мають відношення деп у т ати з метою ухваленн я певних рішень або переходу до іншої деп у т атськ ої фракції гру пи незаконне л обіювання інтересів окремих осіб або бізне с- стру кту р. Основними причинами такого стан у справ є все ще слабкі інстит у т и демо к ратії в Україні к ору пціогенне виборче законодавство недосконале законодавство щод о фінансу в ання виборчих кампаній та політичних партій відсу т ність належного правового рег у люванн я щодо запобігання конфлікт у інтересів у діяльності виборних осіб та прозорих засад лобіювання. Очевидно що розв’ язати проблему політичної кору пції можна тільки пост у пово шляхом форму в анн я нового законодавства посилення контролю за діяльністю виборних посадовців і представницьких органів влади з бок у відповідних державних органів інститу т ів громадянсь к ого су спільства зокрема засо бів масової інформації підвищення політичної відповідальності гр омадян за свій вибір і народних обранців за свою діяльність. Разом з тим низка заходів законодавчого характеру повинна бу ти реал із ована протягом найближчого час у.

slide 35:

33 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2. Мета - створення прозорих засад фінансу в ання проведення виборів дія л ьності політичних партій у с у н ення кору пці огенних ризиків у діяльно с ті виборних органів посилення громадсько го контролю за їх діял ьністю. 3. Заходи: 1 провести антикору пці йну експертиз у виборчого закон одавства та переглян у т и його на основі висновків щодо ко р у пціог енн ості та європейських стандартів зокрема рекомендац ій Європейської Коміс ії " За д е мо кратію через право" Венеціансь кої коміс ії забезпечит и сталість та юридичну визначеність виборчого законодавства 2 ухвалит и законодавство щод о виконан н я рекоме ндацій Групи держав проти кору пції GRECO у частині в с тановлення обмежен ь і забезп е чення прозорості та підзвітності фінансу в ання політичних партій і виборчих кампаній зокрема в частині: уніфікац ії рег у люванн я фінансу в ання виборчих кампа ній передбачених зак онами України" Про вибори народних деп у т ат ів Україн и" " Про вибори Президента України" і " Про вибори деп утатів Верховної Ради Автономної Респу б ліки Крим місцевих рад та сільських селищних місь к их голів" запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій як бюджетного фінансу в ання стат утної діяльн ості партій на основі резу льтатів виборів зокрема за підтримки політичних партій які не мають парламентського представництва та відшкоду вання витрат на виборчу к а мпанію політичним партіям які подолали виборчий бар’ єр у встановленому законом розмірі визначення вимог щодо прозорості поточного фінанс у в ання партій зокрема шляхом рег у лярног о подання звітів оприлюднення звітів політичних партій у дост уп ній фор м і з детальною інформац ією про отримані дох оди зокрема осіб які зробили внесок на фінансу в ання партії в и датки вит рати та зобов’ язання фінансового характеру чіткого регламент у ван ня здійснення пожертв і дар у н ків встано влення обмежень щодо розміру одерж а н ня пожертв і дар унків політичними партіями визначення зміст у і форми річни х звітів пол і тичних партій забезп е чення належного облік у прибу т ків витрат боргів і активі в под а ння консолідованих з в ітів запровадження незалежного ау диту поточної та передвиборної звітності партій сертифікованими ауди торами створення ефективного механ і зму моніторингу дотримання зак онодавства щодо фінансу в ання політичних партій та вибор ч их кампа ній розсліду вання пору шень та притягнення винних осіб до відповідальн ості створення визначення з цією метою державного орган у що відповідає міжнародним ст андартам щодо незалежності та ефективності діяльност і встановлення дієвих та пропорційних санкцій за порушення законодавства щодо політичних фінансів 3 ухв а лит и законодавство щодо особли вих механізмів запобігання конфлікт у інтересів у діяльності виборних посадових осіб зокрема з визначенням можливих форм конфлікт у інтересів прав ил щодо його запобігання та п оведінки у сит у ації коли виникає конфлікт інтересів інститу ц ійн ого механізму щодо моніторингу законо давства пр о конфлікт ін тересів і пропорційних та стримуючих санкцій за його пору шення 4 ухвалити законодавство щодо визначення правових засад лобіювання а саме:

slide 36:

34 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 унорм ув ан ня лобіювання як легального демок ратичного шляху взаємодії громадянсь к ого су спільства та правової держави визначення легальних форм і способів лобіювання створення законодавчих перепон для кору пції у правотворчій сфері передбачен ня захист у су б’ єктів правотвор е ння від незаконного впливу на їхню діяльність передбачен ня інформування громадськості про те хто і чиї і нтереси лобіює в органах державної влади створення ефективних механіз мів контролю за лобіюванням запровадження юридичної відповідальності для учасни ків лобістських правові д носин і визначенн я відповідних санкцій за незаконне лобіювання 5 ухвалит и законодавство щодо посилення громадського контро лю за прийняттям рішень виборними п осадовими особами зокрема через запровадження механ і зму попереднього громадського обговорення су спі л ьно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду та на основі найкращої світової практики 6 підвищити рівень прозорості діяльності Верховної Ради України та місц е вих рад зокрема шляхом практичної реал ізації полож е нь про забезпечення дост у п у г ромадян до засідань пр едставницьких органів оприлюд н ення інфо рмації про діяльність комітетів Верховної Ради України та місц е вих рад зокрема прот околів засідань опри люднення в Інтернеті інформації про народн их деп у т атів України та деп у т атів місцевих рад про їх фінансу в ання відрядження помічник ів їх декларац і ї про дох оди майно витрати і зобов’ язання фінансов ого характеру тощо безперешк одний доступ до ін фо рмації про кошториси представницьких органів та звітів про їх використання. Створення доброчесно ї пу бліч ної сл у ж би 1. Проблема. Одним з ключових елементів у створенні доброчесно ї системи пу блічної сл ужби є реформування законодавства пр о державну сл ужбу та сл у ж бу в органах місцевого самовряду в ання. Розв’ язанню цієї проблеми мало сприяти прийняття у новій редакції Закону України " Про державн у сл ужбу" від 17 листопада 2011 рок у. Однак зазначений Закон на ду м к у єв ропейських та у к раїн ських експертів не відповідає міжнародн им стандар там та найкращій світовій практиці зокрема з таких пита нь як всту п на державну сл ужбу та проходження державної сл у ж би класифікація посад поділ посад на гру пи та підгру пи розмеж у в ан ня політичних та адміністративних посад призначення помічників радників політичних осіб припинення державної сл у ж би оплата праці складові заробітної плати прозорість та мо тивація оплати праці державних сл у ж бовців дисциплінарна відповідальність. Таким чином реформа державної слу ж би зали шається на цей час неп роведеною. Синхронно з реформуванням системи державної служби повинно відбу в атися і врег у л ювання проблеми конфлікту інтересів прозорості доходів і видатків пу блічних сл у ж бовців. Законодавство щодо запобігання конфлікту інтересів містит ь лише загальні формулювання без вс тановлення спеціальн их законодавчих правил щодо запобігання конфлікт у інтересів та його вирішення з урах ув анням сп ецифіки сфери регу лювання. Ще одним асп ектом проблеми є відсу т ність належного інстит у ц ійного забезпечення виконання правил щодо конфлікт у інтересів. Не забезпечено зап ровадження механізму

slide 37:

35 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 дотримання норм щодо вирішенн я конфлікт у інтересів шляхом застосу в ання еф ективни х та стриму ю ч их санкцій. Крім того не створено ефективн у систему моніторин г у достовірності дани х що містяться у деклараціях про майно доходи видатки і зобов’ язання фінансового характеру пу блічних сл у ж бовців. В Україні фу нкціону є децентралізована система збирання зберігання оприлюднення та перевірки таких декларацій. Декларації подаються в паперовому вигляді до кадрової сл у ж би орган у в якому працює сл у ж бовець та зберігаються в ній. Перевірка декларацій покладається на податкові органи які не мають належного рівня незалежності щоб проводити ефективні перевірк и декларац ій. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації не тягне за собою кримінально ї відповідаль н ості. Така система фактично призводить до прихову в ання доходів та майна п у бл ічни ми сл у ж бовцями. В Україні ухвалено низку зак онодавчих актів що регу люють етичні стандарти поведінки сл у ж бовців зокрема Закон Укр а їни " Про правила етичної поведінки" та галу зеві к одекси ет ичної пов едінки. Однак фак т ично не створена інстит у ц ійна інфрастр у к т у ра забезп е чення дот римання таких стандартів а відповідні фу нк ції частково викону ють у повноважені підрозділи з питань виявлення і запобігання кору пції та кадрові підрозділи що не відповідає міжн а родним ст андартам. Не визначено також орган влади відповідаль ний за моніторинг впровадження етичних стандартів поведінки пу бліч ни х сл у ж бовців та вироблення відповідної державної політики. Необхідно також втілити в життя інститу т до брочесних викривачів фактів кору пції та їх захист у від пересліду в ання і зобов’ язати пу блічних сл у ж бо вців повід омляти про підозру в кору пції. Істотно зміцнити резистентність пу бл і ч ної слу ж би проявам кору пції а також довір у до неї з бо к у громадян мож у ть п е ревірки на доброчесн ість: імітац ія сит у ац ій подібних тим що виникають у повсякденній діяльності пу блічного сл у ж бовця з метою перевірки доброчесно с ті поведінки сл у ж бовця за певних обставин. Такі перевірки повинні проводитися з метою забезпеченн я професій ної непідк упності запобігання кору пції сере д пу блічних сл у ж бовців перевірки дотримання ними своїх посадових обов’ язків етичних стандартів поведінки виявлення оцінки та ус уненн я чинників що приз водять до кору пції. У той же час такі перевірки мож у ть ма ти характе р провока ц ії наданн я неправомірної вигоди і тому не мож у ть бу ти підставою для початк у кри мінального провадження. З метою забезпечення дотримання прав людини у зв’ язк у з проведенням таких перевірок порядок їх проведення слід в и значити законом. 2. Мета - створення системи добр очесної та професійної пу бліч ної сл у ж би відповідно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду. 3. Заходи: 1 підгот у в ати і внести зміни до Закону Укр а їни " Про державн у сл ужбу" у хваленого у 2011 роц і з у раху в анням пропозицій програми SIGMA громадськості узгодити його із Законом України "Про сл ужбу в органах місцевого самовряду в ання" та забезпечити їх реалізац ію моніторинг їх імпл е ментації та п одальший перегляд з урах ув ання м набу того досвіду 2 ухвали ти закон щодо запровадження ефективних механізмів виявлення запобігання конфлікт у інтересів а також деклар у вання майна доходів видатків і зобов’ язань фінансовог о характеру пу блічних сл у ж бовців передба чи вши зокрема: правові інс т р у менти в и явлення запобігання та врег у л ю в ання сит у ацій пов’ язаних з виникнення м конфліктів інтересів

slide 38:

36 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 подання декларацій в режимі реального час у перегляд р озмір у витрат які підлягають деклар у ванн ю та інших положень фор м и декларації з метою вия в лення можливих конфліктів інтересів запровадження відкритої єдиної електронної бази даних декларацій створення незалежн ого органу з до статніми повноваженнями для з д ійснення контролю за дотриманням закон одавства щодо запобігання конфлікт у інтер есів та за повнотою і достовірністю декларацій застосу в ан ня пропорційних та стриму ючих санкцій за пору шення законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів та деклар у вання доходів видатків і зобов’ язань фінансовог о характеру 3 покласт и на спец іально у п ов новажений орган з питань запобігання к ору пції фу нкці ї з проведення моніторингу практики застосу в ан ня етичних стандартів та надання роз’ яснень з метою кориг у вання недоліків у практиці застосу в ання забезпечит и рег у лярн е навчання слу ж бовці в з питань етики та дотримання антикору пційних вимог запровадити здійсненн я на постійній основі підвищення кваліфікац ії осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави та органів місцевого самовряду в анн я з питань з а побігання кору пції та етичних стандартів поведінки з урахуван ням можли в ості запровадження електронної системи оці нки знань з цих питань 4 ухвалит и закон про захист осіб які до брочесно пові дом ляю ть про кору пційні правопору шення викривачів передбачивши обов’ язок повідомлення та захист викривачів створення вну т рішн іх і зовнішніх каналів подання інформац ії системи захист у викривачів від утиск ів та пересліду в ання а також заходи стиму л юван ня повідомлен ь про корупцію покладення на спеціально у п овноважений орган фу нкцій з проведення моніторин г у та анал із у практики застосу в ан ня закон у та вжиття заходів щодо його належного застосу в ання запровадження санкцій за прихов у в ання факт і в кору пційних правопорушень орг аніз у в ати широк у загальнонаціональну ін формац ійн у кампанію з роз’ ясненням положень закон у. Здійснювати на постійній основі навчання з питань доброчесного повідомлен ня про факти кору пції 5 прийняти закон про проведення перевірок пу блічних сл у ж бовців на доброчесність у якому передбачити правила та порядок проведення таких перевірок гарантії законності та контролю наслідк и проведення заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідаль н ості а також те що такі перевірки не є негласними слідчи ми діями їх резу льтати не мож у ть використовуватися у кримінально м у проц есі як засоби доказу вання за їх резу льтатами кримінальне провадження не відкривається. Передбачити тако ж у Кримін ал ьному кодексі України положення про те що не є провокацією на отримання неправомірної вигоди використа ння спеціально у п овноваженими су б’ єктами у сфер і протидії кору пції сит уації за якої у су б’ єкта вже виник уми сел на давання чи отримання неправомірної вигоди 6 реформувати систему оплат и праці пу блічних слу ж бовці в шляхом істотног о підвищення рівня посадових окладів з ур ах ув анням рівня оплати праці на аналогічни х посадах у приватному секторі скасу в ання або значного обмежен ня премій додаткових виплат які розподіляються на розсу д керівництва скасу в ання необґру нтованих пільг і переваг. Запобігання кору пції у діяльності органів виконавчої влади 1. Проблема.

slide 39:

37 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Крім здійснення ряду заходів спрямованих на забезпечення доброчесності на пу бл ічній сл у ж бі запобігання кору пції в органах виконавчої влади потребує реформування процедура ді яльності цих органів. Врахов у ю чи що більшість із зазначених заходів має бу ти здійснена в рамках адміністративної реформи зменшення дискреційних повноваже нь відкритість та прозорість адміністративних рішень обмежен ня можливостей для контактів між чиновником та клієнтом врегу л ювання порядку надання адмін істративних послу г тощо ця Стратегія визначає лише ті заходи які мають су то антикору пційний харак т ер. Однією з основних проблем пов’ язаних з високим рівнем кору пції в дія л ьності органів ви конавчої влади є відсу тність еф ективно діючих відомчих антикору пційних програм. Іс н у ючі в орг анах виконавчої влади щорічні плани з питань запобігання кору пції є здебільш ого формальними та ві дтворюють положення відповідних актів вищого рівня. Виявлення фактів кору пції фактично зведено нанівець оскільки відсу т ні системи виявлення та аналіз у ризиків кору пціогенних процеду р а також немає механіз мів повідомлен ня про підозри в кору пції та захист у осіб які про них повідомляють. Підрозділи особи відповідаль ні за розроблення та здійсненн я відомчих заходів з виявлення і запобігання кору пц ії не мають відповідного фах у та рівня незалежності здебільшог о ці повноваження покладено на к адрові підрозділи. Не існ у є також орган у який би здійснював координацію моніторинг та методичне забезпечен н я органів виконавчої влади під час розроблення їх антикору пційних програм. Подібна проблема існу є і в державних казенних кому наль них підприємствах та господарсь ких товариствах у як их державна або комунальна ч астка акцій часток паїв перевищу є 50 відсотків далі - дер жавні підпр и ємства. Ще однією сферою з високими ризиками кору пції є фу нкціону в ання дер жавних підприємст в. Обмеження щодо запобігання кору пції на державн их підприємствах діє лише стосовно посадових осіб юридичних осіб пу блічного права що не охоп лює велику частин у п рацівників державних підприємств. Це спричиняє виникнення конфліктів інтересів наприклад у к ладення контрактів із пов’ язаними з менеджменто м державних підприємст в юридичними особами непрозорого кадрового добор у що призводить до роботи на одному підприємстві близьких родичів або некомпетентних осіб наближени х до керівни цтва державного підп риємства ведення власного бі знесу за рахун ок ресурсів державного підприємства. Заку півлі за кош т и підприємств вивед е ні за меж і прозорих процеду р а політика щодо запобігання кору пції факт ично не проводиться. Крім того діяльність державних підприємст в є непрозорою громадськість не має змог и отримати інформацію про мет у та підстав и їх утворення екон омічний еф ект від їх діяльності надане державою м а йно та фінансові зобов’ язання і резу льтати діяльності цих підприємст в. Зазначене призвод ить до значних збитків у діяльності державного с е ктору економіки та неефективного у правління дер жавним майном. 2. Мета - запровадження ефективних а нтикору пційних програм у центральних органах виконавчої влади а також на державних підприємств а х забезпечення для су спі льства прозорості їх діяльності. 3. Заходи: 1 внести зміни до законодавства щодо прийняття та періодичного перегляду антикору пційних програм у центральних органах виконавчої влади та на державних підприємст вах. Програ ми повинні складатися на підставі резу льтатів проведеного аналіз у

slide 40:

38 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 кору пційних ризиків у сфері діяльності відповідного орган у влади або підприємства погодж у в атися спеціал ь но у п овноваженим органом з пита нь антикору пційної політики і передбачати зокрема: визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії кору пції у відповідній сфері осіб відповідальних за моніторинг її імпл е ментації оцінк у та періодичний перегляд методологію оцінки кору пційних ризиків у діяльн ості органу або дер жавного підприємст ва кору пційні ризики причини що їх породж у ють та умови що до них призводять заходи щодо у с у н ення кору пційних ризиків осіб відп овідальних за їх здій снення строки та необхідн і ресу рси навчання та заходи з пошир е ння інфо рмації про програми антикору пційного спряму в анн я процеду ри проведення моніторингу та оцінки виконання програм 2 у т ворити в органах виконавчої влади та на державних підпри ємствах коміс ії у складі працівників підприємств на чолі із заст у пник ом керівни к а орган у/ державного підприємст ва до повноважень яких мають належати визначення пріоритетів координація та моніторинг виконання програм надання консу л ьтацій та порад з питань запобігання кору пції розгляд інформації про підозри в кору пц ії запровадити інші механізми запобігання кору пц ії зокре м а такі як кодекси етики внутрішні та зовнішні до спеціальн о у п овноважених органів щодо протидії кору пції канали повідомлення про кору пцію і механізми збереження анонімності заявника та його за хист у від п е ресліду в ан ня системи виявлення оцінки кору пційних ризиків та реаг у в ання на них 3 ухвалит и акти з питань внесення змін до законів та підзаконних нормативно- правових актів щодо: запровадження стандартів і рекомендац ій Організації економічної сп івпраці та розвитку з корпоративного у п равління на державн их підпри ємствах у діяльност і державних підприємст в в Україні поширення стандартів запобігання кору пції визначених Законом Україн и " Про засади запобігання та протидії кору пції" на державні підприємства зокрема щодо запобігання конфлікт у інтересів етики поведінки деклар у вання майна доходів витрат та зобов’ язань фінансовог о характеру. Запобігання кору пції у сфері держ а вних зак у п і вель 1. Проблема. Надзвичайно серйозною залишається проблема кору пційних проявів під ча с державних зак у півель. За інформа цією Слу ж би безпеки України втрати від кору пційних оборудок під ча с проведення процеду р держ а вних зак у півель становили 10-15 відсотків 35-52 5 млрд гривень видаткової частин и державного бюджет у щорок у. За дани м и офіційно ї статистики за 2013 рік загальна су м а коштів за у к ладеними договорами у звітному періоді дл я зак у півлі тов а рів робіт і послу г становила май ж е 186 млр д гривень. Значна частина закупівель з д ійснюється поза ме жами дер жавного контролю за неконк у рентною проце д у рою в одного постачальника. У 2013 році за цією процеду рою проведено майже 50 відсотків усіх зак у півель. До погірш ення сит у ації призвело прийняття Закону Ук раїни від 4 липня 2012 рок у № 5044-VI " Про внесення змін до деяки х законодавчих актів України з питань державних зак у пів е ль" яким фактично встановлен о

slide 41:

39 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 кору пційні правила гри на ринк у зак у півель державних підприємст в розмір ц ь ого ринк у становить майже 307 млрд гривень щорок у. Одним із перших кроків нової влади стало ухвален ня у новій редакції Закону України "Про здійснен ня державних зак у півель". Зазначений Закон передбачає: скоротити із 44 до 10 одиниць перелік випадк ів на які не поширюється його дія визначити поняття замовників та адапт у ват и процеду р и зак у півлі в одного у ч асника згідно з принципами ди ректив ЄС скоротити перелік підстав для застосу в ан ня неконк у рентної процеду ри з метою зменшення кількості випадків її з астосу в анн я скасу в ати н е обхідн ість розміщенн я інформац ії про держ а вні зак у п і влі в державному офіційно му др у к овано м у виданні з питань державних зак у п і вель та у між народному інформацій ному виданні з питань державних зак у п і вель залишивши при цьому вимогу щодо обов’ язковості оприлюднення цієї інфо рмації на веб- порталі уповноваже ного орган у з метою спрощення досту п у до неї економії бюджетн и х коштів що витрачаються на опу б лік у в а ння такої інформації та забезпечення прозорості дост уп у до ін фо рмації про державні зак у півлі оприлюднювати річні плани на веб- порталі у п овноваженого орган у з метою забезпечен н я економії державних коштів та спрощення дост у п у громадськості до інформації про заплан овані державні зак у пів л і надати мо жливість замовникам використов у в ати електронні засоби під час застосу в ан ня окремих видів зак у п і вель. Таким чин ом більшість першочергових законодавчих проблем у цій сф ері з прийняттям Закону бу де розв’ язано. Водночас слі д з абезпечити моніторин г реаліз ації нових законодавчих положень аналіз їх ефективності з точки зору у с у н ення кору пційних ризиків та відповідне к ориг у вання в разі виявлення недо ліків. 2. Мета - продовження реформу в ання законодавства пр о державні зак у півлі з метою ус унення ризиків кор у пції та впровадження прозорої системи проведення державних зак у півель. 3. Заходи: 1 забезп е чити проведення із залу ченням громадськ ості та біз н есу моніторингу застосу в ан ня Закону України " Про здійсн енн я державни х зак у півель" з метою виявлення недоліків у правозастосу в анні причин та умов що призводять до виникнення кору пціогенних ризиків у державн их зак у півлях 2 переглян ути Закон України "Про здійснен ня державних зак у півель" з у рах уванням практики його застосування необхідності подальшого у д осконалення його положень зокрема щодо запобігання конфлікт у інтер есів посилення санкц ій за порушення його положень тощо 3 вжити інших заходів щодо запобігання кору пції в дер жавних закупівлях зокрема: забезпечит и фу нкціону в ання системи накладення заборони на уч аст ь в процеду р ах зак у півель зокрема стосовно фізичних та юридичних осіб які бу ли притягну ті до відповідаль н ості за кору пційні або пов’ язані з процеду рою зак у півель правопорушення та створити ре єстр недобр осовісних у ч асників державних зак у півель запровадити систему електронних зак у півель

slide 42:

40 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 4 розширити дост у п до інфор м а ції про зак у півлі зок рема шляхом оприлюднення договорів про зак у півлі. Запобігання кору пції у су дові й си стемі та орг анах кримінальної юстиції 1. Проблема. За даними соціологічн и х дослідж е нь зокрема " Баромет ра Світової Кору пц ії" Global Corruption Barometer від Transparency International та Gallup International Association найкору м пованішою сферою у к раїнці вважають су дову владу 66 відсотк ів. Подібн і резу льтати продемонст р у вали пі дс у м ки досл ідження пр оведеного Українськи м центром економічни х і політичних досліджень імені Олександра Разу мкова: су дову владу українц і вважают ь найбільш к ору мпован ою сферою а 47 відсотків опиту в аних вважають що у су дові й владі кору пцією охоплено все. За даними Світового Індек су Правосуддя World Justice Project - Rule of Law Index Україн а у сфер і " відсу т н і ст ь кору пц ії" в су довій системі зай няла 94 міс ц е з 99 проаналізовани х країн. Згідно із судовим ін д е ксом який визначається Європейською бізнес- асоц і ацією су дова влада дискредит у вала себе також в очах бізнес- середовища: за всіма складовими індексу оцінка су доч и нства в Україні є негативною. Однією з основних причин ру йнування су дової влади є невдало реалізована у 2010 році су дова реформа: прийняття Закону України "Про су до у стрі й і статус су дді в" негативно вплин у ло на органи су дді в ського самовряду в ання - вони стали повністю залежними від політичної влади. Політичні принципи форму в анн я Вищої ради юстиції та нечітко сформульовані підстави для притягнення до дисциплінарної відпо в ідальності призвели до того що су дді фактично втра тили гарантії незалеж н ості своєї діяльності. Механізм добору су ддів характериз у в ався зловживаннями з бок у органів відповідальних за цю процеду р у. Першим кроком у реформуван ні су дової влади стало прийняття 8 квітня 2014 рок у Закону України " Про відновлення довіри до су дової влади в Україн і" який сприяв створенню правових передумов для самоочи щення су дової влади за безпосередньої участі громадсько сті. Зважаючи на те що основні з асади судоустрою та стат у с у су дді в закріплені у Конститу ції України необхідно забезпечит и врах у в ан ня міжнародних стандартів у сфері су дочинства під час внесення змін до Конститу ції Україн и. Потребу ю ть реформув ання також прок у рат ура та інші органи сис т еми кримінальної юстиції. Резу льтати дослідженн я проведеного Українським центром економічних і політичних досліджен ь імені Олександра Разу мкова св ідчать про те що правоохоронні органи на ду м к у у к раїнців більш е ніж на 45 відсотків кору мпован і. Незважаючи на у хвалення у 2012 році Кримінально г о процесу а льного кодек су України як им визначено нов у роль прок у рора у кримінальному п роцесі зак онодавство про прок ур ат уру до ць ого час у не приведено у відповідн і сть із стандартами Ради Європи. Основними пробле ма ми прок урат у ри зали шаються занадто ши рокі позап роцесуальні повноваже ння прок у р ора які дають йому змог у втру чатися в діяльність підприємств уст анов організацій відсутність достатніх гарантій незалежності прок у рорів прозорих конк у рсних засад добо р у кадр ів прок у рат ури. Не менш важливим напрямом є реформування органів вну т рішн іх справ та інших органів правопорядк у. Системі органів правопорядк у притаманні надмірн о громіздк а стр у кт у р а яка у с к л аднюється наявністю дублюючих та невластивих фу нк цій недосконал е законодавче регу лювання низька ефективність роботи та відсу т ність системи

slide 43:

41 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 оцінювання що відобр ажає реаль ні резу льтати діяльності неефект и вна система відбор у навчання та підготовки персоналу а також механіз мів притягнення до відповідальності працівників органів правопорядку. Відсутність реформ у сфері органів кримінально ї юстиції призвела до того що чисельність працівників системи є одн і єю з найвищих у світі наприклад на сто тисяч населення чисельність працівників міл іції є вдвічі більшою ніж у середньо му в інши х державах світ у що призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів. При цьому понад міль йон у к раїн ців у 2012 році стали жертвами насильства в органах вн у т рішніх справ. 2. Мета - реформування су дової влади в Україні та у с у н ення ризиків кору пції у су дочинстві та діяльно с ті органів кримінальн ої юстиції. 3. Заходи: 1 ухвалит и з у рах ув анням висновків Євр опейської Комісії " За демократію через право" Венеціанська комісія за кони про внесення змін до Конститу ції та до законів України спрямовані на реформу в ання су доустрою та статусу су дді в на основі європейських стандартів передбачивши зокрема: зменшення обсяг у суддівського імунітет у та надання су дді лише функціонального імунітет у іму нітету від звину в ачення за дії вчинені у процесі в и конання суддівських фу нкці й врег у л ювання питань щодо запобігання та вирішення конфлікт у інтересів у ді яльності представників су дової влади визначення особливостей проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду су дді подання оприлюднення зокрема в Інтернеті та моніторинг достовірності даних декларацій су дді в про майно дох оди видатки та зобов’ язання фінан с ового характеру створення в рамках судової си стеми окремого орган у або покладення на органи су дді в ського самовряду в ання не пов’ язані з дисциплінарними фу нкці ям и консу л ьтативних фу нк цій щодо етичних стандартів конфлікт у інт е ресів та деклар у в ання майна доходів видатків та зобов’ язань фінансового характеру проведення періодичного навчання су дді в з питань пов’ язаних із стандартами запобігання та протидії кору пції врахов у ю чи їх під час атестації су дді 2 ухвалит и з у рах ув анням висновків Євр опейської Комісії " За демократію через право" Венеціанська комісія зміни до Конститу ції та законів України спря мовані на реформування прок урат ури на основі європейських стандартів передбачивши зокрема: обмеження повноваже нь прок урат ури сферо ю кримінал ьної юстиції забезпечен н я достатніх гарантій незалежності у ді яльності прок у рорів змін у принципів форму в ання територіальної мережі органів прок у рат ури з метою ліквідації к ору пціогенних чинників у вигляді " кору пційних альянсів" місцев их органів виконавчої влади прок урат ури міліції та су дів реалізац ію прозорих конк у рсних засад добор у кадр ів органів прок урат ури 3 прийняти нормативно- правові акти щодо реформування органів вн у т рішніх справ передбачивши зокрема: сучасн у і чітк у ст р у кт у р у органів внутрішніх справ ліквідацію найбіль ш кору мпованих підрозділів міл іції

slide 44:

42 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 створення місцевої міліції поліції закріплення виключно у законі по вноважень працівників органів внутрішніх справ максима л ьне зменшен ня відомчої нормотворчості та приведення її у відп овідність із Конститу цією та законами України засади прозорості та підзвітності органів вн у т рішніх справ незалежної оцінки їх роботи забезпечен н я належного розсліду вання зловживань з бок у працівників органів вн у т рішніх справ. Запобігання кору пції у приватному секторі 1. Проблема. Основною причиною яка зу м овлює кору пцію в приватному секторі є фактичне зрощення бізнесу та влади що призводить до використання політичного впливу дл я ведення бізнесу незаконного лобіювання у хвалення законів та інших нормативно- правових актів тощо. Іншою причиною є те що умови ведення біз н есу створюють пі дґрунт я для іс н у ванн я кору пційної практики. Насамперед це недосконале та нестабільне зак онодавство ухв а лене зокре м а внаслідок незаконного лобіювання певних бізнес- інтересів у с кл аднен і процеду ри рег у люванн я підприємницької дія л ьності кору мпован і контролюючі органи та су дова си стема. Заходи щодо переслідування за кору пційні правопору шення є неефективними через поширеність кору пц ії в правоохоронній та су дові й системах. Це призвело до системно сті кору пції внаслідо к чого підприємці не мають мо жливості самостійно їй протидіяти а тако ж до формування толерантного ставлення до кору пції серед представників бізнесу. Таким чин ом подолати кору пцію в прива т ному секторі можли в о лише шляхом комплексного розв’ язання проблем наявності політичної волі для розмеж у в ан ня бі знесу та влади реалізац ії реформ у пу бл і ч ному секторі зокрема адміністративної реформи обмеживши насамп е ред мож л ивості чиновників для зловживання владними повноваже ннями з д ійснення дерег уля ції підприємництва забезпечення вільної конк у ренції та дії антимонопольних правил проведення реформи су дових та правоохоронних органів зниження рівня к ору пції на пу бл ічній слу жбі. З ін шого бок у держава повинна налагодити партнерство з бізнесо м стиму люючи його до використання альтернативних кору пційних моделей поведінки та надаючи йому в цьому всебічну підтримк у. 2. Мета - у с у н ення кору пційних передумов ведення бізн есу формування сприятливого для відмови від к ору пційної практики бізнес- клімат у та нетолерантного ставлення бізнесу до кору пції. 3. Заходи: 1 здійснити заходи спрямовані на проведення дерег уляції еконо міки забез п ечення вільної конк у ренції а д мін істративної та су дової реформ реформувати правоохоронні та контролюючі органи 2 прийняти нормативно- правові акти щодо неможливості доп у ск у юридичних осіб причетних до кору пційних правопору шен ь до пу блічних ресурсів брат и у ч асть у державних зак у п і влях ау кці онах отриму в а ти державні кредити су бсиді ї субвенції пільги з оподатк у ванн я тощо щодо виконання юридичного обов’ язк у і чітких правил про повідомлен ня про кору пційні правопору шен ня вн у т ріш німи та зовнішніми аудиторами

slide 45:

43 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 забезпечит и ефективне впровадження закону щодо застосу в ання заходів кримінально- правового характеру до юридичних осіб за кору пційні правопору шення 3 прийняти нормативно- правові акти спрямовані на забезпечення п розорості ведення бізнесу та майнових відносин зокрема щодо встановл ення обов’ язк у фікс ац ії фізи чних осіб - фактичних вигодоодерж у вачів бенефіціарів юридичних осіб під ча с їх державної реєстрації та включення відп овідної ін формац ії до Єдиного державного реєст р у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємц і в 4 у т ворити інстит у т бізнес- омбу дсм ена який представлятиме інтереси бізнес у в Уряді України та уст ановити за його участю на постійній основі діалог з бізнесо м з метою підвищення рів ня обізнаності про ризики кору пції та наявні рішення дл я приватного сектор у отримання порад від бізнесу щодо реформу в ання відповідного законодавства господарського законодавства законодавства про бухгалтерсь к ий облік та ау дит податкового законодавства законодавства про здійснення державних зак у півель та іншого законодавства що стосу є ться прива т ного сектор у для обмеження можливостей для кору пції 5 розробити за участю представників бізнесу об’ єднань підприємців та проф есійних спілок стратегію щодо підтримки імп лементації антикору пційних стандартів у приватному секторі р е комендац ії ОЕСР щодо кращої практики у сфер і вн утрішнього контролю етики та забезп е чення дотримання законодавства Бізнес- принципи Transparency International щодо боротьби з корупцією та сприяти розвитку саморег у л ю вання в приватному секторі 6 забезпечити співпрацю із бізнесом в части ні роз’ яснення та практики застосування нових антикору пційних стандартів у с тановлених законом щодо відповідальності юридичних осіб за кору пційні правопору шен ня 7 розробити та впр овадити в життя на постійній основі спеціальні п рограми спрямовані на забезпечення доступ у підприємців до необхідної інформац ії зокре м а про адмін істративні процеду ри прав а та обов’ язки підприємців форму в ання свідомості несприйняття кору пційного способу поведінки заохочення до інформу в анн я про факти кору пції 8 провести пілотні проекти " пактів доброчесності" в ін фрастр у кт урних проектах або інших проектах що передбачають значні бюджетні витрати шляхом форму в ання тристороннього у ряд - бізнес - г ромадськість механізму контролю за плану в анням та реалізац ією таких проектів цільового та ефек тивного витрачання відповідних коштів. Досту п до інформації 1. Проблема. Ефективни й дост у п до інформац ії якою во лодіють органи пу бл іч ної влади інші су б’ єкти є важливою передумовою для запобігання кору пції виявлення та припинення кору пційних діянь. Ос обливе значення має інформація яка становить су сп ільн ий інтерес а саме - відомості про використання пу блічних коштів розпорядження дер жавним або кому нальним майном особисті доходи майно видатки та зобов’ язання фінансового характеру пу блічних сл у ж бовців. Досту п до інформац ії є необхідним інстр ументом для проведення жу рнал істських розсліду в а нь стиму л ювання громадянської активності в антикору пційній сфері. В Україні з травня 2011 рок у діє Закон України " Про доступ до пу бл іч ної інфор м ації" який бу в визнаний одним з найкращих у світі за рівнем регу лювання. У березні 2014 рок у Закон Укр а їни № 1170-VII бу ли схвалені важливі зміни до низки законодавчих актів з

slide 46:

44 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 метою приведення їх у відповідність із Законом Ук раїни " Про дост у п до пу бліч ної інформації" та Закону України " Про інформацію" у новій редакції. Водночас рівен ь практичного виконан ня нових положень щодо доступ у до ін формац ії залишається низьким реальні можл ивості доступ у до інфо рмації - обмежені непоодинокими є випадки необґру нтованої відмови в дост у пі до інформації або невиконання вимог щодо оприлюднення інформації в ін іціа тивному порядк у ві дсу тні й ді євий державний контроль за реаліз ацією права на дост у п до пу бл і ч ної інформації. 2. Мета - реалізац ія права осіб на дост уп до інфо рма ції з абезпечення відк ритості су спі льно необхідної інформац ії яка може використову в ати с я для виявлення і припинення кору пційної прак тики дієвий державний контроль за реалізац ією відповідного законодавства. 3. Заходи: 1 внести зміни до зак онодавства з метою: вільного дост у п у до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - п і дп риємців через Інтерне т зокрема до даних про кінцевих вигодоодерж у вачів юридичних осіб фінансових звітів та стат у т них док у мен т ів розкриття д а них Державного реєстру речових прав на нерухоме майн о та Державного земельного кадастр у через вільний дост уп в Інтернеті у тому чи слі дост уп до даних про об’ єкти і суб’ єкти прав про їх обтяження оприлюднення та створення умов для дост у п у до ін формац ії про викорис т ання пу блічних коштів якими розпоряджаються держав ні уст анови су б’ єкти господарювання державної і кому нальної власності установи з а гальнообов’ язкового державного страху ванн я і органи Пенсійного фонд у України зокрема шляхом оприлюднення в Інтернеті та створення умов для дост у п у в режимі реального час у до всіх транзакцій на раху нках центрального орган у виконавчої влади що реалізує державн у політик у у сфер і казначейсь кого обслуг ов ування бюджетних коштів розкриття фінансовими установами інфор м ації про п л атежі до державного та місцевих бюджетів які сплачують су б’ єкти господарювання що мають право на видобу ток корисних копалин або використання природних ресу рсів створення визначення державного орган у контролю за додержання м права на дост у п до інфор м а ції що відп овідатиме стандартам незалежності та ефективності 2 провест и інвентаризацію публічних реєстрів які містять сусп ільно важлив у інформацію та передбачити їх розкриття з урахуванням вимог щодо захист у персональних даних спрощення доступ у в тому числі з деш евлення дост у п у до публічних реєстрів 3 створити нормативно- правові та організац ійні основи для запровадження дост у п у до інформації у фор м і " відкри тих даних" та повто рного використання інформації внесення з цією метою змін до з а конодавчих актів прийняття підзаконних нормативно- правових актів для визначення стандартів оприлюднення інформац ії у формі " відкритих даних" зокрема на єдиному державному веб- порталі " відкритих даних" визначеного у п овноваженого органу з питань впровадження стандар тів " відкритих даних" реалізац ія відповідних положень 4 забезп е чити активну участь України в міжнародн их ініціативах прозорості та досягнення високого рівня відповідності стандартам міжнародн их ініціати в зокрема впровадження стандартів ініціатив з прозорості видобу вних галу зей бу ді вельного сектор у та Індексу відкритості бюджет у.

slide 47:

45 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 4. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЮ 1. Проблема. Законодавство про відповідальність за кору пційні правопору шення в Україні зна ч ною мірою відп овідає між н ародним стандартам про що свідчить звіт Гр у пи дер жав проти кору пції GRECO за резу льтатами 3- го рау нду оцінк и України затверджений у гру д ні 2013 рок у. Крім того з начним кроком вперед стало прийняття Закон у України від 13 травн я 2014 рок у № 1261-VII " Про внесення змін до деяких законодавчих ак тів Україн и у сфер і державної антикору пційної політики у зв’ язку з виконанням Плану дій щодо лібераліз ації Європейським Союзом візового режиму для України". Зазначеним Законом істотно у д осконалено вітчизняну систему запобігання і протидії кору пції зокрема щодо: кримінал іза ції кору пції: - підвищено санкції для фі зичних та юридичних осіб за кримінальні кору пційні правопору шення шляхом введення як альтернативного виду покарання - позбавлення волі що гаранту в атиме дл я України можливість співпраці в рамках надання міжнародн ої правової допомоги як це передбачено Кр имінально ю конвенц і єю про боротьбу з кору пцією - встановлено юрисдикцію щодо злочин ів пов’ язаних із хабарництвом які вчиняються за кордоном нашими г ромадянами у сп ів участі з іноземцями - встановлено відповідальність за підк у п осіб які працюють у приватних компаніях в бу дь- якій якос ті - надано чі ткі визначен ня пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди що безу м овно поліпшить діяльність вітчизняних правозастосовних органів та підвищить якість їх роботи - поширено правила спеціальної конфіскації на всі кору пційні злочини зокрема у приватному секторі фінансовог о контролю стосовно майнового стан у пу блі ч них сл у ж бов ців: - запроваджено зовнішній контроль щодо декларацій про майно доходи витрати і зобов’ язання фінансового характеру який здій снюватиметься податковими органами - встановлено адмін істративну та дисциплінарну відповідаль н ість за подання недостовірних відомо стей у зазначених деклараціях шт раф від 2550 до 5100 гривень посилення гарантій захист у викривачів фактів кору пції: - перекладено обов’ язок доказу в а ння у спр а вах про застосу в анн я до інформаторів викривачів репресивних заходів на відповідача - закріплено можливіс ть інформувати про факти кору пції анон імн о зокрема через спеціальні лінії для відповідних повідомлень - передбачено обов’ язок державних органів створити механізми для отримання та перевірки повідомлень про факти кору пції в тому числ і анонімних мінімізац ії проявів кор у пції у юридичних осіб: - передбачено обов’ язок компаній розробляти і впровадж у вати правила та процеду ри щодо виявлення та запобігання кору пції

slide 48:

46 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 - встановлено відповідальність юридичних осіб за незабезпечення здійснення антикору пційних заходів якщо це призвело до вчинення кору пційного правопору шення. Разом з тим залишилася низка невирішених питань. По т рібно привести у відповідність із Конвенцією ООН проти кору пції статтю 368- 2 Кримінально г о кодексу України Незаконне з багачення яка може бу ти ефек тивним механізмом п озбавлення злочинців незаконно набу того май на. Одночасно з кримінально- правовими інстр у ментами притягнення до відп овідальності за незак онне збагачення необхідно запровадити і цивільно- правові: стягнення за позовом прок у рора спеціал ь но у п овноваженого антикору пційного орган у в дохід держави майна закон н ість походження якого особа не може довести в у с тановленому законом порядк у. У 2013 році прийнято нове законодавство щодо конфіскації доходів від злочинної діяльності. Однак во но не передбачає створення спеціалізовано г о підрозділу орган у який викон у є завдання щодо розшук у майн а яке підлягає арешт у та конфіскації а також ефективного управлін ня майном на яке накладено ар ешт. В Україні також відсу т нє законодавство що дає змог у ст яг у в ати у дохід держ а ви конфіску вати майно набу те внаслідок злочинної діяльності у разі якщо підозрюваний обвину вачений ухи л яєт ь ся від слідства чи су ду. Потребу є законодавчого врег у л ювання також питання повернення в Україн у ак тивів виве дених внаслідок вчинення злочинів а тако ж створення гарант ій для ефективного у правління такими активами зокрема із застосу в анням механ і змів громадсько го контролю. Закон України від 23 травня 2013 рок у № 314-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібер алізац ії Європейським Союзом ві зового ре жиму для України стосовно відповідальн ості юридичних осіб" передбачає запровадження інстит ут у квазі- кримінальної відповідаль н ості юридичних осіб за вчинення злочинів пов’ язаних зокрема з відмиванням злочинних доходів статті 209 і 306 Кримінального кодексу України терористичною діяльністю статті 258-258- 5 цьог о Кодексу та кору пцією статті 368- 3 368- 4 369 і 369- 2 цього ж Кодексу. Зазначений Закон є новим для вітчизняної правової системи у зв’ язк у з чим існ ують ризики щодо йо го неналежного впровад ження в життя. Кр ім того з у раху в анням практики його застосу в ан ня слід розглян у ти питання щодо вдосконалення його положень зокрема з метою чіткого закріплення " автономного" характеру відповідальн ості юридичних осіб незалежно від того чи бу ли притягну ті до відповідал ьності фізи чні особи які діяли в інтересах ю ридичної особи. Ще однією серйозною вадою національної системи боротьб и з кору п ц ією є відсу т ність спеціаліз ованого орган у до завдань якого належало б виявлення та розслідуван ня справ про кору пційні злочини вчинені вищими посадовими особами держави тоді як існуючі сп еціально у п овноважені суб’ єкти із запобігання кору пц ії виявилися неефекти вними здебільшого через відсу тність гарантій незалежності їх діяльності та кор у мпованість. 2. Мета - створення системи інс т р у ментів які дадуть змог у ефективно виявляти та розслідуват и кору пційні злочини конфіскову вати майн о яке бу ло предметом злочинної діяльності або набу те внаслідок такої діяль н ості притягу в ати до відповідал ьності осіб причетних до вчинення кору пційних злочинів. 3. Заходи: 1 ухвалити закони спрямовані на: внесення змін до Кри мінального кодексу Ук раїни щодо: - визначенн я поняття та перелік у к ору пційних злочинів

slide 49:

47 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 - ус унення можливості для осіб які вчинили кору пційні злочини бу ти звільненими від відповідальності та покарання зокрема з передачею на поруки у зв’ язк у з дієвим каяттям випробу в анням тощо - приведен ня статті 368- 2 у відповідність із ст аттею 20 Конвенції ООН проти кору пції та запровадження цивільно- правових механіз мів позбавлення незаконно набу того майна врег у л ювання питань у п равління корпоративними правами та інши м майном на яке накладено арешт з метою збереження його вартості а також створ е ння спеціалізованого підрозділу орган у у п овноважено го на розшук майна як е може бу ти конфісковано створення можливостей досудового розслідування та судового провадження а також стягнення у дохід держ а ви конфіскацію май на набу того внаслідок злочинної діяльності у разі якщо підозрюваний обвину вачений ухиляється від слідства чи су ду створенн я гарантій для ефективного у правління такими активами зокрема із застосу в анням механіз мів громадсько го контролю наприклад через ут ворення спеціального фонд у утворення спеціально у п овноваженого органу з питань виявлення та розслідування кору пційних злочинів на таких засадах: - наявність достатніх гаранті й незалежності органу відк ритий і прозорий конку рсний відбір керівника органу чі ткі визначені за коном підстав и для звіль н ення керівника які не доп у ск ають звільнення з політичних підст ав визначені законом засади фінансу в ання орган у та р озмір оплат и праці його працівників заборона втру чання в його діяльність - прозорий конк у рсний відбір основного персоналу орган у з метою зменшення ризиків протиправного впливу на прийняття рішень та підбір квал іфікованих кадрів які відповідають стандартам добро ч есності - спеціаліз а ція орган у на корупційних злочинах вчинених посадовими особами вищого рівня суддя ми прок у рорами іншими особами за умови що кору пційний злочи н становить висок у су спільну небезп ек у - наявність механіз мів заохоченн я у тому числі матеріального наприклад певного відсотка від су м и конфіскованих злочинних доходів з ме тою вия в лення фактів кору пції - громадсь кий контроль та відкр и тість орган у звіт у в ання кожні піврок у про його діяльність - заохочення співпрацювати з у п овноваженими держ а вними органами з метою виявлення фактів кору пції - введення посад спец іалізованих антикору пційних прокурорів які відряджаються для роботи до спеціальн о у п овноваженого орган у з питань виявле ння та розслідування кору пційних злочинів 2 у т ворити робочу груп у яка включатиме представників Кабінет у Міністрів України органів кримінальної юстиції бізнесу та громадянського су спі льства і проводитиме моніторинг застосу в ання законодавства щодо заходів кримінально- правового провадження до юридичних осіб підгот увати необхідні мет одичні матеріали дл я працівників органів кримінальної юстиції та суддів організу вати проведення тренінгів для фах і вців які застосов у в атиму т ь закон орг аніз у в ати широк у інфо рмаційн у к а мпанію із роз’ яснення положень закон у та необхідності забезпечення добро ч есності біз н есу до як ої залучити громадянськ е су спі льство та бізнес на основі результатів моніторингу застосу в ан ня закон у п і дгот у в ати зміни до нь ого 3 створити єдиний державний реєстр юридичних осіб причетних до корупції з метою виключення можливості їх участі у виконанні державних замовлень і контрактів

slide 50:

48 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 одержання державних кредитів пільг з оподатку вання субси дій і су бвенцій забезпечити вільний дост у п до такого реєстру через Інтер нет 4 поширити поняття " пу бліч ні діячі" у з а конодавстві про запобігання та про т идію легаліз а ції відмиван ню доходів одержаних злочинним шляхом на наці ональних пу блічних слу ж бовці в та діячів міжнародних організацій. 5. ФОРМУ В АННЯ НЕГАТИВН ОГО СТАВЛЕННЯ ДО КОРУ ПЦІЇ 1. Проблема. Одним з найбільш істотних чинників у подоланні кору пції є ставлення населення до цієї проблеми. Як свідчать результати до сліджень проведених в Україні протягом останніх років більше половини насел ення схильне до вчинення кору пційних правопорушень у разі якщо це може сприяти розв’ яз анню проблеми. Крім того знач на частка населення з огляду на бр ак відповідних знань не кваліфік ує певні види поведінки як кору пційні у с відомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи професійної етики. За у м ови ефективної роз’ яснювальної роботи насел ення може змінити ст авлення до такої прак тики як до неприйнятної кору пційної і таким чином антикору пційний потенціал су спільства значно зросте. Потребу ю ть уваги заходи пов’ язані з активізацією учас т і населенн я в інформуванні органів у п овноважених на боротьбу з корупцією про відомі їм факти кору пції. Частк а такого населення є невеликою зокрема з огляду на високий ст у пінь лояльності населення до кору пції засуджен ня фактів п овідомлень про кору пцію як поведінки яка су переч ить етичним нормам низь к ий рівень довіри до діяльності п равоохоронних органів зневіру в ефективності антикору пційних заходів стр а х бу ти покараним за повідомлення про підозру в кору пції. Разом з тим антикору пційний потенціал заходів із залучення населення до виявленн я та повідомлення про факти кору пції є високим про що сві дч ить досвід інозе мн их держав. Створення спеціальних умов які спри ятиму т ь з міні суспільного у я влення про повідомлен ня про факти кору п ції є одни м із пріоритетів антикору пційної політики держави. 2. Мета - форму в ання в су спільстві ідеї нетерпимості до проявів кору пції. 3. Заходи: 1 ухв а лит и у співпр аці з інсти т у т ами громадянського су спі льства план заходів орієнтований на різн і соціальні та вікові групи і спрямований на ком плексне розв’ язання проблеми т олерантного ставлення населення до кору пції передбачи вши зокрема: рег у лярн е проведення інформаційних к а мпаній спрямованих на формування психологічної уст анов ки у населення щодо несприйняття кору пції як способу розв’ язання проблеми підвищення рівня правової свідомості населення зокрема в частині обізн а ності громадян щодо своїх прав та свобод механ і зму їх реа л із ації та прав ових способів захист у роз’ яснення найбіль ш важливих антикору пційних заходів що здійснюються в державі положень законодавства про запобігання та протидію кору пції зокрема в частині визначення видів та форм кору пційної поведінки системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моде ле й поведінк и у тих чи інших ситу аці ях з можливими кору пційними ризиками запровадження к у льт ури повідомлення спец іально у п овноваженим су б’ єктам у сфер і протидії кору пції про факти вчинення кору пційних правопору шен ь

slide 51:

49 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 подолання пасивності су спі льства щодо прот идії кору пції залу ч ення широких верст в населення до активної участі в антикору пційній діяльності. 6. ОЦІНК А РЕЗУЛЬ ТАТІВ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІ ЙНОЇ СТРАТЕ ГІЇ Успішна реалізац ія Антикору пційної стратегії дасть змог у знизити рівень кору пції в Україні підвищити рівень довіри населенн я до влади підвищити рівень іноземних інвестицій в економіку держави а також створити основ у для подальшої антикору пційної реформи. Для реалізації Антикору пційної стратегії передбачає т ься розробити та схвалити закони зокрема щодо: засад орган ізації та дія л ьності спеціально у п овноваженого орган у відповідальн ого за здійснення комплексу заходів з форму в ання та реалізац ії антикору пційної політики утворення спеціально у п овноваженого органу з питань виявлення та розслідування кору пційних злочинів виконання рекомендац ій Гр упи держав проти кору пції GRECO у частині посилення прозорості фінансу в ання політичних партій та виборчих кампаній створення правових засад лобіювання посилення громадсько го контролю за у хваленням ріше нь виборними посадовими особами зокре м а чер е з м ехані зм попереднього громадського обговорення су спі л ьно важливих рішень внесення змін до Закону України " Про державн у сл ужбу" прийнят ого у 2011 році з урах ув ання м пропозицій програми SIGMA проведення перевірок пу блічних слу ж бовці в на доброчесність внесення з мін до зак онів та підзаконних нормативно- правових актів у частині запровадження стандар тів Організації економічної співпр аці та розви т ку з корпоративного у п равління на державн их підприє м ствах від 22 квітня 2004 рок у в діяльності державних підприємст в в Україні внесення змін до Конститу ції та законів України сп рямованих на реформу в ання су доустрою та стат у с у су дді в на основі європейських стандартів внесення змін до Конститу ції та законів України сп рямованих на реформу в ання прок у рат ури на основі європейських стандартів внесення з мін до Кри мінального кодексу Ук раїни в частині ус унен ня можливості для осіб як і вчинили кору пційні злочини бу ти звільненими від відповідальності та покарання зокрема з передачею на пору ки у зв’ язк у з дієвим каят тям випробу в анням приведення статті 368- 2 у відповідність із статтею 20 Ко нвенції ООН проти кору пції та запровадження цивільно- правових механіз мів позбавлення незаконно набу того майна врег у л ювання питань у п равління корпоративними правами та інши м майном на яке накладено арешт з метою збереження його вартості а також у т ворення спеціалізованого підрозділу орган у у п овноважено го на розшук майна як е може бу ти конфісковано. Оцінка ефективності Антикору пційної стратегії здійснюватиметься на основі: резу льтатів щорічних досліджен ь стан у кору пції в Україні шляхом проведення широких статистичних спостережень та аналіз у практик и застосу в ання антико ру пційного законодавства

slide 52:

50 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 визначення рівня імп лементації міжнародн их стандар тів у сфер і антикору пційної політики. За резу льтатами проведення досліджень стан у кору пції індик а торами успі шно ї реалізац ії А нтикору пційної стратегії може бути: збільшення частки населення яка негативно ставиться до кору пційних проявів зменшення частки населення яке мало власн ий досвід к ору пційної поведінки зростання кількості гро м адян готових повідомляти про факти кору пційних проявів а також громадян які заявили про факти кору пції що мали стосовно них місц е компетентним органам. Визначення рівня імплементації міжнародних стандартів здійснюватиметься за такими інд икаторами: виконання рекоменд ацій для України н аданих Гр упою держ а в проти кору пції GRECO а також рекомендацій наданих в рамках моніторингу Стамбу л ьського плану дій з питань боротьби з кору пцією Антикору пційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації екон омічної співпраці та розвитку імплементація Плану дій з лібер алізації візового режиму з ЄС у частині запобігання і протидії кору пції та плану дій у рамках Ін іціативи " Партнерство " Відкритий Уряд" покращення значення Індексу сприйняття кору пції опу б лікованого міжнар одною неу рядовою організацією Transparency International досягнення високого рівня відповідності стан дартам між н ародних ініціатив ін іціатив з прозорості видобу в них галузей бу дівель ного сектор у Індексу відкритості бюджет у тощо. Оцінка стан у виконання Антикору пційної стратегії проводиться на підставі щорічного звіт у стан у виконання Антикору пційної стр а тегії. Звіт про стан виконання Антикору п ц ійної стратегії включається до національної доповіді щодо реалізації засад антикору пційної політ и ки проект якої подається спеціально у п ов новаженим органом з питань антикору пційної політик и Верховній Раді України Президент у України та Кабінет у Міністрів Ук раїни до 1 травня рок у наст у пного за звітним. Кабінет Міністрів України з метою здійснення заходів передбачени х Антикору п ц ійною стратегією затверджує державну програму яка підляг ає щорічн ому перегляду з у рах уван ням резу льтатів реалізації визначених заходів висновків та рекомендац ій парлам ентських слухань щодо національного звіту про стан справ з кору пцією.

slide 53:

51 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 ЗАК О Н УКРА ЇНИ Про за побігання корупції Цей Закон визначає правові та організ аційні засади фу нкціону в ання системи запобігання кору пц ії в Україні зміст та порядок застосу в ання п ревентивних антикору пційних механізмів правила щодо у с унення наслідків к ору пційних правопорушень. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕ ННЯ Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: антикору пційна експер тиза - діял ьність із виявлення в нормативно- правових актах проектах нормативно- правових актів положень які с а мостійно чи у поєднанні з інши ми нормами можу ть сприяти вчиненню кору пційних правопору шен ь або прав опору шень пов’ язаних з кору пцією пряме п і дп орядк у ванн я - відноси ни прямої організацій ної або правової залежності підлегло ї особи від її к е рівника в тому числі через вирішення уча ст ь у вирішен н і питань прийняття на робот у звільнення з роботи застосу в ання заохочень дисциплінарних стягнень надання вказівок дор у чень тощо контролю за їх виконанням близькі особи - особи які спільно прожива ю ть по в’ язані спільни м побу том і мають взаємні права та обов’ язки із суб’ єктом з а значеним у частині п е ршій статті 3 цього Закону крім осіб взаємні права та обов’ язки яких із су б’ єктом не мають характеру сімейних у тому чис л і особи які спільно проживають але не перебу в а ють у шлюбі а також - незалежно від зазначених умов - чоло вік др у ж ин а батько мати вітчим мач у ха син дочка пасинок падчерка рідний брат рідна сестра дід баба прадід прабаба вну к вну ч ка правну к правну чка зять невістка тесть теща св екор свекр у ха у с иновлювач чи у с иновлений опік ун чи піклу в аль ник особа яка перебуває під оп ікою або піклу в анням згаданого су б’ єкта кору пційне правопору шення - діяння що містить ознаки кору пції вчинене особою зазначеною у частині першій ст атті 3 цього Закону за яке законом встановлен о кримінальн у дисциплінарну та/ або цивільно- правову відповідальність кору пція - використання особою зазначеною у частині п е ршій статті 3 цього Закону наданих їй сл у ж бових повнова ж ень чи пов’ язаних з ними можливостей з мето ю одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/ п ропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/ пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі зазначеній у части ні першій статті 3 цього Закону або на її вимогу інши м фізични м чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправно го використання наданих їй сл у ж бових повноважень чи пов’ язаних з ними мож л ивостей неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно переваги пільги послу ги нематеріальні активи бу дь- які ін ші вигоди нематеріального чи негрошового характеру які обіцяють пропон ують надають або одерж у ють без законних на те підстав потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтерес у у сф ері в якій вона викон у є свої сл у ж бові чи представницькі повноваження що може вплину ти на

slide 54:

52 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 об’ єктивність чи неу передженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноваже нь подар у нок - грошові к ошти або інше майно переваги пільги послу ги нематеріальн і активи які надають/ одерж у ють безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової правопору шення пов’ язане з кору пцією - діяння що не містить ознак кору пції але пору шу є встановлені цим Законом вимоги заборони та обмеження вчинене особою зазначеною у частині першій ст атті 3 цього Закону за яке законом встановлен о кримінальн у ад мін істр ативну дисциплінарну та/ або цивільно- правов у відповідальність приватний інтерес - будь- який майновий чи немайновий інтерес особи у тому числі зу мовлений особистими сімейни ми др у ж н і ми чи інши ми позасл ужбовими стосу нками з фізични м и чи юридичними особами у тому числі ті що виникають у зв’ язк у з членство м або діяльн істю в громадських політичних релігійних чи інших орга нізаціях реальний конф лі кт ін тересів - су переч ність між прив атним інтересом особи та її сл у ж бовими чи представницьким и повноваженнями що впливає на об’ єктивність або неу пер едженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноваже нь су б’ єкти деклар у в ання - особи зазначені у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закон у інш і особи які зобов’ язані подавати декларацію відповідно до цього Закону члени сім’ ї - особи які перебувають у шлюбі а також їхні діти у тому чис л і повнолітні батьки особи які перебу вають під опікою і піклу в анням інші особи які спільно проживають пов’ язані спільним побутом мають взаємні права та обов’ язки крім осіб взаємні права та обов’ язки яких не мають характеру сімейних у тому чи слі особи які спільно проживають але не перебу вають у шлюбі виборні особи - Президент України народн і деп утати України депу тати Верховної Ради Авто номної Респу б ліки Крим деп у т ати місцевих рад сіль ські сели щні міські голови. Стаття 2. Законодавство у сфер і запобігання кору пції 1. Відносини що виникають у сф ері запобігання кору пції регу люються Конститу цією України міжнародними дог оворами згоду на обов’ язковість яких надан о Верховною Радою України цим та іншими законами а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно- правовими актами. Стаття 3. Су б’ єкти на яких поширюється дія цього Закону 1. Су б’ єктами на яких поширюються дія цього Закону є: 1 особи у повноважені на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання: а Президент України Голова Верховної Ради Україн и його Перший заст у пник та заст у пник Прем’ єр- міністр України Перший віце- прем’ єр- міністр України віце- прем’ єр- міністри України міністри інші керівники центральних органів виконавчої влади які не входять до складу Кабінету Міністрів України та їх засту пники Голова Слу жби безпеки України Генеральний прок у рор України Голова Національного банк у України Голова Раху нкової палати Уповноваже ний Верховної Ради України з прав людини Голова Верховної Ради Автономної Респ у б ліки Крим Голова Ради міністрів Автономної Респ у б ліки Крим

slide 55:

53 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 б народні деп у т ати України деп утати Верховної Ради Автономної Респу б ліки Крим деп у т ати місцевих рад сільські селищні міські голови в державні сл у ж бовці посадові особи місцевого самовряду в ання г військові посадові особи Зброй них Сил Ук раїни та ін ших у т ворених відповідно до законів військових форму в ань крім військовослу ж б овців строкової військової слу ж би ґ су дді Конститу ційного Су ду України інш і професійн і судді чл е ни дисциплінарні інспектори Вищої кваліфік аційно ї комісії суддів України сл у ж бо ві особи секретаріат у цієї Коміс ії Голова заст у пник Го лови секретарі секцій Вищої ради юстиції а також інші члени Вищої ради юстиції народні засідат елі і присяжні під ча с виконання ними цих фу нкці й д особи ряд ового і начальниць кого складу органів вн у т рішніх справ державної кримінальн о- виконавчої сл ужби Державної сл ужби спеціальног о зв’ язк у та захист у інформації України податкової міл іції особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захист у е посадов і та сл уж бові особи органів прок у рат ури Слу ж би безпеки України дипломатичної слу ж би державної лісов ої охорон и держав ної охорони природно- заповідного фонд у центрального орган у виконавчої влади що забезпечує формування та реалізац ію державної податкової політики та державної політики у сф ері державної митної справи є члени Національног о агентства з питань запобігання к ору пції ж члени Ц е нтральної виборчої коміс ії з посадові та сл ужбо ві особи ін ших державних органів органів влади Авто номної Респ у б ліки Крим 2 особи які для цілей цього За кону прирівнюються до осіб уп овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання: а посадові особи юридичних осіб пу бл і ч ного права які не зазн ачені у пункті 1 частини першої цієї статті б особи які не є державними сл у ж бов цями посадовими особами місцевого самовряду в ання але н адають пу блі ч ні послуги аудитори нотаріу с и оцінювачі а також експерти арбітражні керу ю ч і незалежн і посередн ики члени тру д ового арбітраж у третейські су дді під ча с виконання ними цих фу нкці й ін ші особи визначені законом 3 особи які постійно або тимчасово обіймають посади пов’ язані з виконанням організацій но- розпорядчих чи адміністративно- господарських обов’ язків або спеціально у повноважені на виконання таких обов’ язків у юридичних особах приватно го права незалежно від організ аційно- прав ової форми а також інші особи які не є сл у ж бовими особами та перебувають з підприємствами установ ами орган ізація ми в тру д ових відносинах - у випадках передбачених цим Законом. Розділ II НАЦІ ОНАЛЬНЕ АГ ЕН ТСТВО З ПИТАНЬ З А ПОБІГАННЯ К О РУ ПЦІ Ї Стаття 4. Стату с Нац і онального агентства з питань запобігання кору пції 1. Національне агентство з питань запобігання кору пції далі - Нац і он альне агент с тво є центральним орган ом виконавчої влади зі спец іал ь ним стат усом який забезпечує форму в анн я та реаліз ує державн у антикор у пц ійн у політик у.

slide 56:

54 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2. Національне агентство у межах визначених цим та інш ими законами є відповідаль ним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та підзвітний Кабінет у Міністрів Ук раїни. 3. Національне агентство у т ворюється Ка бінетом Міністрів Ук раїни відповідно до Конститу ції Україн и цього та інших законів України. Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністр і в України представляє Голова Національног о агентства. 4. Правову основ у діяльності Національного агентства становлять Кон с титу ція України міжнародні договори згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Радою України цей та інш і закони України а також прийняті відповідно до них інші нормативно- правові акти. Закон України " Про центральні органи виконавчої влади" та інші нормативно- правові акти що регу люють діяльність органів виконавчої вл ади а також Закон України " Про державн у слу жбу" з аст осов у ю ться до Національного агентства його членів сл ужбовців та працівників його апарат у а також до його повноважень стосовно у п овноважених підрозділів в частині що не су переч ить цьому Закону. 5. Національне агентство є правомочним з момент у призначення більше половини його загального кількісного складу. Стаття 5. Склад Національного агентства 1. Національне агентство є колегіальним органом до складу якого входить п’ ять членів. 2. Членом Національного агентства може бу ти громадянин України не молодший тридцяти п’ яти років який має вищу освіт у володіє державною мовою та здатний за своїми ді ловим и та моральними якос тям и освітнім і професійним рівнем стано м здоров’ я викону вати відповідні сл у ж бові обов’ язки. 3. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Мін і стрів України строком на чотири роки за результ а тами конку рсу. Одна і та сам а особа не мож е обіймати цю посаду понад два строки підряд. Прем’ єр- міністр України вносить для призначення Кабінетом Мін і стрів України на посади члені в Націон ального аг ентства кандидатів відібр аних конку рсною комісіє ю склад якої затвердж ує Кабінет Міністрів України та яка здійснює організацію та проведення конку рсу. 4. До складу конку рсної коміс ії в ходять: 1 особа визначена Верховною Ра дою України за поданням комітет у Верховної Ради України до предмет у відання якого належать питання боротьби з організованою злочинніст ю і кору пцією 2 особа ви значена Пр езидентом України 3 особа ви значена Кабінетом Міністрів України 4 керівник спеціаль но у повноваженого центрального орган у виконавчої влади з питань державної сл ужби 5 чотири особи запропоновані громадськими об’ єднан нями що мають досвід роботи у сфер і запобігання кору пції як і відбираються в порядк у визначен ому Положенням про конку рс.

slide 57:

55 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 5. Рішення конку р сної коміс ії вважається прийнятим якщо за нього на засіданн і конку рсної комісії прог олосу в али не менше ш ести членів конку рсної комісії. Положення про конку рс та Рег л амент роботи конку р сної коміс ії затверджуються Кабінетом Міністрів України. Робот у конку рсної коміс ії забезп е чує Секретаріат Кабінет у Міністрів України. Засідання конк у рсної к оміс ії відкриті для представників засобів масової інфор м ації та ж у рналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів Укр а їни забез печується відео- та ау ді офі ксаці я і трансля ція у режим і реального час у відп овідної відео- та аудіоінформації із засідань конку рсної комісії на о ф іційно му веб- сайті К абінет у Мін і стрів України. Інформац ія про час та місце проведення засідання конку рсної комісії оприлюднюється на офіційному веб- сайті Кабінету Міністрів Україн и не пізніше ніж за 48 годин до його початк у. 6. Конку р сна коміс ія: 1 розглядає док у менти подані кандидатами на по сади членів Національного агентства відбирає із загального числа кан д идатів які згідно з обґ р у н тованим рішенням конку рсної комісії мають найкра щі професійний досвід знання і якості для виконання сл у ж бових обов’ язків членів Національного агентства 2 оприлюднює на офіційному веб- сайті Кабінету Міністрів Україн и інформац ію про кандидатів які подали заяв у на уч асть у конку рсі а також інформацію про кандидатів які бу ли відібр ані для проходження співбесіди з конку рсною комісією та про кандидата відібраного конку рсною комісіє ю для призначення на посаду члена Національног о агентства 3 проводить на своєму засідан ні співбесіду з відібр аними кан д идатами відбирає шляхом відкритого го лосу вання з числа кандидатів які пройшли співбесіду на кожну вакантну п осаду одного кандидата що відповідає вимогам які ставляться до члена Національного агентства та згідно з обґрунтованим рішенням конку рсної к оміс ії має найкращі професійний досвід знання і якості для виконання сл у ж бо вих обов’ язків члена Національного агентства. 7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строк у п овноважень члена Національного агентства або упр одов ж 14 днів з дня дострокового припинення його повноваже нь Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про у м ов и та строки проведення конку рсу в загальнодержавних др у к ованих засобах масової інфор м ації та на офіційно му веб- сайті К абінет у Мін і стрів України. 8. Особа яка претендує на участ ь у конку рсі подає у з а значений в оголошенні строк такі док у менти: 1 заяв у про участь у конку рсі з наданням згоди на проведення спеціальної п е ревірки відповідно до цього Закону та на обробк у персональ них даних відповідно до Закону України "Про захист персональни х даних" 2 автобіог рафію що повинна містити: прізвище усі прі звища у разі зміни власне ім’ я усі в л асні імена в тому числі у разі зміни та по батькові за наявності чис л о місяць рік і місце народження громадянст в о відомості про освіт у тру д ов у діяльність посаду заняття місце роботи громадськ у роботу у тому чис л і на виборних посадах членство у політичних партіях у тому чис л і в мин у л ому наявність тру д ових або бу дь- яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року що передує поданню заяви незалежно від тривалості контактний номер телефону та адрес у електронної пошти відомості про наявність чи відсу т ність су дим о сті

slide 58:

56 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 3 декларацію особи у п овноваженої на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання за рік що переду є рок у у якому бу л о оприлюднено оголошення про конку рс 4 інші доку менти подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки. Відомості з поданих відповідно до цієї части ни док у ментів підл ягають оприлюдненню у продовж трьох робочих дн ів після закінчення ст рок у подання заяв на конку рс на офіц ійному веб- сайті Кабінет у Міністрів України крім відо мостей які відповідно до цього Закону відн есені до інфо рмації з обмеженим досту пом та відомостей про контактний номер телефону адресу елект ронної пошти кандидата. 9. Не може бу ти призначена на по саду чл ена Національного агентства особа яка: 1 за рішен ням су ду визнана недіє здатною або дієздатність якої обмежена 2 має с у ди мість за вчинення злочин у якщо така судимість не погашена або не знята в у с тановленому за коном порядк у крім реабілітованої особи 3 притягалася на підставі обвину вального вироку як ий набрав законної сили до кримінальн ої відповідальності за вчинення кору пційного правопо р у шення або правопору шення пов’ язаного з кору пцією 4 яка не є громадянином України або набу ла громадянство чи підданств о іншої держави 5 не прой шла спеціальн у перевірк у або не надала згоди на її пров едення 6 не подала відповідно до ць ого Закону декларац і ю особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання за мин улий рік 7 впродовж одного рок у до подання заяви на участь у конку рсі на заміщ енн я цієї посади незалежно від тривалості входила до складу керівних органів політичної партії. 10. Повноваження чле на Національного аген тства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадк у: 1 призначення чи обрання на інш у посаду за його згодою 2 досягнен ня шістдеся ти п’ яти років 3 неможливості вик ону вати свої повнова ж ення за станом здоров’ я відповідно до висновку медично ї к оміс ії що створюється спеціал ь но у повноваженим центральним органом виконавчої влади що реалізує державн у політик у у сф ері охорони здоров’ я 4 набранн я законної сили рішенням су ду про визнання його недієз датним або обмеження його цивільної дієздат ності визнання його безв існо відсутнім чи ог олошенн я його померлим 5 набрання законної сили обвину вальним вироком су ду щодо нього 6 припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за меж і України 7 подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням відставки 8 відмови від прийняття присяги державного сл у ж бовця 9 смерті 10 набран ня законної сили рішенням су ду яким встановле н о систематичне пору шення вимог цього Закону якщо відповідні пору шення не міст ять ознак злочин у.

slide 59:

57 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 11. Член Н а ціонального агентства строк по вноважень якого закін ч ився здій снює повноваже ння до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України. Стаття 6. Голова та заст у пник Гол ови Національного агентства 1. Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. Одна й та сама особа не мо же обіймат и цю посаду два строк и підряд. 2. Голова Національного агентства: 1 організов у є робот у Національного агентства скликає та проводить його засідання підпису є протоколи засідань та рішен ня Національного агентства забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб- сайті Нац і онального агентства організов у є підготовк у проект у порядк у денн ого засідан ь Національного агентства який вносить на його розгляд 2 координує робот у члені в Національного агентства контролює робот у праців ників його апарату 3 призначає на посади та звільняє з посад у п орядк у пер едбаченому законодавством про державн у сл ужбу слу ж бовці в апарату Національного агентства крім керівника апарат у та його заст у п ників 4 приймає на робот у та звільняє з роботи у п орядк у пер едбаченому законодавством про працю працівників апарат у Національног о агентства 5 присвоює сл у ж бо вцям Національного агентства ранги дер жавних службовців вживає заходів заохочення притягнення сл ужбовців апарат у Нац і онального агентства до дисциплінарної відповідальності 6 приймає в установленому порядк у рішення про розподіл бюджетних коштів розпорядником яких є Національне агентство 7 затверджує штатний розпис та кошторис Національног о агентства 8 представляє Національне агентство у в і дносинах з судами іншими органами підприємст вами устан овами і орг анізація ми в Україні та за її межами громадсь кістю 9 скликає та проводить наради з питань що належать до його компетенції 10 у межах повноваже нь видає накази та доручення 11 має право бу ти прису т нім на засідання х Верховної Ради України її ко мітетів постійних тимчасових спеціальних та тим ч асових слідчи х коміс ій а також брати участь з правом дор адчого голосу у засі даннях Кабінет у Міністрів України інших державних органів та органів місцевого самовряду в ання при розгляді питань пов’ язаних з форму в анн ям та реаліз ацією антикору пційної політики 12 здійсню є передбачені цим Законом повноваження чле на Національного агентства 13 здійсню є інші повноваження відповідно до цього та інших законів. 3. Повнова ж ення Голо ви Національного агентства припиняються в разі: 1 дострокового припинення його повнова ж ень члена Національного агентства у випадках передбачени х частиною десятою статті 5 цього Закону 2 подання заяви про звільнення з посади Гол ови Національного агентства за власним бажанням без припинення повноважень член а Національ н ого агентства. 4. Національне агентство обирає з числа його член ів заст у пника Голови Національного агентства який викону є обов’ язки Голови Національного агентства в період його відсу т ності.

slide 60:

58 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Стаття 7. Повноваже ння членів Національного агентства 1. Член Національного агентства: 1 гот у є питання на розгляд Національного аг ентства бере уча ст ь у його засіда ннях та голосу ванні без права утримання 2 забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національног о агентства 3 здійсню є повнова ж ення та координ у є робот у стру кт у рних п і дрозділів апарат у Національного агентства відповідно до визначеного Національним агентство м розподілу фу нкціональних обов’ язків 4 за дору ченням Національног о агентства представляє Національне агентство у відносинах з орган ами державної влади орган ами місцевого самовряду в ання громадськи ми об’ єднаннями фізичними та юридичними особами в Укр а їні та за кордоном. 2. Член Національного агентства при здійснен ні своїх повноважень має право: 1 ознайомлюватися з док у ментами які знаходяться у Національного агентства 2 пропонувати для включення до порядк у денного засідан ня Національного агентства питання що належать до його компетенції 3 висту пати на засіданнях Національног о агентства вносити пропозиції щодо питань які розглядаються ініціювати проведення по них голосу вання 4 на підст аві дор у чен ня Національного агентства проводити перевірки з питань які віднесено цим Законом до повноважень Національного агентства 5 бу ти прису т нім на засіданнях Верховної Ради України її комітетів тимчасових спеціальни х та тимчасових слідчих коміс ій а також на засіданнях що проводятьс я Кабінетом Міністрів України у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самовряду в анн я стосовно розгляду пита нь пов’ язаних з форму в анням та реалізац ією антикор у пційної політики 6 у разі н е згоди з рішенням прийнятим Національним агентством у письмовій формі викл асти свою окрему ду мку яка додається до протоколу засідання Національного агентства 7 бу ти прису т нім на з а ходах що проводятьс я Національним агентством. Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства 1. Основно ю формою роботи Національного агентства є засідання що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідан ь затверджується Національним агентством. Рішення Національног о агентства приймаються більшіст ю голосів ві д його загального складу. Регламент Національного агентства а також розподіл фу нкціональних обов’ язків між заст у пником Голови та членами Національного агентства за відповідними напрямами щодо виконання покладених на нього фу нкцій затверджу ю ться рішенням Національног о агентства. 2. Організаційне інформацій но- довідкове та ін ше забезп е чення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.

slide 61:

59 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Положення про апар ат Національ н ого агентства і його стру кту ра а також положення про самостійні стр у кт урні підрозділи апарат у затверджуються Національним агентством. Гранична чисельність працівників апарат у Національного агентства затвердж у є ться Кабінетом Міністрів України за поданням Го лови Національного агентства. Керівник апарат у та його заст у п н и ки призначаються та звільняються Національним агентством. 3. Рішенням Кабінет у Міністрів України за поданням Національного агентства мож у ть створюватися територіальні органи Національного агентства територія діяльності яких може не збігатися з адмін іст ративно- територіальним поділом. Керівники територіальних органів Національного агентства у разі їх створення призначаються та звільняються рішенням Національног о агентства. 4. Працівни ки апарат у Національного агентства та його територіальних органів у разі їх створення рег у лярн о але не рідше одного разу на два роки проходять обов’ язкове підвищення кваліфікац ії. Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства 1. Незалежність Національного аг ентства від впливу чи втру чання у його діял ьність гарант у є ться: 1 спеціальним стат у с ом Національного агентства 2 особлив им порядк ом відбор у призначення та припинення повноважень членів Національного агентства 3 особливим встановленим законом порядком фінансу в ання та матеріально- технічного забезпечен н я Національного агентства 4 належними умовами оплати праці член ів та сл у ж бо вців апарату Національного агентства визначеними цим та інш ими законами 5 прозорістю його діяльності 6 в інший спосіб виз н ачений цим Законом. 2. Члени та сл у ж бо вці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’ язків є представниками влади діють від імен і держави і перебу вают ь під її захи стом. 3. Використання Національного агентства в партійних гру пових чи прив атних інтересах не доп у скається. Діяльність політичних партій в На ціональному агентстві забороняється. 4. Забороняється втру чання державних органів органів влади Автономної Респу б ліки Крим органів місц е вого самовряду вання їх ніх посадових і слу ж бових осіб політичних партій громадських об’ єднань інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього обов’ язків. 5. Повідомлення про підозру у вчиненні криміналь ного правопору шення член у Національного агентства може бути здійснен о лише Генеральним прок у рором України викону вачем обов’ язк ів Генераль ного прок урора України. З клопотанням про відсторонення від посади члена Національног о агентства який підозрюється або обвину вачу ється у вчиненні злочин у має право зверн у тися у встановленому законом порядк у Генеральний прок у рор України або його засту пник.

slide 62:

60 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 6. Члени та сл у ж бовці апарат у Національного агентства їх близь к і особи та майно перебу вают ь під захи стом держ а ви. У разі надходження відповідної заяви від член а Національного агентства органи вн у т рішніх справ вживають необхідних заходів дл я забезпечен н я безпеки члена Національног о агентства його близьких осіб збереженн я їхнього май на. 7. Посягання на життя і здоров’ я члена чи сл у ж бо вця апарату Національного агентства його близьких осіб знищення чи п ошкодження їх майна погроза їм вбивством насильством чи пошк одженням майна тягну т ь за собою відповідальність встановлену законом. 8. Член Національног о агентства має право на забезп е чення засо бами захи ст у які надаються йому орг ан ами вн у т рішніх справ. Стаття 10. Правовий стат у с члені в працівників апарат у та територіальних органів Національного агентства 1. Члени Національног о агентства є державними сл ужбовцями. 2. Працівниками апар ат у Націон ального агентства та його терито ріальних органів є державні сл ужбовці а також інші працівники які викону ють допоміжні фу нкції. Стаття 11. Повноваже ння Національного агентства 1. До повноважень Національного агентства належать: 1 проведен ня аналіз у: стан у запобігання та протидії кору пції в Україні діяльності державних органів органів влади Автоно м ної Респ убліки Крим та органів місцевого самовряду в ання у сфер і запобігання та протидії кору пції статистичних даних резу льтатів досл іджен ь та іншої інформації стосовно сит у ації щодо кору пції 2 розроблення проектів Антико ру пційної стратегії та державної програми з її виконання здійсненн я моніторингу координації та оцінки ефективності виконання Антикору п ц ійної стратегії 3 підготовка та подання в у с тановленому законом порядк у до Кабінет у Міністрів України проект у національної доп овіді щодо реалізац ії з асад антикору пційної полі тики 4 формув ання та реалізац ія антикору пційної політ и ки розроблення проектів нормативно- правових актів з цих пит а нь 5 організа ція проведення досліджень з питань вивченн я сит у ації щодо кору пції 6 здій снен ня моніторингу та кон т ролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки запобігання та врег у л юв ання конфлікт у інтер е сів у діяль н ості осіб у п овноважених на виконання фу нкцій дер жави або місцевого самовряду в ання та прирівняних до них осіб 7 координація та надання методичної допомоги щодо виявле ння державними органами органами влади Автономної Респ у б ліки Крим органами місцевого самовряду в ання кору пціогенних ризиків у своїй діяль н ості та реалізац ії ними заходів щодо їх у с унення у тому числ і підготовки та виконання антикору пційних програм 8 здійснення в порядк у визн аченому цим Законом контролю та перевірки декларацій осіб уп овноважених на виконання фу нкцій держави або місцевог о самовряду в ання збер іг ання та опр и люднення таких декл а рацій проведення моніторингу

slide 63:

61 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 способу життя осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місц е вого самовряду в ання 9 забезп ечення ведення Єдиного державного реєстру декларац і й осіб у п овноважених на вико нання фу нк цій держави або місцевого самовряду в ання та Єдиного державного реєстру осіб як і вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення 10 затвердження відповідно до цього Зако ну правил етичної поведінки державних сл у ж бовців та посадових осіб місцевого самовряду в анн я 11 координація в межах компетенції мето дичне забез печення та здійснення аналіз у ефективності діяльно с ті у повноважених підрозділів у п овноваж е них осіб з питань запобігання та виявлення кору пції 12 погодження антикору пційних програм державн их органів органів влади Автономної Респ ублік и Крим органів місцевого самовряду в анн я розробка типової антикору пційної програми юридичної особи 13 здійснення співпраці із особами які добросовісно повідомляють про можливі факти кору пційних або пов’ язан их з кору пцією правопору шень інших порушень цього Закону викривачі вжиття заходів щодо їх правового та іншого захист у притягнення до відповідаль н ості осіб винних у п ору шенн і їх прав у зв’язку з таким інформуван ням 14 організ ація підготовки перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань пов’ язаних із запобіганням корупції працівників державних о рганів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим посадових осіб місцевого самовряду в ання 15 надан ня роз’ ясн е нь метод и чної та консу л ьтаційної допомоги з питан ь застосу в ан ня актів законодавства з питань етичної поведінки запобігання та врег у л ювання конфлікту інтер е сів у діяльності осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання та прирівняних до них осіб 16 інформу в ання гро м адськості про здійсн ювані Національним агентством заходи щодо запобігання корупції реаліз ація заходів спрямованих на форму в ання у свідомості громадян н е гативного ставлення до кору пції 17 залу чення громадськості до форму в ання реалізац ії та моніторингу антикору пційної політ и ки 18 координація виконання міжнародних зобов’ язань у сф ері формування та реалізац ії антикору пційної політ и ки співпраця з державними органами неурядовими організація ми іноземних держав та міжнародними організаціями в межа х своєї компетенції 19 обмін інформа цією з компетентними органами іноземних держав та міжнародн ими організ аціями 20 інші повноваження визначені законом. Стаття 12. Права Національного агентства 1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноваже нь має такі права: 1 одерж у в а ти в у с тановленому законом порядк у за письмовими запитами від державних органів органів влади Автономної Респ убл і ки Крим органів місцевого самовряду в ання су б’ єктів господарювання незалеж но від форми власн ості та їх посадових осіб гро м адян та їх об’ єдн а нь інформацію необхідн у для виконання покладених на нього завдань

slide 64:

62 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2 мати прямий дост у п до інформаційних баз даних дер жавних органів органів влади Автономної Респ убліки Крим органів місцевого самоврядування к орист у в атися державними у тому числі урядовими системами зв’ язк у і кому нікацій мережа ми спеціальног о зв’ язк у та іншими технічними з асобами 3 залучати у встановленому порядк у до виконання окремих робіт участі у вивченні окремих питань нау к овців у тому числ і на договірній основі працівників державних органів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим органів місцевого самовряду в ання 4 створювати комісії та робочі гру пи орган ізов у в ати конференції семінари і наради з питань запобігання і протидії кору пції 5 приймат и з питань що належать до його компетенції обов’ язкові для виконання нормативно- правові акти 6 отриму в а ти заяви ф і зичних та юридичних осіб про пору шення вимог цього Закону проводити за власною ініціативою перевірку мож л ивих фактів пору шення вимог цього Закону 7 проводи т и перевірки організа ції роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах органах влади Автономної Респ убл і ки Крим органах місцевого самовряду в ання зокрема щодо підготовки та виконання антикору пційних програм 8 вносити приписи про пору шення вимог законодавства щодо етичної поведінки запобігання та врегулювання конфлікт у інтересів інших вимог та обмежень передбачен их цим Законом 9 отриму в а ти від осіб у п овноважених на виконання фу нкцій дер жави або місцевого самовряду в ання письмові пояснення з приводу обст авин що мож у ть свідчити про пору шення правил етичної поведінки запобігання та врег у л ювання конфлікт у інтересів інших вимог та обмежень передбачених цим Законом щодо до стовірності відомостей зазначених у деклар а ціях осіб у п овноважених на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання 10 звертатися до су ду із позовами заявами щодо визнання незаконними нормативно- правових актів індивідуальних рішень виданих прийнятих з пору шенням встановлених цим Законом вимог та обмежень визнання недійсними правочинів у к ладених внаслідок вчинення кору пційного або пов’ язаного з кору пц ією правопору шення 11 затвердж у в ати мет одологію оцінювання кору пційних ризиків у діяльності органів влади проводити аналіз антикору пційних програм органів влади та надавати обов’ язкові для розгляду пропозиції до таких програм 12 ініц іювати проведення сл ужбового розслідуван ня вжитт я заходів щодо притягнення до відповідальності осіб винних у вчиненні кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопорушень надсилати до спеціально у п овноважених су б’ єктів у сфері протидії кору пції матеріали що сві дч ать про факти таких правопорушень 13 інші права передбачені за коном. 2. У випадках виявлення пору шення вимог цього Закону щодо етичної поведінки запобігання та врег у л ювання ко нфлікт у інт е ресів у діяльності осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання та прирівняних до них осіб або іншог о пору шення цього Закону Національне агентство вносить керівник у відповідного орган у підприємства уст анов и організації припис щодо ус уненн я пору шень

slide 65:

63 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 законодавства прове дення сл ужбового розслідуванн я притягнення винної особи до встановленої законом відповідаль н ості. Припис Національног о агентства є обов’ язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадо ва особа якій його адресовано інформує Н а ціональне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержанн я припису. 3. У вип адк у виявлення озн ак кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопору шення Національне агентство затвердж у є обґру нтований висновок який надсилає спеці а льно у п овноваженим су б’ єк там у сфері протидії кору пції. Висновок Національного агентства є обов’ язковим для розгляду про резу льтати якого воно повідомляє ться не пізніше п’ яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопору шення. 4. Державні органи органи влади Автономної Респ убліки Крим органи місцевого самовряду в ання фіз ичні та юридичні особи зобов’ язані надавати запит у в ані Національним агентством док у мен т и чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запит у. 5. Нормативно- правові акти Національного агентства підля г ають державній реєстрації Міністерст вом юстиц і ї України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно- правових акті в. Нормативно- правові акти Національного аг ентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно- правових актів оп у б лікову ються державною мовою в офіційних дру к ованих виданнях. Нормативно- правові акти Національного агентства які пройшли державн у реєстрацію набирають чинності з дня офіційного опу б лік у в а ння якщо інше не передбачен о самими актам и але не раніше дня офіційного опу б лік ування. Стаття 13. Уповноважені особи Н а ціонального агентства 1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та члени Національного агентства а також у повноважені Національним агентством посадові особи. 2. Уповноважені особи Національного агентства мають право: безперешкодно входити до приміщень державних органів органів влади Авт ономної Респ у б ліки Крим органів місцевого самовряду в ання за сл у ж бовим посвідченням та мати дост у п до доку менті в та інших мат е ріал ів необхідних для проведення перевірки вимагати необхідн і до к у менти та інш у ін фо рмацію у зв’ язк у з ре алізац ією своїх повноваже нь з у рах ув анням обмежень встан овлених законом отриму вати в межах своєї комп етенції письмові пояснення від посадових осіб та сл у ж бових осіб державних органів органів влади Автономної Респу б ліки Крим орган ів місцевого самовряду в ання відповідно до розподілу обов’ язків складати протоколи про адмін іс тративні правопору шення у сп равах що належать до компетенції Національного агентства представляти Національне агентство в су дах у порядк у встановленому законом. 3. Без згоди Національ н ого агентства його у п овноважені особи не можу ть входити до складу комісій комітетів та інших органів що формуються орга нами держ а вної влади органами місцевого самовряду в ан ня.

slide 66:

64 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 4. Голові та члена м Національного агентства посадовим і сл ужбо вим особам його апарат у забороняється розголошувати інфо рмацію з обмеженим дост у по м отриман у у зв’ язк у із в и конанням ними сл уж бових обов’ язків крім випадків встановлених законом. Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства 1. Контро ль за витрачанням Національним агентством коштів здійсн юється Раху нковою палатою шляхом проведення ау диту один раз на два роки. 2. Громадсь кий контро ль за дія л ьністю Національного аг ентства забезпечується через Громадськ у раду при Національному агентстві яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на пі дс таві резу льт а тів конку р су. Порядок о рганізації та проведення конку р су з формування Громадської р ади при Національному агентстві визначає ться Кабінетом Мініст рів України. 3. Громадська рада при Національному агентстві заслу хов ує інформа цію пр о діяльність виконання планів і з а вдань Національного аг ентства затвердж у є щорічні звіти про діяльн ість Національного агентства надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства делег у є для участі в засі даннях Національного агентства свого представника з правом дорадчого голосу. 4. Національне агентство готу є щорічн і звіти про свою дія л ьність які після затвердження Громадською радою при На ціональному агентстві оприлюднюються на його офіцій ному веб- сайті. Стаття 15. Соціальний захист чле нів та працівників апарат у Національного агентства 1. Держава забезпечує соціальний захист членів та пра ц івників апарат у Національного агентства відповідно до законодавства про працю і державну сл ужбу з урах ув ання м особливостей визначених цим Законом. 2. У разі загибелі смерті чл ена Національного агентства під ча с виконання сл у ж бових обов’ язків сім’ ї заги блого померлого а у разі її відсут ності його батькам та у т риманцям виплачує ться одноразова грошова допомога в розмірі десятирічн ого розміру оплати праці загиблого померлог о за останн ьою посадою яку він займ ав в порядк у та на умов ах ви значених Кабінетом Міністрів України. За сім’ єю загиблого померлого зберігається право на забезпеченн я житлом. 3. Якщо ос оби одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав передбачених цією статтею та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати встановлених інши ми законами виплата відповідних грошових су м здій сн юється за однією з підстав за вибором особи яка має право на отримання таких виплат. 4. Шкода завдана майну члена або працівника апарату Національного агентства чи майн у його близьких родичів у зв’ язку з виконанням сл ужбових обов’ язків відшкодов у ється в повному о бся зі за рахун ок коштів Державног о бюджет у України з наст у пним стягненням цієї су ми з вину ватих осіб у порядк у встановленому законом. Стаття 16. Оплата праці член ів та працівників апарат у Національного агентства 1. Заробітна плата чле нів та працівників апарат у Національного агентства по винна забезпечувати достатні матеріаль ні умови для належного викона ння ними сл у ж бових обов’ язків з урахуванн ям характеру інтенсивності та небезпечності роботи забезпечу в ати набір і зак ріплення в штаті апарат у Національного агентства кваліфікован их кадрів стиму л ювати досягнення висок и х резу льт а тів у сл ужбовій дія л ьності компенсу в а ти інтелект у а л ь ні затрати працівників.

slide 67:

65 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2. Заробітн а плата члені в та сл уж бовців апар ат у Націон ального агентства складається з посадово го окладу надбавки за вислу г у рок ів доплати за ранг премії та інши х надбавок встановлених законодавством про державн у сл ужбу. Посадовий оклад чл ен а Національного агентства складає 195 мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад Голови Національного агентства встановлюється про п орційно до посадового окладу чл ена Націон ального агентства з коефіцієнтом 13. Посадовий оклад сл у ж бовця апарат у Національного агентства встано влюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України. 3. Надбавки за вислу г у років та доплати за ранг премії та інші надбавки чле нам та державним сл у ж бовц ям Національного агентства ви плачу ю ться відповідно до Закону України "Про державну сл уж бу". Стаття 17. Фінансове та матеріально- технічне забезпечення Національного агентства 1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за раху нок коштів Державног о бюджету України. Фінансу в ання Національного агентства за рах у нок бу дь- яких інших джерел забороняється крім випадків передбачених між народними договорами згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Радою України або проектами міжнародн ої технічної допомоги. 2. У Державному бюджеті Україн и видатки на фінансу в ання Національного агентства визначаються окреми м рядком на рівні що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства. Голова Національног о агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансу в ання на засіданнях Кабінет у Міністрів Укр а їни комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 3. Національне агентство є гол овним розпорядником коштів Де ржавного бюджет у України що виділяються на його фінансу в ання. Видатки на діяльність Національного агентства передбачають кошти на проведення досліджень з питань вивчення сит у ації щодо кору пції інформаційних кампаній та навчання з питань запобігання і протидії корупції. 4. Національне агентство забезпечується необхідни м и матеріальними засобами технікою обладнання м іншим майном для здійснення сл ужбової ді яльності. Розділ III ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛ ІЗАЦІЯ АНТИК О РУ ПЦІ ЙНОЇ ПОЛІТ ИКИ Стаття 18. Антикору п ц ійна політ и ка 1. Засади антикору пційної політики Антикору пційна стратегія визначаються Верховною Радою України. 2. Верховна Рада України щорок у не пізніше 1 черв ня проводить парламентські сл у х ання з питань сит у ації щодо кору пції затвердж у є та оприлюднює щорічн у національну доповідь щодо реаліз ації засад антикору пційної політики. 3. Антико ру пційна стратегія розробляється Національ ним агентством на основі аналіз у ситу ації щодо кору пції а також резу льтатів виконання попередньої антикору пційної стратегії. 4. Антикор у пційна стратегія реал із у є ться шляхом виконання державної програми яка розробляється Національним аген тством та затвердж у є ться Кабінетом Міністрів України.

slide 68:

66 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Керівники державних органів несуть персон альн у відп овідальніст ь за забезпечення реалізац ії державної програми з виконання Антикору пційної стратегії. 5. Державна програма з виконання Антико ру пційної стратегії підлягає щорічн о му перегляду з у рах уван ням резу льтатів реалізації визначених заходів висновків та рекомендац ій парламен тських сл у х ань з питань сит у ації щодо кору пції. Стаття 19. Антикору п ц ійні програми 1. Антикор у пційні програми приймаються в: Адміністра ції Президента України Апараті Верховної Ради Укр а їни Секретаріаті Кабінет у Міністрів Ук раїни Секретаріаті Уповноважено го Верховної Ради Укр а їни з прав людини Генеральній п рок у рат урі України Слу жбі безпеки України мін істерст в ах інших центральних органах виконавчої влади ін ших державних органах юрисдикція яких поширюється на всю територію України обласних Київській та Севастопольській міських дер жавних адміністраціях державних цільових фондах - шляхом затвердження їх керівниками Апараті Ради національної безп е ки і оборони України - шляхом затвердження Секретарем Ради національної без пеки і оборони Україн и Раху нковій палаті - шляхом затвер дження Колегією палати а у Національному банк у України - шляхом затвердження Правлінням банку Центральній виборчій коміс ії Вищій раді юстиції Верховній Раді Автономної Респ у б ліки Крим обласних радах Київській та Севас т опольській міських радах Раді міністрів Автономної Респ у б ліки Крим - шляхом затвердження їх рішеннями. Антикору п ц ійні програми пі длягають погодженню Національним агентством. 2. Антикор у пційні програми повинні передбачати: визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії кору пції у відповідній сфер і заходи з їх р еал ізації а також з виконання антикору пційної стратегії та державної антикору пційної програми оцінк у корупційних ризиків у діяльності орган у уст анов и організац ії причини що їх породж у ють та у м ови що їм спри яють заходи щодо ус уненн я виявлених кору пційних ризиків осіб відповідальних за їх виконання строки та необхідн і ресу рси навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикору пційного спряму в анн я процеду ри щодо моніт орингу оцінки викона ння та періодичного п е регляду програм інші спря мовані на запобігання кору пційним та пов’ язаним з корупцією правопору шенням заходи. Стаття 20. Національна доповідь щодо реаліз ації засад антикору пційної політики 1. Національне агентство готу є проект щорічної національної доповіді щодо ре алізац ії засад антикору пційної політики який не пізніше 1 квітня подається до Кабінет у Міністрів України. 2. У національній до повіді щодо реалізац ії засад ант икору пційної політики мають відображатися такі відомості:

slide 69:

67 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 статистичні дані про резу льтати діяльност і спец іальн о у повноважених су б’ єктів у сфері проти д ії кору пції з обов’ язковим зазначенням таких даних: а кількість зареєстрованих кожним зі спеціально у п овноважених су б’ єктів у сфері протидії к ору пції п овідомлень про кримінальні кору пційні правопорушення та правопору шення пов’ язані з корупцією б кількіст ь оперативно- розшу к ових справ заведених спеціальн о у п овноваженими су б’ єктами у сф ері протидії кору пції та їх резу льтативність в кількість осіб щодо яких складено обвину вальні акти щодо вчинення ними кримінальн их кору пційних правопору шень і правопорушень пов’ язаних з кору пцією а також протоколи про вчинення адміністративних правопору шень пов’ язаних з кору пцією г кількість осіб щодо яких набрав законної сили обвину вальний вирок су ду щодо вчинення ними кримінальних кору пційних правопорушень а також на яких накладен о адмін істративне стягнення за правопору шенн я пов’ язане з кору пцією ґ кількість осіб щодо яких набрав законної сили виправду вальний вирок су ду щодо вчинення ними відповідних правопору шень а також щодо яких закрито відповідне адмін істративне провадження без накладення стягнення д відомо сті окремо за категоріями осіб зазн ачених у частині першій статті 3 цього Закону і за видами відповідальності за кору пційні правопору шенн я та правопору шення пов’ язані з кору пцією е кількість осіб звіль н ених з по сади роботи сл ужби у зв’ язк у з притягненням до відповідаль н ості за кору пційні правопорушення або правопору шення пов’ язані з кору пцією а також осіб стосовно яких за стосоване як основне/ додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльніст ю є відомост і про розмір збитків і шкоди завданих кору пційними правопору ш еннями та правопорушеннями пов’ язаними з кору пцією стан та обсяги їх відшкоду вання ж відомості про кошти та інше майно оде ржа ні внаслідок вчинення кору пційних правопорушень або п равопору ш ень пов’ язаних з кору пцією конфісковані за рішенням су ду а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послу г чи пільг стягнені на користь держави з відомості про кошти та інше май но одержані внаслідок кору пційних правопорушень або правопору ш ень пов’ язаних з корупцією поверн у т і в Україн у із- за кордон у та розпорядження ними и відомост і про конфіскацію пр едметів та доходів від криміналь них кору пційних правопорушень і кількість пропозицій щодо ск асу в ання відповідними органами або посадовим и особами нормативно- правових актів рішень виданих прийнятих внаслідок вчинення кору пційного правопору шення та резу льтати їх розгляду ї відо мості про визнані незаконними в су довому порядк у за заявою заінтересованих фізично ї особи об’ єднання громадян юридичної особи державного орган у орган у місцевого самовряду в ання нормативно- правових актів рішень виданих прийнятих внаслідок вчинення кору пційного правопору шення й кількість направлених подань про ус унен ня причин і умов що сприяли вчиненню кору пційного правопору шення та правопору шення пов’ язаного з кору пцією або невиконанню вимог антикору пційного законодавства

slide 70:

68 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 к співпрацю з відповідними органами інших держав міжнародними організаціями і зару біжними недержавними орган ізація ми та укладені з ними угоди про співробітництво л співпрац ю з недержавними організація ми і засобами масової інфо рмації м штат спеціально уп овноважених су б’ єктів у сф ері п ротидії корупції кваліфікацію та досвід їх працівників підвищення їх кваліф ікації н діяльн ість підрозділів вну т рішн ьої безпеки спеціально у п овноважених су б’ єк тів у сфері протидії корупції кі лькі ст ь повідомлень про вчинення правопору шень їх працівниками резу льтати розгляду таких повідомлень притягнення працівників підрозділів вн у т рішньої безпеки до відповідальності о обсяги фінансу в ання спеціально у п овноважених су б’ єктів у сфер і протидії кору пції п інш і відомості що стосу ю ться резу льтатів діяльності спеціаль но у п овнов а жених су б’ єктів у сфері проти д ії кору пції та виконан н я їх повноважень 2 узагальн ені результ а ти антикору пційної експертизи нормативно- правових актів та проектів нормативно- правових актів 3 інформа ція про резу льтати виконання органами державної влади заходів щод о запобігання та протидії кору пції у тому чи слі в рамках міжнародного співробіт ництва 4 у з агальн ений аналіз сит у ації щодо кору пції із зазначенням: а виявлених державними органами органами влади Автономної Респ у б л і ки Крим органами місцевого самовряду в ан ня кору пціогенних факторів у їх діяльності та реалізац ії ними заходів щодо у с унення зазначених факт орів б резу льтатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивченн я сит у ації щодо кору пції п роведених державними органами органами влади Автономної Респу б ліки Крим органами місцевого самовряду в ання міжнародн ими організаціями гр омадськими об’ єднаннями в стан у виконання міжнародно- прав ов их зобов’ язань у сфер і запобігання і п ротидії кору пції г впливу з д ійснюваних заходів на рівень ко ру пції на основі статистичних даних та резу льтатів соціологічн и х дослідж е нь 5 звіт про стан виконання Антико ру пційної стратегії 6 висновки та рекомен дації. 3. Спеціально у повноважені су б’ єкти у сфер і протидії кору пції інші державні органи органи влади Автоно м ної Респ убліки Крим органи місцевого самовряду в ання до 15 лютого подають до Національного агентства інформацію необхідн у для підготовки національної доповіді щодо реаліз ації засад антикору пційної політики. 4. Кабінет Міністрів України щорок у не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює проект національної доповіді щодо реал із ації засад антикору пційної політ ики який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної Ради України. 5. Національна доповідь щодо реалізац ії засад антикору пційної політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб- сайті Верховної Ради України.

slide 71:

69 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Стаття 21. Участь гро м адськості в заходах щодо запобігання кору пції 1. Громадські об’ єднання їх чле ни або у повноважені представники а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання кору пції мають право: 1 повідомляти про вия в лені факти вчинення кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопорушень реал ьний потенційний конфлікт інт е ресів спец іально у п овноваженим су б’ єктам у сфер і протидії корупції Національному агентству керівництву чи інш и м представникам орган у підприємства устан ови чи організації в яких бу ли вчинені ці правопору шення або у праців ників яких наявний конфлікт інтересів а також громадсько сті 2 запит у в ати та одерж у вати від державних органів органів влади Авто номної Респ у б ліки Крим органів місцев ого самовряду в ання в порядк у передба чено му Законом України "Про дост у п до пу бл іч ної інфор м ації" ін ф ормацію про діяльність щодо запобігання кору пції 3 проводити замовляти проведення громадської антикору пційної експ ертизи нормативно- правових актів та проектів нормативно- правових актів подавати за резу льтатами експертизи пропозиції до відповідних органів отриму вати від відповідних органів інф ормацію про врах у в ан ня поданих пропозицій 4 брати участь у парл аментських сл у х аннях та інших заходах з питань запобігання кору пції 5 вносити пропозиції су б’ єктам права законодавчої ін іціативи щодо вдосконалення законодавчого регу лю вання відносин що виникають у сф ері запобігання кору пції 6 проводити замовляти про в едення досліджень у тому числі нау к ових соціологічн и х тощо з питань запобігання кору пції 7 проводити заходи щодо інформу в ання населення з питань запобігання кору пції 8 здійсню в ати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання кору пції з використанням при цьому таких форм контролю які не су переч а ть законодавству 9 здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання кору пції. 2. Г ром адському об’ єднанню фізичній юридичній особі не мож е бу ти відмовлено в наданні до ст у п у до інформації стосовно компетенції су б’ єктів які здійсню ю ть заходи щодо запобігання кору пції а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядк у в с тановленому за коном. 3. Законопроекти та проекти ін ших нормативно- правових актів що передбачають надання пільг переваг окреми м су б’ єктам господарювання а також делег у в анн я повноваже нь державних органів органів влади Автоно м ної Республіки Крим або орг анів місцевого самовряду в ання з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб- сайтах відповідних органів невідкладно але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття. 4. Державні органи органи влади Автономної Респ убліки Крим органи місцевого самовряду в ання у загальнюють р е зу льтати громадськог о обговорення законопроектів та проектів інших нормативно- правових актів передбачени х частиною третьою цієї статті та оприлюднюють їх на своїх офіц ійн их веб- сайтах.

slide 72:

70 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Розділ IV ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ ЯЗ АНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВ ОПОРУШЕ Н НЯМ Стаття 22. Обмеження щодо використання сл у ж бов их повноважень чи свого становища 1. Особам зазначени м у частин і першій статті 3 цього Закону заборон яється використовувати свої сл ужбові повноваже ння або св оє становище та пов’ язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ін ших осіб у тому чи сл і використовувати бу дь- яке державне чи кому нальне майно або кошти в приватних інтересах. Стаття 23. Обмеження щодо одер жання подар у нків 1. Особам зазначени м у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закон у забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати просити одерж у вати подар у н ки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: 1 у зв’ язк у із здійсн енням такими особами діяльності пов’ язаної із виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання 2 якщо особа яка дар ує перебу в а є в підпорядк у ванні такої особи. 2. Особи зазначені у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закону можу ть приймати подар у н ки які відповідають загальновизнаним у явленням про гостинність крім випадків передбачени х частиною першою цієї статті як що вартість таких подару нків не перевищу є одн у мін імальн у заробітн у плат у встановлену на день прийняття подар у нк а одноразово а су к у пна вартість таких подар унків отриманих з одн ого джерел а протягом рок у не перевищу є дв ох прожиткових мінімумів встановлених для працездатної особи на 1 січня пот очного року. Передбачен е цією частиною обмеження щодо вартості подар у нк і в не поширюється на подар у н ки які: 1 дар у ю ть ся близькими особами 2 одерж уються як загальнодост у пні зниж ки на товари послу г и загальнодост у пні виграші призи премії бон у си. 3. Подар у н ки одержані особами зазначени м и у пу нктах 1 2 част ини першої статті 3 цього Закону як по дар у н ки державі Автономній Респ у б ліц і Крим територіальній громаді державним або кому нальним підприємствам уст анов ам чи орг а нізація м є відповідно державною або кому нальною власністю і передаються орган у підприємств у уст анов і чи організації у порядк у визначеному Кабінетом Міністрів України. 4. Рішення прийняте особою зазначеною у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закону на кори сть особи від якої вона чи її бл изькі особи отримали подар у нок вважают ься такими що прийняті в умов ах конфлікт у інтересів і на ці рішення розповсюдж у ю ться положення статті 67 цього Закону. Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подар унка та поводження з ними 1. Особи у повноважені на виконання фу нкці й держав и або місцевого самовряду в ання прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подар у н ка нез в ажаючи на приватні інтереси зобов’ язані невідкладн о вжити так их заходів:

slide 73:

71 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 відмовитися від пропозиції 2 за можли в ості ідентифіку вати особу яка зробила проп озицію 3 залучити свідків якщо це можл иво у тому числі з чис л а співробітників 4 письмово повідомити про пропозицію безпосередньо го керівника за наявності або керівника відповідного орган у підпр и ємства уст анов и організації спеціально у п овноважених су б’ єктів у сф ері п ротидії кору пції. 2. Якщо особа на як у поширюються обмеження щодо викорис т ання сл у ж бового становища та щодо одержання по дар у нк і в виявила у своєму сл ужбовому приміщенні чи отримала майно що може бу ти неправомірною вигодо ю або подар у нок вона зобов’ язана невідкладн о але не п і зніше одного робочого дня письмово повідомити про цей факт свого безпосередньог о керівника або керівника відповідного орган у пі дприєм ст ва уст анов и організації. Про виявл е ння майн а що мо же бу ти неправ ом і рною вигодою або по дар у нк а складається акт який підпису є ться особою яка виявила неправомірну вигоду або подар у нок та її безпосереднім керівни к ом або керівником відповідного орган у підприємст ва установи організац ії. У разі якщо майно що може бу ти неправомірною виго дою або подар у нок в и являє особа яка є керівником орган у підприємст ва уст анов и організації акт про виявлення майна що може бу ти неправомірною вигодо ю або подару нка підпису є ця особа та особа у повноважена на виконання обов’ язків керівника відповідного орган у пі дприєм ст ва уст анов и організації у разі його відсу т ності. 3. Предмети неправомірної вигоди а також одержані чи виявлені подар у н ки зберігаються в органі до їх передачі спец іаль но у п овноваженим су б’ єктам у сфері протидії кору пції. 4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подару нка за наявності обставин передбачених частиною др у гою статті 23 цього Закону. 5. У випадк у наявності в особи зазначеної у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Зако ну с у мн івів щодо можливості одержання нею подарунка вона має право письмово зверн у тися для одержання консу л ьтації з ць ого питання до територіального орган у Нац і онального агентства який надає відповідне роз’ яснення. Стаття 25. Обмеження щодо су місництва та с у міщення з іншими видами дія л ьності 1. Особам зазначен им у пу нкті 1 частини першої статті 3 цього Закон у забороняється: 1 займатися іншою оплачу в а ною крім викладацької наукової і творчої діяль н ості медично ї практики інстру кт орської та суддівської практики із спорт у або підприємницькою діяльністю якщо інше не передбачено Конститу цією або законами України 2 входити до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів наглядової ради підпр иємства або організац ії що ма є на меті одержання прибу т к у крім випадків коли особи здійснюють фу нкці ї з у п равління акціями частками паями що належать державі чи територіальній громаді та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді спостережній раді ревізійній к оміс ії госп одарсько ї організації якщо інше не передбачено Конститу цією або законами України. 2. Обмеження передбачен і частиною першою цієї статті не поширюються на деп у т атів В е рховної Ради Автоном ної Респ убл і ки Крим депу татів місцевих рад крім тих

slide 74:

72 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 які здійснюють свої по вноваження у відповідній раді на постійній основі чле нів Вищої ради юстиції крім тих які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі народних засідател ів і присяжних. Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності пов’ язаної з вико нанням фу нкці й держави місц е вого самовряду в ання 1. Особам у п овноваженим на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання зазначеним у пу нкті 1 частини першої статті 3 цього Закон у як і звільнилися або інши м чином припинили діяльність пов’ язан у з виконанням фу нкці й держави або місцевого самоврядування забороняється: 1 протягом року з дня припинення відповідної діяльності у к ладати тру д ові договори контракти або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного прав а або фізичними особами - підприємцями якщо особи зазначені в абзаці першому цієї частини протягом рок у до дня припинення виконання фу нкці й держави або місцевого самоврядування здійснювали по вноваження з контролю нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - п і дпри ємців 2 розголошу вати або використов у в ати в ін ший спосіб у своїх інтересах інфо рмацію яка стала їм відома у зв’ язк у з виконанням сл ужбов их повноважень крім випадків встановлених законом 3 протягом рок у з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси бу дь- якої особи у спр а вах у тому числ і в тих що розглядаються в су дах в яких іншою стороною є орган підприємство уст анов а організація в якому яких вони працювали на момент припинення зазначеної дія л ьності. 2. Пору шен ня встановленого пу нктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо у к ладення тру д ового договор у контракту є підставою для припинення відповідного договор у. Правочини у сф ері підприємницької діяльно с ті вчинені з пору шенням вимог пу нкту 1 частини першої цієї статті мож у ть бу ти визнані недійсними. У разі вияв лення порушень передбачених частиною першою цієї статті Національне агентство зв ерт а єт ь с я до су ду для припинення трудового договор у контракту визнання правочину недійсним. Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб 1. Особи з а значен і у підп унктах " а" " в"-" з" пу нкту 1 частини першої статті 3 цього Закону не мож у ть мати у прямому підпорядк у ванні близьких їм осіб або бу ти прямо підпорядкованими у зв’ язк у з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи які претендують на зайняття посад зазначених у підп унктах " а" " в"-" з" пу нкту 1 частини першої статті 3 цього Закону зобов’ язані повідомити к е рівництво орган у на посаду в якому вони п ретенду ють про працюючих у цьому орг ані близьких їм осіб. Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на: 1 народних засідател ів і присяжних 2 близьких осіб які прямо підпорядковані один одному у зв’ язк у з набу ттям одним з них стат у с у виборної особи

slide 75:

73 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 3 осіб які працюют ь у сільськи х населени х пу нктах крім тих що є районними центрами а також гірських насел ених пу нктах. 2. У разі в иникнення обставин що пору шують вимог и частини першої цієї статті відповідні особи бли зькі їм особи вживаю ть заходів щодо у с у н ення таких обставин у п’ ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не ус ун уто відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з момент у виникнення обставин підлягають переведенн ю в у с тановленому порядк у на інш у посаду що виключає пряме підпорядк ування. У разі неможливості такого переведення особа яка п е ребу в а є у підпорядк у ванні підлягає звільненню із займаної по сади. Розділ V ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ Стаття 28. Запобігання та врег у л ювання кон ф лікт у інтересів 1. Особи зазначені у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’ язані: 1 вживати заходів щодо недопу щення виникнення реальн ого потенційного конфлікт у інтересів 2 повідомляти не пізніше наст у пн ого робочого дня з мо мент у коли особа діз налася чи повинна бу ла дізн атися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікт у інтересів безпосередн ього керівника а у ви падк у перебу вання особи на посаді яка не передбачає наявності у неї без п осередньо го керівника або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган під час виконання повноважень у якому виник конф лі кт інтересів відповідно 3 не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікт у інтересів 4 вжити заходів щодо врег у л ювання реального чи потенційного конфлікт у інтересів. 2. Особи у повноважені на виконання фу нкці й держав и або місцевого самовряду в ання не мож у ть прямо чи опосередкован о спон у к ати у бу дь- який спосіб підлеглих до прийняття рішень вчинення дій або бездіяльност і всу переч закон у на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб. 3. Безпосередній керів ник особи або керівник орган у до повноваже нь якого на лежить звільнення/ ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлен ня про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікт у інтересів приймає рішення щодо врег у л ювання конфлікт у інтересів про що повідомляє відповідну особу. Національне агентство у випадк у одержання від особи п овідомленн я про наявність у неї реально го потенційного конфлікт у інтер есів упродовж семи робочих днів роз’ яснює такій особі порядок її ді й щодо врег у л ювання конфлікт у інтересів. 4. Безпосередній керівник або керівник орган у до п овноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади якому стал о відомо про конфлікт інтересів підлегло ї йому особи зобов’ язаний вжи т и передбачені цим Законом заходи для запобігання та врег у л ювання конфлікт у інтересів такої особи. 5. У разі існу вання в особи с у мн івів щодо н а явності в неї конфлікт у інтересів вона зобов’ язана зверн у тися за роз’ ясненнями до територіального органу Національного

slide 76:

74 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 агентства. У разі як що особа не отримала підтвердження про відсу т ність конфлікт у інтересів вона діє відповідно до вимог передбачених у ц ь ому розділі Закону. 6. Якщо ос оба отримала підтвердження про відсу т ність конфлікт у інтересів вон а звільняється від відповідальності якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ ясненням пізніше бу л о виявлено конфлікт ін тересів. 7. Закони та інші нормативно- правові акти що визначають по вноваження дер жавних органів органів влади Автономної Респ убл і ки Крим органів місц е вого само в ряду в ання порядок надання окремих видів державних послу г та провадження інших видів діяльності пов’ язаних із виконанням фу нкцій держави місцевого самовряду в ання мають передбачати порядок та шляхи врег у л ювання конфлікт у інтер есів сл ужбових осіб діяльність яких вони регу люють. Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врег у л ю в ання конфлікт у інтересів 1. Зовнішнє врег у л ювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 1 у с у н ення особи від виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умо в ах реального чи потенційного конфлікт у інте ресів 2 застосув ання зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень 3 обмежен ня дост у п у особи до певної інфор м ації 4 перегляду обсяг у сл ужбових по вноважень особи 5 переведення особи на інш у посаду 6 звільнен ня особи. 2. Особи зазначені у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закону у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів мож у ть самостійно вж ити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтерес у з наданням підтвердж у ючих це доку менті в безпосередньому керівнику або кері внику орган у до повноваже нь якого належить звільнення/ ініц іювання звільнення з посади. Позбавлення приватного і нтересу має виключати бу дь- як у можливість його прихов у в ання. Стаття 30. Усу н ення від виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи участі в його прийнятті 1. Ус у н енн я особи у повноваже ної на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи від виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи у ч асті в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікт у інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного орган у підприємст ва установи організації у випадках якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залу чення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших п рацівників відповідного орган у підприємства уст анов и організації. 2. Ус у н енн я особи у повноваже ної на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи від виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи у ч асті в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікт у інтересів а також залу чення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій ін ших працівників відповідного орган у п і дприємства установи

slide 77:

75 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 організації здійснюється за рішенням керів ника орган у або відповідного стру кт у рного підрозділу в якому працює особа. Стаття 31. Обмеження дост у п у до інформації 1. Обмеження дост у п у особи уповноваже ної на виконання функцій держ а ви або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи до певної інфо рмації здійснюється за рішенням к е рівника орган у або відповідного стру кт у р ного підрозділу в якому працю є особа у ви падк у якщо конфлікт інтересів пов’ язаний з таким доступом та має постійний характер а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості дору чення роботи з відповідною інформаціє ю іншому працівник у органу п і дп риємства уст анов и організації. Стаття 32. Перегляд обсяг у сл уж бових повноважень 1. Перегляд обсяг у слу ж бових повноваже нь особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи здій снюється за рішенням керівника орган у п і дприємства уст анов и організа ції або відповідного стру кт у рного підрозділу в якому працює особа у разі якщо конфлікт ін тересів у її діяльності має постійний характер пов’ язаний з конкретним повноваженням особи а також за можливості продовження належного виконання нею сл ужбових завдань у разі такого пе регляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника. Стаття 33. Здійснення повноваже нь під зовнішнім контролем 1. Слу ж бові повнова ж ення здійснюються особою у п овноважено ю на вико нання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі якщо у с у н ення особи від виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умов ах реального чи потенційного конфлікт у інтересів обмеження її дост у п у до інформац ії чи перег л яд її повноважень є неможливим та відсу т ні підстави дл я її переведення на інш у посаду або звільнення. 2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 1 перевірка працівником визначеним керівником орган у підпри ємства уст анови організації стан у та резу льтаті в виконання особою завдання вчинення нею дій з міс т у рішень чи проектів рішень що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань пов’ язаних із предметом конфлікт у інтересів 2 виконання особою завдання вчинення нею дій розгляд сп рав підготовка та прийняття нею рішень у прису т ності визначеного керівником органу працівника 3 участь у п овноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального орган у в ст ат у с і спост е рігача без права голосу. 3. У рішен ні про з д ій снення зовнішнього контролю визначаються форма кон т ролю у п овноважений на проведення контролю пра ц івник а та кож обов’ язки особи у зв’ язк у із застосу в ан ням зовнішнього контролю за виконанням нею в і дповідного завдання вчиненням нею дій чи прийняття рішень. Стаття 34. Переведення звільнення особи у зв’ язк у з наяв ністю конфлікт у інтересів 1. Переведення особи у п овноваженої на вико нання фу нк цій держави або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи на інш у по саду у зв’ язк у з наявністю реального чи потенційного кон ф лікт у інтересів здій снюється за рішенням керівника орган у підприємст ва установи організа ції у разі якщо конфлікт інтересів у її дія л ьності має постійний характер і не може бу ти врегу л ьований шляхом ус ун ення такої особи від

slide 78:

76 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи у ч асті в його прийнятті обмеження її дост у п у до інфор м ації перегляду її повноважень та фу нкцій п озбавлення приватного інтерес у та за наявності вакантної посади яка за своїми характ еристикам и відповідає особистим та професійним якостям особи. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи у п овноваженої на виконання фу нк цій держав и або місцевого самов ряду в ання прирівняної до неї особи. 2. Звільнення особи у п овноваженої на виконання функцій держ а ви або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’ язк у з наявністю конфлікт у інтересів з д ійснюється у разі якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бу ти врегу л ьований в інший спосіб в тому чи слі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтерес у. Стаття 35. Особливості врег у л ю в ання конфлікт у інтересів що виник у діяльності окремих категорій осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання 1. Правила врегу л ювання конфлікту інтересів в діяль н ості Президента Ук раїни народних депу татів Ук раїни члені в Кабінет у Міністрів України керівників центральних органів виконавчої влади які не входять до складу Кабінету Мін і стрів України с у ддів Конститу ційного Су ду України та суддів суді в загальн ої юрисдикції голів заст у пників голів обласних та районних рад міських сільських селищних голів секретарів міських сільських селищних рад деп у т атів місцевих рад визначаються законами які регу люють стат у с відповідних осіб та засади організації відповідних органів. 2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікт у ін тересів у особи у п овноваженої на виконання фу нк цій держав и або місцевого самов ряду в ання прирівняної до неї особи яка входить до складу колег і ального органу ко мітет у комісії колегії тощо вона не має права брати у ч асть у прийнятті рішення цим органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь- який інший член відпов ідного колегіального орган у або у ч асник засідання якого безпосередньо стосу є ться питання що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального орган у зан оситься в протокол засідання колегіального орган у. У разі як що неу ч асть особи у п овноваженої на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання прирівняної до неї особи яка входить до складу колегіального орган у у прийнятті рішень цим органом при зведе до втрати правомочності ц ь ого орган у участь такої особи у прийнятті рішень має здій снюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснен ня зовнішнього контр олю приймається відповідним колегіальним органом. Стаття 36. Запобігання конфлікт у інтер есів у зв’ язк у з наявністю в особи підприємст в чи корпоративних пр ав 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’ язані протягом 30 днів після призначення обрання на посаду передати в у п равління іншій особі належні їм підпри ємства та корпоративні права у порядк у встановленому законом. У такому в ипадк у осо бам зазначеним у пункті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону забороняється передавати в у п равління належні їм підприємст ва та корпо ративні права на користь членів своєї сім’ ї.

slide 79:

77 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2. Передача особами зазначеними у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону належних їм підприє м ств які за способом утворення засн у в ання та форму в ання стат утного капіталу є у н ітарним з д ійснюється шляхом укладенн я договор у управління майном із су б’ єктом підприємницької діяльн ості. 3. Передача особами зазначеними у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів: 1 укладен ня договору упр ав лін ня майном із су б’ єктом підприємницької дія л ьності крім догов ор у у правління цінними паперами та іншими фінансовими інстр у мен т ами 2 у к л аден ня договору про у п равління цінними паперами інш ими фінансовими інстр у мент ами і грошовими кош т ами призначеними для інвест у в ання в цінні папери та інші фін а нсові інстр у менти з торговце м цінними паперами який має ліцензі ю Національного агентства з цінних паперів та фондового ринк у на провадження діяльност і з управлінн я цінними паперам и 3 у к л аденн я договор у про створе ння венчу р ного пайового інвестиційного фо нд у дл я у п равління переданими корпоративними правами з компанією з у п равління активами яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з у правління активами. Передача к орпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчу рного пайового інвестиційного фонд у здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринк у випу ску цінних паперів такого інстит у т у спільного інвест у в анн я. 4. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону не мож у ть у к л адати договори зазначені у частинах др у гій та третій ці єї статті із су б’ єктами підприємницької діяльності торговцями цінними паперами та к омпанія ми з у п равління активами в яких працюють члени сім’ ї таких осіб. 5. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону призначені об ра ні на п осаду в одноденний термін після передачі в у п равління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’ язані письмово повідо мити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідчен ої копії укл аденого дог овор у. Розділ VI ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНК И Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб 1. Загальні вимоги до поведінки осіб зазначених у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону якими вони зобов’ язані керу ват ися під ча с виконання своїх сл ужбових чи представницьких повноважень підстави та порядок притягнення до відпов ідальності за пору шення цих вимог встановлюються цим Законом який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної ет ики. 2. Національне агентство затверд ж у є загаль ні правила етичної поведінки дер жавних сл у ж бовців та посадових осіб місцевого самовряду в анн я. Державні органи органи влади Автономної Респ убл і ки Крим органи місцевого самовряду в ання у випадк у необхідності розробляють та забезпечують виконання галу зевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників а також інших осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовр яду вання прирівняних до них осіб які здійснюють діяльність у сфері їх у прав л іння.

slide 80:

78 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Стаття 38. Додержання вимог закон у та етичних норм поведінки 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону під час виконання своїх сл ужбових повноважень зобов’ язані неу хильно додерж у ват ися вимог закон у та загальновизнаних етичних н орм поведінки бу ти ввічливими у стосунках з громадянами керів никами колегами і підлеглими. Стаття 39. Пріоритет інтересів 1. Особи з а значен і у пу нкті 1 частини першої статті 3 цього Закону представляючи держав у чи територіальн у громаду діють викл ючно в їх інтересах. Стаття 40. Політична нейтральність 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’ язані при виконанні своїх сл ужбови х повноважень дотриму в атися політичної нейтральності у никат и демонстр а ції у бу дь- якому вигляді власних політичних переконань або поглядів не використовувати сл у ж бові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. 2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб які обіймають політичні п осади. Стаття 41. Неу передженість 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону діють неу п ер еджено незважаючи на приватні інтере си особисте ставлення до бу дь- яких осіб на свої політичні п огляди іде ологічні релігійні або інші особисті погляди чи переконання. Стаття 42. Компетентність і ефек тивність 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону с умлінно компетентно вчасно резу льтативно і відповідально викону ють сл у ж бові повноваження та професійні обов’ язки рішення та доручення органів і осіб яким вони підпорядк овані підзвітні або підконтрольні не допускають зловживань та неефективного використання дер жавної і кому нальної в л асності. Стаття 43. Нерозголошення інфо рмації 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та ін ш у інформацію з обмежен им дост у по м що стал а їм відома у зв’ язк у з виконан н ям своїх сл у ж бових повноваже нь та професійних обов’ язків крім випадків встановлених законом. Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи дор у чен ь 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону нез в ажаючи на приватні ін тереси утриму ються від виконання рішень чи дор у чен ь керівництва якщо вони су переч ать закон у. 2. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону самостійно оцінюють пра в омірність наданих керівництвом рішень чи дор у чень та можлив у шкоду що буде завдана у разі виконання таких рішень чи дор у чень. 3. У разі отримання дл я виконання рішень чи дор у чень які особа з а значена у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону вважає незаконними або такими що становлять загрозу охоронюваним законом правам свободам чи інтересам окремих гр омадян юридичних осіб державним або су спі л ьним інтересам вона повинна

slide 81:

79 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 негайно в пись мов і й формі повідомити про це керівника орган у підприємства уст анов и організації в якому вона працює а виборні особи - Націон альне агентство. Розділ VII ФІНАНСОВИЙ КОНТ РОЛЬ Стаття 45. Подання декларацій осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання 1. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’ язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб- сайті Національного агентства декларацію особи у п овноваженої на виконання фу нкцій держави або місц е вого самоврядування дал і - деклар а ція за мин улий рік за формою що визначається Національним агентством. 2. Особи зазначен і у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону як і припиняють діяльність пов’ язан у з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання подають декларацію особи у п овнов а женої на виконання фу нкці й держави або місц е вого самовряду вання за період не охоплений раніше поданими декларація ми. Особи які припинили діяльність пов’ язану з виконанням фу нк цій держав и або місцевого самовряду в ання зобов’ язані наст у пного рок у після припинення діяльності подавати в у с тановленому частиною першою цієї статті порядк у деклар ацію особи у п овноваженої на вико нання фу нк цій держави або місцевого самовряду в ання за мин у лий рік. 3. Особа яка претендує на зайн яття посади зазначен ої у пу нкті 1 підпу н кті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 ц ь ого Закону до призначення або обрання на відповідну посаду подає в у с тановленому цим Законом порядк у декларацію особи у п овн оваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання за мин у лий рік. 4. У випадк у виявлення су б’ єктом деклар у в а ння помилок у поданій ним декл а рації Національне агентство за його пись мов им зверненням надає мож л ивість їх виправити протягом десяти кален дарних днів. Притягнення су б’ єкта деклар у в а н ня до відп овідальності за неподання несвоєчасне подання декларації особи у повн оваженої на виконання фу нкцій держави або місц е вого самовряду в ання або за подання у ній завідомо недост овірних відомостей не звільняє су б’ єкта деклар у в анн я від обов’ язк у подати відповідну деклар ацію з достовірними відомостями. Стаття 46. Інформац ія що зазначається в декларації 1. У деклар а ції зазн ачаються відомості про: 1 прізвище ім’ я по батькові реєстраційн и й номер облікової картки платника податків серія та номер паспорт а громадян ина Україн и якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального орган у виконавчої влади відповідаль ний за форму в ання державної податкової політики і має про це відміт к у у паспорті громадянина України су б’ єкта деклар у в а н ня та чле нів його сі м’ ї місце реєстрації та фактичного проживання місце роботи проходження сл у ж би або місц е майбу т ньої роботи проходження сл у ж би займан у посаду або посаду на як у претенду є та категорію посади якщо така є су б’ єкта деклар у в ання

slide 82:

80 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2 об’ єкти неру хомост і що належать су б’ єк т у декл а р ування та чл енам його сім’ ї на праві приватної власності включаючи спільну власність або знаходяться у них в оренді чи на іншо му праві корист у в ання незалежно від форми у к ладення правочину внаслідок якого набу т е таке право. Такі відо мості включають: а дані щодо виду характеристики майна місцезнаходження дат у набу ття майна у власність оренду або інше право користу в ання вартість майна на дат у набу ття його у власність володіння або корист у в ання б у разі як що неру хоме майно п е ребу в а є у спільній вл асності про усіх сп іввласників такого май на вказ у ю ться відомості зазначен і у пу нкті 1 частини першої цієї ст атті. У разі якщо неру хом е майно перебу ває в оренді або на іншому праві корист у в ання про власника такого майна також вказ у ю ться відомості заз начені у пункті 1 частини першої цієї статті 3 цінне рухоме майно вартість якого перевищу є 50 мінімальни х заробітни х плат встановлених на 1 січня звітного рок у що належить суб’ єкт у деклар у в ання або члена м його сім’ ї на праві приватної власності у тому числ і спіл ьної власно с ті або перебу ває в її володінні або корист уванні незалежно від форми правочину внасл ідок якого набу те таке право. Такі відомості включають: а дан і щодо виду майна характеристики майна дат у набу ття його у власність володіння або корист ування варт ість майна на дат у його набу ття у власність володіння або корист ування б дан і щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів а тако ж щодо їх марки та моделі рок у випу ску ідентифік а ційного номера за наявності. Відомості про транспортні засоби та інші самохідн і машини і механізми зазнач аю ться незалежно від їх вартості в у разі як що ру хоме майно перебу ває у сп ільній власності про усіх співвласників такого май на також вказ у ю ться відомості зазнач ені у пункті 1 част ини першої цієї статті. У разі якщо ру хоме майно перебуває у володінні або к орист у в анн і про власників таког о майна також вказу ю ться відомост і зазначені у пу нкті 1 частини першої цієї статті 4 цінні папери у тому числі акції облігац і ї чеки сертифікати векселі що належать су б’ єкт у деклар у в ання або члена м його сім’ ї із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера його емітента дати набу т т я цінних паперів у власність кількості та номінально ї вартості цінних пап е рів. У разі якщо цінні папери передані в управлінн я іншій особі щодо цієї особи також вказу ю ться відомості зазначен і у пу нкті 1 частини першої цієї статті 5 інші корпоративні права що належать су б’ єкт у деклар у в ання або член а м його сім’ ї із заз наченням н а ймен у в анн я кожного суб’ єкта господарювання його організаційно- правової форми коду Єдиного державного реєстру п і дприємств і організацій України частки у стат у т ному складено му капіталі товариства підприємства організації у грошовому та відсотковому вираж е нні 6 нематеріальні активи що належать су б’ єк т у деклар у в а ння або членам його сім’ ї у тому чис л і об’ єкти інтелект у а л ь ної власності що мож у ть бу ти оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активі в вкл ю чаються дані про вид та характеристики таких активів ва ртість активів на моме нт виникне ння права власності а також про дат у виникнення права на них 7 отримані нараховані доходи у тому чи слі доходи у вигляді заробітної плати грошового забезпечен н я отримані як за основним місц е м роботи так і за су м і сництвом

slide 83:

81 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 гонорари дивіденди проценти роялті страхові виплати благодійна допомога пенсія доходи від відчу ж ення цінних пап е рів та корпоративних прав подарунки та інш і доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу дже рело доходу та його розмір. Відомості щодо подар у нків та інших доходів не визначених у першому абзаці цього пу нкту з а з н ачаються лише у разі якщо розмір такого подар у нк у або доходу перевищу є 50 відсотків мінімальної заробітної плати вста новленої на день прийняття под а ру нка. До декларації не вкл ю чаються відомості про подар у н ки одержані у випадках передбачен их пу нктами 1 2 частини др у го ї статті 23 цьо го Закону 8 наявні грошові активи у тому чис л і г отівкові кошти кошти розміщені на банківських раху нках внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових уст анов кошти позич е ні третім особам а також активи у дорогоцінних ба нківських металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид розмір та валюту активу а також наймену в ання та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України уст анов и в якій відкриті відповідні раху нки або до якої зроблен і відповідні внески. Не підл ягають деклар у ванн ю кошти розміщен і на одн ому банківському рахунк у внесок до кредитних спілок та інших небанківських фінансових уст анов а також актив у дорогоцінних банкі вських металах готівкові кошти кошти позичені третім особам вартість яких не перевищу є 50 мініма л ьних заробітних плат встановлених на 1 січн я звітного рок у 9 фін а нсо в і зобов’ язання у тому числ і отрим а ні кр едити позики зобов’ язання за договорами лізингу розмір сплачених коштів в раху нок основної су м и позики креди т у та процентів за позикою кредит у зобов’ язання за договорами страху вання та недержавного пенсійного забезпечення позичені інши м особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’ язань включа ють дані про вид зобов’ язання його розмір валюту зобов’ язання інфор м ац ію про особу стосовно якої виник ли такі зобов’ язання відповідно до пу нкту 1 частини першої цієї статті та дат у виникнення зобов’ язання. Такі відомості зазначаються лише у разі якщо розмір зобов’ язання перевищу є 50 мінімальних заробітних плат встановлених на 1 січня звітного рок у. У разі якщо р озмір зобов’ язання не перевищу є 50 мін іма льних заробітних плат встановл ених на 1 січня звіт ного рок у зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’ язання. У разі якщо предметом правочину щодо забезпечен н я виконан н я зобов’ язання є неру хоме або рухоме майно в декларації заз начається вид майна його місц е зн аходження вартість та інформація про власника майна відповідно до пу нкт у 1 цієї статті. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’ язання є порука в декларації має бу ти вказана інформація про пору чителя зазначена у пу нкті 1 частини першої цієї статті 10 видатки та всі правочини вчинені у звітн ому періоді на підставі яких у суб’ єкта деклар у в а н ня виникає або припиняється право власності володіння чи кори ст у в ання у тому числ і спільної власності на неру хоме або ру хом е майно нематеріальні та інші активи а також виникають фінансові зобов’ язання які зазначені у пу нктах 2-9 частини першої цієї статті. Такі відомості зазначаються лише у разі якщо розмір відповідного видатк у перевищу є 50 мінімаль них заробітних плат встановлених на 1 січня звітного рок у. Окрім цього до таких відомостей включаються дані про вид правочину його предмет та інформація щодо наймену в ання к онтрагента 11 посаду чи робот у що викону ється або викон у валас я за су місництвом: дані про займан у по саду чи робот у оп лачуван у чи ні що викону ється за дог овором контрактом наймену в ання юридичної чи фізи чної особи в якій яких особа працює або працювала за су місництвом із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

slide 84:

82 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 фізичних осіб - підприємців або прі звище ім’ я по батькові фізично ї особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків 12 входження су б’ єкт а деклар у вання до керівних ревізійних чи наглядових органів громадськи х об’ єднань благодійних організацій саморег у лівних чи самоврядних професійних об’ єднань членство в таких об’ єднаннях організаціях із зазначен ням назви відповідних об’ єднан ь організа цій та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємц і в. 2. Відомості зазначен і у частині першій цієї статті подаються незалежно від того знаходиться об’ єкт дек лар у вання на території України чи за її межа ми. 3. Відомості передбачені пу нктом 10 частини першої цієї статті не зазначаються у деклараціях осіб які пр етенду ють на зайняття посади зазнач еної у пу нкті 1 пі дпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону. 4. Відображення доходів і видатків су б’ єктів деклар у в а ння здійсн юється у грошові й одиниці Ук раїни. Вартість майна майнових прав активів інших об’ єктів деклар у ва ння передбачених частиною першою цієї статті з а значається у грошовій одиниці України на момент їх набу ття у власність або останньої грошової оцінки. Вартість майна майнових пр ав активі в інших об’ єктів деклар у в а ння що перебу вают ь у володінні чи корист у в анні су б’ єкта деклар у вання зазначається у випадк у якщо вона відома суб’ єкт у дек лар у вання або повинна бу ла стати відомою внаслідо к вчинення відповідного правочину. 5. Доходи/ видатки одержані/ здій снені в іно земній валюті з метою відображення у декларації перерахов уються в грошовій одиниці Україн и за валютним обмінним ку рсом Національного банк у України що діяв на дат у одержання доходів/ здійсненн я видатків. Щодо доходів/ видатків одержаних/ здійсн ених за кордоном зазначається держава в якій їх бу ло одержано/ здійснено. 6. У разі відмови член а сім’ ї су б’ єкта декларування надати бу дь- як і відомості чи їх частин у дл я заповнення декларації су б’ єкт деклар у в а н ня зобов’ язаний зазначити про це в декларації відобразивши всю відому йому інфо рмацію про такого члена сім’ ї визначен у пу нктам и 1-12 частини першої цієї статті. Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій 1. Подані декларації включаютьс я до Єдиного державного реєстру декларац і й осіб у п овноважених на виконання фу нкцій дер жави або місцевого самовряду в ання що формується та ведеться Національним агентством. Національне агентство забезпечує відкрит и й цілодо бовий дост у п до Єдиного державного реєстру деклараці й осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання на офіційному веб- сайті Нац і онального агентства. Досту п до Єдиного державного реєстру декл а рацій осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання на офіційному веб- сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду копіювання та розд ру ков у ванн я інформації а також у вигляді набору даних електронного док у мен т а організованого у форматі що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами машинозчит у в ання з метою повторного використання. Зазначені у дек ларац і ї відо мості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера п аспо рта громадянина України місця проживання

slide 85:

83 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 дати народження фізичних осіб щодо яких зазначається інф ормація в декларації місцезнаходження об’ єктів які наводяться в декларації є ін фо рмацією з обмеженим дост у по м та не підлягають відображенню у відкритому досту пі. 2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання зберігається у п родовж всього час у виконання цією особою фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання а також у п родов ж п’ яти років після припинення виконання нею зазначених фу нк цій крім останньої декларації п оданої особою яка зберігається безстроково. Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій 1. Націон альне агентство проводить щодо дек ларацій поданих суб’ єктами деклар у в а н ня такі види контролю: 1 щодо своєчасності подання 2 щодо правильності та повноти з а повнення 3 логічний та арифмет ичний контроль. 2. Національне агентство проводить повну перевірк у декларацій відповідно до цього Закону. 3. Порядок проведення передбачених цієї статтею вид і в контролю а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством. Стаття 49. Встановлення своєчасн ості поданн я декларацій 1. Контро ль щодо своєчасн ості подання декларації здій снюється протягом п’ ятнадцяти робочих дні в з дня у який така декларація повинна бу ти подана. 2. Державні органи органи влади Автономної Респ убліки Крим органи місцевого самовряду в ання а також юридичні особи пу блічного права зобов’ язані упр одов ж семи робочих дн ів інформувати Національне агентство про припинення працюючими у них су б’ єктами деклар у вання діяльності пов’ язаної з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання. 3. Якщо за резу льтатами контролю встановл ено що су б’ єкт деклар у вання не подав декларацію Національне агентство письм ово повідомляє такого су б’ єкта про факт неподання декларації і су б’ єкт деклар у вання повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядк у визначеному частиною першою статті 45 цього Закону. Одночасно Національне агентство письм ово повідомляє про факт неподання декларації керівник у державного орган у органу влади Автоном ної Респу б ліки Крим орган у місц евого самов ряду в ання їх апарат у юридичної особи пу блічного права в якому працює відповідний су б’ єкт дек лар у вання та спеціально у повноваженим су б’ єктам у сфері проти д ії кору пції. Стаття 50. Повна перевірка декларацій 1. Повна перевірка деклараці ї здійснюється протягом дев’ яноста дні в з дня подання декларації і полягає у з’ ясуван ні достовірності задекларованих відомостей точності оцінки задекларованих активів перевірці на наявність конфлікт у інтересів та ознак незаконного збагаченн я. Обов’ язковій повній п е ревірці п і длягають декларації слу ж бових осіб як і займають відповідаль не та особливо відповідальне стан овище су б’ єктів деклар у вання як і займають

slide 86:

84 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 посади пов’ язані з високим рів нем кору пційних ризиків перелік яких затвердж у є ться Національним агентством. Обов’ язковій повній перевірці також підлягають декларації подані іншими су б’ єктами деклар у вання у разі виявлення у них н е відповідно стей за резу льтатами логічного та арифметичного контролю. Національне агентство проводить повну п е ревірк у дек ларації а також самостійно проводить повну перевірк у ін фо рмації яка підлягає в і дображенн ю в декларації щодо членів сі м’ ї су б’ єкта деклар у в анн я у випадк ах передбачених части н ою шостою статті 46 цього Закону. 2. У разі в с тановлення за резу льтатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство пись мов о повідомляє про це керівника відповідного державного орган у органу влади Автоном ної Респу б ліки Крим орган у місц евого самов ряду в ання їх апарат у юридичної особи пу блічного права в якому працює відповідний суб’ єкт декл а р у вання та спеціальн о у п овноважені су б’ єк ти у сфер і протидії кору пції. Примітка. Під сл у ж бовими особами які займають відповідаль н е та особливо відповідаль не становище в цій статті розуміються особи посади як их передбачен і частиною першою статті 9 Закону України " Про державну слу жбу" або віднесені згі д но із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України "Про сл ужбу в органах місцевого самовряду в ан ня" до першої - третьої категорій а також судді прок у р ори і слідчі керівники заст у пни ки керівни к ів державних органів юрисдикція яких поширюється на всю територію України їх апаратів та самостійни х стр у кт у рни х підрозділів керівники засту п н и ки керівн иків державних органів органів влади Авто номної Респу б ліки Крим юрисди кція яких поширюєтьс я на територію однієї або кількох областей Автономної Респ убліки Крим міст Києва або Севастополя керівників державних органів органів влади Автономної Респ убл і ки Крим юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох р а йонів міс та респ у б ліканського в Автономній Респ у б л і ці Крим або обласного значення район у в місті міста районного значення військові посадові особи вищого офіцерського складу. Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’ єк тів деклар у вання 1. Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя су б’ єктів деклар у в а н ня з метою встановлення відповідності їх рі вня життя наявним у них та членів їх сім’ ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання що подається відповідно до цього Закону. 2. Моніторинг способу життя суб’ єктів дек лар у вання здійснюється Національним агентством на підставі інформації отриманої від фізични х та юридичних осіб а також із засобів мас ової інфор м ації та інших відкритих джерел інформац ії яка містить відомості про невідповідність рівня життя су б’ єктів деклар у в а н ня задекларованим ними майн у і доходам. 3. Порядок здійснення моніторингу сп особу жит т я су б’ єктів деклар у вання визначається Національним агентством. Моніторинг способу життя здійснюється із додержанн ям законодавства про захист персональн их даних та не повинен передбачати надмірного в т ру чання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.

slide 87:

85 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 4. Встановлення невідповідності рівня життя су б’ єкта деклар у в а н ня задеклар ованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним аг ентством надається можливість су б’ єкт у деклар у в а н ня протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фак т ом. У разі виявлення за резу льтатами моніторингу способу життя ознак кору пційного правопору шення або правопору шення пов’ язаного з кору пцією Національне агентство інформує про них спеціально у повноважені су б’ єкти у сфері протидії кору пції. Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю 1. У разі відкриття су б’ єктом дек л ар у в ання або членом його сі м’ ї валютного раху нка в установі банк у- н е резидента відповідний су б’ єкт деклар у вання зобов’ язаний у десятиденн ий строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку із зазначенням номера раху нк а і місцезнаходження бан к у- нерезидента. 2. У разі суттєвої змін и у майнов ому стані су б’ єкта дек лар у вання а саме отри мання ним доходу придбання майна на су му яка перевищу є 50 мінімал ьних заробітних плат встановлених на 1 січня відповідного року зазначений су б’ єкт у десятиденн и й строк з момент у отримання доходу або придбання майна зобов’ язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інфор м ація вноситься до Єдиного державного реєстру деклараці й осіб у п овноважених на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання та оприлюднюється на офіційному веб- сайті Національного агентства. 3. Порядок інформуван ня Національного агентства про відкриття ва лютного ра ху нк а в установі банк у- нерезидента а також про су ттєві змін и у майнов ому стані визначаються Національним агентством. Розділ VIII ЗАХИСТ ВИ КРИ В АЧІ В Стаття 53. Державний захист осіб які надають допомог у в запобіганні і п ротидії кору пції 1. Особа яка надає до помог у в запобіганні і протидії кору пції викривач - особа яка за наявності обґру нтованого переконання що інфор м ац ія є до стовірною повідомляє про пору шення вимог цього Закону ін шою особою. 2. Особи які надають допомог у в запобіганні і протидії кору пції перебуваю т ь під захистом держави. За наявності загрози життю жи тлу здоров’ ю та майну осіб як і надають допомог у в запобіганні і протидії кору пції або їх близьких осіб у зв’ язк у із здійсненим повідомленням про пору шення вимог цього Закону правоохоронними органами до них можу ть бу ти застосовані правові організаційно- технічні та ін ші спрямовані на захи ст від протиправних посягань заходи передбачені Законом України "Про забезпечення безпек и осіб які беру ть уча ст ь у кримін а л ьному су доч инстві". 3. Особа або член її сім’ ї не мо же бу ти зв ільнена чи приму ш ена до звільнення притягну та до дисц иплінарної відповідальності чи піддан а з бок у керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу переведення атестація зміна умов праці відмова в призначенні на вищу посаду скорочення заробітної плати тощо або загрозі таких заходів впливу у зв’ язк у з повідомленн ям нею про пору шення вимог цьо го Закону іншою особою. Інформац ія про ви кр ивача може бу ти розголошена лише за його згодою крім випадків встановлених законом.

slide 88:

86 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 4. Національне агентство а також інші дер жавні органи органи влади Авто номної Респ у б ліки Крим органи місцевог о самоврядування забезпечу ють умови для повідомлень їх працівниками про пору шення вимог цього Закон у іншою особою зокрема через спеціальні телефонні лі ні ї о ф іц ій ні веб- сайт и засоби електронного зв’ язк у. 5. Повідомлення про пору шення вимог цього За кону мож е бу ти здійснене працівником відповідного орган у без зазначення авторства анонімн о. Вимоги до анонімних повідомлен ь про пору шення вимог цього Закону та порядок їх розгляду ви значаються цим Законом. Анонімне повідомленн я про порушення вимог цього За кону підляг ає розгляду якщо наведена у ньому інф ормація ст осу є ться к онкретної особи містить фактичні дані як і мож у ть бу ти перевірен і. Анонімне повідомлен ня про по ру шення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ я т надцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію що міститься в повідомленні неможливо керівник відповідного орган у або його заст у п ник продовж у ють термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. У разі підт вердження викладеної у повідомленні інфо рмації про пору шення вимог цього Закону керівник відповідного орган у вживає заходів щодо припинення виявленого пору шення у с у н ення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідаль н ості а у випадках виявлення ознак кримінального або адмініст ративного правопору шення також інформує спеціально у п овноважених су б’ єктів у сфері протидії кору пції. 6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закон у у сф ері захист у викривачів проводить щорічний аналі з та перегляд дер жавної політики у цій сфері. 7. Посадо ві і слу ж бові особи державних органів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим посадові особи органів місцевого самоврядування юридичних осіб пу блічного права їх стру кт урн и х підрозділів у разі виявлення кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопору шення працівниками відповідних державних органів органів влади Автономної Респ у б ліки Крим органів місцевого самовряду в ання юридичних осіб пу бліч ного права їх стр у кт у рни х підрозділів зобов’ язані у межа х своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого пр авопору шення та негайно письмово повідомити про йо го вчинення спеціально у п овноважений су б’ єкт у сф ері протидії кору пції. Розділ IX ІНШІ МЕ ХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ Стаття 54. Заборона на одержанн я пільг послу г і майн а органами державної влади та органами місцевого самовряду в ан ня 1. Державним орган ам органам влади Автономної Респ ублік и Крим органам місцевого самовряду в ання забор оняється одерж у вати від фізичних юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно нематеріальні активи майнові переваги пільги чи послу ги крім випадк ів передбачених законами або чинними міжнародними договорами згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Радою України. 2. Незаконне одержан ня від фізи чних юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна нематеріальних активів ма йнових пер е ваг пільг чи послу г за наявності

slide 89:

87 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 підстав тяг не за собою відповідальність відповідних посадових осіб державних органів органів влади Автоном ної Респ убл і ки Крим органів місц е вого самовряду в ання. Стаття 55. Антикору п ц ійна експертиза 1. З метою виявлення в чинних нормативно- правових актах та про е ктах нормативно- правових актів факторів що сприяють або мож у ть сприяти вч иненню ко ру пційних правопорушень розроблення рекомен дацій сто с овно їх у с у н ення проводитьс я антикору пційна експер тиза. 2. Обов’ язкова антикору пційна експертиза здійснюється Мініст ерством юстиції України крім антикору пційної ек спертизи проектів нор м ативно- правових акті в внесених на розгляд Верховної Ради Укр а їни народними деп утатами України яка з д ійснюється комітетом Верховної Ради України до пр едмета відання якого належить питання боротьби з кору пцією. Міністерст во юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикору пційної експертизи а так ож порядок оприлюднення її резу льтатів. 3. Обов’ язковій антико ру пційній експертизі яка проводиться Міністерством юстиції України підлягають усі проекти нормативно- правових актів що вносяться на розгляд Кабінет у Міністрів Ук раїни. 4. Антикору пційна експерт и за нормативно- правових актів здійснюєтьс я Міністерст вом юстиції України згі д но із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюєт ь ся щодо за коні в Укр а їни актів Президента України та Кабінет у Міністрів України у таких сферах: 1 прав та свобод людини і громадянина 2 повноважень органів державної влади та органів місцевого самовряду в ан ня осіб у п овноважених на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання 3 надання адмін істративних послу г 4 розподілу та витрачання коштів державного бюджет у та місцеви х бюджетів 5 конк у рсних тендерн и х процедур. Антикору п ц ійна експертиза нормативно- правових актів державних органів нормативно- правові акти яких підлягають державній реєстрації з д ійснюється під час такої реєстрації. 5. Національне агентство може проводити за власною ініціативою у встановленому ним порядк у антикору пційну експертиз у проектів нормативно- правових актів що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінет у Міністрів України. Для прове дення Національним агентством антикору пційної експертизи Кабінет Міністрів України надсилає йому п роекти усіх відповідних нормативно- правових актів. Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикору п ц ійної експертизи ві дповідного проект у нормативно- правового акта що є підставою для зу пинення процеду ри його розгляду або прийняття але на ст рок не біль ше десяти дні в. Громадська рада при Національ н ому аген тстві залучається до проведення ним антикору пційної експертизи. 6. Резу льтати антикор у пційної ек спертизи чинних нормативно- правових акті в у разі виявлення факторів що спри яють або мож у ть сприяти вчиненню кору пційних

slide 90:

88 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 правопорушень підл ягають об ов’ язковому оприлюдненню на офіційно му веб- сай ті орган у яки й проводив відповідну експертиз у. 7. За ініціативою фіз ичних осіб громадсь ких об’ єднань юрид ичних осіб може проводитися громадсь ка антикор у пційна експертиза чинних нормативно- правових акті в та проектів нормативно- правових актів. Проведення громадсь кої антикору пційної експертизи чинних нормативно- правових актів про е ктів нормативно- правових актів а тако ж оприлюднення її резу льтатів здійснюють с я за рахун ок відповідних фізичн их осіб гр омадських об’ єднань юридичних осіб або ін ших джерел не заборонених законодавством. 8. Резу льтати антикор у пційної експертизи в тому числі громадської підлягають обов’ язковому розгляду су б’ єк том видання прийняття відповідного акта його правонаст у пником або су б’ єк том до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваже ння у дан ій сфері. 9. Національне агентство здійснює періоди ч н ий перегляд законодавства на наявність у ньому кору пці огенних норм та надає Мін і стерств у юстиції Ук раїни проп озиції щодо включення їх до плану проведенн я антикору пційної ек спертизи передбаченог о частиною четвертою цієї статті. До проведення зазн аченого моніторингу Національне агентство може залучати громадські об’ єднання наукові уст а нов и в том у числ і на умов а х державного замовленн я на підстав і відкритого конку рсу. Стаття 56. Спеціальна перевірка 1. Стосовн о осіб які претендують на зайняття посад які пер е дбачають зайняття відповідаль ного або особ ливо відповідальн ого становища а також посад з підвищеним кору пційним ризиком перелік яких затвердж у є ться Національним агентством проводитьс я спеціальн а перевірка у тому чи с лі щодо відомостей поданих особисто. Спеціальна перевірка не проводиться щодо: 1 кандидатів на пост Президента України кандидатів у народні депу тати Ук раїни кандидатів у деп утати Верховної Ради Автономної Респ убл і ки Крим місц е вих рад та на посади сільських селищних місь к их голів 2 громадян які призиваються на військов у сл ужбу за призовом осіб оф і це р с ь кого складу та на військов у сл у ж бу за призовом під час мобілізації на особливий період або залучаються до виконання обов’ язків за посадами передбаченими шт атами воєнного час у 3 претендентів які перебу вают ь на посадах в державних органах органах влад и Автономної Респ у б л і к и Крим органах місцевого самовряду в анн я та призначаються в порядк у переведення чи просу в ання по сл ужбі на посади в меж а х того ж орган у або призначаються в порядк у переведення на посади в інших державних органах органах влади Авто номної Респу б ліки Крим органах місцевого самовряду в ання 4 претендентів які перебу вают ь на посадах в державних органах органах влад и Автономної Респ у б лік и Крим органах місц е вого самовряду в ання що припиняються та призначаються в порядк у переведення на роботу до ін ших органів до яких переходять повноваже ння та фу нк ції органів що припиняються 5 осіб при розгляді питання про включення їх до списк у народних засідателів або присяжних. У разі якщо призначення обрання чи затвердження на п осади здійснюється місцевою радою спеціальна перевірка проводиться у в с тановленому цим Законом порядк у стосовно призначених обраних чи затверджених на відповідні по сади осіб.

slide 91:

89 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2. Організація проведення спеціальної п е ревірки покладається на керівника заст у пника керівника державного орган у органу влади Автоном ної Респ убліки Крим орган у місцевого самовряду в анн я або їх апарат у на зайняття посади в якому претендує особа крім випадків у с тановлених законом. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного орган у орган у влади Автономної Респ ублік и Крим орган у місц е вого само в ряду в ання або їх ап арат у може визначити відповідальн ий стру кт у рний підрозділ. Особливості організації проведення спеціальн ої перевірки щодо кандидатів на посаду су дді визначаються Законом України " Про судоу стрі й і стату с су ддів". Щодо кандидатів на зайняття інших посад призначення обрання на які здійснюється Президентом України Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України організація проведення спеціал ь ної перевірки покладається відповідно на Глав у Адміністра ції Президента Україн и Керівника Апарат у Верховної Ради України Міністр а Кабінет у Міністрів Ук раїни або їх заст у пників. Організація проведення спеціальн ої перевірк и у новостворених державних органах покладається на центральний орган виконавчої влади що реалізує державну політик у у сфері дер жавної сл ужби до моменту у т ворення у такому новостворен ому органі відповідаль ного за це стру кту рного підрозділу. 3. Спеціальній перевірці підляг ають відомості про особу яка претенду є на зай няття посади заз наченої в частині першій цієї статті зокрема щодо: 1 наявності су дового рішення що набрало законної сили згідно з яким особу притягну то до кримінальної відповідальності в тому числі за кору пційні правопору шення а також наявно сті су дим ості її зняття погашення 2 факт у що особа піддана п і ддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’ язані з кору пцією правопору шення 3 достовірності відомостей з а значених у декларац і ї особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання 4 наявності в особи корпоративних прав 5 стан у здоров’ я в частині перебу вання особи на облі ку в п с ихоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’ я освіти наявності нау к ового ст у п еня вченого звання 6 відношення особи до військового обов’ язку 7 наявності в особи доп у ск у до державної таємниці якщо такий доп у ск необхідний згідно з кваліфік аційни ми вимогами до певної посади 8 поширення на особу заборони займати відповідну посаду передбаченої положеннями Закону України "Про очищенн я влади". Кандидат на посаду стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася при призначенні в порядку переведенн я на посаду до іншого державного орган у орган у влади Автономної Респ ублік и Крим орган у місц евого само в ряду в ання повідомляє про це відповідний орган який в у с тановленому порядк у запит у є інформацію щодо її резу льтатів. Примітка. Посадами які пер е дбачають зайняття відповідальн ого або особливо відповідаль ного становища є посади пер едбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну сл ужбу" посади віднесені згідн о із статтею 25 зазначен ого Закону та частиною першою статті 14 Закону України " Про сл у ж бу в орг ан ах місцево г о

slide 92:

90 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 самовряду в ання" до п е ршої - третьої категорій а також посади су дді в прок у рорів і слідчих к е рівників заст у пни ків керівників держ а вних органів юрисдикція як их поширюється на всю територію України їх апаратів та самостійних стр у кт у рни х підрозділів керівників заст у пн иків керівників державних ор ганів органів влади Автономної Респ у б л і к и Крим юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей Авто номної Респу б ліки Крим міст Києва або Севастополя керівників державних органів органів влади Автономної Респу б ліки Крим юрисдикція яки х поширюється на територію од ного або кількох районів міста респ убліканського в Автономній Респ у б л і ці Крим або обласного значення район у в місті міста районного значення а також посади що підлягають заміщен ню вищим офіцерськ им складо м військовослужбовців. Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки 1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи яка претенду є на зайняття посади у строк що не пе ревищу є двадцяти п’ яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки. У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається. Порядок пр оведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затвердж у ю ться Кабінетом Мініст рів України. 2. Для про в едення спеціальної п е ревірки особа яка претенду є на зайняття посади подає до відповідного орган у: 1 письмову згоду на п роведення спеціальної перевірки 2 автобіографію 3 копію паспорта громадянина України 4 копії док у ментів про освіт у вчені звання та нау кові ст упені 5 меди чн у довідк у про стан здоров’ я за формою затвердженою Міністерством охорони здоров’ я України щодо перебу вання особи на облік у в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’ я 6 копію військового квитка або посвідчення особи військовослу ж б овця для військовослужбовців або військовозобов’ язаних 7 довідк у про доп у ск до державної таємниці у разі його наявності. Особа яка претенду є на зайняття посади також подає до Національного аген тства в порядк у визначеному частиною першою статті 45 цього Закону декларацію особи у п овноваженої на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання. Особи зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 56 цьо го Закону подають передбачен і цією частиною ста тті документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження. 3. Після одержання письмової згоди особи яка претенду є на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки орган на посаду в як ому претен ду є особа не пізніше наст у пного дня надсил а є до відповідних дер жавних органів до компетенції як их належить проведення спеціально ї перевірки відомостей передбачен их у частині третій статті 56 або до їх територіальних органів за наявності запит про пе ревірк у відомостей щодо особи яка претенду є на зай няття відповідної по сади за формою яку затвердж ує Кабінет Міністрів України.

slide 93:

91 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Запит підпису є керівник орган у на посаду в якому претенду є особа а в разі його відсу т ності - особа яка викону є обов’ язки керівника або оди н з його заст у пників відповідно до розподілу фу нкціональних обов’ язків. До запиту додаються копії док у ментів зазначених у част ині др угій цієї статті. Щодо кандидатів на зайняття посад крім посади су дді призначення обрання на які здійснюється Президентом України Верховною Радою України або Кабінет ом Міністрів України такий запит надсилаєть с я до відповідних державних органів їх територіальних органів відповідно Главою Адміністрації Президента України Керівником Апарат у Верховної Ради України Мініст ром Кабінет у Мін і стрів України їх заст упн иками або іншою визначеною ними посадов ою особою чер е з центральний орган виконавчої влади що реаліз ує державн у політик у у сфері держ а вної сл у ж би. 4. Спеціальна перевірка проводиться: 1 Мін і стер ством вн у т рішніх спр а в України і Державною су довою адміністрацією України - щодо відо мостей про притягнення особи до кримінал ьної відповідальності наявність суди мості її зняття погашення 2 Мін і стер ством юстиції України та Національним агентством з цінних пап е рів та фондового ринк у - щодо наявності в особи корпоративних прав 3 Національним агент с твом - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з корупцією правопору шення відомостей про кандидата а також щодо достовір ності відомостей зазначених особою у деклараці ї особи у п овноваженої на вико нання фу нк цій держави або місцевого самовряду в ання за мин у лий рік 4 центральним органом виконавчої влади що реаліз ує державн у політик у у сфер і охорони здоров’ я відповідним органом виконавчої влади Автоно м ної Респ убліки Крим стр у кт у рни м підрозділом обласної Київської Севастопольської міської державної адмін істрац ії - щодо відомостей про стан здоров’ я кандидата в частині перебу в а ння особи на облік у в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’ я 5 центральним органом виконавчої влади що реаліз ує державн у політик у у сфер і освіти відповідним органом виконавчої влади Автоном ної Респ убл і ки Крим стру кту рним підрозділом обл асно ї Київської Севастопольської міської державної адміністрації центральним органом виконавчої влади якому підп орядкований навчальний заклад керівником навчального закладу - щодо освіти наявності у кандидата нау к ового ст у пеня вченого звання 6 Слу жбою безпеки України - щодо наявності в особи доп у с к у до дер жавної таємниці а також щодо відн ошення особи до військового обов’ язк у в частині персональн о- якісного облік у військовозобов’ язаних Слу ж би безпеки України 7 Міністерством оборони України військовими комісар іа тами Автономної Респ у б ліки Крим областей міс т Києва та Севастополя - щодо відношення особи до військового обов’ язку за винятком випадків персонально- якісного облік у військовозобов’ язаних Слу ж би без пеки України. До проведення спеціал ь ної перевірки мож у т ь бу ти залучені інші центральні органи виконавчої влади або спеціально у повноваже ні су б’ єкти у сфері протидії кору пції з метою перевірки відомостей про особу зазначених у цій стат ті або достовірності док у ментів передбачен их цією статтею.

slide 94:

92 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Стаття 58. Резу льтати проведення спеціально ї перевірки 1. Інформація про резу льтати спеціальної п е ревірки підписана керівником орган у що проводив перевірк у а в разі його відсу т ност і - особою яка викон у є його обов’ язки або заст у пником керівника орган у відповідно до розподілу фу нк ціональних обов’ язків подається до орган у який надіслав відповідний запит у семиденний строк з дати надходжен ня запит у. Під час п роведення спеціальної перевірки між органами підрозділами які її проводять мож у ть здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо особи зокрема щодо осіб які претендують на зайняття посад перебу в а ння на як их становить державну таємницю. Такі взає модія й об мін здійснюються у порядк у визначеному Кабінето м Міністрів України. 2. Рішення про призначення обрання або про відмову у призначенні обранні на посаду пов’ язан у із виконанням фу нкцій держави або місц евого самовряду в ання приймається після проведення спеціальної перевірки. У разі встановлення за резу льтатами спеціальної перевірки факт у розбіжн остей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/ або декларації особи у п овн оваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання за мин у лий рік посадовою особою органом яка який організов у є проведення спеціальної перевірки надається можливість претендент у на посаду протяг ом п’ яти робочих дні в надати письмове пояснення за таким фак т ом та/ або виправити таку розбіж ність. У разі встановлення за резу льтатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на по саду як і не відповідають встановленим законо давством вимогам для зайняття посади посадова особа орган яка який здійснює призначення обрання на цю посаду відмовляє п ретендент у у призначенні обранн і на посаду. У разі в с тановлення за результатами спеціаль ної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених док у ментів або неправдивих відомостей посадова особа орган яка який здійснює призначення обрання на цю посаду повідомляє протягом трь ох робочи х днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє пр етендент у у призначенні обранн і на посаду. Особа щодо якої за резу льтатами спеціальної перевірки встановлено обставини які є підставою для відмови у призначенні обранні на п осаду вважається та кою що не пройшла сп еціальн у перевірк у. Повноваже ння особи зазначеної в абзаці восьмому частини першої статті 56 цього Закону достроково припиняються без припинення повноважень депу тата ради а відповідна особа звіль н яється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадк у якщо вона не пройшла спеціальн у перевірк у або не надала у встановлений цим Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки. Рішення про відмов у у призначенні обранн і на посаду за резу льтатами спеціально ї перевірки може бу ти оскаржено до су ду. 3. Орган на посаду в якому прет ендує особа на підставі одержаної інформа ції гот у є довідк у про резу льтати спеціальної перевірки за формою затвердженою Кабінетом Міністрів України. Щодо кандидатів на зайняття посад крім посади с у дді призначення обрання на які здій снюється Президентом України Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України таку довідк у гот у є відповідний стр у кт у рни й підрозділ

slide 95:

93 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Адміністра ції Президента України Апарату Верховної Ради Укр а їни або С е кретаріат у Кабінет у Міністрів Ук раїни. Особи щодо яких проведена спеціальна перевірка ма ють право на ознайомлення з довідкою про резу льтати спеціальної перевірки та в разі незгоди з резу льтатами перевірки мож у ть подати відповідному орг ан у держав н ої влади орган у місцевого самовряду в анн я свої зау в аж ення у письмовій фор м і. Ці заув аження підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходж е ння. Інформац ія про резу льтати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними якщо вони не містять відомостей що становлять державн у т а ємницю. Доку менти що бу ли подані особою яка претенду вала на зайняття посади для проведення спеціально ї перевірки у разі призначення обрання її на посаду пер едаються для зберігання в особовій справі а в разі відмови у призначенні обранн і на посаду повертаються цій особі під розпи с к у крім в ипадків коли встановлено неправдивість цих док у ментів та інших випадків передбачених законом. Довідка про резу льтати спеціал ь ної перевірки додається до документів поданих особою або до особов ої справи якщо прийнято рішення про її призначення обрання на посаду. Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення 1. Відомо сті про осіб яких притягну то до кримінальної адміністр ативної дисциплінарної або цивільно- правової відповідальності за вчинення кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопорушень а також про юридичних осіб до яких застосовано заходи кримінально- правового характеру у зв’язку з вчиненням кору пційного правопору шення вносяться до Єдиного дер жавного реєстру осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення що формується та ведеться Національним агентством. Відомості про осіб які входять до особового складу органів що провадять оперативно- розшу к ов у або розвідувальн у чи контррозві д у в альн у ді яльні с ть належність яких до вказаних органів становить державн у таємницю та яких притягну то до відповідаль н ості за вчинення кору пційних правопорушень вн осяться до розділу з обмеженим дост у пом Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення. Положення про Єдиний державний реєстр осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення порядок його формув ання та ведення затвердж у ю ться Національним агентством. Відомості про фізи чних осіб яких притягну то до відповідальн ості за вчинення кору пційних або пов’ язаних з кор у пцією правопору шен ь а також про юридичних осіб до яких застосовано заходи кримінально- правового характеру у зв’ язк у з вчиненням кору пційного правопору шення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб як і вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопор у шення протягом трь ох робочи х днів з дня надходження з Державної су дової адміністрації Укр а їни до Національног о агентства електронної копії рішення су ду яке набрало закон н ої сили з Єдиного державного реєстру судових рішень. Відомості про накладення дисци плінарного стягнення за вчинення кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопор у шення вносяться до Єдиного дер жавного реєстру осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору ш ення протягом трьох робочих дні в з дня надходження до На ціональног о агентства від кадрової сл у ж би державного орган у орган у влади Автономної Респ убліки Крим орган у місцевого

slide 96:

94 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 самовряду в ання а також підприємства установи та організації завіреної в у с т а новленому порядк у паперової копії наказу про накладен ня дисциплінарного стягнення. 2. Інфор м а ція з Єдиного держ а вного реєстру осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопо р у шення про внесення відомостей про особу до зазначеного реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається: на запит державних органів органів влади Автономної Респ убл і ки Крим органів місцевого самовряду в ання з метою проведення спеціаль ної перевірки відомостей про осіб які претен ду ють на зайняття посад пов’ язаних з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інфор м ації в рамках кри мінального або адміністративного провадження або на запит прок у рора в рамках здій снення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів у разі звернення фізи чної особи у повноваженої нею особи або у п овноваженого представника юридичної особи щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу як у він представляє. 3. Національне агентство забезпечує опри люднення на своєму офіційному веб- сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення протягом трьох робочих дн ів після їх в несення до реєстру. Відкритими для безоп латного цілодобового дост у п у є такі відомості про фі зичну особу як у притягну то до відповідальності за вчинення кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопору шення: 1 прізвище ім’ я по батькові 2 місце роботи посада на час вчинення кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопору шення 3 склад кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопору шенн я 4 вид покарання стягнення 5 спосіб вчинення дисциплінарного кору пційного прост у пк у 6 вид дисц иплінарног о стягнення. Відкритими для безоп латного ціл одобового дост у п у є такі відомості про юри д ичну особу до якої застосо в ано заходи криміналь но- правового характеру: 1 назва 2 юридична адреса код в Єдиному державно м у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - пі дприєм ці в 3 склад к ору пційного правопорушення у зв’ язк у з в ч иненням якого застосовано заходи кримінально- п равового характеру 4 вид застосованих заходів кримін ально- правового характеру. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не мож у ть бу ти обмежені в дост у пі. Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та дост уп у до інфор м ації 1. Особам зазначеним у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закону а також особам як і постійно або тимчасово обіймають посади пов’ язані з виконанням організацій но- розпорядчих чи адміністративно- господарських обов’ язків або спеціально

slide 97:

95 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 у повноважені на виконання таких обов’ язків у юридичних особах приватно го права незалежно від організаційно- прав ової форми забороняється: 1 відмовляти фізичн им або юридичним о с обам в ін формац ії надання якої цим фізични м або юридичним особам передбачен о законом 2 надавати несвоєчасно недостовірн у чи не в повному о бсяз і інфор м ац ію яка підлягає наданню відповідно до закон у. 2. Не може бу ти ві днесена до ін фо рмації з обмеженим досту пом ін формац ія про: 1 розміри види благодійної та іншої допомоги що надається фізичним та юридичним особам чи одерж у єт ься від них особами зазначени м и в пу нкті 1 частини першої ст атті 3 цього Закону або державними органами органами місцевого самовряду в ання 2 розміри види оплати праці матеріальної допомоги та бу дь- яки х інших виплат з бюджет у о с обам зазн аченим у пу нкті 1 ч астини першої статті 3 цього Закону а також одержані цими особами за правочинами які п і дл ягають обов’ язковій державній реєстрації а також подар у н ки які регу люються цим Законом 3 передачу в управлін ня належних особам підприємств та корпоративних пра в що здійснюється в порядку передбаченому цим Законом 4 конфлікт інтересів осіб з а значених у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 цього Закону та заходи з його врег у л ювання. Розділ X ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Стаття 61. Загальні засади запобігання кору пції у діяльн ості юридичної особи 1. Юридичні особи забезпечують розробк у та вжиття заходів які є необхідн ими та обґру нтованими для запобігання і протидії кору пції у ді яльності юридичної особи. 2. Керівник засновники у ч асник и юридичної особи забезпечують рег у лярн у оцін к у кору пційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикору пційні заходи. Для виявлення та ус уненн я кору пційних ризиків у дія л ьності юридичної особи мож у т ь залучатися незалежні експерти зокрема для п роведення аудит у. 3. Посадові та сл у ж бо ві особи юридичних осіб інш і особи які викону ють робот у та перебу вают ь з юридичними особами у тру д ов их відносинах зобов’ язані: 1 не вчиняти та не брати у ч асті у вчиненні кору пційних правопорушень пов’ язаних з діяльністю юридичної особи 2 утри му в атися від п оведінки яка може бу ти розцін еною як готовність вч инити кору пційне правопору шення пов’ язане з діял ьністю юридичної особи 3 невідкладно інформувати посадов у особу відповідал ьн у за запобігання корупції у діяльності юридичної особи керівника юридичної особи або засновників у ч асник ів юридичної особи про випадки підбу рення до вчинення кору пційного правопору шення пов’ язаного з діяльніст ю юридичної особи 4 невідкладно інформувати посадов у особу відповідал ьн у за запобігання корупції у діяльності юридичної особи керівника юридичної особи або засновників у ч асник ів юридичної особи про випадки вчинення кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопорушень іншими працівн иками юридичної особи або інши ми особами

slide 98:

96 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 5 невідкладно інформувати посадов у особу відповідал ьн у за запобігання корупції у діяльності юридичної особи керівника юридичної особи або засновників у ч асник ів юридичної особи про виникнення реального потенційного конфлікту інтересів. Стаття 62. Антикору п ц ійна програма юридичної особи 1. Антикор у пційною програмою юридичної особи є комплекс правил стандартів і процеду р щодо виявлення протидії та запобігання кору пції у діяльн ості юридичної особи. 2. В обов’ язковому порядк у антик ору пційна програма затверджується керівниками: 1 державних кому нальних підприємств господарськи х товариств у яких державна або кому нальна частка перевищу є 50 відсотків де середньооблікова чисельні сть працюючих за звітний фінансовий рік перев ищу є п’ ятдесят осіб а обсяг валового доходу від реал іза ції продук ції робіт послу г за цей період перевищує сімдеся т мільйонів гривень 2 юридичних осіб які є у ч асникам и попередньої кваліфікації учасниками процеду ри зак у півлі відповідно до Закону Ук раїни " Про здійснення державних зак у півель". 3. Антикор у пційна програма зат в ердж у є ться після її обговорення з праців никами юридичної особи. Текст антико ру пційної програми повинен перебу вати у постійному відкритому дост у пі для працівників юридичної особи. 4. Положення антикору пційної програми включаються до тру д ових договорів правил вн у т рішнього розпорядк у юридичної особи а також можуть включатися до договорів які укладаються юридичною особою. 5. В юридичних осо бах зазначених у частині др угій цієї статті для реалізації антикору пційної програми запровадж у є ться посада Уповноваженого з антико ру пційної програми далі - Уповноважений правовий стат у с якої визначається цим Законом. Стаття 63. Вимоги до антикору пційної програми юридичної особи 1. Антикор у пційна програма юридичних осіб зазначених у части ні др угій ст атті 62 цього Закону повинна містити: 1 сфер у з а стосу в ання та коло осіб на які поширюються її положення 2 вичерпн и й перелік та опис антикору пційних заходів стандар тів процедур та порядок їх виконання застосування зокрема порядок проведенн я періоди ч ної оцінки кору пційних ризиків у діяльності юридичної особи 3 норми професійної етики працівників юридичної особи 4 права і обов’ язки працівників та засновників у ч асників юридичної особи у зв’ язк у із запобі ганням і протидією кору пції у діяльн ості юридичної особи 5 права і обов’ язки Уповноваженого як посадової особи відповідальн ої за запобігання кору пції та підпорядк ованих йому працівників у разі їх наявності 6 порядок рег у лярного звіту в ання Уповноваже ного перед засновниками у ч асниками юридичної особи 7 порядок здійснення належного нагляду контролю та моніторингу за дотриманням антикору пційної програми у діяльності юридичної особи а також оцінки резу льтатів здійснення передбачен их нею заходів 8 умови конф і д е нці йнос ті інформу в ання Уповноваже ного працівниками про факти підбу рення їх до вчинення кору пційного правопорушення або про вчинені інши ми працівниками чи особами кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопору ш ень

slide 99:

97 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 9 процедури захист у працівників які пові домили інф ормацію про кору пційне або пов’ язане з кору пцією правопору шення 10 процеду ру інформу в ання Уповноваженого працівниками про виникнення реального потенційного конфлікт у інтересів а також порядок врег у л ювання виявленого конфлікт у інтересів 11 порядок проведення і ндиві ду ального консу л ьт у в ання Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикору пційних стандартів та процедур 12 порядок проведення періодичного підв ищення кваліф ікації працівників у сфер і запобігання і протидії к ору пції 13 застосування заходів дисц иплінарної відповідальності до працівників які пору шу ють положення антикору пційної прог рами 14 порядок вжи ття заходів реагування щодо виявлених фактів кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопору шень зокрема інформув ання у п ов новажених державних органів проведення вн у т рішніх розслідувань 15 порядок внесення змін до антикору пційної програми. Стаття 64. Правовий статус Упов новаженого 1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками засновниками у порядк у пер едбаченому ух в аленою антикору пційною програмою. 2. Уповноваженим мо же бу ти фізична особа не моло дша тридцяти років яка має повну вищу економічн у або юридичну освіт у і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями професійним рівн ем станом здоров’ я викону вати відповідні обов’ язки. 3. Не може бу ти призначена на по саду Уповноваженого особа яка: 1 має непогашену чи не знят у в установленому за коном порядк у с удимість 2 за рішен ням су ду визнана недіє здатною чи дієздатність якої обмежена 3 звільнен а з посад у державн их органах органах в л ади Автономної Респу б ліки Крим органах місц е вого самовряду вання за пору шення присяги або у зв’ язк у з вчиненням кору пційного правопору шення чи правопорушення пов’ язаного з кору пцією - протягом трьох років з дня такого звільнення. 4. Нес у місн ою з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах зазначених у пу нкті 1 підпу нкті " а" пу нкту 2 частини першої статті 3 цього Закону а також бу дь- яка інш а діяльність яка створює реаль ний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльн істю юридичної особи. У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’ язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасни м поданням заяви про розірвання тру д ового договору за власною ініціативою. 5. Уповноважений мо же бу ти звільнений з посади достр оково в разі: 1 розірван ня тру д ового договор у за ініціативи Уповноваженого 2 розірван ня тру д ового договору з ініц іат иви керівника юридичної особи або її засновників у ч асників. Особа яка працює на посаді Уповноважено го в юридичній особі зазначеній у частині дру гій статті 62 цього Закону мож е бу ти звіль н ена за умо в и надання згоди Національним аг ентством

slide 100:

98 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 3 неможливості вик ону вати свої повнова ж ення за станом здоров’ я відповідно до висновку медично ї коміс ії що створюєтьс я за рішенням спеціально у п овноваженого центрального орган у виконавчої влади що р еаліз ує дер жавн у політику у сфері охорони здоров’ я 4 набранн я законної сили рішенням су ду про визнання його недієз датним або обмеження його цивільної дієздат ності визнання його безв існо відсутнім чи ог олошенн я його померлим 5 набрання законної сили обвину вальним вироком су ду щодо нього 6 смерті. 6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладн е подання нової кандидат у ри на вказан у по саду. Розділ XI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУ ПЦІЙНІ АБО ПОВ’ ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВ ОПОРУШЕ Н НЯ ТА УСУНЕ Н НЯ ЇХ НАСЛІ Д КІВ Стаття 65. Відповідал ьність за кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопор у шення 1. За вчинення кору пційних або пов’ язаних з кору пцією правопору шень особи зазначені в частині першій статті 3 цього Закону притягаються до кримінально ї адмін істративної цивільно- правової та дисциплінарної відповідаль н ості у встановленому законом порядк у. У разі вчинення від імені та в інт е ресах юридичної особи її уповн оваженою особою злочин у самостійно або у спів участі до юридичної особи у випадк ах визначених Криміналь ним кодек сом України застосов у ю ться заходи кр имінально- правового характеру. 2. Особа яка вчинила кору пційне правопорушення або правопору шення пов’ язане з кору пцією однак судом не застосовано до неї пок а рання або не накл адено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю пов’ язаними з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в анн я або такою що прирівнюється до цієї діяльності підляг ає притягненню до дисц иплінарної відповідаль н ості у встановленому законом порядк у. 3. З метою виявлення причин та умов що сприяли вчиненню кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб за поданням спеці а льно у п овноваженого су б’ єк та у сфер і протидії кору пції або приписом Національного агентства рішенням керівника орган у п і дприємств а установи організації в якому працює особа яка вчинила таке правопорушення п роводитьс я сл у ж бове розслідуванн я в порядк у визначеному Кабінетом Міністрів України. 4. Обмеження щодо заборони особі звільнен ій з посади у зв’ язк у з притягненням до відповідаль н ості за к ору пційне правопору шення зай м атися дія л ьністю пов’ язаною з виконанням фу нкцій держави місцевого самовряду в ан ня або такою що прирівнюєтьс я до цієї дія л ьності встановлюється виключно за вмотивованим рішенням су ду якщо інше не передбачено законом. 5. Особа якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочин у у сфер і сл ужбової діяльності підлягає відстороненню від виконання повноваже нь на посаді в порядк у визначеному законом.

slide 101:

99 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Особа щодо якої складено протокол про адміністративне правопору шення пов’ язане з кору пцією якщо інше не передбачено Конститу цією і законами України може бу ти відсторонена від виконання сл ужбових повноважень за рішен ням керівн ика орган у уст анов и підприємст ва організа ції в якому вона працює до зак і нчення розгляду справ и су дом. У разі закриття пр овадження у справі про адміністративне правопорушення пов’ язане з кору пцією у зв’ язк у з відсутністю под і ї або скл а ду адміністративного правопору шення відстороненій від виконання сл ужбових повноважень особі відшкодов у ється середній заробіт ок за час виму шеного прог у л у пов’ язаного з таким відстороненням. Стаття 66. Відшкоду в а ння збитків шкоди завданих державі вн аслідок вчинення кору пційного правопору шення 1. Збитки шкода завдані державі внаслідок вчинення кору пційного або пов’ язаного з кору пцією правопору шення підлягають відшкоду ванню особою яка вчинила відповідне правопору шення в у с тановленому законом п орядк у. Стаття 67. Незаконні акти та правочини 1. Нормативно- правові акти рішення видані прийняті з пору шен ням вимог цього Закону підлягають скасу в анню органом або посадо вою особою у п овноваженою на прийняття чи скасуван ня відповідних актів рішень або мож у ть бу ти визнані незаконними в судовому порядк у за заявою заінтересованої фізичн ої особи об’ єднання громадян юридичної особи прокурора орг ан у державної влади зокрема Національного агентства орган у місц е вого самовряду в ання. Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом трьо х робочих дн ів копію пр ийнятого рішення про скасу в ання або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень. 2. Правочин у к ладений внаслідок пору шення вимог цього За кону мож е бу ти визнаним недійсним. Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та ві дшкоду вання збитків шкоди завданих фізични м та юр идичним о с обам внаслідок вчинення кору пційного правопору шення 1. Фізичні та юридичні особи права яких порушено внаслідок вчинення кору пційного або пов’ язаного з кор у пцією правопору шен ня і яким завдано моральної або майнової шкоди збитків мають право на відновлення прав відшкод у в а н ня збитків шкоди в установлен ому законом порядк у. 2. Збитки шкода завдані фі зичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень дій або без діяльності су б’ єкта який здійснює заходи щодо запобігання і протидії кору пції відшкодов у ються з Державного бюджет у України в установленому законом порядк у. Держава Автономна Респ убліка Крим орган місцевого самовряду в ання які ві дшкоду вали збитки шкоду завдан у не за конним рішен н ям діями або бездіяльністю су б’ єкта що здійснює заходи щодо запобігання та протидії кору пції мають право зворотної вимоги регресу до особи яка завдала збитків шкоди у розмірі виплаченого ві дшкоду вання крім відшкоду вання виплат пов’ язаних із тру д овими відносин ами відшкоду ванням моральної шкоди. Стаття 69. Вилу чення незаконно одержаного майна

slide 102:

100 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1. Кошти та інше майн о одержані внаслідок вчинення кору пційного правопорушення підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням су ду в уст а новленому законом порядк у. Розділ XII МІЖНАРОДНЕ СПІВРО БІТН ИЦ ТВО Стаття 70. Міжнародн е співробіт ництво у сфері запобігання і протидії кору пції 1. Україна відповідно до укл адених нею міжнародних дог оворів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з ін оземними державами міжнародн ими організація ми які здійсню ю ть заход и щодо запобігання і протидії кору пції. 2. Міжнар одна правова допомог а та інші види міжнародного співробітництва у справах про кору пційні правопору шення здійснюються компетентними органами відповідно до законо давства та міжнародних договорів згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Рад ою України. Стаття 71. Міжнародн і договори України у сф ері запобігання і протидії кору пції 1. У разі якщо міжн а родними договорами згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Радою України встановлено інші правила ніж ті що передбачен і законодавством про запобі гання і протидію корупції застосову ю ться правила міжнародн их договорів. Стаття 72. Міжнародн ий обмін ін формац ією у сф ері запобігання і п ротидії кору пції 1. Компетентні орган и України мож у ть надавати відповідним органам іноземних держав та одерж у вати від них інф ормацію у тому чи слі з обмежени м дост у по м з питань запобігання і протидії кору пції з додержан н ям вимог законодавства та міжнародних договорів згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Радою України. 2. Надання органам іноземних дер жав інформації з питань пов’ язаних із запобіганням і протидією кору пції можливе лише в разі якщо ці органи та відповідний компетентний орган України мож уть у с тановити таки й режим дост у п у до інформації який уне м ожлив лю є розкриття інформації для ін ших цілей чи її розголошення у бу дь- яки й спосіб у тому числ і шляхом несанкціонованого дост у п у. Стаття 73. Заходи щодо повернення в Укра їн у коштів та іншого майна одержаних внаслідок к ору пційних правопорушень і розпоряджання вилу ченими коштами та іншим майном одержаними внаслідок кору пційних правопорушень 1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україн у коштів та іншого майна одержаних внаслідок к ору пційних правопорушень і розпоряджається цими коштами та іншим майном відповідно до законодавства та м і жнародних договорів згоду на обов’ язковість яких надано Верховною Радою України. Розділ XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня наст у пного за днем його опу б лік у в а ння та вводиться в дію через шість місяц ів з дня набрання ним чинності. 2. Декларації осіб уповноваже них на виконання фу нкцій дер жави або місцевого самовряду в ання за період до 1 січ ня 2015 року подают ь ся до Національного агентства з питань запобігання кору пції в обсязі та за формою передбачени ми додатком до Закону України "Про засади запобігання і протидії кору пції".

slide 103:

101 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 3. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормат ивно- правові акти застосов уються у частині що не су переч ить цьому Закону. 4. Визнати такими що втратили чинність: 1 Закон України " Про засади запобігання і протидії к ору пції" В і домості Верховної Ради України 2011 р. № 40 ст. 404 2013 р. № 2 ст. 4 № 33 ст. 435 2014 р. № 10 ст. 119 № 11 ст. 132 № 12 ст. 178 ст. 183 № 20-21 ст. 712 № 22 ст. 816 № 28 ст. 937 № 29 ст. 942 із змін ами внесеними Законом Ук раїни від 12 серпня 2014 рок у № 1634-VII 2 Закон України " Про правила етичної поведінки" Відо мості Верховної Ради України 2013 р. № 14 ст. 94. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1 у Кодексі законів про працю України Відомості Верховної Ради УРСР 1971 р. додаток до № 50 ст. 375: а у частині першій статті 36: пу нкт 7- 1 ви класти в та кій редакції: "7- 1 у к ладення тру д ов ого договор у контракту всу переч вимогам Закону України " Про запобігання кору пції" встановленим для осіб які звільнилися або ін шим чином припинили діяльн ість пов’ язан у з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання протягом рок у з дня її припинення" б у пу нкті 4 частини першої статті 41 слова " Закону Укр а їни " Про засади запобігання і протидії кору пції" замінити сл овами " Закону Україн и " Про запобігання к ору пції" а слово " безп осередньому" замінити словом " прямому" в у статті 235: частин у першу після слі в " на інш у робот у" доповнити словами " у тому числ і у зв’ язк у з повідомленням про пору шення вимог Закону України " Про запобігання кору пції" іншою особою" після частини третьої доповнити новою частиною таког о зміст у: " У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника який бу в звільнений у зв’ язк у із з д ійсненим ним або чл еном його сім’ ї повідомленням про пору шення вимог Закону Укр а їни " Про запобігання кору пції" іншою особою та за його відмови від такого поновлення орган який розглядає тру д овий спір приймає рішенн я про виплат у йому компенсації у розмірі ш естиміся ч н ого середнь ого заробіт к у". У зв’ язк у з цим частини четверту і п’ ят у вважати від п овідно частинами п’ ятою і шостою 2 у Кодексі України про адмініст ративні правопору шен ня Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р. додаток до № 51 ст. 1122: а ча стин у першу стат ті 21 після слів " ад мін істративне правопору шення" доповнити словами "крім посадової особи" б пу нкт 5 частини першої статті 24 доповнити абзацом дру гим такого зміст у: " позбавлен н я права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю" в частин у першу статті 25 після слі в " додатко ві адміністративні стягнення" доповнити словами " п озбавлення права обіймати певні посади або займати с я певною діяльністю тільки як додаткове"

slide 104:

102 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 г у статті 30: назв у доповнити словами " позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю" доповнити частинами п’ ятою та шостою так ого зміст у: " Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначаєт ься су дом на строк від шести місяців до одного рок у незалежно від того чи передбачен е воно в санкції статті санкції частини статті Особливої ч астини цього Кодексу коли з у рах ув анням характеру адміністративного правопор у шення вчиненого за посадою особи яка в ч инила адміністративне правопорушення та інших обст авин справи су д визнає за неможливе збереження за нею права обій мати певні посади або займатися певною діяльністю. Позбавлення права обіймати певні посади або зай м атися певною діяльністю призначаєт ься су дом строком на один рік коли його спеціально передбачен о в санкції статті санкції частини статті Особливої част ини цього Кодексу" ґ назв у глави 13- А викласти в такій редакції: " Глава 13- А АДМІНІ СТРАТИВНІ ПРАВОПОРУ ШЕННЯ ПОВ’ ЯЗАНІ З КОР УПЦІЄ Ю" д статті 172- 4 -172- 8 викл асти в такій редакції: " Стаття 172- 4 . Пору шення обмежень щодо су місництва та су міщення з іншими видами дія л ьності Пору шення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачу в а ною діяльніст ю крім викладацької нау к ової та творчої діяльності медично ї та су дді в ської практики інстру кторської практики із спорт у або підприємницькою діяльністю - тягне за собою накладення штрафу від т рьохсот до п’ ятисот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за су місництвом. Пору шення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління інших вико навчих чи контрольних органів чи наглядової ради підприємства або організ ації що ма є на меті о держання прибу тку крім випадків коли особа здій снює фу нкці ї з у п равління акціями ч асткам и паями що належать державі чи тер и торіальній громаді та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді сп остережній раді ревізійній коміс ії господарсь кої організа ції - тягне за собою накладення штрафу від т рьохсот до п’ ятисот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян з конфіскацією от риманого доходу від такої діяльн ості. Дії передбачені части ною першою або др у г ою вчинені особою яку протягом рок у бу ло п і ддан о адмін істр ативному стягненню за такі ж порушення - тягну т ь за собою накладення штрафу від п’ ятис от до восьмисот неоподаткову ваних мініму мів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права о б іймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Примітка. Су б’ єктом правопорушень у цій статті є особи зазначені у пу нкті 1 частини першої статті 3 Закону України " Про запобігання кору пції" за винятко м деп у т атів В е рховної Ради Автоном ної Респ убл і ки Крим депу татів місцевих рад крім тих

slide 105:

103 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 які здійснюють свої по вноваження у відповідній раді на постійній основі чле нів Вищої ради юстиції крім тих які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі народних засідател ів і присяжних. Стаття 172- 5 . Пору шення встановлених законом обмежень щодо одержання подар у нк і в Пору шення встановлених законом обмежень щодо одер жання подар у нків - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян з конфіскацією такого подар унка. Та сама дія вчинена особою яку протягом рок у бу л о піддано адмін істративному стягненню за пору шен ня передбачене частиною першою цієї статті - тягне за собою накладення штрафу від дво хсот до чотирьохсот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян з конфіскацією такого дар унка пожертви та з по збавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на оди н рік. Примітка. Су б’ єктом правопорушень у цій статті є особи зазначені у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 Закону України " Про запобігання кору пції". Стаття 172- 6 . Пору шен ня вимог фінансового контролю Несвоєчасн е подання декларації особи у повноваженої на виконання фу нкці й де ржави або місцевого самовряду в ання - тягне за собою накладення шт рафу від п’ ятдесяти до ста неоподаткову ваних мініму мів доходів громадян. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлен ня про відкриття валютного рахунка в уст анов і банку- нер е зи дента або про су ттєві з міни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян. Дії передбачені части ною першою або др у г ою вчинені особою яку протягом рок у бу ло п і ддан о адмін істр ативному стягненню за такі ж порушення - тягну т ь за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподаткову ваних мініму мів доходів гр омадян з конф і скаці єю доходу чи винагороди та з п озбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на оди н рік. Примітка. Су б’ єктом правопорушень у цій статті є ос оби які відповідно до частин першої та др угої статті 45 Закону України " Про запобігання кору пції" зобов’ язані подавати декларацію особи у п ов новаженої на виконан н я фу нкцій держави або місцевог о самовряду в ання. Стаття 172- 7 . Пору шення вимог щодо запобігання та врег у л ювання ко нфлікт у інтересів Неповідомлення особою у встановлених законом випадк ах та порядк у про наявність у неї реально г о конфлікту інтересів - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян. Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах р еального конфлікт у інтересів - тягну т ь за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот н е оподаткову ваних мініму мів доходів громадян.

slide 106:

104 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Дії передбачені части ною першою або др у г ою вчинені особою яку протягом рок у бу ло п і ддан о адмін істр ативному стягненню за такі ж порушення - тягну т ь за собою накладення штра фу від чотирьохсот до восьмисот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян з позбавленням права обій мати певні посади або займатися певною діяльністю строком на оди н рік. Примітка. 1. Су б’ єкто м правопорушень у цій статті є особи зазначені у пу нктах 1 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання кору пції". 2. У цій ст атті під реальним конфліктом ін тересів слід розуміти су переч н і с ть між приватним інтересом особи та її слу ж бовим и чи представницькими повноваже ннями що впливає на об’ єктивність або неу п ередженість прийня ття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень. Стаття 172- 8 . Незакон н е використання інфо рмації що стала відома особі у зв’ язк у з виконанням сл ужбових повноважень Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації яка стала їй відома у зв’ язк у з виконанням сл ужбових по вноважень - тягне за со бою накладення штрафу від ст а до ста п’ ятдесяти неоподаткову ваних мініму мів доходів громадян. Примітка. Су б’ єктом правопорушень у цій статті є особи зазначені у пу нкті 1 частини першої статті 3 Закону України " Про запобігання кору пції" е у статті 172- 9 : в абзаці другому слов а " від п’ ятдесяти до ста двадцяти п’ яти" замінити слова м и " від ста двадцяти п’ яти до двохсот п’ ятдесяти" доповнити частиною др у гою такого зміст у: " Та сама дія вчинена повторно протягом рок у після застос у в ання заходів адміністративного стягнення - тягне за собою накладення штра фу від двохсот п’ ятдесяти до чоти рьохсот неоподатков у ваних мініму мів дох одів громадян" є доповнити статтею 188- 46 такого з міст у: " Стаття 188- 46 . Невиконання законних вимог приписів Національного агентства з питань запобігання кору пції Невиконан ня законних вимог приписів Національного агентства з питань запобігання кору пції щодо ус унен ня пору шень законодавства про запобігання і протидію кору пції ненадання інформац ії док у ме нтів а також порушення встановлених законодавством строкі в їх надання надання завідомо недостовірної інформац ії або не у повному обсязі - тягну т ь за собою накладен ня штрафу від ста до двохсот п’ ятдесяти неоподатков у ваних мініму мів дох одів громадян. Ті самі дії вчинені особою як у протягом рок у бу ло піддано адміністративному стягненню за таке ж пору шення - тягну т ь за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатков у ваних мініму мів доходів громадян"

slide 107:

105 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 ж статтю 221 після цифр "188- 45 " доповнити цифрами "188- 46 " з пу нкт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого зміс т у: " Національ н ого агентства з питань запобігання кору пції стаття 188- 46 " 3 Кримінальний кодекс України Відомості Верховної Ради України 2001 р. № 25- 26 ст. 131 доповнити статтею 366- 1 такого зміст у: " Стаття 366- 1 . Деклар ування недостовірної ін формац ії Подання суб’ єктом деклар у в анн я завідомо недостовірних відомостей у деклараці ї особи у повноваженої на викона ння фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання передбачен ої Законом України " Про запобігання кору пції" або уми сне неподання су б’ єктом деклар у в анн я зазначеної декларац і ї - карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права о б іймати певні посади чи займат ися певною діяльністю на строк до трьох років. Примітка. Су б’ єктами деклар у вання є особи які відповідно до частин першої та др у го ї статті 45 Закону України " Про запобігання кору пції" зобов’ язані подават и декларацію особи у повноваже ної на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання" 4 у Го спо дарському кодексі Ук раїни Відо мості Верховної Ради України 2003 р. №№ 18-22 ст. 144: а статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого зміст у: "11. Су б’ єкт господарювання державного сектора економіки запровадж у є антикор у пц ійн у програму у порядк у визначеному за коном" б статтю 24 доповнити частиною шостою та кого зміст у: "6. Су б’ єкт господарювання кому нального сектора економіки зап ровадж у є антикор у пц ійн у програму у порядк у визначеному за коном" 5 у Цивільному процесу а льному кодексі України Відомості Верховної Ради України 2004 р. №№ 40-42 ст. 492: а ча стин у др у г у статт і 35 доповнити абзацом дру гим такого зміст у: " Національ не агентство з питань запобігання кору пції може бу ти залу ч ено як третя особа яка не заявляє самостійни х вимог щодо предмета спору на стороні п озивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосу в ан ня негативних заходів впливу до позивача звільнен ня примушу в ання до звільнення притягнення до дисциплінарної відповідальності переведення атестація зміна умов праці відмова в призначенні на вищу посаду скорочення заробітної плати тощо у зв’ язк у з повідомленням ним або чл еном його сі м’ ї про пору шення вимог Закону України "Про запобігання кору пції" іншою особою" б абзац третій частини першої статті 60 викла с ти в такій редакції: " У спр а вах щодо застосу в ання керівником або робот одавцем чи створення ним загрози застосу в ання негативних заходів вп ливу до позивача звільнення пр иму ш у в ання до звільнення притягнення до дисциплінарної відповідальності переведення атестація зміна умов праці відмова в призначенні на вищу посаду скорочення заробітної плати тощо у зв’ язк у з повідомленням ним або чл еном його сі м’ ї про пору шення вимог Закону України " Про запобігання кору пц ії" іншою особою обов’ язок доказу вання правомірності прийнятих при цьому рішень вчинених дій п окладається на відповідача"

slide 108:

106 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 6 частин у др у г у статті 53 Кодексу адміністративного су дочинства України Відомості Верховної Ради України 2005 р. №№ 35-37 ст. 446 доповнити абзацо м др у ги м такого зміст у: " Національ не агентство з питань запобігання кору пції може бу ти залу ч ено як третя особа яка не заявляє самостійни х вимог щодо предмета спору на стороні п озивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосу в ан ня негативних заходів впливу до позивача звільнен ня примушу в ання до звільнення притягнення до дисциплінарної відповідальності переведення атестація зміна умов праці відмова в призначенні на вищу посаду скорочення заробітної плати тощо у зв’ язк у з повідомленням ним або чл еном його сі м’ ї про пору шення вимог Закону України "Про запобігання кору пції" іншою особою" 7 у Кримінальному процесуаль ному кодексі Україн и Відомост і Верховної Ради України 2013 р. №№ 9-13 ст. 88: а ча стин у першу стат ті 155 доповнити словами " а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання кору пції - Генеральний прок у рор України або його засту пник" б ча стин у першу стат ті 158 після слова " Прок у рор" доповнити с л овами " а щодо члена Національного агентства з питань запобігання кору пції Генеральний прок у рор України або його засту пник" в частин у першу стат ті 480 доповнити пу нк том 9 такого зміст у: "9 чл ена Національного агентства з питань запобігання кору пції" г пу нкт 2 частини першої статті 481 після сл ів " заст у пни кам Генерального прок у рора України" доповнити словами " члену Національного агентства з питань з а побігання кору пції" 8 у Законі України "Про державну сл ужбу" Відомості Верховної Ради України 1993 р. № 52 ст. 490 2011 р. № 41 ст. 416 2013 р. № 14 ст. 89 2014 р. № 11 ст. 132: а статтю 9 доповнити частиною третьою так ого зміст у: " Особливості регу лювання правового становища членів і сл у ж бо вців апарат у та територіальних органів Національного агентства з питань запобігання кору пції визначаються законом" б в абз ац і третьому статті 12 слова " або на яких протягом останнього рок у накладалося адмініст ративне стягнення за вчинення кору пційного правопору шення" виключити в статтю 13 викласти в такій редакції: " Стаття 13. Фінансовий контроль Особа яка претенду є на зайняття посади дер жавного службовця а також державний сл у ж бовець подають декларацію особи у повноваженої на виконання фу нкцій держави або місцев ого самов ряду в ання в порядку встанов л еному Законом Ук раїни " Про запобігання кору пції" г ча стин у першу статті 14 після слів " а також за" доповнити словами " пору шення правил професійної ет ики інший" ґ у частині шостій статті 15 слова " Законом України " Про засади запобігання і протидії кору пції" замінити словами " Законом України " Про запобігання кору пції"

slide 109:

107 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 д ча стин у першу стат ті 16 викласти в такій редакції: " На державних сл у ж бо вців поширюються вимоги та обмеження п е редбачені Законом України "Про запобігання кору пції" е статтю 16- 1 викласти в такій редакції: " Стаття 16- 1 . Запобігання та врег улювання ко нфлікт у інтересів Державні слу ж бовці зобов’ язані дотриму в ат ися правил запобігання та врегу л юванн я конфлікт у інтересів передбачених Законом України " Про запобігання кору пції" є частин у четверт у ст атті 22 викласти в такій редакції: " Відсторонення державного сл у ж бовця від виконання повноважень за посадо ю у разі вчинення ним кору пційного п равопору ш ення або правопору шення пов’ язаного з кору пцією здійснюється у порядк у визначеному Законом України " Про запобігання кору пції" ж пу нкт 7 частини першої статті 30 виключити з у частині дванадцятій статті 37 с л ова " відповідальності за вчинення адміністративного кор у пційного правопору шення пов’ язаного з пору шенням обмежен ь передбачен их Законо м України " Про засади запобігання і протидії кору пції" замінити словами " а д мін істративної відповідальності за вчинене правопорушення пов’ язане з кору пцією" 9 у Законі України " Про Констит у ційний Су д Україн и" Відо мо сті Верховної Ради України 1996 р. № 49 ст. 272 2006 р. № 41 ст. 355 № 42 ст. 383 2009 р. № 31 ст. 461 2010 р. №№ 41-45 ст. 529 2011 р. № 10 ст. 63 2013 р. № 14 ст. 89 2014 р. № 22 ст. 816: а у статті 16: у частині третій слова " Законом України " Про засади запобігання і протидії кору пції" замінити сл овами " Законом України " Про запобігання кору пції" частини чет в ерту - шост у замінити однією частиною тако го зміст у: " На су дді в Конститу ційного Су ду України поширюються ві дповідні вимоги та обмеження встановлені для них Законом України " Про запобігання к ору пції" б доповнити статтею 19- 1 такого зміст у: " Стаття 19- 1 . Конфлікт інтересів С у ддя Конститу ційного Су ду Укр а їни не мо же брати участь у розгляді підготовці та прийнятті рішень викону вати інші повноваження у питаннях щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. У разі наяв ності у су дді Конститу ційного Су ду Україн и реального чи потенційного конфлікт у інтересів з питань які розглядаю ться в рамках конститу ційного п ровадження су ддя Конститу ційного Су ду Ук раїни повинен протягом одного робочого дня письмово поінформув ати про це Конститу ційний Су д України та заявити самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання. З тих сами х підстав відвід су дді Констит у ційного Су ду України мож у ть заявити особи які є у ч асниками конститу ційного провадження. Відвід ма є бу ти вмотивованим і подани м до початк у розгляду питання у формі письмової заяви на адресу Констит у ційного Су ду Укр а їни. Го ловуючий на пленарному

slide 110:

108 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 засіданн і Конститу ційного Су ду України зобов’ язаний ознайомити у ч асників засідання із заявою про відвід самовідвід су дді Констит у ційного Су ду України. Процесу а ль на ухвала про відвід самовідвід приймається на за сіданн і Конститу ційного Су ду України. Примітка. Терміни " р еальний конфлікт інтересів" " потенційний конф лі кт інт е ресів" вживаю тьс я у значенн і наведено м у в Законі України "Про запобігання кору пції" в частин у третю ста тті 63 доповнити словами "крім випадків передбачених частиною першою статті 19- 1 цього Закону в яких вони зобов’ язані утри матись від голосу вання" 10 у Законі України " Про місцеве самоврядування в Україні" Відомості Верховної Ради України 1997 р. № 24 ст. 170 із наст у пн ими зміна м и: а у статті 55: частин у третю доповнити словами " входити до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів чи наглядової ради підприємст ва або орга нізації що має на меті одержання прибу т к у крім випадків коли особи здійснюють фу нкції з управлін ня акціями частками паями що належать державі чи територіальній громаді та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді спостережній раді ревізійній комісії господарсь кої організа ції" абзаци перший - четвертий частини п’ ятої замінити одн им абзацо м такого зміс т у: " Повноваж ення голови районної обласної районної у місті ради також вваж а ютьс я достроково припиненими без припинення повноважень деп у т ата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про ск ладення ним повноважень голови ради". У зв’ язк у з цим абзац п’ ятий вважа ти абзацом др у ги м б абзаци п е рший - четвертий частини четвертої статті 56 замінит и одним абзацом такого зміс т у: "4. Повноваження заст у пника голови районної у місті районної ради першого заст у пника заст у пника голови обласної ради також вваж а ються достроково пр ипиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі зве рнення з особистою заявою до відповідної ради про складен ня ним повноважень заст у пник а першог о заст у пника голови ради" в доповнити статтею 59- 1 такого зміст у: " Стаття 59- 1 . Конфлікт інтересів 1. Сільський селищний міськ ий голова секретар деп у т ат сі льської селищної міської ради голова заст у пник голови деп утат районної обласної районної у місті ради бере участ ь у розгляді підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за у м ов и самостійного пу бліч ного оголошення про це під час з асідання ради на якому розглядається відповідне питання. 2. Здійснен ня контролю за дотриманням вимог частин и першої цієї статті н адання зазначеним у ній особам консу л ь т ацій та роз’ яснень щодо запобігання та врегу л ювання конфлікт у інтересів поводження з майном що може бу ти неправомірною вигодою та подар у н к а ми покладає ться на постійну комісію визначен у відповідною радою. Примітка. Терміни " р еальний конфлікт інтересів" " потенційний конфлікт інтересів" " неправомірна вигода" " подар уно к" вживаються у значенні наведеному в Законі України " Про запобігання кору пції"

slide 111:

109 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 г у статті 79: у частині п е ршій: пу нкт 3- 1 ви класти в та кій редакції: "3- 1 набран ня законної сили рішен ням су ду про притягнення його до відповідальності за правопору шення пов’ язане з к ору пцією яким накладено стягнення у виді п озбавлення права займати посади або займатися діяль ністю що пов’ язані з виконанням фу нкцій держави або місцевого самоврядування" пу нкт 4 виключити у частині сь омій: у пу нкті 1 слова " части ні першій" замінити словами та цифрами " пу нктах 1 2 5 6 частини першої" після пу нкту 1 доповни т и новим пу нктом такого зміст у: "2 з підстав зазначених у пу нктах 3 3- 1 част ини першої цієї статті - з дня наст у пного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення су ду без прийняття рішення відповідної ради". У зв’ язк у з цим пу нкти 2 та 3 вваж а ти відповідно пу нктам и 3 та 4 11 у Законі України " Про вибор и Президента України" Відомості Верховної Ради України 2004 р. № 20-21 ст. 291 2011 р. № 23 ст. 160 2013 р. № 14 ст. 89 № 38 ст. 501 2014 р. № 4 ст. 61 № 16 ст. 582: а у частині др у гій статті 48 та пу нкті 5 частини першої статті 51 слова " про майно доходи витрати і зобов’ язання фін а нсового характеру" за мін ити словами " особи у п овноваженої на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання" б у статті 50: частин у п е ршу викласти в такій редакції: "1. Декларація особи у п овноваженої на вик онання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання за рік що п е редує рок у початк у виборчог о процесу подається кандидатом на пост Президента України на паперових носіях та в електронному вигляді за формою визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання кору пції" у частині дру гій слова " Центральний орган виконавчої влади що реалізує державн у податкову політик у за дору ченням" за міни т и словами " Національне агентство з питань запобігання кору пції за зверненням" у частині третій слова " про майно доходи витрати і зобов’ язання фінан с ового характеру" замінити сл овами " особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання" 12 у части ні першій статті 62 За кону України " Про банки і банківську ді яльні с ть" Відомості Верховної Ради України 2001 р. № 5-6 ст. 30 із наст у пн ими зміна м и: підпу нкт " в" пу нкту 4 виключити доповнити пу нктом 8 такого зміст у: "8 за рішенням су ду Національному агентству з питань запобігання к ору пції стосовно наявності та ст ан у рахун к ів операцій за раху нк ами конкретної юридичної особи або фізичн ої особи фізичної особи - су б’ єк та підприємницької діяльності відповідно до Закону Укр а їни " Про запобігання кору пції"

slide 112:

110 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 13 у Законі України " Про сл у ж бу в орган ах місц е вого самоврядування" Відомості Верховної Ради України 2001 р. № 33 ст. 175 2010 р. № 4 ст. 18 2013 р. № 14 ст. 89 № 23 ст. 218 2014 р. № 11 ст. 132: а частини третю та четверту стат ті 5 замінит и однією частиною так ого зміст у: " Стосовно осіб як і обрані затверджені відповідною радою на по сади зазн ачені в абзаці третьому статті 3 цього За кону а також стосовно осіб які претенду ють на зайняття зазначених в абзаці четвертому статті 3 цього За кону посад в органах місцевого самовряду в ання за їх письмовою згодою проводитьс я спеціальн а перевірка в порядк у встановленому Законом України " Про запобігання кору пції" б у статті 12: пу нкт 4 частини першої виключити у частині дру гій слова " Законом України "Про засади запобігання і протидії к ору пції" замінити сл овами " Законом України " Про запобігання кору пції" в статтю 12- 1 викласти в такій редакції: " Стаття 12- 1 . Запобігання та врег улювання ко нфлікт у інтересів Посадові особи місцевого самовряду в ан ня зобов’ язані дотриму в атися правил запобігання та врег ул ювання конфлікт у інт е ресів пер едбачених Законом України " Про запобігання кору пції" г статтю 13 викласти в такій редакції: " Стаття 13. Фінансовий контроль Посадові особи місцевого самовряду в ання зобов’ язані подавати декларацію особи у п овноваженої на вико нання фу нк цій держави або місцевого самовряду в ання в порядку встановленому Законом України " Про запобігання кору пції" ґ абзац четвертий частини першої та частин у др у г у статт і 20 виключити 14 пу нкт 7 частини першої статті 5 Закону України "Про стат у с депу татів місцевих рад" Відомості Верховної Ради Ук раїни 2002 р. № 40 ст. 290 2013 р. № 14 ст. 89 2014 р. № 11 ст. 132 викласти в такій редакції: "7 набранн я законної сили обвину вальним вироком су ду за яким його засу джено до позбавлення волі або набрання законної си ли рішенням су ду яким його притягну то до відповідаль н ості за вчинення кору пційного правопору шення або правопору шення пов’ язаного з кору пцією та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права зай м ати посади або зай м атися діяль ністю що пов’ язані з виконанням фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання" 15 у Регламенті Верховної Ради України затвердженому Законом Україн и " Про Регламент Верховної Ради України" Відомості Верховної Ради України 2010 р. №№ 14- 17 ст. 133 із наст у пними змін ами: а глав у 5 доповнити с т аттею 31- 1 такого зміс т у: " Стаття 31- 1 . Обмеження щодо участі в обговоренні питань на пленарному за сіданн і Верховної Ради у зв’ язк у з конфліктом інтересів 1. Народний деп у т ат бере участь на пленарн их засіданн ях в обговоренні питань щодо яких у ньог о наявний конф лі кт інт е ресів за умови пу блічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради на якому розг лядається відповідне питання"

slide 113:

111 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 б статтю 37 доповнити частиною шостою та кого зміст у: "6. Народний деп у т ат бере участь у голосу в а нні з питань щодо яких у нього наявний конфлікт ін тересів за умови пу блічного оголошення про це під ча с пленарного засідання Верховної Ради на якому розг лядається відповідне питання" в частин у др у г у статт і 85 доповнити абзацом дру гим такого зміст у: " Не може бу ти обрани й до складу тимчасової спеціально ї коміс ії народний депутат у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань для підготовки і попереднього розгляду яких у т ворюється відповідна комісія. Народний деп у т ат к а ндидат у ра якого запропонована деп у т атською фракцією деп утатською гру пою до складу ти мчасової спеці а льної комісії зобов’ язаний повідомити Верховну Раду про неможливіст ь брати участь у робот і тимчасово ї спеціальн ої комісії за наявності зазначеної підстави" г частин у третю статті 87 доповнити абзацами шостим та сьомим такого зміст у: "5 матиме у разі обрання інш ий реальний чи потенційний конфлікт інтер есів з питань для розслідування яких створюється відповідна комісія. Не може бу ти обраний до складу т имчасової слі д ч о ї комісії народний деп у т ат у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт ін тересів з питань для розслідуван ня яких у т ворюється вказана комісія" ґ у статті 173: частин у чет в ерту викласти в такій редакції: "4. Кандидат на посаду спец іаль ного прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особов у картку декларацію особи у повноваженої на викона ння фу нкцій держави або місцевого самоврядування за попередній рік" частин у шост у доповнити абзацом дру гим такого зміст у: " Не може бу ти обраною до складу спец іальн ої тимчасов ої слідчої к оміс ії особа у якої в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв’ язку з проведенням розслідув а ння для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа кандидат у р а якої зап ропонована деп у т атсь кою фракцією деп ут атською групою до складу сп еціальної т имчасової слідчої ко міс ії зобов’ язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати уч ас т ь у роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії за наявн ості зазначеної підстав и" 16 у Законі України " Про су доустрі й і стат у с су дд і в" Відомості Верховної Ради України 2010 р. №№ 41-45 ст. 529 2013 р. № 14 ст. 89 № 38 ст. 501 2014 р. № 11 ст. 132 № 23 ст. 870: а у частині четвертій статті 54: у пу нкті 6 слова " Законом України " Про з асади запобігання і протидії к ору пції" замінити сл овами " Законом України " Про запобігання кору пції" пу нкт 7 викласти в такій редакції: "7 подават и декларац і ю особи у повноваже ної на виконання функцій держ ави або місцевого самовряду в ання в порядк у встановленому Законом Укр а їни " Про запобігання кору пції" б статтю 56 доповнити частиною др у гою такого зміст у:

slide 114:

112 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 "2. Для розробленн я проект у Кодексу суддівськ ої етики змін до нього консу л ьт у в ання суддів су дді в у відставці щодо вирішення проблемних питань і надання рекомендац ій щодо етичної поведінки суддів запобігання та вре г у л ювання конфлікт у інтересів у їх ді яльності запобігання одерж а нню неправомірної в игоди чи заборонених законом подар у нк і в поводження з ними діє к оміс ія з питань су дді в ської етики. Комісію з питань су дді в ської ет ики у т ворює і полож е ння про неї затвердж ує Рада су дді в Укр а їни. Комісія з питань суддівської етики діє на громадських засадах. Її діяльність з абезпечує апарат Ради су дді в України" в у частині першій статті 67: пу нкт 8 виключити після абз ац у одинадцятого доповнити новим абзацом такого зміст у: " Кандидат на посаду су дді також подає до Національного агентства з питань запобігання кору пції в порядку визначеному Законом України " Про запобігання кору пції" декларацію особи у п овноваженої на виконання фу нкцій держави або місц е вого самовряду в ання". У зв’ язк у з цим абзац и дванадцятий та тринадцятий вважати від п овідно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим г у пу нкті 7 частини четвертої статті 75 слова " Законом України " Про засади запобігання і протидії кору пції" замінити словами " Законом Укр а їни " Про запобігання кору пції" ґ пу нкт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції: "6 несвоєчасне подання деклар а ції особи у повноваженої на в и конання фу нкці й держави або місцевого самоврядування в порядк у встановленому Законом України " Про запобігання кору пції" д у статті 127: пу нкт 6- 1 частини п’ ятої викласти в такій редак ції: "6- 1 здійсн ює контро ль за дотриманням вимог закон одавства щодо запобігання та врег у л ювання конфлікт у інтересів у дія л ьності су дді в Конститу ційного Су ду України та су дді в су дів загальної юрисдикції Голови та членів Вищої кваліфік аційної комісії су дді в України Голови Державної су дової адміністрації Укр а їни та його заст у пників приймає рішення про врег у л ювання реаль ного чи потенційного конфлікт у інтересів у діяльност і вказаних осіб крім випадків коли конфлікт інтересів має бу ти врегу л ьований у порядк у визначеному процесу а льним законодавством" після частини п’ ятої доповнити нов ою частиною такого зміст у: "6. У разі виникнення у су ддів Конститу ційного Су ду Україн и та су ддів су ді в загальної ю рисдикції крім випадків коли конфлікт інт е ресів врегу л ьов у ється в порядк у визначеному процесу альним зако нодавством Голови та член ів Вищої кваліфікаційно ї комісії су дді в України Голови Державної су дової ад міністрації України р еального чи потенційного конфлікту інтересів вони зобов’ язані не пі зні ше наст упного робочого дня з момент у виникнення у письмовій формі повідомити про це Раду су дді в України". У зв’ язк у з цим частини шост у - дев’ ят у вважати відповідно частинами сьомою - десятою

slide 115:

113 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 17 у Законі України " Про вибор и деп у т атів Верховної Ради Авто номної Респу б ліки Крим місц е вих рад та сільських селищних міських голів" Відомості Верховної Ради України 2010 р. № 35-36 ст. 491 2013 р. № 14 ст. 89: а у пу нкті 7 частини першої статті 37 пу нкті 6 частини першої статті 38 пу нкті 6 частини першої статті 39 слова " про майно доходи ви трати і зоб ов’ язання фінансовог о характеру" замінити сл овами " особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання" б ча стин у першу стат ті 43 викласти в такій редакції: "1. Декларація особи у п овноваженої на вик онання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання за рік що п е редує рок у початк у виборчог о процесу подається кандидатом у деп у т ати кандидатом на посаду сі льського селищного міськог о голови за формою визначеною відповідно до Закону Ук раїни " Про запобігання кору пції" 18 частин у шост у статті 6 Зако ну України " Про доступ до пу бл і ч ної інфор м ації" Відомості Верховної Ради України 2011 р. № 32 ст. 314 2013 р. № 14 ст. 89 2014 р. № 11 ст. 132 викласти в такій редак ції: "6. Не належать до інформації з обмеж е ним дост упом відо мості зазн ачені у декларації особи уповноваже ної на виконання фу нкцій держави або місцевого самовряду в ання подан ій відповідно до Закону України " Про запобігання кору пції" крім відомостей зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону" 19 статтю 19 Закону України " Про центральні органи виконавчої влади" Відомості Верховної Ради України 2011 р. № 38 ст. 385 2014 р. № 13 ст. 223 доповнити частиною шостою та приміткою такого зміс т у: "6. У разі в иникнення у керівника центрального орган у виконавчої влади реального чи потенційного конфлікт у інтересів він зобов’ язаний не пізніше наст у пного робочого дн я письмово поінформув ати про це міністра який спрямов у є та к оордин у є в і дповідний центральний орган ви конавчої влади крім керівника центрального орган у виконавчо ї влади із спеціальним стат у с ом який зобов’ язаний поінформу в ати у вказаному випадку Кабінет Міністрів України. За резу льтатами розгляду з а значен ої інфор м ац ії міністр який спрямов у є та коорди н у є відповідний центральний орган виконавчої влади а у випадках виникнення конфлікт у інтересів у керівника центрального орган у виконавчої влади із спеціальним статусом - Кабінет Міністрів Ук раїни приймає рішенн я про здій снення заходів із врегу л ювання конфлікт у інтересів в і дповідного керівника центрального орган у виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізац іє ю. Примітка. Терміни " р еальний конфлікт інтересів" " потенційний конф лі кт інт е ресів" вживаю тьс я у значенн і наведено м у в Законі України "Про запобігання кору пції" 20 у Законі України " Про вибори народних деп у т атів України" Відомості Верховної Ради України 2012 р. № 10-11 ст. 73 2014 р. № 22 ст. 794: а у пу нкті 7 частини першої статті 54 пу нкті 5 частини першої та пу нкті 3 частини др у го ї стат ті 55 част ині одинадцятій статті 107 слова " про майно доходи витрати і зобов’ язання фінан с ового характеру" замінити словами " особи у п овноваженої на виконання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання" б ча стин у першу стат ті 57 викласти в такій редакції: "1. Декларація особи у п овноваженої на вик онання фу нкці й держави або місцевого самовряду в ання за рік що п е редує рок у початк у виборчог о процесу подається

slide 116:

114 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 кандидатом у депу тати за формою визначеною відповідно до Закону України " Про запобігання кору пції" 21 у Законі України " Про Кабінет Міністрів України" Відомості Верховної Рад и України 2014 р. № 13 ст. 222 № 22 ст. 816: а у частині четвертій статті 7 слова " Законом Україн и " Про засади запобігання і протидії кору пції" замінити словами " Законом України " Про запобігання кору пції" б доповнити статтею 45- 1 такого зміст у: " Стаття 45- 1 . Конфлікт інтересів 1. Член Кабінет у Міністрів України не повинен використову в ати своє посадове становище в приватних інтересах. 2. У разі виникнення у члена Кабінет у Міністрів України реального чи потенційного конфлікт у інтересів він зобов’ язаний не пізніше насту пного робочого дня письмово поінформув ати про це Кабінет Міністрів України. 3. Член Кабінету Мін і стрів України не може брати у ч асть у розгляді підготовці та прийнятті рішень викону вати інші повноваження у питаннях щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. 4. У разі не м ожливос ті врег у л ю в ання конфлікт у інтер есів члена Кабінет у Міністрів України у спосіб п е редбачени й частиною третьо ю цієї статті та неу с у нення ним конфлікт у інтересів самостійно Прем’ єр- міністр України звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади вказаного члена Кабінет у Мін і стрів України стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке поданн я вноситься за згодою Президента України. Примітка. Терміни " р еальний конфлікт інтересів" " потенційний конфлікт інтересів" " приватний інтерес" вживаю тьс я у значенні наведеному в Законі України " Про запобігання кору пції" 22 пу нкт 1 частини першої статті 17 Закону України " Про здій снення дер жавних зак у півель" Відо мості Верховної Ради Ук раїни 2014 р. № 24 ст. 883 доповнити пу нктом 1- 1 такого зміс т у: "1- 1 відомо сті про юридичну особу яка є у ч асником або учасни к ом попередньої кваліфікац ії внесено до Єдиного державного реєстру осіб які вчинили кору пційні або пов’ язані з кору пцією правопору шення або зазначена юридична особа не має антикору пційної прог рами та або у п овноваженого з антикору пційної програми юридичної особи". 6. Кабінет у Міністрів України: 1 у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття Положення про конку рс з відбор у канди датів на посади членів Нац і онального агентства з питань запобігання кору пції та Рег л амент роботи відповідної конку р сної комісії 2 у ш ести міся ч ний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом забезпечит и прийняття нормативно- правових актів передбачених цим Законом крім передбачен их підпу нктом 1 цього пу нкту привести свої нормативно- правові акти у відп овідність із цим Законом

slide 117:

115 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 забезпечит и приведення у відпов ідність із цим Законом нормативно- правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади створити Національне агентство з питань запобігання кору пції. Президент України П.ПОР ОШ ЕНКО м. Київ 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

slide 118:

116 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 ЗАКОН УКРАЇНИ Про о ч ищення влади Цей Закон визначає правові та організац ійні засади проведенн я очищенн я влади люстрації для захисту та у т вердження демо к ратичних цінностей верховенства права та прав людини в Україні. Стаття 1. Основні засади очищення влади 1. Очищення влади люстрація - це встан овлена цим Законом або рішенням су ду заборона окремим фіз ичним особам об іймат и певні посади перебувати на сл ужбі дал і - посади крім виборних посад в органах державн ої влади та органах місцевого самовряду в ання. 2. Очищення влади люстрація здійснюється з метою недопу щення до участі в управ лінн і державними справами осіб які своїми рішеннями діями чи без д іяльністю здійснювали заходи та/ або сприяли їх здійсненню спрямован і на уз урп аці ю влади Президентом України Віктором Яну к овичем підрив основ національ ної безпеки і оборони України або протиправне пору шення прав і свобод людини і ґру нт ується на принципах: верховенства права та законності відкритості прозорості та пу бл ічності презу м пції невину ватості індивідуаль ної відповідальності гapa нт у в ання права на захист. 3. Протягом десяти рокі в з дня набрання чинності цим Законом посади щодо яких здійснюється очищення влади люстрація не мож уть обіймати особи з а значен і у частинах першій др угій четвертій та восьмій статті 3 цього Закону а також особи які не подали у строк визначений цим Законом заяви передбачені части н ою першою статті 4 цього Закону. 4. Особи зазначені у частинах третій п’ ятій - сьомій стат ті 3 цього Закону не можу ть обіймати п осади щодо яких здій снюється очищення влади люст рація протягом п’ яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням су ду. 5. Заборона передбачена части н ою треть ою або четвертою цієї статті може застосов у в атися до особи лише один раз. 6. Застосу в ання до особи заборони передбаченої части н ою третьо ю цієї стат ті не є підставою для відмов и від застосування заборони передбачено ї ч астиною четвертою цієї статті за наявності підстав та у порядк у що в изначені цим Законом. 7. Заборона передбачена част инами третьою та четвертою цієї стат ті не застосов у є т ь ся до осіб зазначених у частинах др угій - четвертій статті 3 цього Закону які визнані у ч асниками бо йових дій під час пров едення ант и терористичної операц ії на сході України у встановленому за конода вс твом порядк у. 8. Рішення дії чи без діяльність суб’ єктів владних повноважень пр и виконанні цього Закону оскарж у ю ться в су довому порядк у. Стаття 2. Посади щодо яких здійснюються заходи з очищення влади люстрації 1. Заходи з очищення влади люст рації здійснюються щодо:

slide 119:

117 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 Прем’ єр- мін істра України Першого віце- прем’ єр- міністра Укр а їни віце-прем’ єр- міністра Ук раїни а також міністра керівників центральних органів виконавчої влади які не входять до складу Кабінет у Міністрів Ук раїни Голо ви Національного банк у України Голови Антимонопольного комітет у Україн и Голови Фонду дер жавного майна Україн и Голови Державного комітет у телебачення і радіомовлення України їх перших заст у пників заст у пників 2 Генерального прок у рора Ук раїни Гол ови Слу жби безпеки України Голови Слу ж би зовнішньої розвідки України начальника Управлін ня держав н ої охорони України керівника центрального орган у виконавчої влади що забез печує форму в ання та реаліз ує державну п одаткову та/ або митну політик у керівника податкової міліції керівника центрального орган у виконавчої влади який з абезпечує форму в анн я та реаліз ує державн у полі тику у сф ері цивіль н ого захисту їх п е рши х заст у пник ів заст у пни ків 3 військових посадових осіб Збройних Сил України та інших у т ворених відповідно до законів військових форму в ань крім вій с ьковослу жбовців строкової військової сл ужби та військовослу ж б овців сл у ж би за призовом під ча с мобілізації 4 членів Вищої ради юстиції членів Вищої кваліфікац ійної коміс ії су дді в України професійних суддів Голови Державної су дової адміністрації України його першого заст у пника заст у пника 5 Глави Адміністра ції Президента України Керівника Державного у правління справами Керівника Секретаріат у Кабінет у Міністрів України Урядового у п овноваженого з питань антикор у пційної політики їх перших засту пників заст у пників 6 начальницького складу органів вн у т рішніх справ центрального орган у виконавчої влади який реаліз ує державн у політик у у сф ері виконання кримінальних покарань Державної сл у ж би спеціального зв’ язку та захист у інформації України центрального орган у виконавчої вл ади що забезпечує форму в ання та реаліз ує державн у податков у та/ або мит н у політик у податкової міл іції центрального орган у виконавчої влади який забезпечує форму в анн я та реаліз ує державн у політик у у сфері цивільного захист у 7 посадових та сл ужбових осіб органів прок у рат ури України Слу ж би безпеки України Слу жби зовнішньої розв ідки України Управління державної охорони України Національного банк у України 8 член ів Центральної виборчої комісії Національної ради України з питань телебаченн я і р адіо м овлення голів та чл енів національних коміс ій що здійснюють державне регу лювання природних монополій державне рег у люванн я у сферах зв’ язк у та інформатизації ринків цінних пап е рів і фінансових послу г 9 керівників державних у тому числі казенних підпри ємств оборонно- проми с лового комплексу а також державних підприємств що належать до сфери управлін ня су б’ єкта надання адміністративних послу г 10 інших посадових та сл у ж бов их осіб крім виборних посад органів дер жавної влади органів місцевого самовряду в ання 11 осіб як і претенду ю т ь на зайняття посад зазначених у пу нктах 1-10 цієї част ини. Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади люстрації 1. Заборона передбачена частино ю третьо ю статті 1 цього Закону застосов у є ться до осіб які об іймали су к у пно не ме нше одного року посаду по сади у період з 25 лютого 2010 рок у по 22 лютого 2014 рок у:

slide 120:

118 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 Президента України Прем’ єр- мін істра України Першого віце- прем’ єр- міністра України віце- прем’ єр- міністра Ук раїни 2 мін істра керівника центрального орган у виконавчо ї влади який не входить до складу Кабінету Мін і стрів України Голо ви Національного банк у України Голови Антимонопольного комітет у Укр а їни Голови Фонду державного майна України Голови Державног о комітет у телебачен н я і радіомовлення України їх першого заст у пник а голови або члена нац і ональної к оміс ії що здійснює відповідно державне регу лювання природних монополій державне регу лювання у сферах зв’ язк у та інформатизац ії ринків цінних пап е рів і фінансових послу г 3 Генерального прок у рора Ук раїни Гол ови Слу жби безпеки України Голови Слу ж би зовнішньої розвідки України начальника Управлін ня держав н ої охорони України керівника центрального орган у виконавчої влади що забез печує форму в ання та реаліз ує державн у по даткову та/ або митн у політик у податкової міліції їх першого заст у пника чи заст у пни ка заст у п н и ка Міністр а вн у т рішніх справ України 4 Секретаря Ради національної безпеки і оборони України його першого засту пника заст у пника 5 Глави Адміністра ції Президента України Керівника Державного у правління справами Керівника Секретаріат у Кабінет у Міністрів України Урядового у п овноваженого з питань антикор у пційної політики їх першого засту пника заст у пника 6 члена Вищої ради юстиції крім Голови Верховного Су ду України член а Вищої кваліфікац ійної комісії су дді в України Голови Державної су дової адмін істрац ії України його першого заст у пни ка заст у п н и ка 7 керівника заст у пника керівника самостійног о стру кт у рного підрозділу центрального орган у апарат у Генераль ної прок урат ури Укр а їни Слу ж би безпеки України Слу ж би зовн і шньої розвідки України Міністерства вну т рішніх спр а в України центрального орган у виконавчої влади що забезпечує форму в ання та реаліз ує державн у податкову та/ або митн у політик у п одаткової міліції 8 керівника заст у пника керівника територіального регіонального орган у прок у рат ури України Слу ж би без пеки України Міністерства вн у т рішніх справ України центрального орган у виконавчої влади що забезпечує форму в ання та реаліз ує державн у податкову та/ або митн у політик у податко вої міліц ії в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі 9 Голови Ради міністрів Автономної Респ у б л і ки Крим голов и обласної Київської чи Севастопольської місь к ої державної адмін іс трації їх перших засту пників заст у пників голови районної держ а вної адмін істрації районної в місті Києві державної ад міністрації 10 Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил У к раїни Команду в ача С у хоп ут них військ Збройних Сил Україн и Команду в ача Повітряних Сил Збройних Сил України Команду в ача Військово- Морських Сил Збро йних Сил України їх першого заст у пника. 2. Заборона передбачена частино ю третьо ю статті 1 цього Закону застосов у є ться до осіб як і об іймали посаду посади у період з 21 листопада 2013 рок у по 22 лютого 2014 рок у та не бу ли звільнені в цей період з відповідної посади посад за власним бажанням: 1 Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Прем’ єр- міністра України Першого віце- прем’єр- мін істра України віце- прем’ єр- мін іст ра Україн и міністра к е рівника центрального орган у виконавчої влади який не входи т ь до складу Кабінет у Міністрів України Голови Національного банк у України Голо ви

slide 121:

119 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 Антимонопольного комітет у Укр а їни Голови Фонду державного майна України Голови Державног о комітет у телебачен ня і радіомовлення України Генерального прок у рора України Голови Слу ж би безпек и України Голови Слу ж би зовнішньої розвідки України начальника Управлін ня державної охорони України керівника центрального орган у виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує держ а вн у подат кову та/ або митн у політик у податкової міліції цент рального орган у виконавчої влади який забезпечує форму в анн я та реаліз ує державн у політик у у сфері цивільного захист у Гл ави Адміністра ції Прези дента Укр а їни Керівника Дер ж авного у п равління справами Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України Урядового у повноваже ного з питань антикору пційної політ и ки їх першого заст у пника засту пника 2 члена Вищої ради юстиції крім Голови Верховного Су ду України член а Вищої кваліфікац ійної комісії су дді в України Голови Державної су дової адмін істрац ії України його першого заст у пни ка заст у п н и ка 3 керівника заст у пника керівника самостійног о стру кт у рного підрозділу центрального орган у апарат у Генераль ної прок урат ури Укр а їни Слу ж би безпе ки України Слу ж би зовн і шньої розвідки України Міністерства вну т рішніх спр а в України центрального орган у виконавчої влади що забезпечує форму в ання та реаліз ує державн у податкову та/ або митн у політик у п одаткової міліції 4 керівника заст у пника керівника територіального регіонального орган у прок у рат ури України Слу ж би без пеки України Міністерства вн у т рішніх справ України центрального орган у виконавчої влади що забезпечує форму в ання та реаліз ує державн у податкову та/ або митн у політик у податко вої міліц ії в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі районах у місті Києві 5 Голови Ради міністрів Автономної Респ у б л і ки Крим голов и обласної Київської чи Севастопольської місь к ої державної адмін іс трації їх перших засту пників заст у пників голови районної держ а вної адмін істрації районної в місті Києві державної ад міністрації 6 Начальника Генерального штабу - Голов н окоманду в а ча Збройн и х Сил України Команду в ача С у хоп ут них військ Збройних Сил Україн и Команду в ача Повітряних Сил Збройних Сил України Команду в ача Військово- Морських Сил Збро йних Сил України їх першого заст у пника заст у пника 7 голови або член а національної коміс ії що здійснює відповідно державне рег у люванн я природних монополій державне регу лювання у сферах зв’ язк у та інформатизації ринків цінних пап е рів і фінансових послу г 8 керівник а державно г о підприє м ства що належить до сфери у п равління суб’ єкта надання адміністративних послу г яке відповідно до з а конодавства вчиняє дії необхідн і для наданн я адмін істр ативних по слу г 9 працівника правоохоронного орган у який брав участь у затриманні осіб звільнених від криміна л ьної або а д мін істративної відповідальності відповідно до Закону України " Про ус уне ння негативних наслідків та недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з прив оду подій які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 рок у № 737-VII Закону України " Про недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з прив оду подій які мали місце під час проведення мирних зібрань та визнання такими що втратили чинність деяких законів Україн и" від 21 лютого 2014 рок у № 743-VII 10 працівника правоохоронного орган у який складав та/ або своєю дією сприяв складенню рапортів протоколів про адмін іст ративне пр авопору шення повідомлень про підозру у в ч иненні кр имінальног о правопорушення обвину вальних актів стосовно осіб

slide 122:

120 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 звільнених від криміна л ьної або а д мін істративної відповідальності відповідно до Закону України " Про ус уне ння негативних наслідків та недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з прив оду подій які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 рок у № 737-VII Закону України " Про недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з прив оду подій які мали місце під час проведення мирних з і брань та визнання такими що втратили чинність деяких законів Україн и" від 21 лютого 2014 рок у № 743-VII 11 слідчог о орган у досу дового розслідуван ня дізнавача операти в ного працівника інспектора який проводив слідчі та опер ативні дії стосовно осіб звільнених від кримінальн ої або адміністративної відповідальності відповідно до Закону Ук раїни " Про ус унення негативних наслідк і в та недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з приводу подій які ма ли місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 рок у № 737-VII Закону України " Про недопу щення пересліду в ання та покара ння осіб з приводу подій які ма л и місце під час проведення мирних зібрань та визнання та кими що втратили чинність деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII 12 праців ника органу прок урат ури який здійснював процесуальне керівництво вносив по дання погодження підтриму в а в клопотання про застосу в ання запобіжних заходів підтриму вав державне обвину вачення у су ді стосов но осіб звільнених ві д кримінальн ої або адміністративної відповідальності відповідно до Закону Ук раїни " Про ус унення негативних наслідк і в та недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з приводу подій які ма ли місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 рок у № 737-VII Закону України " Про недопу щення пересліду в ання та покара ння осіб з приводу подій які ма л и місце під час проведення мирних зібрань та визнання та кими що втратили чинність деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII 13 су дді який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з ме тою приво д у про застосу в ан ня запобіж ного заходу у вигляді тримання під вартою ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримін альної відп овідальності осіб звільнених від кримінальн ої або адміністративної відповідальності відповідно до Закону Ук раїни " Про ус унення негативних наслідк і в та недопу щення пересліду в ання та покарання осіб з приводу подій які ма ли місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 рок у № 737-VII Закону України " Про недопу щення пересліду в ання та покара ння осіб з приводу подій які ма л и місце під час проведення мирних зібрань та визнання та кими що втратили чинність деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII. 3. Заборона передбачена частино ю четверто ю статті 1 цього Зако ну застосо в у є ться до су дді в які постано в лювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу про застосу в ан ня запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою у хвалювали обвину вальні вироки залишали їх без змін щодо осіб до як их застосо в ано повну індивідуаль н у амн і стію Законом України " Про внесення змін до Закону Ук раїни " Пр о застосу в ан ня амністії в Україні" щодо повної реабіл і тації політ и чних в’ язнів" від 27 лютого 2014 рок у № 792-VII співробітників органів внутрішніх справ прок урат ури та інших правоохоронних органів які своїми рішен нями дія м и чи бе здіяльністю здійснювали заходи та/ або сприяли їх здійсненн ю спрямовані на кримінальн е пересліду в ання та притягнення до кримінальної в і дповідальн ості осіб до яких застосовано повну і ндиві ду альну ам ні сті ю Законом України " Про внесення змін до Закону України " Про застосування амні сті ї в Україні" щодо повної реабіл і тації політичних в’ язнів" від 27 лютого 2014 рок у № 792-VII. 4. Заборона передбачена частино ю третьо ю статті 1 цього Закону застосов у є ться до осіб які:

slide 123:

121 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 бу ли обрані і прац ювали на керівних посадах Комуністичної партії Радян с ького Союзу Кому ністичної партії України Кому ністичної партії іншої союзної респ убліки колишнього СРСР поч инаючи з посади секретаря районного коміте т у і вище 2 бу ли обрані і прац ювали на керівних посадах починаючи з посади секрет аря ЦК ЛКСМУ і вище 3 бу ли шт атними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР КД Б УРСР КДБ інших союзних респ у б лік колишнього СРСР Головному розвідувальному управ лінн і Міністерст ва оборони СРСР закінчили вищі навчальні закл ади КДБ СРСР крі м технічних спеціальност ей. 5. Заборона передбачена частино ю четверто ю статті 1 цього Зако ну застосо в у є ться до посадо вих та службових осіб органів державної влади та органів місцевог о самовряду в ання крім осіб зазн ачених у частинах першій - чет в ертій цієї статті які обіймаючи відповідну посаду у п е ріод з 25 лютого 2010 рок у по 22 лютого 2014 рок у своїм рішенням дією чи бездіял ьністю що встановле н о рішенням су ду щодо них яке набрало зак онної сили здійснювали заходи спрямовані на уз урпац ію влади Президентом України Віктором Яну к овичем підрив основ національної безпеки оборони чи територіальної цілісності України що спричин ило пору шення прав і свобод людини. 6. Заборона передбачена частино ю четверто ю статті 1 цього Зако ну застосо в у є ться до посадо вих та службових осіб органів державної влади та органів місцевог о самовряду в ання в том у числ і су дді в співробітників органів вну т рішніх справ прок у рат ури України та інших п равоохоронних органів які своїми рішеннями дія м и чи бездіяльн істю що вст а новлено рішенням су ду щодо них яке набрало зак онної сили здійснювали заходи спрямовані на перешкоджання реалізац ії конститу ційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори мітинги походи і демон страції або спрямовані на завдан ня шкоди життю здоров’ ю майну фізи чни х осіб у п е ріод з 21 листопада 2013 рок у по 22 лютого 2014 рок у. 7. Заборона передбачена частино ю четверто ю статті 1 цього Зако ну застосо в у є ться до посадо вих та службових осіб органів державної влади та органів місцевог о самовряду в ання в том у числ і су дді в співробітників органів вну т рішніх справ прок у рат ури та інши х правоохоронних органів стосо в но яких встановлено рішенням су ду яке набрало закон н ої сили що вони: 1 співпрацювали із спецсл у ж бами інши х держав як таємн і інформатори в оперативному отриман ні інфор м а ції 2 своїми рішеннями діями чи бездіяльністю здійснювали заходи та/ або спри яли їх здійсненню спрямовані на підрив основ національної безпеки оборони чи територіальної цілісност і України 3 закликали пу бл ічно до пору шення територіальної цілісності та су верені тету України 4 розпалювали міжнаціональну ворожнечу 5 своїми протиправними рішеннями дією чи бездіяльністю призве ли до пору шення прав людини та основоположних свобод визнаних рішенням Європейського суду з прав людини. 8. Заборона передбачена частино ю третьо ю статті 1 цього Закону застосов у є ться до осіб перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомо стей щодо наявності майна май н ових прав зазначен их у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно дох оди витрат и і зобов’ язання фінан с ового характеру складених за формою що

slide 124:

122 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії кору пції" та/ або невідповідн і сть вартості майна майнових прав вказаного вказаних в їх деклараціях набу того набу тих за час перебу вання на посадах в изначених пу нктам и 1-10 частини першої статті 2 цього Закону дохо дам отриманим із зак онних джерел. 9. Су ди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у справах та щодо осіб передбачен их частинами п’ ятою - сьомою цієї статті застосов ують положення цього Закону та встановл юють заборон у пер е дбачен у частиною четвертою статті 1 цього Закону а також подають відповідне рішення Державній су дові й адміністрації України для його надси лання до Міністерст ва юстиції України та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб щодо яких застосовано положення Закону України " Про очищення влади". 10. При по становленні вироків у справах та щодо осіб передбачених част инами п’ ятою - сьомою цієї статті су ди призначають заборон у передба чену частиною четвертою статті 1 цього Закону як основне або додаткове покарання відповідно до положень Кримінально г о кодексу України. У разі призначення заборони передбаченої частиною четвертою статті 1 цього Закону як додаткового покарання строк такої заборони становить п’ ять років. Стаття 4. Заяви посадових або сл ужбових осіб 1. Особи які перебувають на посадах виз н ачених у пу нктах 1-10 частини першої статті 2 цього Закону подають керівник у або орган у зазначеному у частин і четвертій статті 5 цього Закону власнор учно написану заяв у у як ій повідомляють про те що до них застосов у ю ться заборони визначені частино ю третьо ю або четвертою статті 1 цього Закону або повідомляють про те що до них не застосов у ю ться відповідні заборони та про згоду на проходження перевірки згоду на опр и люднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону далі - заява. 2. Заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початк у проведення перевірки у відповід ному органі на підприємстві згідно з планом проведення перевірок затвердження якого передбачено пу нктом 3 частини др угої статті 5 цього Закону. 3. Неподання заяви у строк передбачений частиною другою цієї статті є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після сп лив у строку на подання заяви та застосу в ання до неї заборони передбачено ї частиною третьою статті 1 цього Закону. Подання заяви у якій особа повідомляє про те що до неї застосо в у є ться заборона зазначена у частині третій або четвертій статті 1 цього Закону є пі дс тавою для звільнення особи із займаної по сади не пі зні ш як на третій день після подання такої заяви та застосу в ан ня до неї відповідної заборони. Стаття 5. Проведення перевірки 1. Органом у п овноваженим на забезпечення п роведення перевірки передбачен ої цим Законом є Міністерст во юстиції України. Міністерст во юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня н абрання чинності цим Законом утворює дорадчий громадськи й орган з питань люстрації при Міністерст ві юстиції України для забезпечення здійсн ення громадського контролю за процесом очищення влади люстрації до складу яког о повинні входити представники засобів м асової інформації та представники громадськост і. 2. Міністер ство юстиц і ї України в міся ч ний строк з дня набранн я чинності цим Законом розробляє та подає на затвердження Кабінет у Міністрів України:

slide 125:

123 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 1 перелік органів що здійснюють перевірк у достовірності відповідних відомостей щодо застосу в ання заборон передбачених частинами третьою та четвертою с т атті 1 цього Закону згідно з їх комп етенцією 2 порядок проведення перевірки передбачен ої цим Законом 3 план п роведення перевірок по кожному орган у державної влади та орган у місцевого самовряду в ання підприємств у в якому працю ю ть особи зазначені у пу нктах 1- 10 частини першої статті 2 цього Закону відповідно до черговості визначен ої частино ю шостою цієї статті. 3. Подані Міністерст вом юстиції України п роекти документів визначених частиною др у гою цієї статті затверджу ю т ь ся Кабінетом Міністрів Україн и не пізн іше ніж на десятий день після подання Мін і стерством юстиції Ук раїни та протягом деся ти днів з дн я їх затвердження оприлюднюються на офіційн ому веб- сай ті Міністер ства юстиці ї України. Міністерст во юстиції України не пізніше ніж на деся тий день з дня затвердження Кабінетом Міністрів України перелік у органів передбаченого пунктом 1 частини др у г ої цієї статті розміщує на своєму оф іційно му веб- сай ті інформа цію про поштову та електронн у адреси контактний номер телефону кожного з органів державної влади до компетенції яких належить прове дення перевірки а також дорадчо го громадсь кого орг ан у з питань л ю страції при Міністерстві юстиції України до яких фізичні та юрид ичні особи протягом одного місяц я з дня початк у проходження перевірки можуть подати інформацію про особу стосовно якої проводиться перевірка щодо поширення на неї заборон передбачен их цим Законом. Така інформація подана фізичними та юридичними особами підлягає розгляду органами державної влади до компетенції яких належить проведення перевірки. 4. Організація проведення перевірки осіб крім професійних су дді в та осіб заз начених в абзаці третьому цієї частини покладається на керівника відповідного орган у до повноваже нь якого належит ь звільнення з посади особи стосовно якої здійснюється перевірка. Організація проведення перевірки професійних су дді в покладається на голову су ду в якому працює су ддя. Організація проведення перевірки членів Ви щої ради ю с тиції Вищої кваліф ік аційної комісії су дді в України Центральної виборчої комісії Національної ради України з питань телебаченн я і радіо м овлення покладається на керівника орган у в якому працює особа. 5. Перевірці підляг ають: 1 достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосу в ання заборон передбачен их частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону 2 достовірність відомостей щодо наявності майна май н ових прав та відповідність вартості майна майнових прав вказаного вказаних у декларац і ї про майно доходи витрати і зобов’ язання фінансовог о характеру поданій особою за мину лий рік за фор м ою що встановлена Законом Україн и " Про засади запобігання і протидії кору пції" далі - декларація набу того набу тих за час перебу вання на посадах визначених у пу нктах 1- 10 частини першої статті 2 цього Закону дохо дам отриманим із зак онних джерел. 6. Перевірка здійснюється у такій черговості: 1 Мін і стр а юстиції України п осадових і сл ужбових осіб Міністерства юстиції України керівників посадових і сл у ж бових осіб органів визначених пу нктом 1 частини др у го ї цієї статті

slide 126:

124 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 2 керівників органів визначених пу нктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону 3 заст у пни ків керівників органів визначених пу нктам и 1-10 части ни першої статті 2 цього Зако ну керівників їх стру кт у рних підрозділів керівни к ів їх тер и торіальних регіональн их органів та осіб з а значених у пу нкті 9 частини першої статті 2 цього Закону 4 інших осіб зазначен их у пу нктах 1-10 част ини першої статті 2 цього Закону. 7. Керівник орган у передбачений частиною четвертою цієї статті не пізніше ніж на третій ден ь після от римання заяви надсил а є до відповідних районних міських міст обласного з начення районних у містах тери торіальних органів дер жавної влади за місце м проживання особи до компетенції яких належить проведення перевірки відповідних відомостей визначених у пу нкті 1 частини п’ ятої цієї статті запити про перевірк у відомостей щодо особи стосовно якої проводиться перевірка до яких додаються копії заяви. До відповідного районного міськ ого міст о б ласного з начення районного у міста х територіального органу державно ї влади за місце м проживання особи до компетенції якого належить прове дення перевірки відомостей визначених пу нктом 2 частини п’ ятої цієї статті керівник орган у передбачений частиною четвертою цієї статті не пізніше ніж на третій день після отримання заяви надсилає запит про перевірк у відповідних відомостей щодо особи стосовно якої проводиться перевірка до якого дода ється копія декларації особи. Запити передбачені абзацами першим та др у ги м цієї части ни надсил а ються одночасно. У цей же день керівник органу передбачений част иною четвертою цієї статті надсилає п овідомленн я до Міністерства юстиції Укр а їни про початок проходження перевірки особою яке не пізніше ніж на п’ ятий день з моме нт у його отримання розміщується на офіційному веб- сайті Міністерства юс тиції України із зазначенням дня початк у проходження перевірки. 8. День надсилання в і дповідних запитів та доданих до них до к у ментів а також повідомлен ня до Міністерства юстиції Україн и є днем початк у проходження перевірки. 9. Інфор м а ція про початок проходження п е ревірки особою та копії її заяви та декларації крім відо мо стей що віднесені зак оном до ін формац ії з обмеженим дост у по м розміщу ю т ь ся протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному веб- сайті орган у до повноважень якого належить звільнення з посади особи стосовно якої здійснюєтьс я перевірка. 10. У разі встановле ння за результатами перевірки недостовірності відомостей визначених пу нктом 2 частини п’ ятої цієї статті орган як ий проводив перевірк у протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх недостовірностей та/ або н е відповідно стей але не пізніше ніж на трид цятий день з дня отримання запит у та копії деклар а ції особи повідомляє про них особу стосо в но якої проводиться перевірка. Особа стосовно якої проводитьс я перевірка не п і зніше ніж на п’ ятнадцятий робочий день з дня отри мання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фа ктами та підтвердж у ючі док у менти які є обов’ язковими для розгляду та врах у в ання відповідним органом при підготовці висновку про перевірк у. 11. Орган який проводив перевірк у надсилає висновок про результати перевірки підписаний керівником такого орган у або особою яка викону є його обов’ язки керівник у

slide 127:

125 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 орган у пер едбаченому частиною четвертою цієї статті не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початк у проходження перевірки. Такий висновок може бу ти оскаржений особою в судовому порядк у. 12. У разі встановлення за резу льтатами перевірки особи недостовірності відо мостей визначених пу нктам и 1 та/ або 2 частини п’ ятої цієї статті орган який проводив перевірк у надсилає копію висновку про резу льтати перевірки до Міністерст ва юстиції України дл я офіційного оприлюднення на офіц ійно му веб- сайті Міністерства юстиції України інформації про надходження тако го висновк у та внесен ня до Єдиного державного реєстру осіб щодо яких застосовано положення Закону України " Про очищення влади" не пізніш як у триденний строк з дня одержання такого висновку. 13. У разі встановле ння під час перевірки професійного су дд і недостовірності відомостей визначени х пу нктами 1 та/ або 2 частини п’ ятої цієї статті орган який проводив перевірк у н адсилає копію висновку про результати перевірки до М і ністерства юстиції України яке у триденний строк із дня одержання такого ви сновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/ або Вищої кваліфікаційної ко міс ії су дді в України та звертаєтьс я з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади. Міністерст во юстиції України дл я цілей цього Закону є су б’ єктом звернення щодо подання про звільнення су дді в. 14. Керівник орган у передбачений части н ою четвертою цієї статті на підставі висновку про резу льтати перевірки яким встановлено недост овірність відомостей визначених пу нктам и 1 та/ або 2 частини п’ ятої цієї стат ті не пізніше ніж на третій день з дня отримання таког о висновку керу ючись положеннями частини третьої або четвертої статті 1 цього Закону зві л ьняє так у особу із за йм а ної по сади або не пізніше ніж на третій день з дня його отримання надсилає такий висновок керівник у орган у орг ан у до по вноважень якого належить звільнення та ініціювання звільнення з посади особи стосовно якої бу ло здійснено перевірк у для її звільнення з посади у встановленому за коном порядк у не п і зніше ніж на десятий день з дня отримання висновку. 15. Ус і матеріали перевірки які надійшли до керівника орган у передбаченого частиною четвертою цієї статті додаються до особової справи особи стосовно якої проводилася перевірка. Стаття 6. Заяви осіб які претендують на зайняття посад 1. Особа як а претендує на зайняття посади визначеної пу нктам и 1-10 частини першої статті 2 цьо го Закону крім громадян які призиваються на військо в у сл у ж бу за призово м осіб оф і церс ь кого складу та на військов у сл ужбу за призовом під час мо біліз а ції на особливий період або залу чаються до виконання обов’ язків за посадами пере дбачени м и штатами воєнного час у на території проведення антитерористичної опер ації подає власнор учн о написану пись м ову заяв у якою повідомляє про те що до неї не застосов у ю ться заборони визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цьог о Закону та про згоду на проходження перевірки згоду на оп рилюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону. 2. Відомості зазначені у заяві передбаченій части н ою першою цієї статті перевіряються під час проведення спеціальної перевірк и відповідно до статті 11 Закону України " Про засади запобігання і протидії кору пції" у порядк у та строки визначені цим Законом.

slide 128:

126 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 3. Встановлення перевіркою факт у належності особи до перелік у осіб щодо яких застосов у ю ться заборони визначені части нами третьою або четвертою статті 1 цього Закону є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду на як у вона претенду є. Стаття 7. Єдиний дер жавний реєстр осіб щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищенн я влади" 1. Відомості про осіб щодо яких встановлено заборон у пер е дбачен у частино ю третьою або четвертою статті 1 цього Закону вносяться до Єдиного державного реєстру осіб щодо яких застосовано положення Закону Україн и " Про очищення влади" дал і - Реєстр що формується та ведеться Міністерством юстиц і ї України. Положення про Реєстр порядок його форму в ання та ведення затверджуються Міністерст вом юстиції України. Відомості про осіб щодо яких застосовано заборон у передбачен у частиною четвертою статті 1 цього Закону оприлюднюються на офіційно му веб- сайті М і ністерства юстиції України та вносяться до Реєстру протягом трь ох робочих днів з дня надходжен ня із Державної су дової адмін істрац ії України до Мін і стерства юсти ції України наданої з Єдиного державного реєстру су дових рішень електронної копії рішення су ду яке набрало законної си ли. Державна су дова а д мін істрація України надсилає до Міністерства юстиції України таку електрон н у копію рішення су ду не пізніш як на десятий день з дня набрання ним законної сили. 2. Інформа ція з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсу т ність у Реєстрі відомостей про таку особу подається: на запит державних органів органів влади Автономної Респ убл і ки Крим органів місцевого самовряду в ання з метою проведення перевірки передбаченої цим Законом або спеціальної перевірки передбаченої Законом України " Про засади запобігання і протидії кору пції" відомостей про осіб які прете нду ють на зайняття посад пов’ язаних із виконанням фу нкцій держави або місцевого самоврядування на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інфор м ації в рамках кри мінального або адміністративного провадження або на запит прок у рора в рамках здій снення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів під час звіряння перелік у осіб звільнених з п осад у зв’ язк у із здійсн енням оч ищенн я влади люстрації з відомостями що містяться в Реєстрі у разі звернення фіз ичної особи у п овноваженої нею особи щодо отримання відомостей про себе. 3. Міністер ство юстиц і ї України не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей які підлягають внесенню до Реєстру забезп ечує їх опр и люднення на своєму офіційно му веб- сайті та вносить їх до Реєстру. Відкритими для безоп латного ціл одобового дост у п у є такі відомості про особу щодо якої застосовано положення цього Закону: 1 прізвище ім’ я по батькові 2 місце роботи посада на час застосу в ання положення цього Закону 3 відомості про стан проходження перевірки особою а тако ж інформа ція про надходжен ня висновків про резу льтати перевірки які св ідчать про наявність підстав для застосу в ан ня до особи яка про ходила перевірк у заборон визначених стат тею 1 цього Закону

slide 129:

127 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 4 ча с протягом якого на особу поширюється заборона пер е дбачена частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не мож у ть бу ти обмежені в дост у пі. Стаття 8. Контроль за виконанням цього Закону 1. Верховна Рада Укр а їни здійсн ює парламентський контроль за виконанням цього Закону в ме жах визначених Конститу цією Ук раїни. Інші орган и державної влади здійснюють контроль за виконанням цього Закону у межах повноважень та у спосіб що передбачені Конститу цією і законами України. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІ ДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня наст у пн ого за днем його опу б лік у вання. 2. Встановити що впродовж десяти днів з дня набрання чин н ості цим Законом керівник орган у орган до повноважень якого належить звільнення та/ або ініціювання звільнення з посади осіб до яких застосовується заборона зазначена в частині третій статті 1 цього Закону на ос нові критеріїв визначених части н ою першою статті 3 цього Закону на п і дставі відомост ей наявних в особових справах цих осіб: 1 звільняє цих осіб з посад або надсилає керівник у орган у орган у до повноважень якого належить з в ільнення з посади таких ос іб відповідні док у мен т и для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання таких док у ментів 2 ін формує Мін і стер ство юсти ції Україн и про їх звільнення з посад та надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони п е редбаченої частиною третьою ста тті 1 цього Закону для їх оприлюднення на офіційно му веб- сайті М і ністерства юстиції України та внесення до Єдиного державного ре єстру осіб щодо яких застосовано положення Закону Укр а їни " Про очищення влади" у п орядк у та строки визначені цим Законом. 3. Закони та інші нормативно- правові акти застосов у ю ться в частині що не су переч ить цьому Закону. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1 у статті 36 Кодексу законів про працю України Відомості Верховної Ради УРСР 1971 р. додаток до № 50 ст. 375: частин у п е ршу доповнити пу нктом 7- 2 такого зміст у: "7- 2 з підстав передбачених Законом України " Про очищення влади" частин у др уг у доповнити словами " а у вип адк у передбачено м у пу нктом 7- 2 особа підлягає звільненню з посади у п орядк у визначеному Законом України " Про очищення влади" 2 частин у першу стат ті 55 Кримінального кодексу України В і домості В е рховної Ради України 2001 р. № 25-26 ст. 131 доповнити абзацом дру гим такого зміс т у: " Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове пока рання у справах передбачен их Законом України " Про очищення влади" призначається на строк п’ ять років" 3 частин у першу статті 53 Зак ону України " Про су доу стрі й і статус су дді в" Відомості Верховної Ради України 2010 р. №№ 41-45 ст. 529 викласти в такій редакції:

slide 130:

128 ГО « Інстит у т ро зви тк у рег і он альн ої пр е с и» www.irrp.org.ua E-mail: irrp.org.uagmail.com law.irrp.org.uagmail.com тел.: +38-067-547-2233 "1. Перебування на посаді су дді є несу місним із зайняттям посади в бу дь- якому іншому орг ані державної влади органі місц е вого само в ряду в ання та з представницьким мандатом а також якщо су ддя є особою до якої застосов у ю ться заборони передбачен і статтею 1 Закон у Укр а їни " Про очищення влади" 4 частин у др у г у статті 11 Зак ону України " Про засади запобігання і протидії кору пції" Відомості Верховної Ради України 2011 р. № 40 ст. 404 доповнити пу нктом 6 такого зміс т у: "6 поширення на особу заборони займати відповідну по саду передбачено ї положеннями Закону України "Про очищенн я влади". Президент України П.ПОР ОШ ЕНКО м. Київ 16 вересня 2014 року № 1682-VII

authorStream Live Help