Вебінар „Новели законодавства про доступ до публічної інформації“.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Новели законодавства про доступ до публічної інформації Згідно з законом N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 :

Новели законодавства про доступ до публічної інформації Згідно з законом N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 Вебінар, 09.09.2014 р. Тренер Панкратова Людмила Школа цифрової журналістики для журналістів-розслідувачів

Основні зміни стосуються::

Основні зміни стосуються: Посилення громадського контролю за діяльністю СВП. Доступ до відкритих засідань органів влади та самоврядування. Відповідальність за порушення права на доступ до інформації.

Закон України “Про державну таємницю”:

Закон України “ Про державну таємницю ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 8. Інформація , що може бути віднесена до державної таємниці /ч.2/ Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за ступенями секретності " особливої важливості ", " цілком таємно " та " таємно " лише за умови , що вони належать до категорій , зазначених у частині першій цієї статті , і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України . лише за умови , що вони належать до категорій , зазначених у частині першій цієї статті , і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України . +++ “та з дотриманням вимог статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” ; ТОБТО ТРИСКЛАДОВОГО ТЕСТУ

Закон України “Про державну таємницю”:

Закон України “ Про державну таємницю ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 8. Інформація , що може бути віднесена до державної таємниці /ч.2/ Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за ступенями секретності " особливої важливості ", " цілком таємно " та " таємно " лише за умови , що вони належать до категорій , зазначених у частині першій цієї статті , і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України . лише за умови , що вони належать до категорій , зазначених у частині першій цієї статті , і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України . +++ “та з дотриманням вимог статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” ; ТОБТО ТРИСКЛАДОВОГО ТЕСТУ

Закон України “Про державну таємницю”:

Закон України “ Про державну таємницю ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 8. Інформація , що може бути віднесена до державної таємниці /ч.4/ Не відноситься до державної таємниці інформація : Не відноситься до державної таємниці інформація : доповнити словами “про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини” ;

Закон України “Про державну таємницю”:

Закон України “ Про державну таємницю ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 11. Рішення державного експерта з питань таємниць /абз.1, ч.1/ У рішенні державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці зазначаються : інформація , яка має становити державну таємницю , та її відповідність категоріям і вимогам , передбаченим статтею 8 цього Закону; У рішенні державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці зазначаються : інформація , яка має становити державну таємницю , та її відповідність категоріям і вимогам , передбаченим статтею 8 цього Закону та статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” ;

Закон України “Про державну таємницю”:

Закон України “ Про державну таємницю ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 15. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації /ч.1/ Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей , що становлять держтаємницю ( розгорнутих переліків відомостей , що становлять держтаємницю ), відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій інформації . доповнити реченнями такого змісту: “Засекречування документів здійснюється лише в частині відомостей, що становлять державну таємницю. У разі подання запиту на документ, частина якого засекречена, доступ до такого документа забезпечується в частині, що не засекречена” ;

Закон України “Про державну статистику”:

Закон України “ Про державну статистику ” Попередня редакція Редакція із змінами назву розділу VI та статтю 23 викласти в такій редакції: “Розділ VI ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ   Стаття 23. Права на статистичну інформацію   Права на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначаються договорами на створення цієї інформації . Положення таких договорів не можуть суперечити вимогам цього та інших законів, зокрема щодо вільного доступу до статистичної інформації” ;

Закон України “Про державну статистику”:

Закон України “ Про державну статистику ” Попередня редакція Редакція із змінами Частина 7 статті 24 в наступній редакції: Не може бути відмовлено в наданні за запитом знеособленої статистичної інформації, отриманої в процесі статистичних спостережень, проведених за рахунок коштів Державного бюджету України чи замовника на підставі договору. Така статистична інформація не може бути віднесена до конфіденційної інформації та надається безоплатно, крім випадків відшкодування фактичних витрат для копіювання та друку відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” .

Закон України “Про захисть персональних даних”:

Закон України “ Про захисть персональних даних ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 5. Об'єкти захисту /нова редакція/ 1. Об'єктами захисту є персональні дані.   2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Закон України “Про захисть персональних даних”:

Закон України “ Про захисть персональних даних ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 5. Об'єкти захисту /нова редакція/ 3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” , не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” .   Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” . Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом” ;

Запобігання і протидія корупції :

Запобігання і протидія корупції Встановлено більші гарантії щодо оприлюднення інформації та надання її за запитами

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 12. Фінансовий контроль /ч.2/ частину другу статті 12 викласти в такій редакції:   “2. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів – керівників апаратів, керівників інших державних органів,

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 12. Фінансовий контроль /ч.2/ органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 12. Фінансовий контроль /ч.2/ підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування   протягом 30 днів з дня подання декларації про майно , доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості , зазначені в декларації про майно , доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, крім відомостей , що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом.

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 12. Фінансовий контроль /ч.2/ Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають” ;  

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації 2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: 2) розміри , види оплати праці осіб , зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами , які підлягають обов'язковій державній реєстрації , дарунки ( пожертви ). 2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: 2) “розміри , види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним” зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами , які підлягають обов'язковій державній реєстрації , дарунки ( пожертви ).

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 21. Види відповідальності та систематизація відомостей про корупційні правопорушення /ч.4/ 4. Міністерство юстиції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного держреєстру осіб , які вчинили корупційні правопорушення , протягом 3 робочих днів після їх внесення до реєстру . Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення : частину четверту статті 21 доповнити абзацом восьмим такого змісту: “Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі” .

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

Закон України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 21. Види відповідальності та систематизація відомостей про корупційні правопорушення /ч.4/ 1) прізвище , ім’я , по батькові ; 2) місце роботи , посада на час вчинення корупційного правопорушення ; 3) склад корупційного правопорушення ; 4) вид покарання ( стягнення ); 5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку; 6) вид дисциплінарного стягнення . частину четверту статті 21 доповнити абзацом восьмим такого змісту: “Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі” .

Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції :

Стаття 18.  Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції 1 . Об'єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції) мають право: 1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у  статті 5  цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості; 2) запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції ;

Закон України “Про міліцію”:

Закон України “Про міліцію” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 3. Принципи діяльності міліції /ч.2/ Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління , трудові колективи , громадські організації , населення і засоби масової інформації про свою діяльність , стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення . За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості , що становлять державну або службову таємницю . Діяльність міліції є гласною. Міліція оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». При органах міліції може проводитися акредитація представників засобів масової інформації, журналістів відповідно до закону. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом.

Закон України “Про прокуратуру”:

Закон України “Про прокуратуру” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури /п.5 ч.1/ 5) діють гласно, інформують державні органи влади , громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення . 5) діють гласно, інформують державні органи влади , громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення , оприлюднюють та надають інформацію за запитами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” .

Закон України “Про Службу безпеки України”:

Закон України “Про Службу безпеки України” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України /ч.1, ч.3/ Громадськість України через засоби масової інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку інформується про діяльність Служби безпеки України . Не підлягають розголошенню відомості , що становлять державну , військову , службову та ком.таємницю , а також інформація конф.характеру , розголошення якої може завдати шкоди нац.безпеці України , честі і гідності особи або порушити її законні права, крім випадків , передбачених зак-вом в інтересах правосуддя . “Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку” ;   “Не підлягає розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законами України” ;

Закон України “Про Антимонопольний комітет України”:

Закон України “Про Антимонопольний комітет України” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України /ч.3/ доповнити частиною третьою такого змісту: “Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” .  

Закон України “Про Рахункову палату”:

Закон України “Про Рахункову палату” Попередня редакція Редакція із змінами   Стаття 19. Інформація, отримана в процесі діяльності Рахункової палати /нова редакція/   Матеріали, що надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та документи про фінансовий, майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, можуть бути віднесені до службової інформації відповідно до закону, використані лише для здійснення контролю та не підлягають розголошенню до прийняття рішення Рахункової палати, крім випадків, передбачених законом.   У діяльності Рахункової палати забезпечується захист конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб відповідно до закону”

Закон України “Про Рахункову палату”:

Закон України “Про Рахункову палату” Попередня редакція Редакція із змінами   Стаття 20. Професійна таємниця Під професійною таємницею згідно з цим Законом розуміється стан збереження матеріалів , документів , інших відомостей , якими користуються посадові особи Рахункової палати та особи, які залучаються до здійснення функцій Рахункової палати під час проведення перевірок , ревізій , обслідувань , і про які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення Рахункової палати . ВИКЛЮЧЕНО

Закон України “Про Рахункову палату”:

Закон України “Про Рахункову палату” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 35. Щорічний звіт Рахункової палати Верховній Раді України Звіт Рахункової палати , затверджений Верховною Радою України , публікується у виданнях Верховної Ради України . Звіт Рахункової палати , затверджений Верховною Радою України , публікується у виданнях Верховної Ради України т а оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати

Закон України “Про Рахункову палату”:

Закон України “Про Рахункову палату” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 40. Інформація про діяльність Рахункової палати Рахункова палата регулярно публікує інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації . Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає обов'язковому опублікуванню . + + + додано частини “Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає обов’язковому опублікуванню та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати.   Рахункова палата оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” .

Закон України “Про Конституційний Суд України”:

Закон України “Про Конституційний Суд України” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 31-1. Відкритість діяльності Конституційного Суду України /додано статтю наступного змісту/ -------------------------------------------------------------------- Конституційний Суд України оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” .   Оприлюднення та надання інформації за запитами, адресованими Конституційному Суду України, забезпечується Секретаріатом Конституційного Суду України.

Закон України “Про приватизацію державного майна”:

Закон України “Про приватизацію державного майна” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 19. Інформація про приватизацію Інформація про результати приватизації об’єкта ( переможець конкурсу, аукціону , іншого способу приватизації ; ціна , за якою придбано об’єкт приватизації ; дані про покупців , розподіл приватизованих акцій ( часток , паїв ) між новими власниками ( окремо щодо кожної юридичної особи) підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 днів після затвердження держ.органом приватизації результатів продажу або протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу та подається відповідному органу виконавчої влади , в управлінні якого перебував об’єкт . + “а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України” ;

ІІ. Прикінцеві положення :

ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Гриф “Для службового користування” чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до набрання чинності Законом України “Про доступ до публічної інформації ”, крім грифів секретності, втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю та наданню на запит, через один рік після набрання чинності цим Законом, якщо зазначені грифи не були переглянуті та підтверджені відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Доступ журналістів до відкритих засідань:

Доступ журналістів до відкритих засідань Зміни у регламентах, гарантії гласності

Закон України “Про Регламент Верховної Ради України”:

Закон України “ Про Регламент Верховної Ради України ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Верховної Ради “2. Відкритість засідань Верховної Ради забезпечується шляхом доступу до них будь-яких осіб, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до відкритих засідань визначається розпорядженням Голови Верховної Ради України.   3. Представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради відповідно до Закону України “Про інформацію” в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам, крім тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону” ;

Закон України “Про Регламент Верховної Ради України”:

Закон України “ Про Регламент Верховної Ради України ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Верховної Ради частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:   “Верховна Рада надає інформацію за запитами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” . Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються Апаратом Верховної Ради” .

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 46. Сесія ради 16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання . Частину 16 статті 46 викласти в такій редакції:   “16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” ;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 47. Постійні комісії ради 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації . Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії , а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії . Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії . Частину 10 статті 47 доповнити реченням такого змісту: +++ “Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” ;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування частини п’яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:   “5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію” ;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування частини п’яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:   “11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” . Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації” , крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування частини п’яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:   В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом” .

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”:

Закон України “ Про місцеві державні адміністрації ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 41 . Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій /ч.6/ Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій , які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення , якщо самими актами не становлено пізніший термін введення їх у дію . Чотири частини +++ Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації” , крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”:

Закон України “ Про місцеві державні адміністрації ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 41 . Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій /ч.6/ Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій , які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення , якщо самими актами не становлено пізніший термін введення їх у дію . Чотири частини +++ Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”:

Закон України “ Про місцеві державні адміністрації ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 41 . Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій /ч.6/ Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій , які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення , якщо самими актами не становлено пізніший термін введення їх у дію . Чотири частини +++ Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.  

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”:

Закон України “ Про місцеві державні адміністрації ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 41 . Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій /ч.6/ Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій , які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення , якщо самими актами не становлено пізніший термін введення їх у дію . Чотири частини +++ Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України “Про доступ до публічної інформації” .  

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”:

Закон України “ Про регулювання містобудівної діяльності ” Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 17. Генеральний план населеного пункту частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:   “11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі . Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу . Матеріали генерального плану населеного пункту надаються за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” ;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ДО КОДЕКСУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/:

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/ Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 212 3 . Порушення права на інформацію та права на звернення /нова редакція всієї статті/ Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України  … або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України  "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України “Про доступ до публічної інформації” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/:

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/ Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 212 3 . Порушення права на інформацію та права на звернення /нова редакція всієї статті/ Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених  частиною першою  цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, – Штраф від 425 до 850 грн

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/:

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/ Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 212 3 . Порушення права на інформацію та права на звернення /нова редакція всієї статті/ --------------------- Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1020 – 1360 грн

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/:

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/ Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 212 3 . Порушення права на інформацію та права на звернення /нова редакція всієї статті/ --------------------- Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/:

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/ Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 212 3 . Порушення права на інформацію та права на звернення /нова редакція всієї статті/ --------------------- Ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України “Про доступ до судових рішень” – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/:

КУпАП /Кодекс України про адміністративні правопорушення/ Попередня редакція Редакція із змінами Стаття 212 3 . Порушення права на інформацію та права на звернення /нова редакція всієї статті/ --------------------- Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України “Про звернення громадян” – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - шостою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин”;

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Закон про друковані ЗМІ зі змінами:

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Закон про друковані ЗМІ зі змінами Стаття 42. Звільнення від відповідальності Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій, порушують права і законні інтереси громадян або являють собою зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації і правами журналіста, якщо: 1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від засновника (співзасновників); 2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України "Про звернення громадян" 3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб 4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього; 5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється законом, проте ці відомості не було отримано журналістом незаконним шляхом;

СТАТУС ЖУРНАЛІСТА Закон про друковані ЗМІ:

СТАТУС ЖУРНАЛІСТА Закон про друковані ЗМІ Стаття 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням , що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації. Професійна належність журналіста може підтверджуватися документом, виданим професійним об’єднанням журналістів. На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що підтверджує повноваження, надані їй редакцією друкованого засобу масової інформації, або її професійну належність, поширюються права і обов’язки, зазначені у статті 26 цього Закону .