Доступ до публічної інформації та захист персональних даних

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Доповідач: Людмила Опришко - адвокат, медіа-юрист ІРРП, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти усіх видів ЗМІ України. Програма: Доступ до відомостей, що містяться в Деклараціях про доходи, майно, витрати та зобов’язання фінансового характеру (в тому числі і до відомостей про майновий стан членів сімей декларантів); Доступ до інформації про розпорядження державним та комунальним майном та до відомостей про персональні дані осіб, які це майно отримали. Доступ до персональних даних осіб, які приймали участь у конкурсі з приватизації. Доступ до інформації про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, в тому числі і до їх персональних даних.

Comments

Presentation Transcript

Доступ до публічної інформації та захист персональних даних:

Доступ до публічної інформації та захист персональних даних щ о має перевагу

Доступ до інформації, що містяться в Деклараціях чиновників:

Доступ до інформації, що містяться в Деклараціях чиновників (в тому числі і до відомостей про майновий стан членів сімей декларантів) Законодавство та практика 2

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією:

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією ч. 6 ст. 6 ЗУ “ Про доступ до публічної інформації ” 3 Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" , крім відомостей , зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону

Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада» проти Рівненського міського голови:

Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада» проти Рівненського міського голови Справа № 569/17496/13-а 4 Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада», з метою підготовки публікації звернувся до Рівненського міського голови із інформаційним запитом, в якому, посилаючись на вимоги частин 6-7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» просив надати  йому копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання  фінансового характеру Рівненського міського голови та його заступників за період з 2011 по 2012 роки. У відповідь отримав копії  Декларацій, які не містять відомостей про : доходи, одержані (нараховані) членами сімей зазначених декларантів, включаючи заробітну плату, дивіденди та інші доходи, вказані у Декларації; відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді та на іншому праві користування членів сім'ї декларанта, зокрема, щодо дружини пана ОСОБА_9; вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім "ї декларанта; фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта тощо.

Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада» проти Рівненського міського голови:

Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада» проти Рівненського міського голови Справа № 569/17496/13-а 5 Мотиви, якими керувався суд, відмовляючи у позові: … право на приватність, закріплене у статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, повинне захищати приватне життя особи не лише від втручання влади, а й від подібних дій з боку інших осіб чи інститутів, зокрема засобів масової інформації (пункт 12 Резолюції № 1165). Положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов'язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сімї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Як було встановлено в судовому засіданні, члени сімей міського голови, заступників та секретаря згоди на поширення щодо них  конфіденційної інформації   не надавали , а  відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011,  2012 роки міського голови, його заступників та секретаря публікувалися в газеті,  та копії зазначених  декларацій  щодо зазначених осіб, були надіслані позивачу на його запит. За наведених обставин, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги до задоволення не підлягають.

Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада» проти Рівненського міського голови:

Головний редактор Інтернет - порталу «Четверта влада» проти Рівненського міського голови Справа № 569/17496/13-а 6 Із ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду : … проаналізувавши наведені норми, колегія суддів приходить до висновку, що вимога  позивача у запиті про зобов'язання відповідачів надати копію декларацій про майно, доходи, і зобов'язання фінансового характеру за 2011, 2012 роки міського голови та його заступників є необґрунтованими, оскільки декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру як документ містить інформацію про особу, що є конфіденційною і не підлягає оприлюдненню. Отже, сама по собі декларація надана бути не може. Належним наданням відповіді на запит позивача є надання інформації, яка міститься в декларації, крім тієї, що зазначена в абзаці другому ст. 12  Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" . Оскільки позивач просить надати саме копії декларацій, його позов задоволенню не підлягає. Аналогічну позиції висловив Вищий адміністративний суд в ухвалі від 27.11.2013 року справа № К/800/28047/13. Суд приходить до висновку, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду і не впливають на правильність прийнятого судового рішення. Підстави для  скасування  постанови суду першої  інстанції відсутні.

Справа про доступ до Декларацій народних депутатів:

Справа про доступ до Декларацій народних депутатів Справа № 569/17496/13-а 7 Відповідно до чинного законодавства народний депутат України не наділений владними управлінськими функціями, а отже, не є суб'єктом владних повноважень. Розпорядники інформації, визначені ч. 1 ст. 13 цього Закону , які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини ( ст. 12 Закону «Про доступ до публічної інформації» ). Згідно зі ст. 2 , 5 Закону «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом . Відповідне до ст. 14 Закону «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. За таких обставин декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру містять інформацію про персональні дані як декларанта, так і членів сім'ї декларанта і є інформацією з обмеженим доступом.

Справа про доступ до Декларацій народних депутатів:

Справа про доступ до Декларацій народних депутатів Справа № 569/17496/13-а 8 Необхідно зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 7 та п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, визначені ч. 1 ст. 13 цього Закону , які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Одночасно на розпорядника інформації покладено обов'язок вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу чи інших осіб. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюються на певних принципах, у тому числі вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону). Згідно з ч. 2 ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. У резолютивній частині Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 зазначено, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які  відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Таким чином, зважаючи на викладені обставини, суд апеляційної інстанції погоджується із висновками суду першої інстанції в тому, що Апаратом Верховної Ради України правомірно відмовлено у наданні копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік народних депутатів України - декларантів без їх згоди.

Із відповіді на запит про надання відомостей із Декларації колишнього голови Рівненської ОДА :

Із відповіді на запит про надання відомостей із Декларації колишнього голови Рівненської ОДА Відповідь від 30.04.2014 9

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією:

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією ст. 5 ЗУ “ Про захист персональних даних, ч. 6 ст. 6 ЗУ “ Про доступ до публічної інформації ” 10 Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" , не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" , крім відомостей , зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону

Вимоги щодо прозорості інформації відносно чиновників:

Вимоги щодо прозорості інформації відносно чиновників в тому числі, і до їх персональних даних Новели законодавства 11

Заборона на відмову в інформації:

Заборона на відмову в інформації Ч. 1 ст. 16 ЗУ Про засади запобігання та протидії корупції 12 Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Доступ про інформації про премії (2012 рік):

Доступ про інформації про премії (2012 рік) Справа № 2а/1770/303/2012 13 Суть спору полягає в тому, що зміст надісланих на запит відповідей не відповідає змісту запитуваної інформації. Позивач просив надати йому інформацію у знеособленому вигляді щодо отриманого протягом 2009-2011років розміру премії (відповідно до посади, використання мов, стажу, наукового ступеня тощо) працівником кожної штатної посади (в тому рахунку головою, заступниками, працівниками усіх структурних підрозділів та апарату Рівненської облдержадміністрації) за зразком, наведеним у запиті . Суд встановив, що відповідачі відмовили у наданні детальної інформації за формою, зазначеною у запиті, виходячи з того, що така інформація є інформацією про особу, яка не підлягає розголошенню без попередньої згоди цієї особи. Поряд з тим відповіді містили узагальнені відомості щодо розмірів виплачених премій.

Доступ про інформації про премії (2012 рік):

Доступ про інформації про премії (2012 рік) Справа № 2а/1770/303/2012 14 Висновки суду І інстанції: Частиною другою статті 14 Закону України "Про захист персональних даних" передбачено, що поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Згідно із статтею 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" кожна особа має право на ознайомлення з інформацією про інших осіб лише за рішенням суду , якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб. Відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці" відомості про оплату праці працівників надаються органами чи особами лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника .

Доступ про інформації про премії (2012 рік):

Доступ про інформації про премії (2012 рік) Справа № 2а/1770/303/2012 15 Висновки суду І інстанції: При винесенні рішення у справі суд також враховує той факт, що на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації міститься інформація про посадових осіб відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації із зазначенням прізвища, імені, по батькові, назви посади. Отже, позивач фактично має відомості про перебування конкретних працівників на усіх штатних посадах відділу. За таких умов надання інформації про виплачені суми надбавок, премій, інших виплат у розрізі штатних посад, надасть позивачу можливість ідентифікувати працівників відповідачів за їх призвіщем , ім'ям та по-батькові та встановити розмір фактично виплаченої їм заробітної плати, премій, тобто відбудеться розголошення інформації про майновий стан осіб - працівників. Судом встановлено, що попередні дозволи на отримання такої інформації працівниками відповідача в усній або письмовій формі не надавалися. Матеріали справи містять ряд доказів (заяви працівників, доповідні, протоколи) з яких вбачається, що працівники відповідачів заперечують проти розголошення відповідачами відомостей, що стосуються їх майнового стану та розмірів виплачених коштів (премій). Отож, повідомлення відповідачами зазначених відомостей (як зазначено в запиті -за кожною штатною одиницею) надасть позивачу інформацію про конкретні розміри виплачених коштів (премій) за кожною окремою посадою та дасть можливість ідентифікувати працівників відповідачів за їх призвіщем , ім'ям та по-батькові та встановити розмір фактично виплаченої їм заробітної плати, премій. Відтак, запитувана інформація є такою, що відноситься до майнового стану особи і не підлягає розголошенню без попереднього дозволу цієї особи.

Не відноситься до інформації з обмеженим доступом::

Не відноситься до інформації з обмеженим доступом: Ч. 2 ст. 16 ЗУ Про засади запобігання та протидії корупції 16 інформація про: 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування; 2) розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).

Доступ до інформації про осіб, які вчинили корупційні правопорушення,:

Доступ до інформації про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, в тому числі, і до їх персональних даних Новели законодавства 17

Оприлюднення інформації про особу, що вчинила корупційне правопорушення:

Оприлюднення інформації про особу, що вчинила корупційне правопорушення Ч. 4 ст. 21 ЗУ Про засади запобігання та протидії корупції 18 Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення; 3) склад корупційного правопорушення; 4) вид покарання (стягнення); 5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку; 6) вид дисциплінарного стягнення. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі.

Скріншот сайту МЮУ :

Скріншот сайту МЮУ Як це виглядає на практиці 19

Доступ до інформації про розпорядження державним і комунальним майном:

Доступ до інформації про розпорядження державним і комунальним майном Доступ до відомостей про персональні дані осіб, які отримали державне та/або комунальне майно, а також тих, хто приймав участь у конкурсі з приватизації державного та комунального майна Законодавство та судова практика 20

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією:

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією 21 Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. ч. 5 ст. 6 ЗУ “ Про доступ до публічної інформації ”

Із запиту на інформацію:

Із запиту на інформацію Справа про доступ до публічної інформації 22 Журналіст газети “Дунайская заря” (м. Кілія Одеської області) звернулась до органу приватизації комплексу будівель і споруд із запитом на інформацію, в якому просила надати наступну інформацію: 1) відомості про осіб, які приймали участь у конкурсі з приватизації комплексу будівель і споруд ; 2) відомості про запропоновані учасниками (в тому числі переможцем конкурсу) конкурсні пропозиції ціни, плани післяприватизаційного використання комплексу будівель та споруд.

Відповідь на запит:

Відповідь на запит Справа про доступ до публічної інформації 23 “ Порядок та умови надання інформації регулюються законодавством України, зокрема Законом України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію». Відповідно до абзацу 8 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Запитувана Вами інформація належить до персональних даних учасників конкурсу. Відповідно до частини 2 статті 5 вищезазначеного закону персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Згідно зі ст.ст. 10, 14 зазначеного Закону поширення персональних даних без згоди суб ’ єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Таким чином, запитувана Вами інформація належить до персональних даних і є інформацією з обмеженим доступом та може поширюватись лише за згодою осіб, стосовно яких вона збирається. Оскільки згода таких осіб органу приватизації не надавалася, відповідна інформація не може бути Вам надана. “

Рішення суду І інстанції:

Рішення суду І інстанції Справа про доступ до публічної інформації 24 Постановою Кілійського районного суду Одеської області від 11 березня 2014 року позовні вимоги журналіста задоволено частково. Зобов’язано Кілійську районну раду протягом п’яти робочих днів з дня набрання постановою суду законної сили надати журналісту інформацію стосовно запропонованої переможцем конкурсу з приватизації комплексу будівель та споруд (м. Кілія, вул. Леніна, 21) конкурсної пропозиції ціни та планів післяприватизаційного використання комплексу будівель та споруд (м. Кілія, вул. Леніна, 21). В задоволенні іншої частини позову – відмовлено.

Рішення Апеляційного суду:

Рішення Апеляційного суду Справа про доступ до публічної інформації 25 Питання, порушені позивачем у запиті на надання публічної інформації, стосуються майна, яке є комунальною власністю, а відтак, відповідач неправомірно не надав відповідей на них. Таким чином, публічна інформація про осіб, які одержали державне та комунальне майно у власність чи користування - не є інформацією з обмеженим доступом . На підставі викладеного, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що не надання позивачу інформації про особу, яка в результаті проведення конкурсу з приватизації комплексу будівель та споруд (м. Кілія АДРЕСА_1) отримала зазначене майно у власність, суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» , а тому позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Рішення Апеляційного суду:

Рішення Апеляційного суду Справа про доступ до публічної інформації 26 При цьому, висновок суду першої інстанції про відмову в частині наданні інформації щодо інших осіб, які брали участь у конкурсі з приватизації комплексу будівель та споруд, оскільки вказані особи після проведення конкурсу подали до органу приватизації заяви про обмеження доступу до інформації щодо їх участі у відповідному конкурсі, особистих даних та запропонованих конкурсних пропозицій колегія суддів вважає помилковим з огляду на наступне. Як зазначалося вище відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , не може бути віднесена до конфіденційної   інформація, зазначена в ч.ч . 1,2 ст.13   цього Закону .

Рішення Апеляційного суду:

Рішення Апеляційного суду Справа про доступ до публічної інформації 27 судова колегія зазначає, що у зв'язку з ухваленням законів України «Про доступ до публічної інформації» , « ;Про захист персональних даних» Закон України «Про інформацію» втратив значення базового закону в галузі інформаційного   законодавства. З огляду на викладене, у відносинах, пов'язаних із забезпеченням права на доступ до публічної інформації, конфіденційна інформація повинна визначатися відповідно до Закону України «Про доступ до публічної   інформації» . Відповідно до ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. Тобто, законодавцем даною нормою фактично закріплено виключення інформації, доступ до якої не може бути обмежено.

Рішення Апеляційного суду:

Рішення Апеляційного суду Справа про доступ до публічної інформації 28 Відповідно п.4 ч.2 ст.13 вищезазначеного Закону до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). Згідно ст. 29 Закону України «Про інформацію» інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу, в тому числі, вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. Колегія суддів зазначає, що запитувана ОСОБА_3 інформація має суспільний інтерес, оскільки стосується питань відчуження майна, що перебувало у комунальній власності, майна, яке належало територіальній громаді Кілійського району, яка має право знати про те, які пропозиції щодо придбання цього майна було зроблено учасниками конкурсу, а обмеження доступу цієї інформації на думку колегії суддів - є порушенням законодавства України. Враховуючи вищевикладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність законних підстав для задоволення вимог позивача шляхом зобов'язання Кілійської районної ради надати ОСОБА_3 інформацію щодо  осіб, які приймали участь у конкурсі з приватизації комплексу будівель та споруд в АДРЕСА_1, відомості про запропоновані учасниками (в тому числі переможцем конкурсу ОСОБА_5) конкурсні пропозиції ціни, плани післяприватизаційного використання комплексу будівель та споруд за вищезазначеною адресою.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією:

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які не є конфіденційною інформацією ст. 5 ЗУ “ Про захист персональних даних 29 Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів , державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом.

Інші питання захисту персональних даних, відповідно до Закону України “ Про захист персональних даних “:

Інші питання захисту персональних даних, відповідно до Закону України “ Про захист персональних даних “ (питання, які не встигли розглянути на попередньому вебінарі) 30

Повідомлення про обробку ПД:

Повідомлення про обробку ПД Ч. 1 ст. 9 ЗУ « Про захист персональних даних » 31 Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих днів з дня початку такої обробки. Види обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, та категорії суб’єктів, на яких поширюється вимога щодо повідомлення , визначаються Уповноваженим .

Види обробки ПД, на які поширюються вимоги щодо повідомлення:

Види обробки ПД, на які поширюються вимоги щодо повідомлення П. 1.2 Порядку повідомлення Уповноваженого 32 обробка персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів - це будь-яка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно персональних даних про: - расове, етнічне та національне походження; - політичні, релігійні або світоглядні переконання; - членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості; - стан здоров’я; - статеве життя; - біометричні дані; - генетичні дані; - притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності; - застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування; - вжиття щодо особи заходів, передбачених  Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» ; - вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства; - місцеперебування та/або шляхи пересування особи.

Випадки, коли про обробку чутливих ПД Уповноваженого повідомляти не потрібно:

Випадки, коли про обробку чутливих ПД Уповноваженого повідомляти не потрібно П. 2.1 Порядку повідомлення Уповноваженого 33 Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про здійснення ним будь-яких видів обробки персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, крім випадків, якщо : здійснюється обробка, єдиною метою якої є ведення реєстру для надання інформації населенню, який відкритий для населення в цілому; обробка здійснюється громадськими об’єднаннями , політичними партіями та/або організаціями, професійними спілками, об’єднаннями роботодавців, релігійними організаціями, громадськими організаціями світоглядної спрямованості за умови, що обробка стосується виключно персональних даних членів цих об’єднань та не передається без їх згоди ; обробка необхідна для реалізації прав та виконання обов’язків володільця персональних даних у сфері трудових правовідносин відповідно до закону.

Збирання ПД:

Збирання ПД Ст. 12 ЗУ « Про захист персональних даних » 34 Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані: в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних; в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

Накопичення та зберігання ПД:

Накопичення та зберігання ПД Ст. 13 ЗУ « Про захист персональних даних » 35 Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

Поширення ПД:

Поширення ПД Ст. 14 ЗУ « Про захист персональних даних 36 Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом , і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані. Сторона , якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог цього Закону .

Видалення або знищення ПД:

Видалення або знищення ПД Ст. 15 ЗУ « Про захист персональних даних 37 Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі: 1 ) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом; 2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом; 3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого; 4 ) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку.

Доступ до ПД третіх осіб:

Доступ до ПД третіх осіб Ч ч. 1-3 ст. 16 ЗУ « Про захист персональних даних 38 Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається  Законом України "Про доступ до публічної інформації" . Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

Доступ до ПД третіх осіб:

Доступ до ПД третіх осіб Ч ч. 1-3 ст. 16 ЗУ « Про захист персональних даних 39 Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у  пункті 1 частини четвертої  цієї статті, крім випадків, установлених законом.

Повідомлення про дії з ПД:

Повідомлення про дії з ПД Ст. 21 ЗУ « Про захист персональних даних 40 Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом. Повідомлення, зазначені у частині першій цієї статті, не здійснюються у разі: 1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом; 2) виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом; 3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях; 4) повідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог  частини другої статті 12 цього Закону. Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

Захист ПД:

Захист ПД Ст. 24 ЗУ « Про захист персональних даних 41 1. Володільці , розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних. 2. В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у володільцях чи розпорядниках персональних даних, що здійснюють обробку персональних даних, яка підлягає повідомленню відповідно до цього Закону, створюється (визначається) структурний підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці. Інформація про зазначений структурний підрозділ або відповідальну особу повідомляється Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, який забезпечує її оприлюднення. 3. Структурний підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці: 1) інформує та консультує володільця або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних; 2) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та визначеними ним посадовими особами його секретаріату з питань запобігання та усунення порушень законодавства про захист персональних даних. 4. Фізичні особи - підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних даних, якими вони володіють, згідно з вимогами закону

Обмеження дії ЗУ «Про захист ПД»:

Обмеження дії ЗУ «Про захист ПД» Ст. 25 ЗУ « Про захист персональних даних 42 1 . Обмеження дії статей 6, 7 і 8 цього Закону може здійснюватися у випадках, передбачених законом , наскільки це необхідно у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, економічного добробуту або захисту прав і свобод суб’єктів персональних даних чи інших осіб. 2. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень цього Закону, якщо така обробка здійснюється: 1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб; 2) виключно для журналістських та творчих цілей , за умови забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів.

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу! 43 З повагою, Людмила Опришко, адвокат, медіа-юрист ІРРП 2014 рік