Інформаційні запити: як досягти ефективності

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Презентація з вебінару

Comments

Presentation Transcript

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ: ЯК ДОСЯГТИ ЕФЕКТИВНОСТІ:

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ: ЯК ДОСЯГТИ ЕФЕКТИВНОСТІ Тренер: Людмила Панкратова ГО „ Інститут розвитку регіональної преси“

Основні визначення:

Основні визначення Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Документи, в яких містяться персональні дані також є відкритими:

Документи, в яких містяться персональні дані також є відкритими Ст. 6 частина 7 Закону про доступ Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Доступ до системи обліку інформації:

Доступ до системи обліку інформації Доступ до системи обліку , що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом : 1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності - в інший прийнятний спосіб; 2) надання доступу до системи за запитами. 3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом .

Розпорядники інформації по ст. 13 ЗУ про доступ:

Розпорядники інформації по ст. 13 ЗУ про доступ Розпорядниками інформації визнаються: 1) суб'єкти владних повноважень: органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;:

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів , бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; Визначення державних коштів з Бюджетного кодексу України, ст. 1 державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організація

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;:

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів , бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; Бюджетний кодекс України, Стаття 63. Структура місцевих бюджетів Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету. Надходження місцевого бюджету передбачають доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів (ст. 2 Кодексу). Відповідно до ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України (ст. 64, 66, 69 Кодексу) та законом про Державний бюджет України. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 71 Кодексу). Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються в законі про Державний бюджет України для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (ст. 97, 98, 99 Кодексу).

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором:

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні (ст.1) делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад; Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям 1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження: …. 4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; 5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; 6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; 7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи ; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/parao576#o576

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно.:

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно. Визначення домінуючого становища Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: - на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; - не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/84986;jsessionid=3DA9755CD132E11401E7B0C705664986 Зведений перелік суб”єктів природних монополій визнає Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/94020;jsessionid=B1461B4A9C64EFD9E04DFC22CA62700F Запитувач може вимагати: інформацію щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них

Особи, прирівняні до розпорядників:

Особи, прирівняні до розпорядників До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють : 1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). Розпорядники, зазначених у пунктах 2, 3, 4 ст. 13 ЗУ про доступ оприлюднюють та надають інформації лише за запитами .

ВИЗНАЧАЄМО ПРАВИЛЬНОГО РОЗПОРЯДНИКА: короткий алгоритм:

ВИЗНАЧАЄМО ПРАВИЛЬНОГО РОЗПОРЯДНИКА: короткий алгоритм Визначити, яка саме інформація нас цікавить, звернутись до ст. 13 ЗУ про доступ, щоб визначити, хто буде розпорядником інформації. Перевірити повноваження розпорядника інформації: для СВП ( в т.ч. органів місцевого саморвядування – веб-сайти органів влади містять перелік повноважень, систему обліку публічної інформації юр.особи , які фінансуються з бюджету – перевірити бюджетний кодекс, вказівками можуть бути форми власності “Державне підприємство” , “Комунальне підприємство” “делеговані повноваження” – перевірити за ст. 44 ЗУ про місцеве самоврядування “домінуюче становище” –перевірити на сайті АМК України 3. Визначити адресу та адресата: направляємо запит на СПВ, ЮО, ОВ, не на підрозділ “доступу з публічної інформації” , Сайти для допомоги: Урядовий портал www.kmu.gov.ua/ - визначає всі органи виконавчої влади, в т.ч в регіонах Програма сприяння Парламенту http://pdp.org.ua/gov-structure - надає схеми підпорядкування, це важливо для подальшого оскарження відмови у наданні інформації

Правильне формулювання питань :

Правильне формулювання питань Ставте конкретні питання, які знаходяться у межах повноважень СВП: Які рішення було прийнято/надайте копію рішення про… Які перевірки проводились по факту…./ Який порядок формування …. Скільки скарг було подано про …. Скільки друкованих ЗМІ було зареєстровано протягом 2012 року? Які об”єкти було побудовано в рамках програми…

Правильне формулювання питань:

Правильне формулювання питань 2. Дайте короткі відомості про інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі: Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті…. Згідно з інформацією, опублікованою у Віснику державних закупівель…. У відповідності до цільової програми….. Ваше підприємство отримало кошти для…. Згідно з рішення виконкому від …..

Правильне формулювання питань:

Правильне формулювання питань 3. Не вживайте: Прошу прокоментувати…. Яка ваша думка стосовно….

Гарантії відповідно до закону про доступ :

Гарантії відповідно до закону про доступ Розпорядники зобовязані надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом Посилання у запиті: “Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 6 Закону про інформацію , право на інформацію забезпечується обов’язком суб’єктів владний повноважень інформувати про свою діяльність і прийняті рішення” Запитувач не повинен повідомляти з якою метою він збирає інформацію Посилання у запиті: “Згідно зі ст.19 Закону «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту. Для спрощення процедури оформлення, запити можуть бути подані у письмовій формі - поштою, факсом, телефоном, електронною поштою на вибір запитувача”

Приклади відповідей розпорядників, що порушує ст. 19 ЗУ про доступ:

Приклади відповідей розпорядників, що порушує ст. 19 ЗУ про доступ “… зважаючи на те, що Вами не доведено до відома розпорядника, з якою метою така інформація збирається, керуючись ст. 22 Закону України “про доступ до публічної інформації”, змушені відмовити в задоволенні Вашого запиту” ( відповідь Укрзалізниці щодо тендерних закупівель )

Оформлення запиту:

Оформлення запиту Для редакцій друкованих ЗМІ/ТРК/інформагенцій : Оформлення запиту на бланку підприємства, де зазначено назву, адресу тощо; Підпис керівника підприємства, редактора, журналіста редакції Печатка ( за наявності) 2 . Для журналістів інтернет- видань : Запит подається від фізичної особи Зазначаємо адресу, в т.ч. електронну, телефон Підпис ( обов”язковий реквізит!)

Оформлення запиту:

Оформлення запиту 3. Полегшуйте собі роботу – користуйтеся формами електронних запитів, які розміщені на веб-сайтах СВП, але роздрукуйте запит, збережіть його в ел.вигляді. Наступного дня зателефонуйте та запитайте, чи отримав СВП ваш запит, запишіть його реєстраційний номер. Через 5 робочих днів поцікавтеся, чи готова відповідь. Відповідь ви отримаєте електронною та звичайною поштою.

Зразки запитів:

Зразки запитів 1. Запит від фізичної особи http://irrp.org.ua/tutorials/zrazky/1941-zrazok-nformacynogo-zapitu-vd-fzichnoyi-osobi.html 2. Запит декларації про доходи http://irrp.org.ua/tutorials/zrazky/1940-zrazok-nformacynogo-zapitu-schodo-deklaracyi-pro-dohodi.html 3. Запрошеня на прямі ефіри http://irrp.org.ua/tutorials/zrazky/2690-zrazok-zaproshennya-predstavnikam-vladi-na-pryam-efri.html 4. Примірний запит до Державного підприємства у оборонній сфері

Строк розгляду запитів на інформацію:

Строк розгляду запитів на інформацію Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту . У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту . Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова в наданні інформації:

Відмова в наданні інформації Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках : 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації” . Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Оскарження порушення права на доступ до публічної інформації:

Оскарження порушення права на доступ до публічної інформації Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Оскаржити не можна залишити?:

Оскаржити не можна залишити? Краще подати повторний запит, якщо інформація є простою та Ви впевнені, що звернулись до правильного розпорядника – економія часу. Якщо відповідь не суті, оскарження – єдиний вихід для вирішення ситуації. Прокуратура допомагає журналістам Зразки скарг: До вищого органу влади у порядку підпорядкування: http://irrp.org.ua/tutorials/zrazky/1945-skarga-na-bezdyalnst-posadovoyi-osobi-u-zvyazku-z-nenadannyam-vdpovd-na-zapit.html 2. До прокуратури: http://irrp.org.ua/tutorials/zrazky/1946-zrazok-skargi-do-prokuraturi-na-bezdyalnst-posadovoyi-osobi-u-zvyazku-z-nenadannyam-vdpovd-na-nformacyniy-zapit.html

authorStream Live Help