Toán 3 - Tuần 23 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Vui vẻ Giúp đỡ San sẻ Tự tin Mạnh mẽ Lễ phép TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT MỸ - VIETMYSCHOOL E12/28N Thới Hòa, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: 028.73002004.

Slide2:

TOÁN 3 - TUẦN 23 GV: Huỳnh Thị Như Ý

Chuẩn bị trước khi học::

Chuẩn bị trước khi học: Toán 3 - Tuần 23

Slide4:

MỤC TIÊU Toán 3 - Tuần 23 1 2 Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (chia hết, thương có 4 chữ số hoặc 3 chữ số). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.

Slide5:

Ong non học việc Chú ong chăm chỉ và siêng năng.

Slide6:

60 : 3 = A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

Slide7:

72 : 8 = A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Slide8:

248 : 2 = A. 134 B. 124 C. 421 D. 214

Slide9:

510 : 5 = A. 201 B. 120 C. 210 D. 102

Slide10:

Ong đã hoàn thành Chú ong chăm chỉ và siêng năng.

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ:

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ SGK TOÁN 3/117

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ:

6 3 6 9 3 6 * 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0 . 0 3 * Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1. 1 1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0. 3 0 6 6 * Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0. 0 9 9 * Hạ 9; 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0. Viết 0 . 0 6369 : 3 = ? 2123 6 CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ:

1 2 7 6 4 1 2 3 * 12 chia 4 được 3, viết 3 3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. Viết 0 0 7 7 * Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1 1 1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3. Viết 3 3 6 6 * Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9. 9 9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0. Viết 0 0 CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 1276 : 4 = ? 319 1 2 7 0 3 Chia từ trái sang phải từ h à ng cao nhất đến h à ng thấp nhất. Khi thực hiện phép chia số có 4 chữ số ta l à m như thế n à o ?

Slide14:

0 2 6 3 6 9 3 3 0 6 0 9 0 3 1 2 0 9 1 2 7 6 4 7 3 6 0 1 3 1 2 So sánh hai phép chia vừa thực hiện có gì khác nhau ? Ở phép chia thứ nhất bắt một chữ số, phép chia thứ hai bắt hai chữ số ở số bị chia *Lưu ý : L ần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia m à bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số. Rồi chia tiếp tục .

Slide15:

Đặt tính : - Viết số bị chia bên trái . - Kẻ dấu chia. - Viết số chia bên phải . Tính : - Chia từ trái sang phải ( bắt đầu chia từ hàng lớn nhất ). * Lưu ý: Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm (chia nhẩm , nhân nhẩm , trừ nhẩm ) CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Slide16:

Nào ta cùng tính 4862 2 3369 3 2896 4 2 3 1 0 8 0 6 0 2 0 4 1 2 3 0 3 0 6 0 9 0 1 7 4 0 9 0 6 1 2 Bài 1: Tính

Slide17:

B à i 2 : Có 1648 gói bánh chia đều v à o 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Slide18:

B à i giải Mỗi thùng có số gói bánh l à : 1648 : 4 = 412 (gói bánh) Tóm tắt : 4 thùng : 1648 gói bánh 1 thùng : … gói bánh ? Bài 2: Đáp số: 412 gói bánh. Số gói bánh mỗi thùng có l à :

Slide19:

a) x x 2 = 1846 b) 3 x x = 1578 x = 923 x = 1846 : 2 x = 526 x = 1578 : 3 Bài 3: Tìm x : x x

Slide20:

Trò chơi Chọn đáp án đúng

Slide21:

Câu 1:Khi thực hiện phép chia số có có bốn chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện theo qua mấy bước nhẩm ? . a. Hai bước (chia và nhân ) b. Ba bước (chia, nhân , trừ ) BẮT ĐẦU 05 04 03 02 01 00 c. Bốn bước (chia, nhân , trừ , cộng ) b. Ba bước (chia, nhân , trừ ) Hết giờ

Slide22:

a. 2305 b. 2315 c. 2205 Câu 2:Chọn kết quả đúng . Kết quả của phép chia 6915 : 3 l à : BẮT ĐẦU 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 a. 2305

Slide23:

Câu 3:Chọn kết quả đúng . Kết quả của phép chia: BẮT ĐẦU 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 1575 5 07 25 0 315 A. Đúng B. Sai 15

Slide24:

Mỗi lần chia ta thực hiện qua 3 bước: Bước 1: Chia Các bước thực hiện Bước 2:Nhân Bước 3 : Trừ Lưu ý: Chia từ trái sang phải từ h à ng cao nhất đến h à ng thấp nhất. CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Slide25:

MỤC TIÊU Toán 3 - Tuần 23 1 2 Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (chia hết, thương có 4 chữ số hoặc 3 chữ số). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.

Slide26:

Vui vẻ Giúp đỡ San sẻ Tự tin Lễ phép TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT MỸ - VIETMYSCHOOL E12/28N Thới Hòa, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: 028.73002004. Mạnh mẽ