Tiet 40 Than lan bong duoi dai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chµo mõng C¸c thÇy c« VÒ dù g׬ th¨m líp! Tr­êng trung häc c¬ së TT bè h¹

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ 2.T¹i sao nãi vai trß tiªu diÖt s©u bä cã h¹i cña l­ìng c­ cã gi¸ trÞ bæ sung cho ho¹t ®éng cña chim vÒ ban ngµy? Tr¶ lêi : -§a sè chim ®i kiÕm måi vÒ ban ngµy.§a sè l­ìng c­ kh«ng ®u«i(cã sè loµi lín nhÊt trong líp l­ìng c­)®i kiÕm måi vÒ ban ®ªm,nªn bæ sung cho ho¹t ®éng diÖt s©u bä cña chim vÒ ban ngµy.

Líp bß s¸t:

Líp bß s¸t TiÕt 40 – bµi 38 : th»n l»n bãng ®u«i dµi

I. ®êi sèng :

I. ®êi sèng

So s¸nh ®Æc ®iÓm ®êi sèng cña th»n l»n vµ Õch ®ång?:

So s¸nh ®Æc ®iÓm ®êi sèng cña th»n l»n vµ Õch ®ång? §Æc ®iÓm ®êi sèng Th»n l»n Õ ch ®ång N¬i sèng Thêi gian kiÕm måi - lo¹i måi TËp tÝnh Sèng ë n¬i kh« r¸o Sèng ë n¬i Èm ­ít (c¹nh c¸c khu vùc n­íc) Ban ngµy, thøc ¨n chñ yÕu lµ s©u bä ChËp tèi hoÆc ban ®ªm, måi lµ s©u bä, cua, c¸ con…. ThÝch ph¬i n¾ng Tró ®«ng trong c¸c hèc ®Êt kh« r¸o ThÝch ë n¬i tèi hoÆc cã bãng r©m Tró ®«ng trong c¸c hang

Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm sinh s¶n cña th»n l»n ?:

Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm sinh s¶n cña th»n l»n ?

1, V× sao sè l­îng trøng cña th»n l»n l¹i Ýt? 2, Trøng th»n l»n cã vá cã ý nghÜa g× víi ®êi sèng trªn c¹n ? :

1, V× sao sè l­îng trøng cña th»n l»n l¹i Ýt ? 2, Trøng th»n l»n cã vá cã ý nghÜa g× víi ®êi sèng trªn c¹n ? Th»n l»n thô tinh trong khiÕn tØ lÖ trøng gÆp tinh trïng cao nªn sè l­îng trøng Ýt Trøng cã vá gióp b¶o vÖ

PowerPoint Presentation:

-M«i tr­êng sèng : trªn c¹n -§êi sèng : +Sèng n¬i kh« r¸o, thÝch ph¬i n¾ng +¡n s©u bä +Cã tËp tÝnh tró ®«ng +Lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt -Sinh s¶n: +Thô tinh trong +Trøng cã vá dai, nhiÒu no·n hoµng, ph¸t triÓn trùc tiÕp

II.cÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn:

II. cÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn 1. CÊu t¹o ngoµi

PowerPoint Presentation:

STT §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi ý nghÜa thÝch nghi 1 2 3 4 5 6 Da kh« cã v¶y sõng bao bäc Cã cæ dµi M¾t cã mÝ cö ®éng, cã n­íc m¾t Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu Th©n dµi ®u«i rÊt dµi Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuèt G. Ng¨n c¶n sù tho¸t h¬i n­íc cña c¬ thÓ E. Ph¸t huy vai trß cña gi¸c quan trªn ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn b¾t måi dÔ dµng D . B¶o vÖ m¾t, cã n­íc m¾t ®Ó mµng kh«ng bÞ kh« C. B¶o vÖ mµng nhÜ vµ h­íng c¸c dao ®éng ©m thanh vµo mµng nhÜ B. §éng lùc chÝnh cña sù di chuyÓn A. Tham gia di chuyÓn trªn c¹n

PowerPoint Presentation:

STT §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña th»n l»n 1 2 3 4 5 6 Da kh« cã v¶y sõng bao bäc Cã cæ dµi M¾t cã mÝ cö ®éng Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu Th©n dµi ®u«i rÊt dµi Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuèt § 2 cÊu t¹o ngoµi cña Õch so s¸nh víi th»n l»n Gièng nhau Kh¸c nhau + + + + + +

PowerPoint Presentation:

STT §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi ý nghÜa thÝch nghi 1 2 3 4 5 6 Da kh« cã v¶y sõng bao bäc Cã cæ dµi M¾t cã mÝ cö ®éng, cã n­íc m¾t Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu Th©n dµi ®u«i rÊt dµi Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuèt Ng¨n c¶n sù tho¸t h¬i n­íc cña c¬ thÓ Ph¸t huy vai trß cña gi¸c quan trªn ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn b¾t måi dÔ dµng B¶o vÖ m¾t, cã n­íc m¾t ®Ó mµng kh«ng bÞ kh« B¶o vÖ mµng nhÜ vµ h­íng c¸c dao ®éng ©m thanh vµo mµng nhÜ §éng lùc chÝnh cña sù di chuyÓn Tham gia di chuyÓn trªn c¹n

2.Di chuyÓn :

2.Di chuyÓn

M« t¶ c¸ch di chuyÓn cña th»n l»n ?:

M« t¶ c¸ch di chuyÓn cña th»n l»n ? Th©n uèn sang ph¶i ®u«i uèn tr¸i, chi tr­íc tr¸i vµ chi sau ph¶i cè ®Þnh vµo ®Êt, chi tr­íc ph¶i vµ chi sau tr¸i chuyÓn lªn phÝa tr­íc Th©n uèn sang tr¸i ®éng t¸c ng­îc l¹i

PowerPoint Presentation:

-Khi di chuyÓn th©n vµ ®u«i t× vµo ®Êt, cö ®éng uèn th©n phèi hîp c¸c chi tiÕn lªn phÝa tr­íc

PowerPoint Presentation:

STT §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña th»n l»n 1 2 3 4 5 6 Da kh« cã v¶y sõng bao bäc Cã cæ dµi M¾t cã mÝ cö ®éng Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu Th©n dµi ®u«i rÊt dµi Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuèt § 2 cÊu t¹o ngoµi cña Õch so s¸nh víi th»n l»n Gièng nhau Kh¸c nhau + + + + + +

So s¸nh ®Æc ®iÓm ®êi sèng cña th»n l»n vµ Õch ®ång?:

So s¸nh ®Æc ®iÓm ®êi sèng cña th»n l»n vµ Õch ®ång? §Æc ®iÓm ®êi sèng Th»n l»n Õ ch ®ång N¬i sèng Thêi gian kiÕm måi – lo¹i måi TËp tÝnh Sèng ë n¬i kh« r¸o Sèng ë n¬i Èm ­ít (c¹nh c¸c khu vùc n­íc) Ban ngµy, thøc ¨n chñ yÕu lµ s©u bä ChËp tèi hoÆc ban ®ªm, måi lµ s©u bä, cua, c¸ con…. ThÝch ph¬i n¾ng Tró ®«ng trong c¸c hèc ®Êt kh« r¸o ThÝch ë n¬i tèi hoÆc cã bãng r©m Tró ®«ng trong c¸c hang

PowerPoint Presentation:

GhÐp cét A sao cho phï hîp víi cét B

PowerPoint Presentation:

g. B¶o vÖ m¾t, cã n­íc m¾t ®Ó mµng kh«ng bÞ kh« 6.Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuèt e .Tham gia di chuyÓn trªn c¹n 5.Th©n dµi ®u«i rÊt dµi d .Ph¸t huy vai trß cña gi¸c quan trªn ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn b¾t måi dÔ dµng 4.Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu c .B¶o vÖ mµng nhÜ vµ h­íng c¸c dao ®éng ©m thanh vµo mµng nhÜ 3.M¾t cã mÝ cö ®éng, cã n­íc m¾t b .§éng lùc chÝnh cña sù di chuyÓn 2.Cã cæ dµi a .Ng¨n c¶n sù tho¸t h¬i n­íc cña c¬ thÓ 1.Da kh« cã v¶y sõng bao bäc Cét B Cét A

H­íng dÉn vÒ nhµ:

H­íng dÉn vÒ nhµ -Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái 1,2 SGK -§äc môc em cã biÕt -T×m hiÓu tr­íc bµi 39 (cÊu t¹o trong cña th»n l»n

PowerPoint Presentation:

Xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c quý ThÇy C« TiÕt häc ®Õn ®©y lµ hÕt KÝnh chóc quý ThÇy C« m¹nh khoÎ,H¹nh phóc Chóc c¸c em lu«n vui vÎ,häc tËp tèt !