colorimeter use color rbg sensor for controling blood glucose

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GVHD: Thaày Ñinh Sôn Thaïch Nhoùm 5 Ño noàng ñoä glucose Baèng phöông phaùp quang hoïc

Slide 2: 

Noäi Dung Giôùi thieäu Lòch söû – Toång quan Nguyeân lyù heä thoáng Boä caûm bieán maøu RGB - Agilent HDJD-S2722-QR999

Slide 4: 

Nguyên tắc POLAROGRAPHIC Nguyên tắc Hấp thụ hoặc phản xạ Máy đo sử dụng biosensor Máy đo sử dụng optical sensor

Slide 5: 

RGB COLOR SENSOR - HDJD-S722-QR999

Slide 6: 

Lòch Söû – Toång Quan 1. Lòch söû phaùt trieån maùy ño ñöôøng huyeát. 2. Caùc phöông phaùp ño ñöôøng huyeát khoâng xaâm nhaäp baèng quang hoïc.

Slide 7: 

Ames Reflectance Meter (ARM) 1971: Máy đo đường huyết đầu tiên - Ames Reflectance Meter (ARM ) 1975: Máy đo đường huyết sử dụng biosensor ra đời Ngày nay: Máy đo đường huyết sử dụng biosensor Máy đo đường huyết sử dụng color sensor (Colorimeter) Máy đo sử dụng biosensor CO7000 Medical Colorimeter Lịch sử phát triển máy do đường huyết

Slide 8: 

KỸ THUẬT XÂM NHẬP BẤT TIỆN CHI PHÍ CAO

Slide 9: 

Quang phổ học photoacoustic Quang phổ học Raman Sự thay đổi tán sắc Quang phổ học tia gần hồng ngoại (NIR) Quang phổ học hồng ngoại (IR - Infrared) Sự thay đổi phân cực Các phương pháp đo không xâm nhập bằng quang học

Slide 11: 

Nguyeân Lyù Heä Thoáng 1. Nguyeân lyù heä thoáng Colorimeter hieän coù 2. Nguyeân lyù heä thoáng Colorimeter caûi bieán

Slide 12: 

Sự đòi hỏi độ đơn sắc cao của nguồn sử dụng. 2) Không có khả năng hoạt động trong vùng phi tuyến tính của mẫu thí nghiệm NHƯỢC ĐIỂM => Thường xuất hiện sai sót trong khoảng 5 - 20% Nguyên lý hệ thống Colorimeter hiện có

Slide 13: 

Giãn đồ sắc độ CIE 1931 Nguyên lý hệ thống Colorimeter cải biến

Slide 14: 

Boä Caûm Bieán Maøu RGB Agilent HDJD-S2722-QR999