Tiet 138 On tap tieng viet 9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn TiÕn Sü Phßng gi¸o dôc h­ng hµ Tr­êng thcs minh hång NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp

:

I. Khëi ng÷ vµ c¸c thµnh phÇn biÖt lËp Khëi ng÷ lµ thµnh phÇn cña c©u cã thÓ ®øng tr­íc CN hoÆc ®øng sau CN vµ tr­íc VN, nªu lªn ........... ®­îc nãi ®Õn trong c©u. ®Ò tµi Tr­íc KN cã thÓ thªm ; sau KN cã thÓ thªm vÒ , ®èi víi , cßn... th×, lµ... Cã thÓ chuyÓn : §iÒu nµy «ng khæ t©m hÕt søc. -> §iÒu nµy lµm cho «ng khæ t©m hÕt søc. => Anh Êy lµm bµi cÈn thËn l¾m .-> Lµm bµi , anh Êy cÈn thËn l¾m. => ChuyÓn tõ KN thµnh CN vµ ng­îc l¹i. ChuyÓn VN thµnh KN vµ ng­îc l¹i X©y c¸i l¨ng Êy c¶ lµng phôc dÞch, c¶ lµng g¸nh g¹ch, ®Ëp ®¸, lµm phu hå cho nã. / / / KN CN VN CN VN HiÓu , t«i hiÓu råi nh­ng gi¶i , t«i ch­a gi¶i ®­îc. / / / / KN CN VN KN CN tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 / / VN 1. Khëi ng÷

:

2. C¸c thµnh phÇn biÖt lËp - Thµnh phÇn biÖt lËp lµ nh÷ng bé phËn kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa sù viÖc cña c©u. T×nh th¸i C¶m th¸n Gäi - ®¸p Phô chó ThÓ hiÖn c¸ch nh×n cña ng­êi nãi ®èi víi sù viÖc ®­îc nãi ®Õn trong c©u( cã lÏ, ch¾c ch¾n, ch¾c lµ, d­êng nh­....) Dïng ®Ó béc lé t©m lý ng­êi nãi nh­ vui , buån , mõng, giËn...( å, chao «i, trêi ¬i..) Dïng ®Ó t¹o lËp hay duy tr× mèi quan hÖ giao tiÕp ( nµy, ¬i,th­a, bÈm....) Nªu ®iÒu bæ sung mét sè chi tiÕt cho néi dung chÝnh cña c©u nh­ quan hÖ, th¸i ®é cña ng­êi nãi, xuÊt xø cña lêi nãi....;th­êng ®­îc ®Æt gi÷a 2 dÊu g¹ch ngang, 2dÊu phÈy, 2 dÊu ngoÆc ®¬n... tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9

:

H×nh nh­ Cã lÏ Ch¾c ch¾n Trêi ¬i nhØ ¬i AÝ chµ TiÕc thay Th­a thÇy Ai nhanh h¬n tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9

:

II. Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n Liªn kÕt néi dung : + Liªn kÕt chñ ®Ò : c¸c ®o¹n v¨n ph¶i phôc vô chñ ®Ò chung cña ®o¹n v¨n, c¸c c©u ph¶i phôc vô chñ ®Ò cña v¨n b¶n. + Liªn kÕt l« - gÝc : c¸c ®o¹n v¨n vµ c¸c c©u ph¶i ®­îc s¾p xÕp theo nhiÒu tr×nh tù hîp lý. Liªn kÕt néi dung : + Liªn kÕt chñ ®Ò : c¸c ®o¹n v¨n ph¶i phôc vô chñ ®Ò chung cña v¨n b¶n, c¸c c©u ph¶i phôc vô chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n. + Liªn kÕt l« - gÝc : c¸c ®o¹n v¨n vµ c¸c c©u ph¶i ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý. tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9

PowerPoint Presentation:

tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 PhÐp liªn kÕt Kh¸i niÖm PhÐp lÆp Sö dông ë c©u ®øng sau c¸c tõ ng÷ cã t¸c dông thay thÕ tõ ng÷ ®· cã ë c©u tr­íc. PhÐp thÕ Sö dông ë c©u ®øng sau c¸c tõ ng÷ ®ång nghÜa , tr¸i nghÜa hoÆc cïng tr­êng liªn t­ëng víi tõ ng÷ ®· cã ë c©u tr­íc. PhÐp nèi LÆp l¹i ë c©u ®øng sau tõ ng÷ ®· cã ë c©u tr­íc. LK ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa, cïng tr­êng liªn t­ëng Sö dông ë c©u ® øng sau c¸c tõ ng ÷ biÓu thÞ quan hÖ víi c©u tr­íc . Liªn kÕt h×nh thøc:

PowerPoint Presentation:

A, ë rõng mïa nµy th­êng nh­ thÕ .M­a. Nh­ng m­a ®¸. Lóc ®Çu t«i kh«ng biÕt . Nh­ng råi cã tiÕng lanh canh gâ trªn nãc hang. Cã c¸i g× v« cïng s¾c xÐ kh«ng khÝ ra tõng m¶nh vôn. Giã . Vµ t«i thÊy ®au, ­ít ë m¸. B, Tõ phßng bªn kia mét c« bÐ rÊt xinh mÆc chiÕc ¸o may « con trai vµ vÉn cßn cÇm thu thu mét ®o¹n d©y sau l­ng ch¹y sang. C« bÐ bªn nhµ hµng xãm ®· quen víi c«ng viÖc nµy. Nã lÔ ph¸p hái NhÜ: “ B¸c cÇn n»m xuèng ph¶i kh«ng ¹ ?” C, Nh­ng c¸i “ com – pa” kia lÊy lµm bÊt b×nh l¾m , tá vÎ khinh bØ, c­êi kh¸y t«i nh­ c­íi kh¸y mét ng­êi Ph¸p kh«ng biÕt ®Õn N· Ph¸ Lu©n , mét ng­êi Mü kh«ng biÕt ®Õn Hoa ThÞnh §èn vËy! Råi nãi: Quªn µ! Ph¶i , b©y giê cao sang råi th× ®Ó ý ®©u ®Õn bän chóng t«i n÷a! T«i ho¶ng hèt, ®øng dËy nãi : - §©u ph¶i thÕ ! T«i... -> Sö dông phÐp nèi : nh­ng, nh­ng råi, vµ -> Sö dông phÐp lÆp ( c« bÐ), phÐp thÕ ( c« bÐ – nã ) -> Sö dông phÐp thÕ ( b©y giê...chóng t«i n÷a – thÕ !) tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9

:

+ Liªn kÕt tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 §uæi h×nh b¾t ch÷

:

Nãng qu¸ !!! tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 §uæi h×nh b¾t ch÷ C¶m th¸n

PowerPoint Presentation:

T­êng minh tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 §uæi h×nh b¾t ch÷

PowerPoint Presentation:

phÐp nèi tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 §uæi h×nh b¾t ch÷

PowerPoint Presentation:

Minh ch©u tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 §uæi h×nh b¾t ch÷

PowerPoint Presentation:

A + B = C H×nh thøc tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 §uæi h×nh b¾t ch÷

:

tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 BÕn quª

:

tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9 Bµi tËp tr¾c nghiÖm : 1 . Trong mét c©u v¨n cã thÓ cã mÊy khëi ng÷ : A, Mét. B, Hai C, Kh«ng h¹n chÕ nh­ng th­êng kh«ng qu¸ 2. 2 . Trong mét c©u v¨n cïng mét lóc cã thÓ cã nhiÒu thµnh phÇn biÖt lËp, ®óng hay sai ? A, §óng B, Sai 3. Trong mèi quan hÖ gi÷a néi dung vµ h×nh thøc cña mét ®o¹n ( hay mét v¨n b¶n ) , c¸i nµo quyÕt ®Þnh c¸i nµo ? A, H×nh thøc B, Néi dung 4. Trong liªn kÕt chñ ®Ò , c¸c c©u cã thÓ phôc vô trùc tiÕp cho chñ ®Ò v¨n b¶n : A, §óng v× cã nh÷ng v¨n b¶n kh«ng thÓ chia ®o¹n. B, Sai v× v¨n b¶n nµo còng ph¶i ®­îc h×nh thµnh tõ ®o¹n v¨n. c A B a

:

LuyÖn tËp tæng hîp : H·y viÕt mét ®o¹n v¨n thuyÕt minh vÒ t¸c phÈm “ BÕn quª” – NguyÔn Minh Ch©u, trong ®ã cã sö dông khëi ng÷, mét hoÆc hai thµnh phÇn biÖt lËp vµ phÐp lÆp, phÐp thÕ. tiÕt 138 : «n tËp tiÕng viÖt líp 9

:

Chúc các thầy cô giáo luôn vui khoẻ, hạnh phúc

authorStream Live Help